HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 67-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 1980

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 67 - CP CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ NGÀY 1 THÁNG 3 NĂM 1980 VỀ VIỆC HỢP NHẤT XÃ PHƯƠNG LINH VÀ THỊ TRẤN PHỦ THÔNG THUỘC HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC THÁI THÀNH MỘT XÃ LẤY TÊN LÀ XÃ PHƯƠNG THÔNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Thái;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Nay phê chuẩn việc hợp nhất xã Phương Linh và thị trấn Phủ Thông thuộc huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Thái thành một đơn vị hành chính mới lấy tên là xã Phương Thông.

Điều 2 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Thái chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Vũ Tuân

(Đã ký)