ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án ngăn ngừa và giải quyết

tình trạng trẻ em bị xâm phạm tình dục giai đoạn 2006 - 2010

trên địa bàn tỉnh Lào Cai

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 - 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - TB&XH tại tờ trình số 81/LĐTBXH-PCTNXH ngày 27/10/ 2005 Về việc phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm phạm tình dục giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án ngăn chặn và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm phạm tình dục giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. (Có kế hoạch chi tiết kèm theo)

Điều 2. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh