UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Giá bán thóc, gạo dự trữ quốc gia đổi hạt đợt I năm 1999

thuộc Chi cục Dự trữ Đông Bắc

_________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 94 /QĐ-DTQG ngày 16/4/1999 của Cục Dự trữ quốc gia về việc giá bán tối thiểu lương thực dự trữ quốc gia đợt I năm 1999;

Xét đề nghị của Liên ngành: Tài chính Vật giá - Chi cục Dự trữ Đông Bắc tại công văn số 189 /LNTC-DT ngày 21/4/1999 về việc định giá xuất bán thóc gạo dự trữ đổi hạt đợt I năm 1999,

QUYẾT  ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt giá bán thóc, gạo dự trữ quốc gia đổi hạt đợt I năm 1999 tại cửa kho thuộc Chi cục Dự trữ Đông Bắc cụ thể như sau:

1.Thóc nhập kho năm 1997 bán tại cửa kho dự trữ trên địa bàn huyên Thủy Nguyên là: 2.040 đồng/kg (Hai nghìn, không trăm bốn mươi đồng trên một kg).

2.Thóc nhập kho năm 1997 bán tại cửa kho dự trữ trên địa bàn các huyên: An Hải, An Lão, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, Tiên Lãng và quận Kiến An là: 2.020 đồng/kg (Hai nghìn, không trăm hai mươi đồng trên một kg).

3.Gạo miền Bắc 20% tấm, gạo miền Nam 10% tấm nhập kho năm 1998 là: 3.000 đồng/kg (Ba nghìn đồng trên một kg).

Giá bán trên được áp dụng từ ngày 23/4/1999 và sẽ được điều chỉnh khi có biến động giá lương thực trên thị trường.

Điều 2. Giao Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn Chi cục Dự trữ Đông Bắc thực hiện.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Chi cục Dự trữ Đông Bắc và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Tiến Dũng