UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành "quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố hà nội"

_____________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 3/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp;
Căn cứ Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26/6/2003 của Chính phủ về Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực;
Xét đ nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp Hà Nội tại Tờ trình số 376/TTr-SCN ngày 10/5/2006,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 184/2003/QĐ-UB ngày 29/12/2003 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành “Quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên dịa bàn thành phố Hà Nội”.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện cao áp Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc các Sở: Công nghiệp. Xây dựng, Giao thông công chính, Tài nguyên môi trường - Nhà đất, Quy hoạch kiến trúc, Tài chính; Giám đốc: Kho bạc Nhà nước, Công an thành phố, các đơn vị điện lực trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thế Quang