ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ÐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/QĐ-UBND-TL

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP HẠT KIỂM LÂM TRỰC THUỘC VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thốngrừng đặc dụng;

Căn cứ Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônQuy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 củaChính phủ;

Căn cứ Văn bản số 1020/BNN-TCLN ngày 27/3/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đồng ý chủtrương thành lập Hạt Kiểm lâm trực thuộc Vườn Quốc gia Tràm Chim tỉnh ĐồngTháp;

Xét đề nghị của Giám đốc VườnQuốc gia Tràm Chim và theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hạt Kiểmlâm trực thuộc Vườn Quốc gia Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Hạt Kiểmlâm).

Hạt Kiểm lâm chịu sự chỉ đạo, quảnlý trực tiếp về biên chế, công tác và kinh phí hoạt động của Giám đốc Vườn Quốcgia Tràm Chim; đồng thời chịu sự quản lý về công tác nghiệp vụ, trang thiết bịchuyên ngành của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Hạt Kiểm lâm là cơquan hành chính nhà nước, có tư cách pháp nhân, trụ sở và con dấu riêng.

Điều 3. Giám đốc Vườn Quốcgia Tràm Chim có trách nhiệm ban hành quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm các chức danh theo tiêu chuẩn quy định vàphân cấp quản lý.

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân Tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, Tài chính, Giám đốc Công an Tỉnh, Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim, Chủtịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh vàHạt trưởng Hạt Kiểm lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TT/TU; TT/HĐND tỉnh;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- BTC/TU;
- Lưu: VT, NC/NC (Đức).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương