UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/2007/QĐ-UBND

Vinh, ngày 18 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH DẠY THÊMHỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 31 tháng 01 năm2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về dạy thêmhọc thêm;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định dạy thêm học thêm trên địabàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò;Hiệu trưởng các nhà trường, người đứng đầu cơ sở giáo dục khác và các tổ chức,cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Ky

QUY ĐỊNH

VỀ DẠY THÊM HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH NGHỆ AN.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2007/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2007của UBND tỉnh).

Chương I

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ DẠY THÊM HỌCTHÊM

Điều 1.Đối tượng, phạm vi áp dụng: Sở Giáo dục và Đào tạo; Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò; các trường phổ thông, trung cấp, caođẳng, đại học đóng trên địa bàn Nghệ An; các phòng giáo dục; Hiệu trưởng nhàtrường và người đứng đầu cơ sở giáo dục khác; tổ chức và cá nhân thực hiện dạythêm học thêm phải chấp hành đầy đủ các quy định về dạy thêm học thêm được banhành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 31/01/2007 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo và các quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này.

Điều 2.Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cấp, thu hồi giấy phép và phối hợp vớiUỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò chỉ đạo các phòng giáodục cấp, thu hồi giấy phép dạy thêm theo đúng quy định tại Quyết định số03/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 31/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và cácquy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này

Điều 3.Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò quy định tráchnhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp xã, của phòng giáo dục, của các đơn vị có liênquan trong việc quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn của mình; chủ trì phốihợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các phòng giáo dục cấp, thu hồi giấyphép dạy thêm theo đúng quy định tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BGD ĐT ngày31/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Uỷ ban nhândân tỉnh tại Văn bản này.

Chương II

THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP VÀ THU HỒIGIẤY PHÉP DẠY THÊM

Điều 4.

1. Các phòng giáo dục chịu trách nhiệm cấp và thu hồi giấyphép dạy thêm đối với các trường hợp dạy thêm các môn học thuộc chương trìnhtiểu học và chương trình trung học cơ sở.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo cấp và thu hồi giấy phép dạy thêmđối với các trường hợp dạy thêm các môn học thuộc chương trình trung học phổthông.

Điều 5. Cơ quan quản lý giáo dục phải kiểm tra lại các điều kiện đảm bảo chấtlượng dạy thêm học thêm và thực hiện cấp giấy phép dạy thêm chậm nhất là 10ngày kể từ ngày nhận đơn. Trong trường hợp kiểm tra thấy không đủ điều kiện đảmbảo chất lượng dạy thêm học thêm thì không được cấp giấy phép dạy thêm.

Điều 6.Dạy thêm học thêm trong nhà trường theo Điều 4 của Quy định về dạy thêmhọc thêm ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 31/01/2007 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được miễn cấp giấy phép dạy thêm; nhàtrường phải chịu trách nhiệm thực hiện dạy thêm học thêm trước cơ quan quản lýgiáo dục cấp trên và trước Uỷ ban nhân dân địa phương nơi trường đóng.

Điều 7. Tổ chức, cá nhân muốn thực hiện dạy thêm ngoài nhà trường phải có giấyphép dạy thêm của cấp có thẩm quyền. Hồ sơ xin cấp giấy phép dạy thêm gồm có:

1. Đơn xin dạy thêm (theo mẫu quy định do Sở Giáo dục và Đàotạo hướng dẫn) của tổ chức hoặc cá nhân; đơn phải có ý kiến đề nghị của củachính quyền cấp xã nơi đặt địa điểm dạy thêm (sau khi đã kiểm tra thấy đủ điềukiện đảm bảo chất lượng dạy thêm học thêm).

2. Danh sách giáo viên tham gia giảng dạy bao gồm các cột:thứ tự, họ và tên, trình độ đào tạo, nơi công tác (đối với cán bộ, công chức),nơi cư trú (đối với người đã về nghỉ hưu); danh sách phải có xác nhận của Thủtrưởng cơ quan (đối với cán bộ, công chức) hoặc chính quyền cấp xã nơi cư trú(đối với người đã về nghỉ hưu).

Chương III

ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DẠYTHÊM HỌC THÊM

Điều 8.

1. Số lượng học sinh của mỗi lớp:

a) Cấp trung học phổ thông: không quá 50 học sinh/lớp.

b) Cấp trung học cơ sở: không quá 45 học sinh/lớp.

c) Cấp tiểu học: không quá 40 học sinh/lớp.

2. Giáo viên giảng dạy phải đạt trình độ chuẩn đào tạo theoquy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với từng cấp học.

3. Cơ sở vật chất và lớp học phải đảm bảo yêu cầu theo Quyđịnh về vệ sinh trường học ban hành kèm theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Chương IV

MỨC THU VÀ SỬ DỤNG TIỀN HỌC THÊM

Điều 9. Mức thu và sử dụng tiền học thêm trong nhà trường thực hiện theo quyđịnh hiện hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cấp có thẩm quyền.

Điều 10. Mức thu tiền học thêm ngoài nhà trường.

1. Học thêm theo chương trình tiểu học:

a) Thành phố Vinh: 2.000đ/em/buổi;

b) Các địa phương khác: 1.200đ/em/buổi;

2. Học thêm theo chương trình trung học cơ sở:

a) Thành phố Vinh: 3.000đ/em/buổi;

b) Các địa phương khác: 2.000đ/em/buổi;

3. Học thêm theo chương trình trung học phổ thông:

a) Thành phố Vinh: 4.000đ/em/buổi;

b) Các địa phương khác: 3.000đ/em/buổi;

Điều 11. Mức thu tiền học thêm phải được niêm yết công khai tại nơi tổ chức lớphọc; việc quản lý, sử dụng tiền học thêm thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tàichính và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12.Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy định dạy thêm học thêm được khenthưởng theo quy định của pháp luật; nếu vi phạm sẽ bị thu hồi giấy phép dạythêm (đối với tổ chức, cá nhân dạy thêm) và bị xử lý theo Điều 12 của Quy địnhvề dạy thêm học thêm ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BGD ĐT ngày31/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 13. Sở Giáo dục và Đào tạo; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phốVinh, thị xã Cửa Lò; các trường trung cấp, cao đẳng, đại học đóng trên địa bànNghệ An chủ trì phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí; các đoàn thể tổchức phổ biến rộng rãi Quyết định số 03/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 31/01/2007 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định này trong các lực lượng xã hội, cáccơ quan, đơn vị thuộc địa bàn và phạm vi quản lý của mình.

Điều 14. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện,thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các sở liên quan theo dõi, kiểm tra việc thựchiện Quy định này; hàng năm tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh.