ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 67/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 1983

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO NGHIÊN CỨU HẠ LƯU SÔNG ĐỒNG NAI VÀ SÔNG SÀI GÒN TRỰCTHUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ vào Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962;
- Căn cứ vào quyết định của Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố tại cuộc họp ngày22-3-1983 do đồng chí Trần Văn Danh Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố chủtrì, về việc tổ chức nghiên cứu những diễn biến ở hạ lưu sông Đồng Nai và sôngSài Gòn, phần thuộc lãnh thổ thành phố Hồ Chí Minh, sau khi có công trình thủyđiện Trị An và thủy lợi Dầu Tiếng;
- Theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Uỷ ban Nhân dân Thành phố và theo đề nghịcủa đồng chí Trưởng Ban tổ chức chánh quyền, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cóliên quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lậpBan chỉ đạo nghiên cứu những diễn biến ở hạ lưu sông Đồng Nai và sông Sài Gònphần thuộc lãnh thổ thành phố Hồ Chí Minh, sau khi có công trình thủy điện TrịAn và thủy lợi Dầu Tiến (gọi tắt là Ban chỉ đạo nghiên cứu hạ lưu).

Ban chỉ đạo nghiên cứu hạ lưu làcơ quan giúp Uỷ ban Nhân dân thành phố điều hòa, phối hợp hoạt động của các cơquan, đơn vị có liên quan trên địa bàn thành phố nhằm thực hiện mục tiêu nóitrên. Ban không có con dấu riêng, tài khoản riêng.

Điều 2.- Ban chỉ đạo cónhiệm vụ và quyền hạn:

1. Chỉ đạo việc xác định mụctiêu yêu cầu, nội dung của chương trình điều tra nghiên cứu nhằm khai thácnhững mặt có lợi và khắc phục, hạn chế những mặt có hại đối với sản xuất, đờisống, kinh tế, văn hóa, xã hội ở phần hạ lưu thuộc lãnh thổ thành phố Hồ ChíMinh sau khi có 2 công trình thủy lợi Dầu Tiếng và thủy lợi Trị An.

2. Đề xuất với Uỷ ban Nhân dânthành phố việc huy động, tập hợp lực lượng cán bộ, cơ sở, vật chất, kỹ thuật,tư liệu của các sở, ban, ngành và của các cơ quan Trung ương có liên quan đóngtrên địa bàn thành phố cùng tham gia nghiên cứu.

3. Chỉ đạo trực tiếp việc tổchức và quản lý quá trình điều tra nghiên cứu bao gồm xem xét quyết định thànhlập các Ban chủ nhiệm chương trình, đề tài cụ thể và cử cán bộ tham gia nghiêncứu, điều hòa và phối hợp kế hoạch giữa các bộ phận có liên quan, đề xuất cácchủ trương biện pháp, vận dụng các chế độ, chính sách hiện hành để giải quyếtnhững vấn đề về kỹ thuật, cung ứng vật tư và tài chánh… để đảm bảo thực hiệncác mục tiêu, yêu cầu nội dung… theo đúng kế hoạch và tiến trình đã quy định.

4. Tổ chức việc nghiệm thu đánhgiá kết quả điều tra nghiên cứu và những kiến nghị ứng dụng các kết quả đó vàocác lĩnh vực khác nhau của thành phố.

Điều 3.- Thành phần Banchỉ đạo gồm có:

1. Trưởng Ban chỉ đạo: Đ/c TrầnVăn Danh, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

2. Phó Trưởng ban chỉ đạo:

- Đ/c Đặng Hữu Ngọc, Phó TrưởngBan thường trực Ban PVKT thành phố làm Phó Ban thường trực.

- Đ/c Phạm Hùng Phi, Phó TrưởngBan KHKT thành phố.

- Đ/c Trần Thanh Liêm, Phó Giámđốc Sở Thủy lợi.

3. Các uỷ viên:

- Đ/c Phạm Tự Do, Giám đốc SởLâm nghiệp.

- Đ/c Trần Văn Dưỡng, Phó Giámđốc Sở Quản lý Nhà đất và CTCC.

- Đ/c Đoàn Văn Nhân – Phó Giámđốc Sở Nông nghiệp.

- Đ/c Lê Văn Năm, Phó Ban Xâydựng cơ bản thành phố.

- Đ/c Lê Bình, Phó Giám đốc SởGiao thông vận tải.

- Đ/c Phạm Duy Linh, Phó Giámđốc Sở Y tế.

- Đ/c Tôn Sỹ Kinh, Chuyên viênBan PVKT làm Thư ký khoa học.

Điều 4.- Các sở, ban,ngành, quận, huyện của thành phố có trách nhiệm giúp đỡ Ban chỉ đạo trong quátrình hoạt động bằng cách cử cán bộ tham gia nghiên cứu, cung cấp tài liệu… cóliên quan theo yêu cầu của Ban chỉ đạo.

Điều 5.- Ban Phân vùngkinh tế thành phố có trách nhiệm xây dựng và quản lý vốn đầu tư nghiên cứu đượcduyệt, tổ chức công tác cung ứng vật tư kỹ thuật, thanh quyết toán, tài chínhcác đề tài nghiên cứu và bố trí cán bộ thường trực chuyên trách phục vụ chocông tác của Ban chỉ đạo, trong phạm vi chỉ tiêu biên chế của Ban được giao.

Điều 6.- Các đồng chíChánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thànhphố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, quận huyện, các cơ quan của thành phố vàcác đồng chí có tên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh