ỦY BAN DÂN TỘC
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2007/QĐ-TTG ,
NGÀY 05 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------------------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
Căn cứ Nghị đnh số 84/2012/NĐ-CP, ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Văn bản số 126/VPCP-TH , ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2014;
Theo đề nghị ca Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất ? Hướng dẫn chính sách đền bù khi bị thu hồi đất đai ?

Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo Quyết định thay thế Quyết đnh số 30/2007/QĐ-TTg , ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, gồm các thành viên:
1. Ông Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trưởng Ban Soạn thảo;
2. Ông Trịnh Công Khanh, Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Phó Trưởng Ban;
3. Bà Bế Thị Hồng Vân, Phó Vụ trưởng VChính sách Dân tộc, Ủy viên thường trực;
4. Ông Phạm Chí Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ủy viên;
5. Ông Nguyễn Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Ủy viên;
6. Ông Đặng Hà Lự, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ủy viên;
7. Ông Phan Hồng Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy viên;
8. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm tin học, Ủy viên;
9. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc (Văn phòng Quốc hội), Ủy viên;

>> Xem thêm:  Quy định về hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ? Thẩm quyền thu hồi đất

10. Ông Trần Ngọc Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Địa phương và Lãnh thổ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Ủy viên;
11. Ông Đỗ Việt Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính), Ủy viên;
12. Ông Lê Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng), Ủy viên;
13. Ông Phạm Nguyên Hùng, Phó cục trưởng Cục An ninh xã hội, Tổng cục An ninh II (Bộ Công an), Ủy viên;
14. Ông Nguyễn Văn Đủ, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), Ủy viên;
15. Ông Thái Quc Thành, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Ủy viên;
16. Ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Ủy viên;
17. Ông Lưu Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo (Ủy ban Trung ương Mặt trận tquốc Việt Nam), Ủy viên;
18. Ông Nguyễn Văn Sinh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Xây dựng), Ủy viên.
Điều 2. Tthư ký giúp việc Ban Soạn thảo gồm các thành viên:

>> Xem thêm:  Nhà nước thu hồi đất đai thì được nhận những khoản đền bù nào ? Thẩm quyền cưỡng chế thu hồi đất

1. Ông Hoàng Văn Tuyên, Phó trưởng phòng Chính sách Kinh tế - Tổng hp, Vụ Chính sách Dân tộc, Tổ trưởng;
2. Ông Nguyễn Thế Hoàng, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổ viên;
3. Ông Phạm Bình Sơn, Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Tổ viên;
4. Ông Cao Cường, Trưởng phòng Thông tin Tư liệu, Trung tâm thông tin, Tổ viên;
5. Bà Lê Thị Hà, Vụ Tổng hợp, Tổ viên;
6. Ông Vừ Bá Thông, Vụ Pháp chế, Tổ viên;
7. Ông Đào Xuân Quy, Vụ Chính sách Dân tộc, Tổ viên;
8. Bà Lường Thị Tươi, Vụ Chính sách Dân tộc, Tổ viên;
9. Bà Lỳ Ly Na, Chuyên viên chính Vụ Dân tộc (Văn phòng Quốc hội), Tổ viên;
10. Ông Đỗ Việt Hòa, Phó trưởng phòng, Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính), Tổ viên;

>> Xem thêm:  Đối tượng nào được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ?

11. Ông Lưu Văn Lâm, Phó trưởng phòng Dân tộc - Tôn giáo, Cục Dân vận Tng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng), Tổ viên;
12. Ông Ma Kiên Hiệp, Phó trưởng phòng, Cục An ninh xã hội, Tổng cục An ninh II (Bộ Công an), Tổ viên;
13. Ông Hoàng Trung Đinh, Chuyên viên chính Vụ Kinh tế Địa phương và Lãnh thổ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Tổ viên;
14. Ông Lê Ngọc Anh, Ban Tín dụng Người nghèo (Ngân hàng Chính sách xã hội), Tổ viên;
15. Ông Đàm Thế Bình, Phó trưởng phòng, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát trin Nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), T viên;
16. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Chánh Văn phòng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Tổ viên;
17. Bà Vi Thị Hoài, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Tổ viên;
18. Bà Má Thị Hà, Ban Dân tộc và Tôn giáo (Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam), Tổ viên;
19. Ông Nguyễn Văn Dũng, Vụ Tổ chức Cán Bộ (Bộ Xây dựng), Tổ viên.
Điều 3. Ban Soạn thảo có nhiệm vụ:

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

- Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nghiên cứu xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg, ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II, năm 2014.
- Kinh phí xây dựng Quyết định của Thủ tướng chính phủ trong nguồn kinh phí xây dựng chính sách của Ủy ban Dân tộc năm 2014.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ban Soạn thảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 5. Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Chánh Văn phòng Ủy ban, các thành viên có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ trưởng, CNUBDT (để b/c);
- Các Thtrưởng, PCN;
- Website của UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (5).
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?