UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/2006/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 24 tháng 7 năm 2006

QUYẾTĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP PHÒNG THƯƠNG MẠI - DU LỊCH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀOCAI

ỦYBAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDvà UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về việc quy định tổ chứccác cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2006/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2006 của HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII kỳ họpthứ 7 thông qua ngày 14/7/2006;

Theo đề nghị của Giám đốcSở Nội vụ,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Phòng Thương mại - Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai(trên cơ sở tách từ Phòng Kinh tế thuộc UBND thành phố Lào Cai).

Phòng Thương mại - Dulịch thành phố Lào Cai là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, có tư cáchpháp nhân, được phép sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng để hoạt động theoquy định của pháp luật.

Phòng Thương mại-Du lịchchịu sự quản lý toàn diện của UBND thành phố Lào Cai: đồng thời chịu sự kiểmtra, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Lào Cai.

Điều 2.Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Chức năng: PhòngThương mại - Du lịch có chức năng tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện việcquản lý nhà nước về thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn theo quy địnhcủa pháp luật: thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự ủy quyền của UBNDthành phố Lào Cai.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a. Trình UBND thành phốcác quyết định, chỉ thị, các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách,pháp luật, các quy định của UBND tỉnh và Sở Thương mại - Du lịch về hoạt độngthương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn;

b. Trình UBND thành phốquy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm về phát triển thương mại, dịch vụ và dulịch trên địa bàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

c. Trình UBND thành phốchương trình, biện pháp tổ chức thực các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nướcthuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch;

d. Phối hợp với các cơquan chuyên môn trên địa bàn thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thựchiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về hoạt động thương mại,dịch vụ và du lịch trên địa bàn;

c. Phối hợp với các cơquan có liên quan thực hiện việc thanh tra, kiểm tra các hoạt động thương mại,dịch vụ và du lịch trên địa bàn theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

f. Tham mưu cho UBNDThành phố giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng tronglĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch theo quy định của pháp luật và phân côngcủa UBND thành phố;

g. Tiến hành khảo sát,nghiên cứu thị trường trong và ngoài phạm vi thành phố phục vụ cho sự nghiệpphát triển thương mại, dịch vụ và du lịch của thành phố;

h. Thẩm định và cấp giấychứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các thương nhân kinh doanh hàng hóa,dịch vụ thương mại, du lịch và kinh doanh có điều kiện theo quy định của phápluật;

i. Thực hiện nhiệm vụquản lý nhà nước về hoạt động chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, hợp tác xãthương mại trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

k. Hướng dẫn, kiểm trachuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch đối với côngchức, viên chức làm công tác thương mại và du lịch trên địa bàn;

l. Thực hiện công tác thôngtin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả hoạt động thương mại, dịchvụ và du lịch theo quy định của Chủ tịch UBND thành phố và Sở Thương mại - DuLịch;

m. Quản lý cán bộ, côngchức, viên chức, tài chính và tài sản được giao theo quy định của pháp luật vàphân công của UBND thành phố;

n. Thực hiện nhiệm vụkhác do UBND thành phố giao cho.

Điều 3.Tổ chức bộ máy và biên chế

1. Tổ chức bộ máy:

Lãnh đạo phòng gồm: Trưởngphòng và Phó trưởng phòng.

- Trưởng phòng là ngườiđứng đầu, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật vềtoàn bộ hoạt động của phòng.

- Phó trưởng phòng,chuyên viên của phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật vềlĩnh vực công tác được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm,khen thưởng, kỷ luật Trưởng phòng. Phó trưởng phòng và cán bộ thuộc phòngThương mại - Du lịch thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước vàtheo đúng phân cấp về công tác tổ chức cán bộ của tỉnh.

Trưởng phòng Thương mại -Du lịch thành phố Lào Cai căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có tráchnhiệm xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của phòng trình Chủ tịch UBND thànhphố phê duyệt.

2. Biên chế:

Biên chế của phòng thươngmại - Du lịch thành phố Lào Cai nằm trong tổng hiên chế của UBND thành phố đã đượcUBND tỉnh giao hàng năm; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, Phòng Thương,mại - Du lịch phối hợp với Phòng Nội vụ - Lao động thương binh xã hội trình Chủtịch UBND thành phố quyết định.

Điều 4.Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai chỉ đạo các phòng chức năng (Nội vụ, kế hoạch,tài chính) tiến hành bàn giao tài liệu, tài sản, nhiệm vụ và cán bộ, công chức đanglàm nhiệm vụ về lĩnh vực thương mại và du lịch từ phòng Kinh tế cho phòngThương mại - Du lịch thành phố theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 5.Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thương mại - Dulịch, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quancủa tỉnh căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lựcsau mười ngày kể từ ngày ký.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn