THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 661/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN VI SINH VẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRỰC THUỘC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;
Xét đề nghị của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội,

QUYẾTĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Công nghệ sinh học.

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học là cơ sở nghiên cứu khoa học trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; có chức năng nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, đào tạo và tư vấn về lĩnh vực vi sinh vật và công nghệ sinh học.

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- VPBCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCB.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng