ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/QĐ-UBND-TL

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁNTIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Ở XÃ,PHƯỜNG, THỊ TRẤN GIAI ĐOẠN 2013 - 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và tổ chức thực hiệncác Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính Phủban hành chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI);

Căn cứ Kế hoạch số 3177/KH-TTCP ngày 30/12/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Đề án tiếp tục tăngcường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường,thị trấn giai đoạn 2013 - 2016 (gọi tắt Đề án 1-1133);

Căn cứ Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 23/4/2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện Đề án tiếp tục tăng cườngcông tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thịtrấn giai đoạn 2013 - 2016;

Xét đề nghị của Chánh Thanh traTỉnh tại Công văn số 41/TTr-VP ngày 17/4/2014;

Theo đề nghị của Giám đốc SởNội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Ch đạo thc hiệnĐán tiếp tc tăng cưng công tác ph biến, giáo dục pháp lut v khiếu ni, t cáo xã,phưng, th trấn giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (gi tt là Ban Ch đo), gmcác thành viên sau:

1. Trưng ban: Phó Ch tch y ban nhân dân Tỉnh ph trách Văn hóa -Xã hi.

2. Phó Trưng ban thưng trc: Đi din lãnh đo Thanh tra Tỉnh.

3. Phó Trưng ban: Đi din lãnh đo S Tư pháp.

4. Các y viên:

- Đại diện lãnh đo SVăn hóa, Th thao vàDulịch;

- Đại diện lãnh đo SThông tin và Truyền thông;

- Đại diện lãnh đo Đài Phát thanh và Truyền nh Đng Tháp;

- Ch tch y ban nhân dân cáchuyn, th xã, thành phố;

5. Mời đi din lãnh đo cáccơ quan, đơn v sau tham gia làm y viên:

- Đại diện lãnh đo y ban Mt trận T qucVit Nam Tỉnh;

- Đại diện lãnh đo Hi nông dân Vit Nam Tỉnh.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dânTỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện, điều phối các hoạt động của Đề ántạo sự phối hợp chặt chẽ thống nhất tại địa phương; hướng dẫn, đôn đốc, kiểmtra, đánh giá, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án.

2. Báo cáo định kỳ, sơ kết, tổngkết gửi về Ban Chỉ đạo đề án Trung ương (qua Thanh tra Chính phủ).

Điu 3. Giao Trưng ban lp danh sách c thc thành viên tham gia Ban Ch đo do c cơ quan, đơn v c; phân công nhim v c th cho c thành viên; thành lp T gp vic (nếu có).

Ban Ch đo làm vic theo chế đ kiêm nhim, Trưng ban s dng con du cayban nhân dân Tỉnh, c Phó Trưng ban s dng con du ca cơ quanmình đang công tác trong quá trình thc hin nhim vụ.

Ban Ch đo t gii th sau khi hoàn thành nhim vụ.

Điều 4. Quyết đnh này hiu lckt ngày ký.

Điu 5. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc S Ni vụ, Chánh Thanh tra Tỉnh, Th trưởng c S, ban, ngành tỉnh, Ch tịch y ban nhândân chuyn, th xã, thành ph và c thành viên có tên ti Điu 1 chịu trách nhim thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- NĐiều 5;
- BTV Tnh ủy;
- Ban T chức TU;
- UBMTTQ tnh;
- Lưu: VT, SNV, (Nn).

CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan