ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 658/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

THÀNHLẬP PHÒNG XÂY DỰNG HUYỆN THỦ ĐỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ vào Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm1962 ;
- Căn cứ vào bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chánh quyềnNhà nước cấp Tỉnh, Thành trong lĩnh vực quản lý kinh tế ban hành kèm theo nghị định số 24-CP, ngày 02/02/1976của Hội đồng Chính phủ;
- Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân Huyện Thủ Đức (công văn số 56 ngày 23 tháng4 năm 1977) ;
- Xét yêu cầu của công tác quản lý và thi công xây dựng của Huyện Thủ Đức hiệnnay và sau này ;
- Xét đề nghị của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền và Giám đốc Sở Xâydựng ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lậpPhòng xây dựng Huyện Thủ Đức. Phòng xây dựng Huyện Thủ Đức là một đơn vị quảnlý Nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân Huyện Thủ Đức.

Điều 2.- Biên chế tổ chứccủa Phòng xây dựng do Ủy ban nhân dân Huyện quyết định trên cơ sở cân đối biênchế chung cho các Phòng, Ban của Huyện đã được Ủy ban nhân dân Thành phố duyệt.

Điều 3.- Phòng xây dựngHuyện Thủ Đức có nhiệm vụ :

1/ Quản lý công tác thi công xâydựng của Huyện và phụ trách xây dựng các công trình dân dụng có vốn đầu tư từ500.000đ trở xuống.

2/ Kết hợp với Viện quy hoạchThành phố, nghiên cứu quy hoạch cải tạo xây dựng toàn huyện, quản lý quy hoạchcủa huyện, hướng dẫn nhân dân xây dựng theo quy hoạch và kiểm tra ngăn chặn cáctrường hợp xây dựng trái phép trong huyện ;

3/ Thiết kế quy hoạch xã vàthiết kế các công trình phục vụ sinh hoạt cho các xã như : trạm xá, cửa hàngphục vụ, sân kho hợp tác xã, trường học,…;

4/ Tổ chức và quản lý đội xâydựng của Huyện để thi công xây dựng các công trình của Huyện và tham gia thicông một số công trình của Sở hoặc nhận thi công một số công trình đơn giản doSở giao;

5/ Tổ chức và quản lý các cơ sởquốc doanh, công tư hợp doanh, hợp tác xã sản xuất vật liệu xây dựng của huyện; quản lý và hướng dẫn thực hiện chánh sách, chế độ, giá cả do Nhà nước quyđịnh cho các hợp tác xã, tổ sản xuất và cá thể sản xuất vật liệu xây dựng.

Điều 4.- Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền Thànhphố, Chủ tịch UBND Huyện Thủ Đức và Phòng Xây dựng Huyện Thủ Đức chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 4
- BTC Thành ủy
- Ban TCCQ (4 bản)
- Lưu VP Ủy Ban.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn