ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6675/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 19 tháng 06 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tổchức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghịquyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 củaỦy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệmvụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạntổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện,quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghịđịnh số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xửlý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghịđịnh số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệthống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tưsố 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thihành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về ràsoát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyếtđịnh số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 củaỦy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế kiểm tra,xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thànhphố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyếtđịnh số 02/2012/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2012 củaỦy ban nhân dân quận ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và ràsoát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Bình Tân;

Xét đề nghị củaPhòng Tư pháp quận tại Tờ trình số 137/TTr-TP ngày 17 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết định số 3498/2005/QĐ-UB ngày 04 tháng 8 năm 2005 củaỦy ban nhân dân quận Bình Tân về việc thành lậpHội đồng thẩm định đề án Chương trình hỗ trợ lãi vay cho hộ nông dân phát triểnsản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận Bình Tân. Lý do bãi bỏ: vì không còn phùhợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhândân quận, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận, Chủtịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố;
- Sở Tư pháp Thành phố;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố;
- Sở Tài chính Thành phố;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố;
- Quỹ đầu tư và phát triển đô thị Thành phố;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- TT/QU;
- UBND quận: CT, các PCT;
- UBMTTQVN quận và các đoàn thể quận;
- Khối nội chính quận;
- VP.UBND quận: các PCVP;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Chính