THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 666-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

VỀDANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ GIẢI THƯỞNG NHÀNƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 30 tháng 9 năm 1992;
Thi hành Pháp lệnh 16/LCT-HĐNN ngày 4 tháng 6 năm 1985 của Chủ tịch Hội đồngNhà nước về việc xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại tờ trìnhsố 1859/KH ngày 8 tháng 8 năm 1997, về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách cácthành viên Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về Khoa họcvà Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng giảithưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ gồm nhữngthành viên sau đây:

1. Chủ tịch Hội đồng: Phó Tiếnsĩ Phạm Gia Khiêm, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

2. Phó Chủ tịch: Giáo sư Vũ ĐìnhCự, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

3. Phó Chủ tịch: Giáo sư Hà HọcTrạc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

4. Phó Chủ tịch: Giáo sư NguyễnDuy Quý, Giám đốc Trung tân Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia.

Các Uỷ viên:

5. Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu, Chủtịch Hội đồng Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia;

6. Giáo sư Hồ Sĩ Thoảng, Chủtịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam.

7. Giáo sư Chu Phạm Ngọc Sơn,Giám đốc Trung tâm Phân tích thí nghiệm Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trườngthành phố Hồ Chí Minh.

8. Giáo sư Đăng Vũ Minh, Giámđốc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia.

9. Giáo sư Nguyễn Như Khải, Hiệutrưởng trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

10. Giáo sư Võ Tòng Xuân, Phóhiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ.

11. Giáo sư Vũ Khiêu, nguyên PhóChủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam.

12. Giáo sư Hồ Tôn Trinh, nguyênViện trưởng Viện Văn học.

13. Giáo sư Đinh Gia Khánh,nguyên Viện trưởng Viện Văn hoá dân gian.

14. Giáo sư Phan Huy Lê, Đại họcquốc gia Hà Nội.

15. Giáo sư Tô Huy Rứa, Phó Giámđốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

16. Giáo sư Đỗ Nguyên Phương, Bộtrưởng Bộ Y tế.

17. Giáo sư Hoàng Thuỷ Nguyên,Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bộ Y tế.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Khoahọc, Công nghệ và Môi trường, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ,Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương và các thành viên trong Hội đồng giải thưởng Hồ ChíMinh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định.

Nguyễn Khánh

(Đã ký)