ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/2013/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 03 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1278/2010/QĐ-UBND NGÀY30 THÁNG 7 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứLuật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứLuật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dânngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáodục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định vềthành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục phápluật;

Theo đề nghị của Hội đồngphối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tại Tờ trình số 1275/TTr-HĐPBGDPL ngày 19tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết địnhsố 1278/2010/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hànhQuy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dụcpháp luật tỉnh Ninh Thuận.

Lý do: tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định vềnhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến,giáo dục pháp luật: Ban hành danh sách thành viên Hội đồng và quy chế hoạt độngcủa Hội đồng, … Theo đó, thẩm quyền ban hành quy chế hoạt động của Hội đồngphối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh là của Chủ tịch Hội đồng phối hợpphổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; thành viên Hội đồng phối hợpphổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Hoà