UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______

Số: 67/2004/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Điện Biên, ngày 20 tháng 12 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/v Giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

và vốn đầu tư phát triển năm 2005 - tỉnh Điện Biên

__________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 10/12/2003;

Căn cứ Quyết định số 194/2004/QĐ-TTg ngày 17/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 139/2004/QĐ BKHĐT ngày 18/11/ 2004 của Bộ trưởng bộ Kế hoạch và đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2004/NQ-HĐND ngày 14/12/2004 của HĐND tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 3, và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2005;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư phát triển năm 2005 tỉnh Điện Biên (Chi tiết như biểu kèm theo).

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được giao các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông:Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ .tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Quàng Văn Binh