ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 66/2007/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 22 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH THU HÚT ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP VÀ TIỂU THỦCÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNHTHUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 183/2004/QĐ-TTg ngày 19/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ vềcơ chế hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuậtkhu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2785/TTr-SKHĐT ngày 18/9/2007về việc ban hành chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp và tiểuthủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chínhsách thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địabàn tỉnh Bình Thuận như sau:

I. Phạm vi áp dụng:

1. Các lĩnh vực:

- Đầu tư để kinh doanh kết cấuhạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

- Đầu tư các cơ sở sản xuấttrong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

2. Địa bàn áp dụng: trên địa bàntỉnh Bình Thuận.

II. Đối tượng áp dụng:

Các tổ chức, cá nhân thuộc cácthành phần kinh tế có hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp,đăng ký kinh doanh các loại hình:

1. Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tácxã;

2. Công ty cổ phần, công tyTNHH, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân.

3. Hộ kinh doanh.

III. Chính sách thu hút đầutư:

1. Đối với các dự án đầu tư kếtcấu hạ tầng các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề nông thôn:

- Cụm công nghiệp - tiểu thủcông nghiệp: Nhà nước đảm bảo kinh phí tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng,giao đất thô cho nhà đầu tư, đầu tư kết cấu hạ tầng (điện, nước, giao thông...)đến hàng rào cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp;

- Làng nghề nông thôn: hàng nămtùy thuộc vào khả năng cân đối của ngân sách tỉnh mà bố trí hỗ trợ làm đườnggiao thông, hệ thống xử lý chất thải... hạn chế quy hoạch tập trung (trừ trườnghợp chuyển từ làng nghề sang cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp).

2. Đối với các dự án đầu tư kếtcấu hạ tầng các khu công nghiệp: Nhà nước đảm bảo kinh phí tổ chức bồi thường,giải phóng mặt bằng, giao đất thô cho nhà đầu tư, đầu tư kết cấu hạ tầng (điện,nước, giao thông...) đến hàng rào khu công nghiệp.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Các cấp, các ngành rà soátđiều chỉnh bổ sung các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh,quy hoạch phát triển kinh tế ngành và vùng (huyện, thành phố, thị xã, thịtrấn…), quy hoạch chi tiết hệ thống kết cấu hạ tầng trung tâm hành chính cáccấp, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020;lập và công bố các danh mục dự án ưu tiên đầu tư phù hợp quy hoạch phát triểnkinh tế - xã hội trong từng giai đoạn để từng bước chủ động trong việc giớithiệu, thu hút đầu tư công bố trên phương tiện thông tin đại chúng và Websitecủa tỉnh.

2. Về đầu mối cung cấp các thôngtin cho nhà đầu tư:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: quyhoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh;

- Ban Quản lý các Khu côngnghiệp tỉnh Bình Thuận: quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp;

- Sở Công nghiệp: quy hoạch chitiết hệ thống kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp vàlàng nghề, quy hoạch phát triển lưới điện trong tỉnh;

- Sở Xây dựng: quy hoạch chitiết hệ thống kết cấu hạ tầng trung tâm hành chính các cấp, các dự án khu dâncư;

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư -Thương mại - Du lịch và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh: tập hợp toàn bộ các chínhsách đã có của Trung ương và của tỉnh thành một bộ văn bản nhằm tạo thuận lợitrong việc khai thác, sử dụng trong công tác quản lý Nhà nước và phục vụ chonhu cầu nghiên cứu sử dụng của nhà đầu tư.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và Ủy bannhân dân các xã, phường, thị trấn, tăng cường quản lý đất đai các khu, cụm côngnghiệp - tiểu thủ công nghiệp đã quy hoạch theo mốc giới đã được xác định, xửlý kiên quyết các trường hợp lấn chiếm đất, xây dựng trái phép vi phạm quyhoạch. Công bố, niêm yết các khu quy hoạch công nghiệp và dân cư tại các khuvực thích hợp để nhân dân và các nhà đầu tư biết, chủ động trong việc lựa chọnđịa điểm bố trí các dự án đầu tư phù hợp.

4. Hàng năm, căn cứ vào khả năngcân đối vốn đầu tư của ngân sách và nhu cầu triển khai của các dự án, Sở Kếhoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan dự kiến kinhphí từ ngân sách hỗ trợ cho các dự án xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp -tiểu thủ công nghiệp và làng nghề nông thôn, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

5. Việc hỗ trợ đầu tư từ ngânsách cho các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề nông thônđã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép áp dụng theo các quy định trước khi Quyếtđịnh này có hiệu lực vẫn tiếp tục triển khai theo các quy định có trước đó;trường hợp áp dụng các quy định tại Quyết định này có lợi cho nhà đầu tư, chophép áp dụng theo chính sách mới tại Quyết định này.

6. Trong quá trình thực hiện,nếu có phát sinh vướng mắc, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận những ý kiến đónggóp của các nhà đầu tư để tổng hợp, trao đổi thống nhất với các ngành và cácđịa phương liên quan, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh bổ sung cho phùhợp.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính,Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giámđốc Sở Thủy sản, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xãhội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp;Trưởng Ban Dân tộc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố vàthủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thihành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành