THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 668/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH THUỘC TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh trực thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam như sau:

1. Củng cố và giữ nguyên Công ty Nguyên liệu giấy miền Nam đến khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sử dụng vùng nguyên liệu giấy Kon Tum.

2. Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Công ty Nguyên liệu giấy Thanh Hoá.

3. Chuyển thành công ty lâm nghiệp hạch toán phụ thuộc Tổng công ty các lâm trường: Cầu Ham, Ngòi Sảo, Vĩnh Hảo, Hàm Yên, Tân Thành, Tân Phong, Đoan Hùng, Thanh Hòa, Sông Thao, A Mai, Yên Lập, Tam Sơn, Xuân Đài, Tam Thắng, Tam Thanh, Lập Thạch.

Điều 2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam:

1. Chỉ đạo việc thực hiện sắp xếp, đổi mới các lâm trường quốc doanh như quy định tại Điều 1 Quyết định này.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ phương án sắp xếp Công ty Nguyên liệu giấy miền Nam sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định về dự án sử dụng vùng nguyên liệu giấy Kon Tum.

3.Điều chỉnh lại diện tích, ranh giới các loại đất giao cho các công ty lâm nghiệp, phù hợp với quy hoạch phát triển lâm nghiệp của địa phương và quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu của các đơn vị này như quy định tại tờ trình số 1221/TTr-BNN-ĐMDN ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Căn cứ vào nhu cầu về nguyên liệu giấy và ý kiến Bộ Công nghiệp, Hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam quyết định việc thành lập mới các công ty lâm nghiệp hạch toán phụ thuộc Tổng công ty : Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Hạ để tổ chức quản lý, sản xuất và phát triển vùng nguyên liệu giấy.

Điều 3. Các Bộ: Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các Bộ liên quan có trách nhiệm phối hợp với Tổng công ty Giấy Việt Nam trong việc thực hiện Đề án này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực, kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng