ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/2015/QĐ-UBND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 18 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ MỨC CHI THỰC HIỆN CÔNG TÁC HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhànước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Hoà giải ở cơ sởngày 20 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều và biện pháp thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tưpháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toánkinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy địnhmột số mức chi thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc SởTư pháp tại Tờ trình số 1447/TTr-STP ngày 24 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi, đối tượng ápdụng

1. Quyết định này quy định mộtsố mức chi hỗ trợ cho công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức,cá nhân có liên quan đến việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinhphí ngân sách Nhà nước thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnhNinh Thuận.

Điều 2. Nội dung chi và mứcchi

1. Chi thù lao cho hoà giải viên(đối với các hoà giải viên trực tiếp tham gia vụ, việc hoà giải): 200.000đồng/vụ, việc/tổ hoà giải;

2. Chi hỗ trợ hoạt động của tổhoà giải (chi mua văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu, nước uống phục vụ các cuộchọp của tổ hoà giải): 100.000 đồng/tổ hoà giải/tháng;

3. Chi bồi dưỡng thành viên Bantổ chức bầu hoà giải viên tham gia họp chuẩn bị cho việc bầu hoà giải viên:70.000 đồng/người/buổi;

4. Chi tiền nước uống cho ngườitham dự cuộc họp bầu hoà giải viên: 10.000 đồng/người/buổi;

5. Các nội dung chi, mức chithực hiện công tác hoà giải ở cơ sở không quy định tại Quyết định này thì đượcthực hiện theo Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp và các văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nguồn kinh phí

1. Kinh phí thực hiện cho côngtác hoà giải ở cơ sở được bố trí trong dự toán hàng năm của từng cấp ngân sách theophân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

2. Việc lập, chấp hành và quyếttoán kinh phí bảo đảm cho công tác hoà giải ở cơ sở được thực hiện theo quyđịnh của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán và Thông tư liên tịch số100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư phápvà các văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 4.Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành; thay thế nội dungchi và mức chi về công tác hoà giải ở cơ sở tại Quyết định số 55/2012/QĐ-UBNDngày 03 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về mức chithực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnhNinh Thuận và Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2006 của Ủy bannhân dân tỉnh về việc chi thù lao hoà giải viên.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhândân tỉnh; Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cácxã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh