UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/2008/QĐ-UBND

Vinh, ngày 15 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP TRUNG TÂM YTẾ DỰ PHÒNG THỊ XÃ THÁI HÒA TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆAN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CPngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổchức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức đơn vị sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 164/2007/NĐ-CP ngày 15/11/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hànhchính huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hoà; thành lập các phường thuộcthị xã Thái Hoà tỉnh Nghệ An;

Quyết định số 26/2006/QĐ-BYT ngày 09/9/2005 của Bộ Y tế về việc quy định chức năng nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng huyện, quận, thị xã,thành phố trực thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 87/2005/QĐ-UBNDngày 03/10/2005 của UBND tỉnh Nghệ An Về việc ban hành Quy định chức năng,nhiệm vụ, và tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 63/2008/QĐ-UBNDngày 02/10/2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định phân công, phâncấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tạiTờ trình số: 1677/TTr-SYT ngày 11/9/2008 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 390/TTr-SNV ngày 08/10/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Y tế dự phòngthị xã Thái Hoà trực thuộc Sở Y tế tỉnh Nghệ An với một số nội dung chủ yếu nhưsau:

1. Tên gọi: Trung tâm Y tế dựphòng thị xã Thái Hoà.

2. Vị trí, chức năng:

Trung tâm Y tế dự phòngthị xã Thái Hoà là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế; có tư cách pháp nhân,trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; chịu sự quảnlý toàn diện của Sở Y tế, sự quản lý nhà nước của UBND thị xã Thái Hoà và sựchỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của các Trung tâm thuộc hệ dự phòng, các trungtâm chuyên ngành tuyến tỉnh.

Trung tâm Y tế dự phòngthị xã Thái Hoà có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn,kỹ thuật chuyên ngành về các lĩnh vực: Y tế dự phòng, phòng chống HIV /AIDS,phòng chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn thị xã Thái Hòa.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Căn cứ kế hoạch pháttriển sự nghiệp y tế của tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn thị xã để xâydựng kế hoạch về y tế dự phòng, phòng chống HIV /AIDS, phòng chống bệnh xã hội,an toàn vệ sinh thực phẩm và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn thị xã.

b) Chịu trách nhiệm tổchức triển khai thực hiện các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật về phòng chốngdịch bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, tai nạn thương tích, sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp; chăm sóc sứckhỏe sinh sản, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩmvà truyền thông giáo dục sức khỏe trênđịa bàn thị xã.

c) Quản lý các chươngtrình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án thuộc lĩnh vực chuyên ngành được Sở Ytế phân công.

d) Chịu trách nhiệm hướngdẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vựcphụ trách đối với các trạm y tế phường, xã các cơ sở y tế trên địa bàn thị xã.

e) Tham gia đào tạo, đàotạo lại, tập huấn bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vựcphụ trách cho cán bộ y tế cấp phường, xã, nhân viên y tế thôn, bản và các cánbộ khác; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học về lĩnh vực liênquan.

g) Tổ chức triển khaithực hiện các dịch vụ y tế thuộc lĩnh vực theo phân cấp và theo quy định củapháp luật.

h) Thực hiện quản lý tàichính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.

i) Chịu trách nhiệm thựchiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

k) Thực hiện các nhiệm vụvà quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

4. Tổ chức bộ máy

a) Lãnh đạo Trung tâm: cóGiám đốc và 01-02 Phó Giám đốc.

b) Các phòng chức năng,nghiệp vụ: có 02 phòng

- Phòng Hành chính Tổnghợp

- Phòng Truyền thông Giáodục sức khỏe

c) Các khoa chuyên môn:có 5 khoa

- Khoa Kiểm soát dịch,bệnh, HIV/AIDS

- Khoa An toàn vệ sinhthực phẩm

- Khoa Y tế công cộng

- Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

- Khoa xét nghiệm.

c) Nhiệm vụ của các khoa,phòng thuộc Trung tâm thực hiện theo quy định tại Quyết định số 26/2005/QĐ-BYTngày 09/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

5. Biên chế.

Năm 2008 giao 26 biên chế(trong đó tiếp nhận từ TTYT dự phòng huyện Nghĩa Đàn sang 15 người), tuyển dụngmới 11 người. Hằng năm, căn cứ tình hình phát triển của đơn vị, Sở Y tế trìnhUBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Việc bổ nhiệm cán bộ lãnhđạo, tuyển dụng và giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức thuộcTrung tâm thực hiện theo quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy,biên chế và cán bộ, công chức, viên chức hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Ytế, Tài chính; Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Thái Hoà; Chủ tịch UBNDthị xã Thái Hoà; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường