UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/2007/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 251/2003/QĐ-CT NGÀY 15/10/2003 CỦA CHỦ TỊCH UỶ BANNHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐCTẾ TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết định số 251/2003/QĐ-CTngày 15/10/2003 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làmviệc của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế.

Điều 2. Ông Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh; Trưởng ban Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành cóliên quan của tỉnh và thành viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh có tráchnhiệm thi hành Quyết định này sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Hoàng Sơn