UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành các Quy chế tạm thời về bổ nhiệm cán bộ có thời hạn

và thi tuyển các chức danh công chức, viên chức lãnh đạo

trong doanh nghiệp Nhà nước và đơn vị sự nghiệp

______________________

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TU ngày 6/4/1998 của Ban thường vụ Thành ủy và Công văn số 25/ TCCP-CCVC ngày 26/01/1998 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ về việc bổ nhiệm có thời hạn và thi tuyển các danh chức công chức, viên chức lãnh đạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các Quy chế tạm thời sau:

1. Quy chế tạm thời về bổ nhiệm có thời hạn các chức danh công chức, viên chức lãnh đạo cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước.

2. Quy chế tạm thời về thi tuyển các chức danh công chức, viên chức lãnh đạo trong doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Điều 2. Giao cho Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, quận, thị xã chỉ đạo thí điểm việc thực hiện hai bản quy chế trên để rút kinh nghiệm, hoàn chỉnh nội dung tiến tới ban hành quy chế chính thức vào đầu năm 1999.

Điều 3. Các ông: Chánh văn phòng UBND thành phố, Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, quận, thị xã. Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước thuộc thành phố Hải Phòng căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng