ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/2007/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 07 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCBAN HÀNH CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HÓA TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔTHÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnhxã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục - thể thao;
Căn cứ Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sáchkhuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tựchịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đốivới các đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính về việc hướngdẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; Thông tư số 91/2006/TT-BTC ngày02/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 53/2006/NĐ - CP;
Căn cứ Quyết định số 20/2005/QĐ-BGD &ĐT ngày 24/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáodục và Đào tạo phê duyệt Đề án 'Quy hoạch phát triển xã hội hóa giáo dục giai đoạn2006 - 2010';
Căn cứ Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007 của Hội đồng nhân dântỉnh Lào Cai thông qua chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế, vănhóa, thể thao;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo quyết định này quy định chính sách xã hội hóa trong lĩnh vựcgiáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnhLào Cai.

Điều 2. Nguồnkinh phí thực hiện xã hội hóa được huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoàinước theo quy định của pháp luật và một phần ngân sách nhà nước được bố trítrong dự toán ngân sách hàng năm của địa phương.

Điều 3.Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch vàĐầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện, thành phố vàcác đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn

QUY ĐỊNH

CHÍNHSÁCH XÃ HỘI HÓA TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNGXUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số 66/2007/QĐ - UBND ngày 07/9/2007 của UBND tỉnh LàoCai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mụctiêu

1. Huy động sự thamgia của toàn xã hội phát triển sự nghiệp giáo dục, xây dựng môi trường giáo dụclành mạnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai; làm cho mọi cá nhân, mọi tổ chức đều đượcđóng góp để phát triển giáo dục của tỉnh; đồng thời tạo điều kiện để mọi người,đặc biệt là các đối tượng chính sách, xã hội được hưởng thụ thành quả giáo dụcngày càng cao.

2. Đẩy mạnh xây dựngxã hội học tập, tạo điều kiện cho mọi thành viên trong xã hội học tập suốt đời,góp phần nâng cao trình độ giáo dục phổ cập, tạo điều kiện cho việc nâng cao kỹnăng nghề nghiệp, tri thức và khả năng thích ứng với thị trường lao động.

3. Đẩy mạnh việcchuyển đổi các cơ sở giáo dục bán công sang loại hình ngoài công lập; khuyến khíchthành lập các cơ sở giáo dục ngoài công lập ở thành phố Lào Cai và ở những nơicó điều kiện kinh tế - xã hội phát triển; khuyến khích chuyển các cơ sở giáodục công lập đang hoạt động theo cơ chế sự nghiệp bao cấp sang thực hiện cơ chếtự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế tàichính; từng bước chuyển đổi một số cơ sở giáo dục công lập thành cơ sở giáo dụcngoài công lập.

Điều 2. Phạm viđiều chỉnh

Trong lĩnh vực giáodục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh LàoCai.

Điều 3. Đối tượngáp dụng

Các cơ sở giáo dụcmầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thườngxuyên, trung tâm học tập cộng đồng; các tổ chức kinh tế, xã hội, các tổ chứcphi chính phủ quốc tế, cá nhân trong và ngoài nước có tham gia đóng góp nhânlực, vật lực, trí lực cho việc xây dựng các cơ sở giáo dục.

Điều 4. Nguyêntắc

1. Chính sách xãhội hóa trong lĩnh vực giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyêntrên địa bàn tỉnh Lào Cai được xây dựng trên cơ sở các chính sách đẩy mạnh xãhội hóa giáo dục của nhà nước, vận dụng vào điều kiện của tỉnh; nhằm đảm bảochất lượng và hiệu quả giáo dục, sự thống nhất quản lý của nhà nước, giữ vữngvai trò nòng cốt của cơ sở giáo dục công lập trong hệ thống giáo dục quốc dânvà phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Khuyến khích đadạng hóa các loại hình giáo dục; phát triển mạnh các cơ sở giáo dục ngoài cônglập với hai hình thức dân lập và tư thục; phát triển cơ sở giáo dục phi lợinhuận, đồng thời khuyến khích đầu tư trong và ngoài nước bằng nhiều hình thứcphù hợp với quy hoạch phát triển, yêu cầu và đặc điểm của giáo dục của địa phươngcũng như mọi sự đóng góp của nhân dân, các tổ chức, các doanh nghiệp để pháttriển giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

3. Nhà nước, xã hộicoi trọng và đối xử bình đẳng đối với các sản phẩm và dịch vụ của cơ sở giáodục công lập và các cơ sở giáo dục ngoài công lập; bình đẳng giữa các nhà đầutư trong nước và nước ngoài.

Chương II

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Đốivới các cơ sở giáo dục công lập chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịutrách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.

Thực hiện quyền tựchủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theoNghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Thông tư số 71/2006/TT - BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ - CP.

- Giao các sở, ban,ngành hữu quan của tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm quyền tự chủ ởcác cơ sở giáo dục có điều kiện thuận lợi; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc,phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Trên cơ sở phânloại đơn vị sự nghiệp, ngân sách tỉnh đảm bảo chi phí hoạt động cho các đơn vịkhông tự đảm bảo chi phí hoạt động từ nguồn thu sự nghiệp.

Điều 6. Đốivới các cơ sở công lập, bán công chuyển sang loại hình dân lập, tư thục.

1. Thực hiện chínhsách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập theoNghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ và Thông tư số 91/2006/TT-BTCngày 02/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2006/NĐ-CP .

2. Tỉnh có chínhsách hỗ trợ, khuyến khích các cơ sở giáo dục công lập và bán công chuyển sang loạihình dân lập hoặc tư thục và được hưởng ưu đãi như sau:

a. Nhà và cơ sở hạtầng: Tiếp tục sử dụng quỹ nhà và cơ sở hạ tầng theo hình thức thuê dài hạn vớigiá ưu đãi, giảm 50% giá thuê tính theo mức giá quy định chung của Nhà nước trong5 năm đầu, sau đó căn cứ vào điều kiện thực tế để xác định mức giảm cho 5 nămtiếp theo.

b. Đất đai: Tỉnhgiao đất không thu tiền sử dụng đất.

c. Thuế thu nhậpdoanh nghiệp: Khuyến khích các cơ sở giáo dục ngoài công lập hoạt động theo cơ chếphi lợi nhuận. Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập hoạt động theo cơ chếlợi nhuận được hưởng ưu đãi các loại thuế suất ở mức cao nhất theo quy định hiệnhành áp dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

d. Huy động vốn đầutư: Tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục ngoài công lập đượcvay vốn tín dụng ưu đãi đầu tư phát triển của nhà nước theo quy định hiện hành.Trường hợp phải vay vốn tín dụng của các ngân hàng thương mại thì ngân sáchtỉnh sẽ hỗ trợ 50% lãi suất sau đầu tư 3 năm kể từ thời điểm dự án được UBNDtỉnh chấp thuận của cơ sở ngoài công lập hoàn thành đi vào hoạt động thực hiệntrả lãi vay cho ngân hàng.

đ. Chính sách đốivới cán bộ, giáo viên, nhân viên:

Cán bộ, giáo viên,nhân viên trong biên chế nhà nước, đang làm việc ở các cơ sở giáo dục công lập,bán công khi chuyển đổi thành cơ sở giáo dục ngoài công lập được cơ quan quảnlý công chức trợ cấp một lần bằng 12 tháng lương và phụ cấp (nếu có) hiện đanghưởng. Trường hợp không chuyển sang cơ sở ngoài công lập thì thực hiện theo quyđịnh Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xãhội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể thao.

Điều 7. Đốivới cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thành lập mới.

1. Thực hiện chínhsách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập theoNghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ và Thông tư số 91/2006/TT-BTCngày 02/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2006/NĐ-CP .

2. Tỉnh hỗ trợ, khuyếnkhích các cơ sở giáo dục dân lập hoặc tư thục thành lập mới và được hưởng cácchính sách ưu đãi sau:

a. Nhà và cơ sở hạtầng: Căn cứ vào quỹ nhà và cơ sở hạ tầng hiện có thuộc nhà nước quản lý, tỉnhtạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập mua hoặc thuê dàihạn với giá ưu đãi.

b. Đất đai: Tỉnhưu tiên giao đất phù hợp với quy hoạch chung và phù hợp với việc xây dựng cơ sởgiáo dục đạt chuẩn quốc gia và không thu tiền sử dụng đất. Tỉnh tạo điều kiện đểgiải phóng mặt bằng và hỗ trợ một phần kinh phí đền bù, tái định cư (nếu có) theotừng dự án cụ thể.

c. Thuế thu nhậpdoanh nghiệp: Khuyến khích các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thành lập mới hoạtđộng theo cơ chế phi lợi nhuận. Đối với các cơ sở hoạt động theo cơ chế lợinhuận được hưởng ưu đãi các loại thuế suất ở mức cao nhất theo quy định hiệnhành áp dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

d. Huy động vốn đầutư: Tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thànhlập mới được vay nguồn vốn tín dụng ưu đãi đầu tư phát triển của nhà nước theoquy định hiện hành. Trường hợp phải vay vốn tín dụng của các ngân hàng thươngmại thì ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ 50% lãi suất sau đầu tư 3 năm kể từ thời điểmdự án được UBND tỉnh chấp thuận của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thành lậpmới hoàn thành đi vào hoạt động thực hiện trả lãi vay cho ngân hàng.

Điều 8. Đốivới các Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm học tập cộng đồng.

1. Tỉnh tập trungchỉ đạo phát triển giáo dục thường xuyên như là một hình thức huy động tiềmnăng của cộng đồng để xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội và điều kiện thuậnlợi để mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học tập thường xuyên, họcliên tục, học suốt đời ở mọi nơi, mọi lúc phù hợp với hoàn cảnh và điều kiệncủa mỗi cá nhân nhằm góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực.

2. Khuyến khích cácsở, ban, ngành lồng ghép các dự án, chương trình giáo dục đào tạo của đơn vịtại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Học tập cộng đồng.

3. Khuyến khích cácsở, ban, ngành hỗ trợ các hoạt động của Hội khuyến học các cấp; khuyến khíchHội Khuyến học tổ chức các hoạt động khuyến học, đẩy mạnh phong trào gia đìnhhiếu học, dòng họ khuyến học tại cơ quan, xã, phường, đơn vị, tổ chức kinh tế,xã hội, doanh nghiệp.

Điều 9. Đốivới các cá nhân, tổ chức đóng góp nhân lực, vật lực, tài lực cho việc xây dựng trườnghọc bán trú dân nuôi, nội trú dân nuôi, trường học đạt chuẩn Quốc gia.

1. Tỉnh khuyến khích,tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp và nhân dân đónggóp nhân lực, vật lực, tài lực vào việc xây dựng trường học bán trú dân nuôi,nội trú dân nuôi, trường học đạt chuẩn quốc gia; nâng cao chất lượng giáo dục;xây dựng môi trường giáo dục; tham gia vào quá trình giáo dục và xây dựng cơ sởvật chất, kỹ thuật cho các cơ sở giáo dục.

2. Miễn giảm thuếthu nhập và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật hiện hành khi các cánhân, doanh nghiệp có đóng góp, hiến tặng cho các cơ sở giáo dục theo quy địnhtài chính hiện hành.

3. Tạo điều kiệnthuận lợi về thủ tục và kinh phí để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ,đầu tư từ nguồn vốn NGO, ODA... Ưu tiên đặc biệt cho việc bố trí nguồn vốn đốiứng mà địa phương đã cam kết đóng góp trong tổng mức đầu tư.

4. Khuyến khích sựđóng góp của toàn thể xã hội, cá nhân, tổ chức cho giáo dục thông qua Quỹ khuyếnhọc, Quỹ phát triển nhà trường

5. Có hình thức ghicông phù hợp với mức độ đóng góp của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

6. Hàng năm tổ chứclễ tuyên dương các nhà hảo tâm, doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệpgiáo dục đào tạo của tỉnh Lào Cai.

Điều 10. Chếđộ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

1. Thực hiện chínhsách bình đẳng giữa khu vực công lập và ngoài công lập về thi đua khen thưởng,kỷ luật về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; bình đẳng về tiếp nhận, thuyên chuyển cánbộ từ khu vực công lập sang ngoài công lập và ngược lại.

2. Các cơ sở giáodục ngoài công lập chủ động lập kế hoạch đào tạo để nâng cao trình độ cho độingũ giáo viên để đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn; lập danh sách trìnhcấp có thẩm quyền để hỗ trợ kinh phí đào tạo theo chế độ hiện hành của nhà nướcáp dụng cho các cơ sở giáo dục công lập.

3. Cán bộ, giáo viên,nhân viên thuộc các cơ sở giáo dục ngoài công lập được các cơ sở giáo dục ngoàicông lập thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định hiệnhành của nhà nước.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Tráchnhiệm của các cơ sở giáo dục ngoài công lập

1. Các cơ sở giáodục ngoài công lập phải đăng ký hoạt động chuyên môn với cơ quan quản lý nhànước có thẩm quyền và hoạt động theo quy định của pháp luật. Đăng ký với cơ quanquản lý thuế để làm căn cứ ưu đãi và tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quyđịnh.

2. Các cơ sở giáodục ngoài công lập phải tuân theo quy chế hoạt động và quy định của Điều lệ nhàtrường theo từng cấp học; đảm bảo các điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ, nhânlực, cơ sở vật chất để tổ chức tốt các hoạt động dạy và học theo quy định củaBộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Đối với các cơsở giáo dục mầm non, nhà trẻ ngoài công lập hoạt động tự nguyện, tự quản, khôngcó tư cách pháp nhân, nhưng có đăng ký hoạt động với các phòng Giáo dục và Đàotạo cũng được hưởng các chính sách ưu đãi theo quyết định này.

Điều 12: Khenthưởng, kỷ luật

1. Các tập thể, cánhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địabàn tỉnh Lào Cai được xét khen thưởng theo quy định.

2. Các tập thể, cánhân, cơ sở giáo dục vi phạm quy định này thì tuỳ theo tính chất và mức độ viphạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hìnhsự theo quy định của pháp luật.

Điều 13.Trách nhiệm thi hành

1. Ủy ban nhân dâncác cấp, các sở, ban, ngành căn cứ quyết định triển khai thực hiện theo chức năng,nhiệm vụ tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân thực hiện.

2. Giao Sở Giáo dụcvà Đào tạo hướng dẫn thực hiện và tổng hợp báo cáo theo định kỳ về Ủy ban nhândân tỉnh.

3. Trong quá trìnhthực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân phảnánh về Sở Giáo dục và

Đào tạo tổng hợpbáo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.