ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/2006/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 03 tháng 11 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2004/QĐ-UB NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2004 CỦAUBND TỈNH BẮC GIANG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấtđai; Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuêđất, thuê mặt nước;

Xét đề nghị của Ban Quản lýcác Khu công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số: 67/TTr- KCN ngày 24 tháng 10 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sungđiểm a, khoản 2, Điều 1 Quyết định số 33/2004/QĐ-UB ngày02/4/2004 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá cho thuê đất có hạ tầng và phí sửdụng hạ tầng trong Khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Giang, như sau:

“a. Thời điểm áp dụng:

Việc thu tiền thuê đất có hạtầng và phí sử dụng hạ tầng đối với các Doanh nghiệp được chấp thuận và cấpphép đầu tư vào Khu công nghiệp Đình Trám áp dụng kể từ khi cơ bản hoàn thànhhạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp.”

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các điều khoản khác của Quyết định số33/2004/QĐ-UB ngày 02/4/2004 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Thủ trưởng cáccơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng,Sở Công nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệptỉnh, Cục Thuế Bắc Giang, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các cơ quan liên quan, cácDoanh nghiệp đầu tư trong Khu công nghiệp Đình Trám và Công ty phát triển hạtầng KCN tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Đăng Khoa