ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 67/2000/QĐ-UB

Cần Thơ, ngày 02 tháng 11 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HẠN MỨC ĐẤT Ở TRÊNĐỊA BÀN TỈNH CẦN THƠ ĐỂ ĐỀN BÙ BẰNG ĐẤT, GIAO ĐẤT, HỢP THỨC HÓA QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUYẾT ĐỊNH 118/TTG VÀ QUYẾT ĐỊNH 20/2000/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 14/07/1993 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của LuậtĐất đai ngày 02/12/1998;
Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ V/v đền bù thiệthại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợiích quốc gia, lợi ích công cộng;
Căn cứ Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụngđất;
Căn cứ Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗtrợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở;
Căn cứ Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việchỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiệnnhà ở;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính tại Tờ trình số 188/TTr .SĐC ngày15/9/2000,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay ban hành hạn mức đất ở để đền bù bằng đất, giao đất, hợp thức hóaquyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, miễn giảm tiền sử dụng đất theoQuyết định 118/TTg ngày 27/2/1996 và Quyết định 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 củaThủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cần Thơ như sau:

1/ Thành phố Cần Thơ:

 - Trong nội ô : 150m2/hộ

 - Vùng ven : 200m2/hộ

2/ Thị xã Vị Thanh, thị trấn của các huyện:

 - Trong nội ô : 200m2/hộ

 - Vùng ven : 300m2/hộ

3/ Đất ở nông thôn: 300m2/hộ

Đối với những hộ có nhiều thế hệ cùng chung sống thì cũngkhông quá 2 lần diện tích quy định tại các điểm 1, 2, 3 điều này.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thaythế các quy định tại mục 1, 2, 3, 4 điều 6 về định mức đất ở quy định tại Quyếtđịnh số 1769/QĐ .UBT.97 ngày 18/7/1997 của UBND tỉnh V/v ban hành quy định thựchiện chế độ hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo Quyết định118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Sở Địa chính phối hợp với Sở Tài chính-Vật giá, Sở Xâydựng, Sở Tư pháp, Cục Thuế có văn bản liên ngành hướng dẫn việc áp dụng định mứcđất ở nêu tại Điều 1 Quyết định này đối với các trường hợp cụ thể.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Địa chính, Giám đốc Sở Xây dựng,Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịchUBND thành phố Cần Thơ, Chủ tịch UBND thị xã Vị Thanh, Chủ tịch UBND huyện vàcác cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- TT.TU, TTHĐNDT
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh
- TP. CT. TX. VT, các huyện
- Lưu (HC-NCTH)

TM. UBND TỈNH CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Lê Nam Giới