BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

-----------------------

Số: 660/QĐ-BTTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Điều chỉnh mẫu phiếu điều tra thống kê

--------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26/6/2003;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 420/QĐ-TTg ngày31/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh các mẫu phiếu điều tra thống kê: Phiếu 01, Phiếu 02 và Phiếu 06 ban hành kèm theo Quyết định số 470/QĐ-BTTTT ngày 07/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Phương án điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn năm 2010.

>> Xem thêm:  Tranh chấp về đất không có di chúc ? Làm thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

(Các mẫu phiếu điều tra thống kê đã điều chỉnh kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban chỉ đạo điều tra thống kê toàn quốc về điện thoại, Internet và nghe - nhìn năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo điều tra thống kê của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Thủ trưởng đơn vị và các đối tượng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng CP (để báo cáo);

- Phó Thủ tướng CP Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);

-Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Tài chính; KH và ĐT;

- Tổng cục Thống kê (Bộ KH và ĐT);

- Các Ban chỉ đạo điều tra thống kê của tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Lưu VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Doãn Hợp

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về ranh giới đất với nhà hàng xóm ?