CHỦ TỊCH NƯỚC
-------
Số: 665/QĐ-CTN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
--------------------------------
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 ;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 78/TTr-CP ngày 12/3/2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 08 công dân hiện đang cư trú tại
Nhật Bản (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang
DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 665/QĐ-CTN ngày 09 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch nước)
1. Vũ Thị Thanh Hoa, sinh ngày 27/3/1986 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Aichi-chen, Yatomi-shi, Gomyo 1-87, 498-0014
Giới tính: Nữ
2. Phạm Thanh Thanh Hằng, sinh ngày 06/9/1990 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Hyogo-ken, Kobe-shi, Chuo-ku, Nakayamatedori 4-18-13-101, 650-0004
Giới tính: Nữ
3. Trần Anh Tuấn, sinh ngày 08/5/1980 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Hyogo-ken, Himeji-shi, Tohori 1275-4, 670-0802
Giới tính: Nam
4. Trần Thị Oanh Kiều, sinh ngày 20/7/1982 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Hyogo-ken, Himeji-shi, Tohori 1275-4, 670-0802
Giới tính: Nữ
5. Trần Huyền Châu, sinh ngày 15/4/1986 tại thành phố Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Osaka-fu, Neyagawa-shi, Miyuki Higashi Machi 37-9-118, 572-0055
Giới tính: Nữ
6. Đinh Thị Thu Huyền, sinh ngày 27/9/1980 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Osaka-fu, Osaka-shi, Joto-ku, Shigita Higashi 1-10-22-118-536-0017
Giới tính: Nữ
7. Đinh Thị Ngọc Trầm, sinh ngày 15/3/1986 tại Tiền Giang
Hiện trú tại: Osaka-fu, Osaka-shi, Hirano-ku, Kamihigashi 1-10-31 Sharuman Kamihigashi 101, 547-0002
Giới tính: Nữ
8. Tăng Lam Tuyền, sinh ngày 02/4/1989 tại Tiền Giang
Hiện trú tại: Osaka-fu, Osaka-shi, Hirano-ku, Kamihigashi 1-10-31 Sharuman Kamihigashi 101, 547-0002.
Giới tính: Nữ