BỘ CÔNG THUƠNG
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG QUẶNG VÀNG, ĐỒNG, NIKEN, MOLIPĐEN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025
-----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5597/VPCP-KTN ngày 24 tháng 7 năm 2014;
Xét đề nghị của Ủy bannhân dân tỉnh Cao Bằng tại công văn số 1772/UBND-CN ngày 02 tháng 7 năm 2014;

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Bổ sung khu vực quặng niken - đồng tại xã Quang Trung và xã Hà, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng vào Phụ lục 10 (Danh mục đầu tư thăm dò quặng niken, giai đoạn 2008-2015) thuộc Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025.
Diện tích và tọa độ góc khu vực quặng niken - đồng nêu trên thể hiện tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 2.Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2008. Các nội dung khác của Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2008 giữ nguyên, không thay đổi.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh Cao Bằng;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH, PC, CNNg.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

PHỤ LỤC
DIỆN TÍCH, TỌA ĐỘ GÓC KHU VỰC QUẶNG NIKEN-ĐỒNG TẠI XÃ QUANG TRUNG

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?

VÀ XÃ HÀ TRÌ, HUYỆN HÒA AN, TỈNH CAO BẰNG
(Kèm theo Quyết định số6613/QĐ-BCT ngày 28tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Tên mỏ
Diện tích (km2)
Điểm góc
Tọa độ VN2000
Kinh tuyến 105°, múi chiếu 6°
X(m)
Y(m)
Khu vực quặng niken-đồng tại xã Quang Trung và xã Hà Trì, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
22
1
2506 956
630 157
2
2507 639
631 425
3
2507 885
631 735
4
2509 104
631 263
5
2509 648
632 306
6
2504 521
636 808
7
2502 135
637 885
8
2500 866
637 891
9
2500 893
636 782
10
2502 112
635 586
11
2503 620
635 108
12
2505 751
633 901
13
2505 424
630 762

>> Xem thêm:  Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất ? Xử lý tranh chấp quyền sở hữu nhà ở ?