BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ GIÚP VIỆC ỦY BAN QUỐC GIA VỀ
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
----------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;
Căn cQuyết định số 109/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin;

>> Xem thêm:  Có được bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất không ? Thủ tục khi tiến hành thu hồi đất ?

Căn cứ văn bản của các cơ quan, đơn vị liên quan;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tchức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tgiúp việc y ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin gồm 11 thành viên có tên theo danh sách đính kèm.
Điều 2. Tổ giúp việc có trách nhiệm phi hợp công tác với Bộ phận giúp việc cho Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai các nhiệm vụ theo phân công của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và thành viên có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.
BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

DANH SÁCH
TỔ GIÚP VIỆC ỦY BAN QUỐC GIA VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 657/QĐ-BTC ngày 02 tháng 04 năm 2014
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

>> Xem thêm:  Thu hồi đất đấu thầu người dân có được đền bù hay không ? Thu hồi đất vô chủ như thế nào ?

STT
Họ và tên
Chức vụ
Cơ quan, đơn vị công tác
Chức vụ trong Ban son thảo
1
Nguyễn Việt Hồng
Vụ trưởng
Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp Bộ Tài chính
Tổ trưởng
2
Đặng Đức Mai
Cục trưởng
Cục Tin học và Thống kê tài chính B Tài chính
T phó
3
Nguyễn Đại Trí
Phó Tng Giám đc
Kho bạc Nhà nước
Thành viên
4
Nguyễn Công Bình
Phó Tổng cục trưởng
Tổng cục Hải quan
Thành viên
5
Võ Thành Hưng
Phó Vụ trưng
Vụ Ngân sách nhà nước, B Tài chính
Thành viên
6
Đoàn Thanh Tùng
Cục trưởng
Cục Công nghệ thông tin, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Thành viên
7
Nguyễn Trần Duy
Cục trưng
Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Dự trữ Nhà nước
Thành viên
8
Phạm Quang Toàn
Phó Cục trưởng
Cục Công nghệ thông tin, Tổng cc Thuế
Thành viên
9
Nguyn Thị Hng Minh
Phó Trưởng phòng
Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, B Tài chính
Thành viên
10
Nguyễn Chí Dũng
Phó Trưng phòng
Cục Kế hoạch - Tài chính, B Tài chính
Thành viên
11
Trịnh Quốc Tuân
Chuyên viên
Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính
Thành viên

>> Xem thêm:  Quyết định thu hồi đất mà không có thông báo thì có hợp pháp không ? Giải đáp về việc thu hồi đất ?