BỘ XÂY DỰNG
-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI RẮN TẠI CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM- GIAI ĐOẠN 2” DO CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính Phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-BXD ngày 28/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực quản lý nước thải và chất thải rắn tại các đô thị Việt Nam- Giai đoạn 2;
Căn cứ Văn bản ngày 07/6/2011 của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tại Việt Nam về việc Gia hạn thời gian thực hiện giai đoạn 2 của Chương trình quản lý nước thải và chất thải rắn tại các đô thị Việt Nam;

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

Xét đề nghị của Cục Hạ tầng kỹ thuật tại Văn bản số 163/HTKT-CTN ngày 22/6/2011 về việc Gia hạn thời gian thực hiện giai đoạn 2 của Chương trình quản lý nước thải và chất thải rắn tại các đô thị Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Gia hạn thời gian thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực quản lý nước thải và chất thải rắn tại các đô thị Việt nam- Giai đoạn 2” do Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức viện trợ không hoàn lại thông qua Tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức- GIZ. Cụ thể như sau:
- Thời gian kết thúc dự án đã được phê duyệt: Tháng 7/2011
- Thời gian kết thúc dự án điều chỉnh: 31/10/2011
Điều 2. Cho phép sử dụng vốn đối ứng của dự án đến ngày 31/12/2011 để duy trì hoạt động và phục vụ công tác chuẩn bị giai đoạn 3 của Chương trình quản lý nước thải và chất thải rắn tại các đô thị Việt Nam;
Các nội dung khác của Quyết định số 583/QĐ-BXD ngày 28/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng không thay đổi.
Điều 3. Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố: Bắc Ninh, Hải Dương, Nghệ An, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cần Thơ; Các tỉnh/thành phố có đô thị được lựa chọn tham gia vào Chương trình Hợp tác Tài chính về quản lý nước thải của Ngân hàng Tái thiết Đức KfW; Vụ trưởng các Vụ chức năng thuộc Bộ Xây dựng: Hợp tác Quốc tế, Kế hoạch-Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, KHTC.
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Cao Lại Quang

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp đất đai ra tòa án nhưng không được giải quyết thì xử lý thế nào?

>> Xem thêm:  Tranh chấp sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất xử lý như thế nào ? Khiếu kiện ở đâu ?