ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 66/2010/QĐ-UBND

Tân An, ngày 29 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THỜI GIAN MỞ CỬA HOẠT ĐỘNG, ĐÓNG CỬA NGƯNG HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY ĐỐI VỚI CÁC ĐẠI LÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT ngày 12/11/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số điều của Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Căn cứ Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại tờ trình số 1101/TTr-STTTT ngày 23/12/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thời gian mở cửa hoạt động, đóng cửa ngưng hoạt động hàng ngày đối với các Đại lý cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Long An.

1. Đại lý Internet là tổ chức, cá nhân tại Việt Nam hoạt động theo Luật Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet cho người sử dụng và có thu cước dịch vụ thì thời gian mở cửa hoạt động, đóng cửa ngưng hoạt động hàng ngày được quy định như sau:

a) Đối với đại lý Internet có kinh doanh trò chơi điện tử (gồm trò chơi trực tuyến và trò chơi sử dụng các máy không kết nối với mạng Internet) thì thời gian mở cửa hoạt động hàng ngày là từ 09 giờ 00 phút, thời gian đóng cửa ngưng hoạt động là từ 21 giờ 00 phút.

b) Đối với đại lý Internet không có kinh doanh trò chơi điện tử (gồm trò chơi trực tuyến và trò chơi sử dụng các máy không kết nối mạng Internet) thì thời gian mở cửa hoạt động là 24/24 giờ hàng ngày.

2. Các tổ chức, cá nhân là chủ các khách sạn, nhà hàng, văn phòng, bến xe, bến tàu, bến cảng, siêu thị… khi cung cấp dịch vụ Internet cho người sử dụng không có thu cước dịch vụ trong phạm vi các địa điểm nói trên thì thời gian hoạt động là 24/24 giờ hàng ngày.

3. Tất cả Đại lý Internet phải niêm yết công khai nội quy sử dụng dịch vụ Internet tại địa điểm kinh doanh theo quy định, trong đó ghi rõ thời gian mở cửa hoạt động và thời gian đóng cửa ngưng hoạt động.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 28/5/2009 của UBND tỉnh về việc quy định thời gian mở, đóng cửa hoạt động hàng ngày đối với các Đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các Đại lý Internet và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế-Bộ TTTT;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Phòng NC (TH+KT+VX+TCD);
- Trung tâm Tin học;
- Lưu: VT, STTTT, Nh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Hùng