ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 6066/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 997/TTr-SNV ngày 04 tháng 12 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Có được bồi thường đất rừng khi nhà nước thu hồi với mục đích quốc phòng an ninh không ?

Điều 1. Nay kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố, gồm các thành viên như sau:
1. Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban;
2. Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực;
3. Ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban;
4. Ông Lê Hoài Trung, Phó Giám đốc thường trực Sở Nội vụ, Ủy viên thường trực;
5. Ông Võ Văn Luận, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy viên;
6. Bà Đào Thị Hương Lan, Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên;
7. Bà Ung Thị Xuân Hương, Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên;
8. Ông Nguyễn Trọng Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thành phố, Ủy viên;
9. Ông Võ Văn Tân, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy viên;

>> Xem thêm:  Mua đất thuộc quy hoạch, nằm trong hành lang an toàn đường sắt đô thị khi thu hồi có được bồi thường ?

10. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;
11. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;
12. Ông Trịnh Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy viên.
Các điều, khoản khác của Quyết định 6066/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 về kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố Hồ Chí Minh được giữ nguyên.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quyết định trước đây trái với quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ VN TP và các Đoàn thể;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- Sở Nội vụ (3b);
- VPUB: Các PVP; các Phòng CV;
- Lưu:VT, (VX-VN) H.
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

>> Xem thêm:  Sử dụng đất ổn định từ năm 1990 đến nay nhưng không có GCNQSĐ có được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi không?