ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/2013/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 25 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VƯỜN CÂY CAO SU CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNGCÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khiNhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giáđất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Theo đề nghị của Giám đốcSở Tài chính tại Tờ trình số 2752/TTr-STC ngày 20 tháng 6 năm 2013 vềviệc ban hành Quyết định quy định giá bồi thường, hỗ trợ vườn cây cao su của Côngty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai khi Nhà nước thu hồi đấttrên địa bàn tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá bồithường, hỗ trợ vườn cây cao su của Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Caosu Đồng Nai khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định giá bồi thường,hỗ trợ vườn cây cao su của Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Cao su ĐồngNai khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Đối tượng áp dụng

a) Cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, cấphuyện và cấp xã.

b) Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhânđược Nhà nước giao đất do Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Cao su ĐồngNai quản lý, sử dụng; Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai;các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác có liên quan.

3. Giá bồi thường, hỗ trợ vườn câycao su (không phân biệt độ tuổi vườn cây) là 600.000.0000 đồng/ha (sáu trăm triệuđồng trên một hecta).

4. Công ty TNHH Một thành viên TổngCông ty Cao su Đồng Nai được thu hồi giá trị thanh lý cây cao su, cụ thể nhưsau:

a) Đối với trường hợp Nhà nước thuhồi đất để thực hiện các dự án công ích đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước,dự án phục vụ công cộng đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa, giá bồi thường, hỗ trợvườn cây cao su áp dụng hệ số 1.

(Kèm theo danh mục các dự án côngích đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, dự án phục vụ công cộng đầu tư từnguồn vốn xã hội hóa).

b) Đối với trường hợp Nhà nước thuhồi đất để thực hiện các dự án có mục đích kinh doanh, giá bồi thường, hỗ trợvườn cây cao su được áp dụng hệ số như sau:

- Vườn cây cao su có vị trí 01 theotiêu chí phân vị trí đất nông nghiệp do UBND tỉnh Đồng Nai quy định, áp dụng hệsố 1,2.

- Vườn cây cao su có vị trí 02 theotiêu chí phân vị trí đất nông nghiệp do UBND tỉnh Đồng Nai quy định, áp dụng hệsố 1,1.

- Vườn cây cao su có các vị trí cònlại theo tiêu chí phân vị trí đất nông nghiệp do UBND tỉnh Đồng Nai quy định,áp dụng hệ số 1,0.

Điều 2.Quyết định nàycó hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 và Quyết định 3386/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của Ủyban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Giao Sở Tài chínhhướng dẫn thực hiện Quyết định này. Trong quá trình thực nếu có khó khăn vướng mắc,các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Biên Hòa và thị xã Long Khánh,Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công tyCao su Đồng Nai kịp thời phản ảnh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo đề xuấtUBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

Điều 4. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xâydựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phốBiên Hòa; Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Cao su ĐồngNai, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc

DANH MỤC

CÁCDỰ ÁN CÔNG ÍCH ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH, DỰ ÁN PHỤC VỤ CÔNG CỘNG ĐẦU TƯ TỪNGUỒN VỐN XÃ HỘI HÓA
(Kèm theo Quyết định số 67/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh)

STT

Danh mục dự án

I

DỰ ÁN CÔNG ÍCH PHỤC VỤ CÔNG CỘNG ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH

1

Xây dựng công trình đường giao thông, cầu, cống, cảng đường thủy, bến phà, bến xe ô tô, bãi đỗ xe, ga đường sắt, cảng hàng không

2

Xây dựng hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống công trình thủy lợi, đê, đập

3

Xây dựng hệ thống đường dây tải điện, hệ thống mạng truyền thông, hệ thống dẫn xăng, dầu, khí

4

Xây dựng trạm, trại nghiên cứu, thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

5

Xây dựng nhà trẻ, trường học, bệnh viện, phòng khám đa khoa

6

Xây dựng tượng đài, bia tưởng niệm, nhà tang lễ, bảo tàng, bảo tồn, nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật, triển lãm, cơ sở sáng tác văn hóa, nghệ thuật

7

An ninh - Quốc phòng

II

DỰ ÁN PHỤC VỤ CỘNG CỘNG ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN XÃ HỘI HÓA (dự án được Nhà nước giao đất miễn thu tiền sử dụng đất theo quy định)

1

Xây dựng khu du lịch sinh thái, khu công viên, vườn hoa, khu vui chơi cho trẻ em, quảng trường, sân vận động; chợ, bến phà, bến xe ô tô, bãi đỗ xe

2

Xây dựng nhà trẻ, trường học, bệnh viện, phòng khám đa khoa

3

Xây dựng khu an dưỡng, khu nuôi dưỡng người già và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

4

Xây dựng nhà ở công nhân, nhà ở xã hội

5

Xây dựng cơ sở tập luyện thể dục - thể thao, công trình văn hóa, điểm bưu điện - văn hóa xã, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, rạp xiếc

6

Xây dựng cơ sở phục hồi chức năng cho người khuyết tật, cơ sở dạy nghề, cơ sở cai nghiện ma túy, trại giáo dưỡng, trại phục hồi nhân phẩm

7

Xây dựng các cơ sở ươm tạo, sản xuất, phát triển giống cây trồng, vật nuôi

8

Xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa

9

Ứng dụng công nghệ sinh học

10

Xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường, xây dựng khu để chất thải, bãi rác, khu xử lý chất thải

Các dự án có tính chất phục vụ lợiích công cộng đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa chỉ được áp dụng giá bồi thườngvới hệ số 1 khi được UBND tỉnh có văn bản xác nhận với Tập đoàn công nghiệp Caosu Việt Nam và Tổng Công ty Cao su Đồng Nai./.