ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Số: 655/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định tạm thời một số chính sách

dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày17/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;

Căn cứ Pháp lệnh Dân số và Nghị định số 104/2003/NĐ-CP ngày 15/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số:

Căn cứ Nghị định số 114/2004/NĐ-CP ngày 03/10/2006 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của Hội đồng nhân dân thành phố về đẩy mạnh công tác dân số, gia đình và trẻ em giai đoạn 2006-2010;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em thành phố tại Tờ trình số 09/TTr-DSGĐTE ngày 27/2/2007, Báo cáo thẩm định số 29/STP-KTVB ngày 01/02/2007 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời một số chính sách dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 03/12/1992 của Uỷ ban nhân dân thành phố về chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đình.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em thành phố; Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH

Trịnh Quang Sử