BỘ CÔNG THƯƠNG
---------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2011 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011-2015
----------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Căn cứ Quyết định số 1767/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 để thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 2281/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 5810/QĐ-BCT ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt nội dung hoạt động và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ năm 2011 thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015;
Căn cứ Quyết định số 6087/QĐ-BCT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2011;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện các nhiệm vụ năm 2011 tại Quyết định số 5810/QĐ-BCT ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt nội dung hoạt động và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ năm 2011 thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015 (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Giao Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp quản lý, tổ chức thực hiện và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1, Điều 2 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, ATMT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?