ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 660/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 04 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liênquan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hànhchính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủtục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụtỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các cơ quan và tổ chức, cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - Bộ Tư pháp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PCVP và CV: ĐN, TH;
- Lưu: VT, KNNV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀNGIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ

(Ban hành kèmtheo Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

Lý do

I

Lĩnh vực khám chữa bệnh nhân đạo của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài - Sở Ngoại vụ

1.

Thủ tục số 4, theo Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 03/08/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ

Khám chữa bệnh nhân đạo của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông tư số 01/2002/TT-BYT đề ngày 26/02/2002 của Bộ Y tế hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của các cơ sở khám, chữa bệnh nhân đạo.

Theo Thông tư số 30/2014/TT-BYT của Bộ Y tế đề ngày 28 tháng 8 năm 2014 Quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo và theo Công văn số 61/UBND-VH của UBND tỉnh đề ngày 07/01/2015 triển khai thực hiện Thông tư của Bộ Y tế.