ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/2006/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 11 tháng 7 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨCNĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNHTỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNGYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CPngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Thông tư số 140/TT ngày26/01/1978 của Ủy ban Phát thanh và Truyền hình Việt Nam hướng dẫn thực hiệnquản lý Nhà nước đối với sự nghiệp phát thanh, truyền thanh, truyền hình ở địaphương;

Theo đề nghị của Giám đốc Đài Phátthanh - Truyền hình tỉnh tại Tờ trình số 22/TT-PTTH ngày 23/3/2006 và Giám đốcSở Nội vụ tại Tờ trình số 57/TT-SNV ngày 07/04/2006.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh là cơ quan thôngtin đại chúng của tỉnh, là đơn vị sự nghiệp phát thanh, truyền thanh, truyềnhình trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng là tờ báo nói, báo hình hàngngày tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và củaĐảng bộ, nhân dân trong tỉnh. Đồng thời giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý sựnghiệp phát thanh, truyền thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh theo quy địnhcủa pháp luật.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chịu sự chỉ đạo,quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thờiĐài chịu sự quản lý của Sở Văn hóa - Thông tin về hoạt động báo chí và Sở Bưuchính - Viễn thông về tần số truyền dẫn, phát sóng truyền hình.

Đài có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tàikhoản theo quy định của pháp luật.

Trụ sở: Số 164, Đường Nguyễn Văn Linh, phường LamSơn, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

- Văn phòng (Bao gồm: tổ chức, tổng hợp, hành chính,quản trị, thi đua, khen thưởng, kỷ luật).

- Phòng Kế hoạch - Tài vụ.

- Phòng Biên tập chương trình.

- Phòng Chính trị văn xã.

- Phòng Kinh tế.

- Phòng Khoa giáo, giải trí.

- Phòng Văn nghệ, thể thao.

- Phòng Kỹ thuật.

- Phòng dịch vụ thông tin quảng cáo.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giámđốc, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện theo quy địnhphân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Căn cứ đặc điểm cụ thể của công tác phát thanh,truyền thanh, truyền hình của tỉnh, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnhphối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh thànhlập đơn vị sự nghiệp, phòng chuyên môn nghiệp vụ khi có nhu cầu và đủ điềukiện.

Biên chế: Do Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ hàng nămtương ứng với khối lượng công việc đảm nhận.

Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh bố trí, sửdụng cán bộ, công chức, viên chức của Đài phù hợp với chức danh, tiêu chuẩnngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật về cán bộ, viênchức.

Điều 2. Giao Giám đốc Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ; quy chế hoạt động, mối quan hệcông tác và lề lối làm việc của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy địnhcủa pháp luật.

Điều 3.Quyết định này thay thế Quyết địnhsố 213/QĐ-UB ngày 24/3/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng,nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Đài, Quyết định số 242/QĐ-UB ngày 01/4/1997 củaỦy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Phát thanh truyền hình tỉnh và cóhiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhândân tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Giámđốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơquan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệmthi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cường