ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 67/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP PHÒNG GIÁ NGOẠI THƯƠNG THUỘC ỦY BAN VẬT GIÁ THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ vào Luật tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc Hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm1983;
- Xét yêu cầu công tác quản lý giá xuất nhập khẩu ở thành phố;
- Xét đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá thành phố và Trưởng Ban Tổ chức chánhquyền;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Cho phép thànhlập Phòng Giá ngoại thương trực thuộc Ủy ban Vật giá thành phố để giúp Chủnhiệm Ủy ban Vật giá thành phố trong công tác quản lý giá xuất nhập khẩu ởthành phố.

Điều 2.-Chủ nhiệm Ủy banVật giá thành phố có trách nhiệm quy định (bằng văn bản) chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Phòng Giá ngọai thương theo tinh thầnChỉ thị 35/CT-UB ngày 08-9-1984 và trong phạm vi chỉ tiêu biên chế quản lý Nhànước đã được Ủy ban Nhân dân thành phố duyệt.

Điều 3.- Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá thành phố,Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết địnhnày.

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Anh Hai Bình
- Ban Tổ chức Thành Ủy
- Ban Kinh tế TU
- Ban TCCQ.TP
- VPUB (A.2 Minh, A 3 Hòa,- TM – NC - TH
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH /THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh