HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 67-HĐBT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 1982

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 67-HĐBT NGÀY 8 THÁNG 4 NĂM 1982 VỀ VIỆC MỞ RỘNG THỊ XÃ THÁI BÌNH THUỘC TỈNH THÁI BÌNH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 tháng 12 năm 1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng về điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Mở rộng thị xã Thái Bình trên cơ sở tách các xã Tiền Phong, Trần Lãm của huyện Vũ Thư cùng tỉnh chuyển sang.

Địa giới của thị xã Thái Bình sau khi được mở rộng ở phía bắc giáp huyện Đông Hưng, phía nam và phía tây giáp huyện Vũ Thư, phía đông giáp sông Trà Lý.

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tố Hữu

(Đã ký)