NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Về mức vốn điều lệ tối

thiểu đối với các tổ chức tín dụng thành lập từ năm 1996

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty Tài chính ngày 24-5-1990;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 39/CP ngày 27-6-1995 của Chính phủ ban hành điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ các Định chế tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức vốn điều lệ tối thiểu đối với các tổ chức tín dụng thành lập từ năm 1996 như sau:

1. Ngân hàng Thương mại cổ phần:

1.1. - Đô thị

Tại thành phố Hồ Chí Minh: 150 tỷ VNĐ

Tại Hà Nội: 100 tỷ VNĐ

Tại các tỉnh, thành phố khác: 50 tỷ VNĐ

1.2. - Nông thôn:

Có Chi nhánh: 10 tỷ VNĐ

Không có Chi nhánh: 3 tỷ VNĐ

2. Công ty Tài chính:

2.1. Cổ phần: 50 tỷ VNĐ

2.2. Trong Tổng công ty Nhà nước: 30 tỷ VNĐ

Điều 2. Để được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động, các cổ đông tham gia thành lập tổ chức tín dụng cổ phần phải nộp ít nhất 50% số vốn đã đăng ký vào một tài khoản phong toả mở tại Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước. Trước khi khai trương hoạt động ít nhất 30 ngày, tổ chức tín dụng cổ phần phải nộp đủ 100% vốn điều lệ để Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước kiểm tra, đối chiếu, xác nhận số vốn thực góp của từng cổ đông theo danh sách cổ đông tại hồ sơ đã đăng ký và chấp thuận cho tổ chức tín dụng có liên quan khai trương hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các tổ chức tín dụng cổ phần được cấp giấy phép hoạt động theo mức vốn điều lệ quy định trước đây, Ngân hàng Nhà nước sẽ có hướng dẫn xử lý riêng.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ các Định chế tài chính, các Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỐNG ĐỐC
Phó Thống đốc

(Đã ký)

Đỗ Quế Lượng