ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI BAN HÀNH ĐỊNH KỲ TỪ NGÀY 01/01/2014 ĐẾN NGÀY 31/12/2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành định kỳ từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018 tại 03 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này, gồm:

1. Phụ lục kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai trong kỳ hệ thống hóa từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018 (Phụ lục I)

a) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai trong kỳ hệ thống hóa định kỳ từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018.

b) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai trong kỳ hệ thống hóa từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018.

c) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai trong kỳ hệ thống hóa từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014.

d) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai trong kỳ hệ thống hóa từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018.

………… quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trong kỳ hệ thống hóa từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018 (Phụ lục II)

a) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trong kỳ hệ thống hóa định kỳ từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018.

b) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trong kỳ hệ thống hóa từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018.

c) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lc, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trong kỳ hệ thống hóa từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014.

d) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trong kỳ hệ thống hóa từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018.

3. Tập hệ thống hóa văn bản (Phụ lục III).

Điều 2. Tổ chức thc hin

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đăng tải Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai và đăng Công báo tỉnh Gia Lai đối với danh mục văn bản hết hiệu lực theo quy định pháp luật.

2. Sở Tư pháp thực hiện cập nhật tình trạng hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật.

3. Trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước, các Sở, ban, ngành nghiêm túc, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản theo nội dung tại điểm d khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Thường trực HĐND t
nh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND t
nh;
- Chánh Văn phòng UBND t
nh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

PHỤ LỤC I

KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA TỪ NGÀY 01/01/2014 ĐẾN NGÀY 31/12/2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

I. DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai trong kỳ hệ thống hóa từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; Ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thi điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC ĐT ĐAI - TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯNG (11 Văn bản)

1

Nghị quyết

11/2005/NQ-HĐND Ngày 15/07/2005

Về việc bổ sung giá đất nông nghiệp trên địa bàn hai huyện Ia Grai và Đăk Pơ

25/7/2005

 

2

Nghị quyết

30/2006/NQ-HĐND Ngày 08/12/2006

Về việc phê duyệt giá đất khu tái định cư khu đô thị Cầu sắt và khu quy hoạch tái định cư khu vực Trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ Gia Lai

18/12/2006

 

3

Nghị quyết

16/2007/NQ-HĐND Ngày 24/7/2007

Về việc phê duyệt giá tính thu tiền sử dụng đất khu phố Hoa Lư - Phù Đổng

08/03/2007

 

4

Nghị quyết

20/2007/NQ-HĐND Ngày 24/7/2007

Về việc phê duyệt giá đất khu tiểu thủ công nghiệp xã Diên Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

08/03/2007

 

5

Nghị quyết

27/2007/NQ-HĐND Ngày 24/7/2007

Về việc phê duyệt giá đất tại các khu tái định cư, gồm: Khu quy hoạch Hoa Lư - Phù Đổng, Công ty thương mại xuất nhập khẩu đường Yết Kiêu, Công ty Xuất nhập khẩu đường Lý Nam Đế, khu 2,5 ha xã Trà Đa thành phố Pleiku, khu xí nghiệp Ong, kho công ty dược, Công ty cà phê tỉnh

09/01/2007

 

6

Nghị quyết

12/2008/NQ-HĐND Ngày 18/7/2008

Về việc thông qua giá tính thu tiền sử dụng đất các dự án: Khu đô thị Cầu sắt; khu dân cư nhà công vụ Quân đoàn 3, khu trung tâm thương mại Hội phú của công ty cổ phần bất động sản VK. Highland

28/7/2008

 

7

Nghị quyết

25/2008/NQ-HĐND Ngày 26/9/2008

Về việc phê duyệt giá đất tại Khu tiểu thủ công nghiệp xã Diên Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

10/06/2008

 

8

Nghị quyết

20/2009/NQ-HĐND Ngày 09/12/2009

Thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2010 đến năm 2020

19/12/2009

 

9

Nghị quyết

113/2014/NQ-HĐND Ngày 11/12/2014

Thông qua Quy hoạch tài nguyên nước tnh Gia Lai đến năm 2025

21/12/2014

 

10

Nghị quyết

114/2014/NQ-HĐND Ngày 11/12/2014

Phê chuẩn giá đất của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

21/12/2014

 

11

Nghị quyết

61/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 về quy định tiêu chuẩn, đối tượng, điều kiện giao đất xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ ba ban hành

23/7/2017

 

II. LĨNH VỰC KINH TẾ (80 Văn bản)

1

Nghị quyết

02/2005/NQ-HĐND Ngày 15/7/2005

Về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tại chỗ của tỉnh học tại các trường ĐH, CĐ và THCN; Tăng mức trợ cấp cho học sinh lp 4,5,6 các trường lớp phổ thông bán trú; Hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức đi học và thu hút người có trình độ cao; chính sách đối với cán bộ không chuyên trách xã, thôn tổ dân phố

25/7/2005

Hết hiệu lực một phần

2

Nghị quyết

05/2007/NQ-HĐND Ngày 05/02/2007

Thông qua mức hỗ trợ đối với cán bộ , công chức tăng cường làm cán bộ chủ chốt cấp xã

15/02/2007

 

3

Nghị quyết

37/2007/NQ-HĐND Ngày 12/12/2007

Về việc phê quyệt mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố

22/12/2007

 

4

Nghị quyết

38/2007/NQ-HĐND Ngày 12/12/2007

Về việc phê duyệt mức phụ cấp hàng tháng đối với Chi hội trưởng Cựu chiến binh thôn, làng, tổ dân phố

22/12/2007

 

5

Nghị quyết

33/2011/NQ-HĐND Ngày 09/12/2011

V/v quyết định nội dung và mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bn quy phạm pháp luật áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

19/12/2011

 

6

Nghị quyết

47/2012/NQ-HĐND Ngày 12/7/2012

Về việc quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/7/2012

 

7

Nghị quyết

59/2012/NQ-HĐND Ngày 14/12/2012

V/v quy định mức chi hỗ trợ các Chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn

24/12/2012

 

8

Nghị quyết

60/2012/NQ-HĐND Ngày 14/12/2012

V/v quy định mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

24/12/2012

 

9

Nghị quyết

78/2013/NQ-HĐND Ngày 17/7/2013

Quy định mức chi hỗ trợ phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình ở các đài phát thanh, truyền hình các cấp

27/7/2013

 

10

Nghị quyết

109/2014/NQ-HĐND Ngày 11/12/2014

Quy định các định mức hỗ trợ cho các hoạt động về phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã xây dựng nông thôn mới của tỉnh Gia Lai

21/12/2014

 

11

Nghị quyết

123/2014/NQ-HĐND Ngày 11/12/2014

Về việc quy định mức chi đối với một số nội dung chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai

21/12/2014

 

12

Nghị quyết

136/2015/NQ-HĐND Ngày 17/7/2015

Ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Gia Lai

27/7/2015

 

13

Nghị quyết

153/2015/NQ-HĐND Ngày 11/12/2015

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

21/12/2015

 

14

Nghị quyết

156/2015/NQ-HĐND Ngày 11/12/2015

Về việc quyết định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước cho các ngành, các cấp của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

21/12/2015

 

15

Nghị quyết

163/2016/NQ-HĐND Ngày 30/3/2016

Về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Gia Lai

04/09/2016

 

16

Nghị quyết

167/2016/NQ-HĐND Ngày 30/3/2016

Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai

04/09/2016

 

17

Nghị quyết

18/2016/NQ-HĐND Ngày 30/6/2016

Quy định mức chi và kinh phí thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp giữa UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/10/2016

 

18

Nghị quyết

26/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

18/12/2016

 

19

Nghị quyết

30/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Gia Lai

18/12/2016

 

20

Nghị quyết

32/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương)

18/12/2016

Đính chính tại Văn bản số 223/HĐND-VP ngày 02/3/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

21

Nghị quyết

33/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Quy định mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

 

22

Nghị quyết

35/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức phụ, cấp hàng tháng, tiền ăn, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội cho Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phụ cấp hằng tháng của Thôn đội trưởng và các chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ

01/01/2017

 

23

Nghị quyết

38/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

 

24

Nghị quyết

39/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; phí đăng ký giao dịch bảo đảm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

 

25

Nghị quyết

40/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

Hết hiệu lực một phần

26

Nghị quyết

41/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

 

27

Nghị quyết

42/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè pháp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

 

28

Nghị quyết

43/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

 

29

Nghị quyết

44/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác sử dụng nước mặt; phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

 

30

Nghị quyết

45/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

 

31

Nghị quyết

46/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

Hết hiệu lực một phần

32

Nghị quyết

47/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

 

33

Nghị quyết

48/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

 

34

Nghị quyết

49/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

 

35

Nghị quyết

50/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

 

36

Nghị quyết

51/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

 

37

Nghị quyết

52/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

Hết hiệu lực một phần

38

Nghị quyết

53/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc bãi bcác quy định liên quan đến phí, lệ phí quy định tại các nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

01/01/2017

 

39

Nghị quyết

55/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Quy định nội dung và định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện dự án thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/7/2017

 

40

Nghị quyết

56/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Quy định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/7/2017

 

41

Nghị quyết

57/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Về việc quy định đối tượng và mức hỗ trợ vốn đu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2018

Hết hiệu lực một phần

42

Nghị quyết

58/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/7/2017

 

43

Nghị quyết

59/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Về việc quy định về phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/7/2017

 

44

Nghị quyết

60/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/7/2017

 

45

Nghị quyết

62/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/7/2017

 

46

Nghị quyết

64/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do tỉnh Gia Lai quản lý

10/01/2017

 

47

Nghị quyết

65/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/7/2017

 

48

Nghị quyết

66/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Về việc áp dụng trực tiếp mức chi về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh quy định tại Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

23/7/2017

 

49

Nghị quyết

67/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Về việc áp dụng trực tiếp nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội quy định tại Thông tư số 337/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính

23/7/2017

 

50

Nghị quyết

68/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Về việc áp dụng trực tiếp mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật tại Thông tư s338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

23/7/2017

 

51

Nghị quyết

69/2017/NQ- HĐND Ngày 13/7/2017

Về việc áp dụng trực tiếp mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quy định tại Thông tư số 339/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

23/7/2017

 

52

Nghị quyết

70/2017/NQ-HĐND Ngày 24/8/2017

Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2018

 

53

Nghị quyết

71/2017/NQ-HĐND Ngày 07/12/2017

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư và phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

17/12/2017

 

54

Nghị quyết

72/2017/NQ-HĐND Ngày 07/12/2017

Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 52/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/12/2017

 

55

Nghị quyết

73/2017/NQ-HĐND Ngày 07/12/2017

Về việc quy định mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

17/12/2017

 

56

Nghị quyết

74/2017/NQ-HĐND Ngày 07/12/2017

Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đi với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/12/2017

 

57

Nghị quyết

75/2017/NQ-HĐND Ngày 07/12/2017

Quy định mức chi về công tác phí, chi hội nghị áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/12/2017

 

58

Nghị quyết

78/2017/NQ-HĐND Ngày 07/12/2017

Quy định mức hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/12/2017

 

59

Nghị quyết

79/2017/NQ-HĐND Ngày 07/12/2017

Quy định mức chi hỗ trợ thù lao cộng tác viên tại xã, phường, thị trấn tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và các hoạt động y tế khác áp dụng trên địa bàn tnh Gia Lai

17/12/2017

 

60

Nghị quyết

80/2017/NQ-HĐND Ngày 07/12/2017

Quy định cụ thể mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/12/2017

 

61

Nghị quyết

81/2017/NQ-HĐND Ngày 07/12/2017

Về việc bãi bỏ Nghị quyết s 36/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

17/12/2017

 

62

Nghị quyết

82/2018/NQ-HĐND Ngày 12/7/2018

Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/7/2018

 

63

Nghị quyết

83/2018/NQ-HĐND Ngày 12/7/2018

Ban hành Quy định về tổ chức mạng lưới cơ chế hoạt động, nhiệm vụ và chế độ đối với đội ngũ cộng tác viên giảm nghèo giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/7/2018

 

64

Nghị quyết

84/2018/NQ-HĐND Ngày 12/7/2018

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng và mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/7/2018

 

65

Nghị quyết

85/2018/NQ-HĐND Ngày 12/7/2018

Về việc áp dụng trực tiếp mức chi cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tnh Gia Lai tại Thông tư số 13/2018/TT-BTC ngày 06/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

22/7/2018

 

66

Nghị quyết

86/2018/NQ- HĐND Ngày 12/7/2018

Về việc phân định các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/7/2018

 

67

Nghị quyết

87/2018/NQ-HĐND Ngày 12/7/2018

Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sn công của tỉnh Gia Lai

22/7/2018

 

68

Nghị quyết

88/2018/NQ-HĐND Ngày 12/7/2018

Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/7/2018

 

69

Nghị quyết

89/2018/NQ-HĐND Ngày 12/7/2018

Về việc ban hành quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2019

 

70

Nghị quyết

90/2018/NQ-HĐND Ngày 12/7/2018

Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/7/2018

 

71

Nghị quyết

91/2018/NQ-HĐND Ngày 12/7/2018

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

22/7/2018

 

72

Nghị quyết

92/2018/NQ-HĐND Ngày 06/12/2018

Về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2019 cho một s đi tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

01/01/2019

 

73

Nghị quyết

93/2018/NQ-HĐND Ngày 06/12/2018

Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2019

 

74

Nghị quyết

94/2018/NQ-HĐND Ngày 06/12/2018

Quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

16/12/2018

 

75

Nghị quyết

95/2018/NQ-HĐND Ngày 06/12/2018

Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018- 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

16/12/2018

 

76

Nghị quyết

96/2018/NQ-HĐND Ngày 06/12/2018

Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai

16/12/2018

 

77

Nghị quyết

97/2018/NQ-HĐND Ngày 06/12/2018

Về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

16/12/2018

 

78

Nghị quyết

98/2018/NQ-HĐND Ngày 06/12/2018

Về việc quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai

16/12/2018

 

79

Nghị quyết

99/2018/NQ-HĐND Ngày 06/12/2018

Về việc quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai

16/12/2018

 

80

Nghị quyết

100/2018/NQ-HĐND Ngày 06/12/2018

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

16/12/2018

 

III. LĨNH VỰC NỘI VỤ (22 Văn bản)

1

Nghị quyết

16/2004/NQ-HĐ Ngày 08/6/2004

Nghị quyết về việc phân vạch điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã thuộc các huyện Chư Sê, Kông Chro, Đăk Đoa, Ia Grai và KBang

8/6/2004

 

2

Nghị quyết

26/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2005

Về việc phê chuẩn phương án thực hiện Nghị định 171/2004/NĐ-CP và Nghị định 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ về các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

10/12/2005

 

3

Nghị quyết

27/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2005

Về việc thành lập Ban dân tộc và Ban tôn giáo

10/12/2005

 

4

Nghị quyết

03/2005/NQ-HĐND Ngày 15/7/2005

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã

15/7/2005

 

5

Nghị quyết

05/2005/NQ-HĐND Ngày 15/7/2005

Về việc thông qua Đề án phân loại đô thị thị trấn AyunPa (huyện AyunPa) từ đô thị loại V thành đô thị loại IV

15/7/2005

 

6

Nghị quyết

07/2005/NQ-HĐND Ngày 15/7/2005

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Gia Lai đến năm 2020

15/7/2005

 

7

Nghị quyết

09/2005/NQ-HĐND Ngày 15/7/2005

Về việc đặt tên mới, đổi tên một số đường phố trên địa bàn thành phố Pleiku và nội thị trấn IaPa, huyện IaPa

15/7/2005

 

8

Nghị quyết

19/2006/NQ-HĐND Ngày 12/7/2006

Về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

12/7/2006

 

9

Nghị quyết

20/2006/NQ-HĐND Ngày 12/7/2006

Về việc thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện AyunPa, thành lập thị xã AyunPa và huyện Phú Thiện, thành lập các phường Cheo Reo, Hòa Bình, Đoàn Kết, Sông Bờ và xã Chư Băh thuộc thị xã AyunPa

12/7/2006

 

10

Nghị quyết

24/2006/NQ-HĐND Ngày 09/10/2006

Về việc tạm thời bố trí ngân sách để thực hiện nhiệm vụ chi trả lương cho Phó Bí thư cấp ủy chuyên trách xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở (cấp xã)

9/10/2006

 

11

Nghị quyết

28/2006/NQ-HĐND Ngày 08/12/2006

Về việc thông qua Phương án điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Gia Lai từ nay đến năm 2020

8/12/2006

 

12

Nghị quyết

39/2006/NQ-HĐND Ngày 08/12/2006

Về việc đặt tên mới một số đường phố trên địa bàn thị xã An Khê

8/12/2006

 

13

Nghị quyết

24/2008/NQ-HĐND Ngày 26/9/2008

Về việc thông qua Đề án phân loại đô thị Pleiku từ đô thị loại III lên đô thị loại II

06/10/2008

 

14

Nghị quyết

08/2009/NQ-HĐND ngày 09/7/2009

Về việc chuyển đổi 03 trường Trung học phổ thông bán công của tỉnh sang trường Trung học phổ thông công lập.

19/7/2009

 

15

Nghị quyết

25/2009/NQ-HĐND Ngày 09/12/2009

Quy định chính sách đối với sinh viên đã tốt nghiệp đại học bố trí về cơ sở công tác theo Đề án 03-ĐA/TU của Tỉnh ủy

19/12/2009

 

16

Nghị quyết

24/2010/NQ-HĐND Ngày 09/12/2010

Về việc phê chuẩn sửa đổi chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác.

19/12/2010

Hết hiệu lực một phần

17

Nghị quyết

26/2010/NQ-HĐND Ngày 09/12/2010

Về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính xã Ia Khuơl, xã Hà Tây, huyện Chư Păh trên hiện trạng xã Ia Ly và thành lập thị trấn Đak Pơ thuộc huyện Đak Pơ trên cơ sở hiện trạng xã Đak Pơ

19/12/2010

 

18

Nghị quyết

44/2012/NQ- HĐND Ngày 12/7/2012

Về việc thông qua phương án điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Đak Đoa, xã Hneng, xã Kon Gang và xã Glar để mở rộng thị trấn Đak Đoa thuộc huyện Đak Đoa

22/7/2012

 

19

Nghị quyết

137/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015

Về việc quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

27/7/2015

Hết hiệu lực một phần

20

Nghị quyết

19/2016/NQ-HĐND ngày 30/6/2016

Về việc sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND về chức danh, số lượng và một schế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

10/7/2016

 

21

Nghị quyết

34/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về việc Quy định tên gọi Huy hiệu, đối tượng và tiêu chuẩn tặng Huy hiệu tỉnh Gia Lai

18/12/2016

 

22

Nghị quyết

76/2017/NQ-HĐND Ngày 07/12/2017

Bãi bỏ khoản 2 Mục I và khoản 3, khoản 4 mục II Điều 1 Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác

17/12/2017

 

IV. LĨNH VỰC KHÁC (04 Văn bản)

1

Nghị quyết

24/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

18/12/2016

 

2

Nghị quyết

25/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc ban hành quy trình phối hợp trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

18/12/2016

 

3

Nghị quyết

37/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

18/12/2016

 

4

Nghị quyết

101/2018/NQ-HĐND Ngày 06/12/2018

Về việc bãi bỏ một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh không còn phù hợp với Luật Quy hoạch năm 2017

16/12/2018

 

Tổng số: 117 văn bản

 

II. DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nưc của Hội đng nhân dân tnh Gia Lai trong kỳ hệ thống hóa từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. LĨNH VỰC KINH TẾ (66 VĂN BẢN)

1

Nghị quyết

32/2006/NQ-HĐND Ngày 08/12/2006

Về việc phê quyệt mức hỗ trợ công tác phí (xăng xe đi trên địa bàn) cho cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn xã

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 91/2018/NQ- HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tnh Gia Lai

22/7/2….

2

Nghị quyết

37/2006/NQ-HĐND Ngày 08/12/2006

Về việc thông qua chế độ thu, nộp các loại phí, lệ phí trên địa bàn tnh Gia Lai

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 91/2018/NQ- HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

22/7/2….

3

Nghị quyết

12/2007/NQ-HĐND Ngày 24/7/2007

Về việc thông qua tỷ lệ trích để lại đối với các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 91/2018/NQ- HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

22/7/2….

4

Nghị quyết

13/2007/NQ-HĐND Ngày 24/7/2007

Về việc thông qua chế độ thu, nộp các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Gia Lai thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 91/2018/NQ- HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

22/7/2….

5

Nghị quyết

36/2007/NQ-HĐND Ngày 12/12/2007

Về việc phê duyệt một số nội dung trong phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 81/2017/NQ- HĐND ngày 07/12/2017 ca Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

17/12/2017

6

Nghị quyết

09/2008/NQ-HĐND Ngày 18/7/2008

Về việc không thu phí dự thi, dự tuyển vào các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

Bãi bỏ tại Nghị quyết số 53/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2017

7

Nghị quyết

10/2008/NQ-HĐND Ngày 18/7/2008

Về việc thông qua chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thay thế bi Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

21/12/2014

8

Nghị quyết

26/2008/NQ-HĐND Ngày 26/9/2008

Về việc thông qua khung mức thu phí vệ sinh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

21/12/2014

9

Nghị quyết

38/2008/NQ-HĐND Ngày 11/12/2008

Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 153/2015/NQ-H ĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

21/12/2015

10

Nghị quyết

39/2008/NQ-HĐND Ngày 11/12/2008

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 165/NQ- HĐND ngày 30/3/2016 do HĐND tỉnh Gia Lai

30/3/2016

11

Nghị quyết

07/2009/NQ-HĐND Ngày 09/7/2009

Về việc miễn lệ phí hộ tịch đối với người Lào áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2

12

Nghị quyết

22/2009/NQ-HĐND Ngày 09/12/2009

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí địa chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 118/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

21/12/2….

13

Nghị quyết

23/2009/NQ-HĐND Ngày 09/12/2009

Về việc điều chỉnh tỷ lệ trích lại đối với phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 97/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

26/7/2….

14

Nghị quyết

24/2009/NQ-HĐND Ngày 09/12/2009

Về việc điều chỉnh mức thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ tại Nghị quyết số 53/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2….

15

Nghị quyết

26/2009/NQ-HĐND Ngày 09/12/2009

Về việc bổ sung đối tượng miễn thu, không thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 46/2016/NQ-H ĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2…..

16

Nghị quyết

27/2009/NQ-HĐND Ngày 09/12/2009

Về việc thông qua mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua đò, qua phà trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ tại Nghị quyết số 53/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2…..

17

Nghị quyết

32/2009/NQ-HĐND Ngày 09/12/2009

Về việc thông qua quy định về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do UBMTTQ tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố thực hiện

Thay thế bởi Nghị quyết số 74/2017/NQ- HĐND ngày 07/12/2017 cùa Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

17/12/2017

18

Nghị quyết

11/2010/NQ-HĐND Ngày 16/7/2010

Về việc thông qua quy định chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh

Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015; Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

01/11/2018

19

Nghị quyết

12/2010/NQ-HĐND Ngày 16/7/2010

Về việc đề nghị quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ tại Nghị quyết số 123/2014/NQ-H ĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

21/12/2014

20

Nghị quyết

16/2010/NQ-HĐND Ngày 09/12/2010

Về việc thông qua các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng vốn cân đối ngân sách tỉnh giai đoạn 2011-2015

Thay thế bởi Nghị quyết số 156/2015/NQ-H ĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

21/12/2015

21

Nghị quyết

19/2010/NQ-HĐND Ngày 09/12/2010

Về việc thông qua phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán ngân sách cho thời kỳ 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

 

 

22

Nghị quyết

84/2013/NQ-HĐND Ngày 11/12/2013

Về việc điều chỉnh một số nội dung ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán ngân sách cho thời kỳ 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2….

23

Nghị quyết

21/2010/NQ-HĐND Ngày 09/12/2010

Về việc thông qua quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập

Thay thế bởi Nghị quyết số 75/2017/NQ- HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

17/12/2…..

24

Nghị quyết

22/2010/NQ-HĐND Ngày 09/12/2010

Về việc quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh, mức phụ cấp hàng tháng đối với thôn đội trưởng, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm, xã hội trong thời gian giữ chức vụ Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã và các chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ

Thay thế bởi Nghị quyết số 35/2016/NQ-H ĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tnh Gia Lai

01/01/2…..

25

Nghị quyết

23/2010/NQ-HĐND Ngày 09/12/2010

Về việc thông qua mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 118/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

21/12/2….

26

Nghị quyết

15/2011/NQ-HĐND Ngày 28/6/2011

Về việc thông qua danh mục kêu gọi đầu tư bổ sung giai đoạn 2009-2015 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2016

27

Nghị quyết

16/2011/NQ-HĐND Ngày 28/6/2011

Về việc thông qua quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ tại Nghị quyết số 53/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2017

28

Nghị quyết

17/2011/NQ-HĐND Ngày 28/6/2011

Về việc thông qua quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

18/12/2016

29

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND Ngày 28/6/2011

Về mức thu, chế độ thu, nộp, qun lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và mức cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm áp dụng trên địa bàn tnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2017

30

Nghị quyết

24/2011/NQ-HĐND Ngày 09/12/2011

Về việc quyết định về ưu đãi hỗ trợ đầu tư, quy trình và thủ tục thực hiện ưu đãi và hỗ trợ đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 135/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 do HĐND tỉnh Gia Lai

27/7/2015

31

Nghị quyết

30/2011/NQ-HĐND Ngày 09/12/2011

Về việc quyết định phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bi Nghị quyết số 59/2017/NQ- HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

23/7/2…..

32

Nghị quyết

31/2011/NQ-HĐND Ngày 09/12/2011

Về việc quyết định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 91/2018/NQ- HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

22/7/2……

33

Nghị quyết

32/2011/NQ-HĐND Ngày 09/12/2011

Về việc quyết định mức chi đối với khu dân cư và xã thuộc vùng khó khăn để đảm bảo thực hiện vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

Thay thế bởi Nghị quyết số 88/2018/NQ-H ĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

22/7/2…..

34

Nghị quyết

42/2012/NQ-HĐND Ngày 12/7/2012

Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 30/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

10/7/2……

35

Nghị quyết

45/2012/NQ-HĐND Ngày 12/7/2012

Về quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tnh Gia Lai

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 91/2018/NQ- HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

22/7/2……

36

Nghị quyết

46/2012/NQ-HĐND Ngày 12/7/2012

Về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao được tập trung tập luyện, huấn luyện, thi đấu của tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 93/2018/NQ- HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2019

37

Nghị quyết

48/2012/NQ-HĐND Ngày 12/7/2012

Về việc thông qua mức giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập do địa phương quản lý

Thay thế bởi Nghị quyết số 64/2017/NQ- HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/10/2017

38

Nghị quyết

56/2012/NQ-HĐND Ngày 14/12/2012

Về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước

Thay thế bởi Nghị quyết số 65/2017/NQ- HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

23/7/2017

39

Nghị quyết

57/2012/NQ-HĐND Ngày 14/12/2012

Về việc quy định mức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đu giá tài sản áp dụng trên địa bàn tỉnh và tỷ lệ % trích lại cho tổ chức bán đấu giá

Bãi bỏ tại Nghị quyết số 53/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2017

40

Nghị quyết

58/2012/NQ-HĐND Ngày 14/12/2012

Về việc quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Bãi bỏ tại Nghị quyết số 53/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2017

41

Nghị quyết

62/2012/NQ-HĐND Ngày 14/12/2012

Về việc quy định mức hoạt động và định mức chi bồi dưỡng biểu diễn, luyện tập đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 91/2018/NQ- HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

22/7/2….

42

Nghị quyết

73/2013/NQ-HĐND Ngày 17/7/2013

Quy định về mức thu phí, tỷ lệ để lại cho đơn vị thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô, áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ tại Nghị quyết số 17/NQ- HĐND ngày 30/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013, Nghị quyết số 108/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 và Nghị quyết số 152/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

30/6/2

43

Nghị quyết

108/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Bổ sung Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 cua Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa X, kỳ họp thứ 5 về quy định phân chia nguồn phí sử dụng đường bộ thu được đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai

44

Nghị quyết

152/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về việc tạm dừng thực hiện Nghị quyết số 73/2013/NQ-H ĐND ngày 17/7/2013 và Nghị quyết số 108/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

45

Nghị quyết

74/2013/NQ-HĐND Ngày 17/7/2013

Quy định mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015; Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

02/12/2017

46

Nghị quyết

77/2013/NQ-HĐND Ngày 17/7/2013

Quy định mức chi cho phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 33/2016/NQ-H ĐND ngày 08/12/2016 do HĐND tỉnh Gia Lai

01/01/2017

47

Nghị quyết

79/2013/NQ-HĐND Ngày 17/7/2013

Quy định một skhoản chi bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 89/2018/NQ- HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2019

48

Nghị quyết

81/2013/NQ-HĐND Ngày 11/12/2013

Về quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014

Hết thi hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2015

49

Nghị quyết

83/2013/NQ-HĐND Ngày 11/12/2013

Về việc phê duyệt Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2014

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2015

50

Nghị quyết

85/2013/NQ-HĐND Ngày 11/12/2013

Về việc quyết định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ tại Nghị quyết số 53/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2017

51

Nghị quyết

95/2014/NQ-HĐND Ngày 16/7/2014

Quy định về phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ tại Nghị quyết số 53/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2….

52

Nghị quyết

96/2014/NQ-HĐND Ngày 16/7/2014

Quy định về phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 41/2016/NQ-H ĐND Ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2

53

Nghị quyết

97/2014/NQ-HĐND Ngày 16/7/2014

Quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bi Nghị quyết s 45/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2….

54

Nghị quyết

112/2014/NQ-HĐND Ngày 11/12/2014

Quy định mức hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2….

55

Nghị quyết

117/2014/NQ-HĐND Ngày 11/12/2014

Quy định về phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ tại Nghị quyết số 53/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2….

56

Nghị quyết

118/2014/NQ-HĐND Ngày 11/12/2014

Quy định về lệ phí địa chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2….

57

Nghị quyết

119/2014/NQ-HĐND Ngày 11/12/2014

Quy định về phí vệ sinh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ tại Nghị quyết số 53/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2017

58

Nghị quyết

135/2015/NQ-HĐND Ngày 17/7/2015

Về quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 167/2016/NQ-HĐND ngày 30/3/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

09/4/2016

59

Nghị quyết

29/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Quy định mức hỗ trợ đi với doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân và nông dân nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 97/2018/NQ-H ĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

16/12/2018

60

Nghị quyết

164/2016/NQ-HĐND Ngày 30/3/2016

Về lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2017

61

Nghị quyết

21/2016/NQ-HĐND Ngày 30/6/2016

Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 53/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2017

62

Nghị quyết

28/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Gia Lai quản lý

Thay thế bởi Nghị quyết s 87/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tnh Gia Lai

22/7/20…

63

Nghị quyết

29/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Quy định mức hỗ trợ đối với doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân và nông dân nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 97/2018/NQ-H ĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

16/12/2….

64

Nghị quyết

31/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc thông qua mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2017 cho một số đối tượng được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2….

65

Nghị quyết

63/2017/NQ- HĐND Ngày 13/7/2017

Về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2017-2018

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bn

01/9/2….

66

Nghị quyết

77/2017/NQ- HĐND Ngày 07/12/2017

Thông qua mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2018 cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2019

II. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI - TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (03 Văn bản)

1

Nghị quyết

31/2006/NQ-HĐND Ngày 08/12/2006

Về việc thông qua hạn mức đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh

Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Đt đai năm 2013

06/7/2015

2

Nghị quyết

43/2012/NQ-HĐND Ngày 12/7/2012

Về quy định tiêu chuẩn, đối tượng, điều kiện giao đất xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Bị bãi bbởi Nghị quyết số 61/2017/NQ- HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Gia Lai

23/7/2017

3

Nghị quyết

86/2013/NQ-HĐND Ngày 11/12/2013

Phê chuẩn giá đất của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2014

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2015

III. LĨNH VỰC NỘI VỤ (03 văn bản)

1

Nghị quyết

34/2011/NQ-HĐND Ngày 09/12/2011

Về việc quyết định số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

Thay thế bi Nghị quyết số 137/2015/NQ- HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh Gia Lai

27/7/2015

2

Nghị quyết

51/2012/NQ-HĐND Ngày 07/12/2012

Về biên chế hành chính sự nghiệp năm 2013

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2….

3

Nghị quyết

76/2013/NQ-HĐND Ngày 17/7/2013

Về việc phê chuẩn Đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2013-2016

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2….

IV. LĨNH VỰC KHÁC (03 Văn bản)

1

Nghị quyết

36/2008/NQ-HĐND Ngày 11/12/2008

Về Chương trình thực hiện mục tiêu Quốc gia dân số - kế hoạch hóa gia đình đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015 tỉnh Gia Lai.

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2….

2

Nghị quyết

19/2009/NQ-HĐND Ngày 09/12/2009

Về việc thông qua quy hoạch phát triển cao su trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 101/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

16/12/2….

3

Nghị quyết

50/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

 

Tổng: 75 Văn bản

 

III. DANH MỤC

Văn bản quy phm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai trong kỳ hệ thống hóa từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014

STT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. LĨNH VC KINH T (05 VĂN BẢN)

1

Nghị quyết

02/2005/NQ-HĐND Ngày 15/7/2005

Về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tại chỗ của tỉnh học tại các trường ĐH, CĐ và THCN; Tăng mức trợ cấp cho học sinh lớp 4,5,6 các trường lớp phổ thông bán trú; Hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức đi học và thu hút người có trình độ cao; chính sách đối với cán bộ không chuyên trách xã, thôn tổ dân phố

Phần nội dung quy định về chính sách đối với cán bộ không chuyên trách xã, thôn, tổ dân phố

Bãi bỏ phần nội dung quy định về chính sách đối với cán bộ không chuyên trách xã, thôn, t dân phtại Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tnh Gia Lai

19/12/201….

2

Nghị quyết

40/2016/NQ- HĐND Ngày 08/12/2016

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, qun lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Khoản 1 Điều 1

Sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 100/2018/NQ-H ĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

16/12/20….

3

Nghị quyết

46/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chng nhận quyền sử dụng đt áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Điểm b khoản 1; Điểm a khoản 4 Điều 1; Thay thế mục 1 tại Biểu mức thu phí

Sửa đổi, thay thế tại Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

23/7/2017

4

Nghị quyết

52/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Khoản 1, khoản 2 Điều 1

Sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

17/12/2017

5

Nghị quyết

57/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Về việc quy định đi tượng và mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Khoản 1 Điều 1

Sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 84/2018/NQ- HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

22/7/2018

II. LĨNH VỰC NỘI VỤ (02 Văn bản)

1

Nghị quyết

24/2010/NQ-HĐND Ngày 09/12/2010

Về việc phê chuẩn sửa đổi chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác

Khoản 2 Mục I và khoản 3, khoản 4 mục II Điều 1

Bãi bỏ tại Nghị quyết số 76/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

17/12/2017

2

Nghị quyết

137/2015/NQ-HĐND Ngày 17/7/2015

Về việc quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

Điểm b khoản 1 Điều 1 Quy định

Sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-H ĐND ngày 30/6/2016 của HĐND tỉnh Gia Lai

17/12/20….

Tng: 07 Văn bản

 

IV. DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai trong kỳ hệ thống hóa từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/Lý do kiến nghị (Sửa đổi, b sung, thay thế, hoặc ban hành mi)

Cơ quan/ Đơn vị chủ trì soạn thảo

Thxử ... kiến …. xử …. ….

I. LĨNH VỰC KINH T (01 Văn bản)

1

Nghị quyết

64/2017/NQ-H ĐND Ngày 13/7/2017

Về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do tỉnh Gia Lai quản lý

Thay thế

Thông tư số 37/2018/TT- BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Sở Y tế

Năm ….

II. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (07 Văn bản)

1

Nghị quyết

21/2006/NQ-HĐND Ngày 12/7/2006

Về việc quy định giá đất các khu tái định cư trên địa bàn TP.Pleiku

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản đã bị thay thế

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2019

2

Nghị quyết

30/2006/NQ-HĐND Ngày 08/12/2006

Về việc phê duyệt giá đất khu tái định cư khu đô thị Cầu Sắt và khu quy hoạch tái định cư khu vực Trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ Gia Lai

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản đã bị thay thế

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2019

3

Nghị quyết

16/2007/NQ-HĐND Ngày 24/7/2007

Về việc phê duyệt giá tính thu tiền sử dụng đất khu phố Hoa Lư - Phù Đổng

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản đã bị thay thế

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2019

4

Nghị quyết

20/2007/NQ-HĐND Ngày 24/7/2007

Về việc phê duyệt giá đất khu tiểu thcông nghiệp xã Diên Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cpháp lý để ban hành văn bản đã bị thay thế

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2019

5

Nghị quyết

27/2007/NQ-HĐND Ngày 24/7/2007

Về việc phê duyệt giá đất tại các khu tái định cư, gồm: Khu quy hoạch Hoa Lư - Phù Đổng, Công ty thương mại xuất nhập khẩu đường Yết Kiêu, Công ty Xuất nhập khẩu đường Lý Nam Đế, khu 2,5 ha xã Trà Đa thành phố Pleiku, khu xí nghiệp Ong, kho công ty dược, Công ty cà phê tỉnh

Bãi b

Không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản đã bị thay thế

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm …..

6

Nghị quyết

12/2008/NQ- HĐND Ngày 18/7/2008

Về việc thông qua giá tính thu tiền sử dụng đất các dự án: Khu đô thị Cầu sắt; khu dân cư nhà công vụ Quân đoàn 3, khu trung tâm thương mại Hội phú của công ty cổ phần bất động sản VK. Highland

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản đã bị thay thế

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm …..

7

Nghị quyết

25/2008/NQ-HĐND Ngày 26/9/2008

Về việc phê duyệt giá đất tại Khu tiểu thủ công nghiệp xã Diên Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản đã bị thay thế

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm …..

III. LĨNH VỰC NỘI VỤ (02 Văn bản)

1

Nghị quyết

26/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2005

Về việc phê chuẩn phương án thực hiện Nghị định 171/2004/NĐ-CP và Nghị định 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ về các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành ph

Bãi bỏ

Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản đã bị thay thế

SNội vụ

Năm 2019

2

Nghị quyết

24/2008/NQ-HĐND Ngày 26/9/2008

Về việc thông qua Đề án phân loại đô thị Pleiku từ đô thị loại III lên đô thị loại II

Bãi bỏ

Nghị quyết số 140/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Gia Lai

UBND TP. Pleiku

Năm 2019

Tổng: 10 Văn bản

 

PHỤ LỤC II

KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA TỪ NGÀY 01/01/2014 ĐẾN NGÀY 31/12/2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

I. DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trong kỳ hệ thống hóa từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; Ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi của văn bản

Thi điểm có hiệu lc

Ghi chú

I. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (41 Văn bản)

 

1

Quyết định

36/2001/QĐ-UB Ngày 10/5/2001

Về việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo ưu đãi đầu tư của công ty trồng rừng công nghiệp Gia Lai

10/5/2000

 

2

Quyết định

80/2004/QĐ- UBND Ngày 13/7/2004

Về việc ban hành đơn giá đất để thực hiện đền bù tại khu tái định cư xã Trà Đa

13/7/2004

 

3

Quyết định

134/2004/QĐ-UBND Ngày 09/12/2004

Về việc ban hành bảng giá đất đền bù khu tái định cư Tổ 21, Hoa Lư - Tp. Pleiku

12/09/2004

 

4

Quyết định

64/2006/QĐ- UBND Ngày 15/8/2006

Về việc ban hành bảng giá đất các khu tái định cư trên địa bàn thành phố Pleiku

25/8/2006

 

5

Quyết định

111/2006/QĐ- UBND Ngày 28/12/2006

Về việc ban hành bảng giá đất khu tái định cư: Khu đô thị Cầu Sắt và khu quy hoạch tái định cư khu vực Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ Gia Lai thuộc thành phố Pleiku

01/01/2007

 

6

Quyết định

77/2007/QĐ-UBND Ngày 10/8/2007

Về việc ban hành giá đất tính thu tiền sử dụng đất khu phố Hoa Lư - Phù Đổng

20/8/2007

 

7

Quyết định

85/2007/QĐ-UB Ngày 30/8/2007

Về việc ban hành bảng giá đất Khu tái định cư, khu quy hoạch: Hoa Lư Phù Đổng, Công Ty thương mại XNK đường Yết Kiêu, Công ty XNK đường Lý Nam Đế, khu 2.5 ha xã Trà Đa, Xí nghiệp giống ong, Kho công ty dược, Công ty Cà phê thuộc thành phố Pleiku

10/9/2007

 

8

Quyết định

56/2008/QĐ-UBND Ngày 10/10/2008

Về việc ban hành giá đất tại khu tiểu thủ Công nghiệp xã Diên Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

20/10/2008

 

9

Quyết định

34/2011/QĐ-UBND Ngày 26/11/2011

Về việc ban hành bộ đơn giá: Đo đạc, lập bản đồ địa chính; Đăng ký thống kê, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường

12/06/2011

Hết hiệu lực một phần

10

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND Ngày 15/11/2012

Về việc ban hành cách xác định giá đất khi áp dụng Bảng giá đất hàng năm đối với một strường hợp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2013

 

11

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND Ngày 06/9/2013

Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hồ sơ, bản đồ và mốc địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

16/9/2013

 

12

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

 

13

Quyết định

26/2014/QĐ- UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

 

14

Quyết định

27/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

 

15

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015- 2019)

01/01/2015

 

16

Quyết định

29/2014/QĐ- UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

 

17

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

 

18

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

 

19

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

 

20

Quyết định

33/2014/QĐ- UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

 

21

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015- 2019)

01/01/2015

 

22

Quyết định

35/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

 

23

Quyết định

36/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện KBang, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015- 2019)

01/01/2015

 

24

Quyết định

37/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015- 2019)

01/01/2015

 

25

Quyết định

38/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

 

26

Quyết định

39/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015- 2019)

01/01/2015

 

27

Quyết định

40/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015- 2019)

01/01/2015

 

28

Quyết định

41/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Vviệc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015- 2019)

01/01/2015

 

29

Quyết định

13/2015/QĐ-UBND Ngày 17/6/2015

Về việc bổ sung giá đt vào bảng giá các loại đất UBND tỉnh đã ban hành theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

27/6/2015

 

30

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND Ngày 26/6/2015

Ban hành Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Gia Lai

06/7/2015

Hết hiệu lực một phần

31

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND Ngày 20/10/2015

Về ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao trên địa bàn tỉnh Gia Lai

30/10/2015

 

32

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND Ngày 05/01/2016

Về việc bổ sung giá đất đường quy hoạch D2 thuộc Khu quy hoạch suối Hội Phú vào Bảng phân loại đường và giá đất ở thành phố Pleiku ban hành kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ- UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Gia Lai

14/01/2016

 

33

Quyết định

33/2016/QĐ-UBND Ngày 25/7/2016

Quy định bổ sung giá đất đường vào Trại giam Gia Trung vào bng số 2 - bảng giá đất ở nông thôn, ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai (áp dụng trong giai đoạn 2015- 2019)

05/8/2016

 

34

Quyết định

51/2016/QĐ-UBND Ngày 06/12/2016

Bổ sung giá đt một số đoạn đường, tuyến đường vào Mục B - Bảng phân loại đường và giá đất ở đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ- UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015 - 2019)

16/12/2016

 

35

Quyết định

52/2016/QĐ-UBND Ngày 06/12/2016

Bổ sung giá đất một sđoạn đường, tuyến đường vào Mục B - Bảng phân loại đường và giá đất ở đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phPleiku, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015 -2019)

16/12/2016

 

36

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND Ngày 03/01/2017

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể đi với một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

13/01/2017

 

37

Quyết định

08/2018/QĐ-UBND Ngày 20/3/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 ca Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Gia Lai

28/3/2018

 

38

Quyết định

09/2018/QĐ-UBND Ngày 21/3/2018

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

31/3/2018

 

39

Quyết định

12/2018/QĐ-UBND Ngày 11/4/2018

Ban hành Quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

21/4/2018

 

40

Quyết định

17/2018/QĐ-UBND Ngày 30/5/2018

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/6/2018

 

41

Quyết định

24/2018/QĐ-UBND ngày 17/10/2018

Ban hành Quy định về cưỡng chế thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Gia Lai

27/10/2018

 

II. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (19 Văn bản)

1

Chỉ thị

05/2003/CT-UB Ngày 14/02/2003

Về việc đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, sáng chế trên địa bàn tỉnh

14/02/2003

 

2

Chỉ thị

06/2005/CT-UB Ngày 20/4/2005

Về việc áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

20/4/2005

 

3

Quyết định

75/2005/QĐ-UBND Ngày 24/6/2005

Về việc quy định danh sách tên miền, địa chỉ IP các đơn vị tham gia hệ thống thông tin diện rộng GIALAINET và CPNET

24/6/2005

 

4

Chỉ thị

08/2006/CT-UBND Ngày 01/8/2006

Về việc đẩy nhanh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai

11/8/2006

 

5

Chỉ thị

09/2006/CT-UBND Ngày 01/8/2006

Về việc tăng cường quản lý tần số vô tuyến điện, viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh Gia Lai

11/8/2006

 

6

Chỉ thị

14/2007/CT-UB Ngày 19/7/2007

Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính nhà nước phục vụ cải cách hành chính

19/7/2007

 

7

Quyết định

101/2007/QĐ-UBND Ngày 04/12/2007

Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

14/12/2007

 

8

Quyết định

103/2007/QĐ-UBND Ngày 19/12/2007

Về việc Ban hành quy chế hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

29/12/2007

 

9

Quyết định

19/2008/QĐ-UBND Ngày 07/4/2008

Về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin Gia Lai đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”

17/4/2008

 

10

Quyết định

03/2011/QĐ-UB ngày 04/3/2011

Về việc ban hành Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai

14/3/2011

 

11

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND Ngày 04/01/2011

Về việc ban hành Quy định về thiết lập, quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến đối với trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai

14/01/2011

 

12

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND Ngày 29/7/2013

Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

08/8/2013

 

13

Quyết định

18/2015/QĐ-UBND Ngày 18/8/2015

Về việc ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai

28/8/2015

 

14

Quyết định

23/2015/QĐ-UBND Ngày 15/9/2015

Ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

25/9/2016

 

15

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND Ngày 04/02/2016

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư s chuyên dùng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

13/02/2016

 

16

Quyết định

41/2016/QĐ-UBND Ngày 30/9/2016

V/v ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tnh Gia Lai

10/10/2016

 

17

Quyết định

16/2017/QĐ-UBND Ngày 17/3/2017

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Gia Lai

27/3/2017

 

18

Quyết định

32/2017/QĐ-UBND Ngày 22/11/2017

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp xử lý thông tin và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai

02/12/2017

 

19

Quyết định

27/2018/QĐ-UBND Ngày 22/11/2018

Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tnh Gia Lai

12/03/2018

 

III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - NÔNG NGHIỆP (40 Văn bản)

1

Chỉ thị

19/1998/CT-UB Ngày 26/6/1998

Về việc không được sử dụng củi từ rừng tự nhiên để làm chất đốt trong sản xuất gạch ngói và các lò sấy

26/6/1998

 

2

Chỉ thị

07/1999/CT-UB Ngày 04/5/1999

Về một số biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác chế biến, vận chuyển, mua bán, sử dụng gỗ - lâm sản trái phép; chặt cây rừng làm trụ tiêu, phá rừng, lấn chiếm đất rừng để trồng cà phê

04/5/1999

 

3

Quyết định

46/1999/QĐ-UB ngày 16/6/1999

Về việc triển khai chương trình quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tnh.

16/6/1999

 

4

Quyết định

49/1999/QĐ-UB Ngày 25/6/1999

Về việc ban hành quy trình kỹ thuật tạm thời làm giàu rừng

25/6/1999

 

5

Quyết định

39/2002/QĐ-UB ngày 21/5/2002

Về ban hành Quy định tạm thời về việc áp dụng định mức lao động và đơn giá tiền lương cho công tác QLKT công trình thủy lợi

21/5/2002

 

6

Chỉ thị

14/2002/CT-UB ngày 16/8/2002

Về việc tăng cường công tác quản lý trong chế biến, kinh doanh

16/8/2002

 

7

Quyết định

96/2002/QĐ-UB Ngày 03/12/2003

Về việc ban hành quy định việc giải quyết đất ở và đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu s

03/12/2002

 

8

Quyết định

65/2003/QĐ-UB ngày 12/6/2003

Về việc ban hành quy chế tạm thời hợp đồng lao động làm công tác bảo vệ rừng ở các xã

06/12/2003

 

9

Quyết định

106/2003/QĐ-UB Ngày 01/10/2003

Ban hành Quy định tạm thời về giao khoán rừng có hưng lợi theo Quyết định 178/2001/QĐ-TTg

01/10/2003

 

10

Chỉ thị

07/2004/CT-UB Ngày 27/4/2004

Về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy

27/4/2004

 

11

Chỉ thị

14/2004/CT-UB Ngày 14/10/2004

Về việc xây dựng kế hoạch và biện pháp phòng tránh lũ quét

14/10/2004

 

12

Quyết định

147/2004/QĐ-UB Ngày 21/12/2004

Về việc ban hành quy trình khai thác tạm thời nuôi dưỡng rừng gỗ tự nhiên lá rộng thường xanh và nữa rụng lá kinh doanh gỗ ln

21/12/2004

 

13

Chỉ thị

02/2005/CT-UB ngày 17/01/2005

Về việc xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc diện kiểm dịch thực vật trên địa bàn tỉnh Gia Lai

27/01/2005

 

14

Quyết định

26/2005/QĐ-UB ngày 22/02/2005

Về việc ban hành quy định quản lý giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

14/3/2005

 

15

Quyết định

27/2005/QĐ-UB ngày 22/02/2005

Về việc ban hành quy định quản lý giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai

14/3/2005

 

16

Quyết định

74/2005/QĐ-UB Ngày 17/6/2005

Về việc ban hành danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai

27/6/2005

 

17

Chỉ thị

07/2006/CT-UBND Ngày 19/7/2006

Về tăng cường quản lý vệ sinh môi trường đô thị

19/7/2006

 

18

Quyết định

15/2006/QĐ-UB ngày 20/3/2006

Về việc ban hành quy định năng suất bình quân đi với lúa và một số loại cây công nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh Gia Lai

30/3/2006

 

19

Chỉ thị

16/2006/CT-UBND Ngày 01/11/2006

Về việc tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng nông sản, lâm sản, vật tư nông nghiệp và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

01/11/2006

 

20

Quyết định

60/2007/QĐ-UB Ngày 17/4/2007

Về việc phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Gia Lai

27/4/2007

 

21

Quyết định

14/2008/QĐ-UBND Ngày 11/3/2008

Về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu và kế hoạch triển khai Chỉ thị số 26/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc theo dõi, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về tài nguyên - môi trường và phát triển bền vững

21/3/2008

 

22

Chỉ thị

14/2009/CT-UBND Ngày 18/11/2009

Về việc tăng cường công tác quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh

18/11/2009

 

23

Quyết định

39/2002/QĐ-UB ngày 21/5/2002

Về ban hành Quy định tạm thời về việc áp dụng định mức lao động và đơn giá tiền lương cho công tác QLKT công trình thủy lợi

21/5/2002

 

24

Quyết định

58/2009/QĐ-UBND Ngày 28/12/2009

Về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2010 đến năm 2020

07/01/2010

 

25

Quyết định

21/2011/QĐ-UBND Ngày 01/9/2011

Về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Gia Lai

11/9/2011

 

26

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND Ngày 23/3/2012

Về việc ban hành Quy định về điều kiện, đăng ký, quản lý trại nuôi sinh sản, trại sinh trưởng động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

03/4/2012

 

27

Chỉ thị

10/2012/CT-UBND Ngày 20/12/2012

Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

20/12/2012

 

28

Chỉ thị

06/2013/CT-UBND Ngày 20/5/2013

Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đi với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

30/5/2013

 

29

Quyết định

11/2013/QĐ-U BND ngày 07/6/2013

Về việc Quy định chi tiết một số nội dung thực hiện Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Chính Phủ

17/6/2013

Hết hiệu lực một phần

30

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND Ngày 04/12/2014

Ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Gia Lai

14/12/2014

 

31

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND Ngày 14/01/2015

Về việc phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Gia Lai đến năm 2025

24/01/2015

 

32

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND Ngày 05/4/2016

Về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ vật tư, xi măng, st thép và kỹ thuật thực hiện Chương trình Kiên cố hoá kênh mương trên địa bàn tỉnh

12/4/2016

 

33

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND Ngày 06/4/2016

Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

20/4/2016

 

34

Quyết định

11/2017/QĐ-UBND Ngày 15/3/2017

Về việc ban hành đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

25/3/2017

 

35

Quyết định

17/2017/QĐ-UBND Ngày 11/4/2017

Về việc ban hành Quy định về Giải thưởng môi trường tỉnh Gia Lai

21/4/2017

 

36

Quyết định

21/2017/QĐ-UBND Ngày 05/6/2017

Ban hành Quy định phân công, phân cấp cơ quan quản lý chất lượng vật tự nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/6/2017

 

37

Quyết định

31/2017/QĐ-UBND Ngày 07/11/2017

Bãi bỏ Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 12/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/11/2017

 

38

Quyết định

25/2018/QĐ-UBND Ngày 25/10/2018

Ban hành Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó scố tràn dầu của các cơ s, dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai

11/04/2018

 

39

Quyết định

34/2017/QĐ-UBND Ngày 27/12/2017

Quy định giá cụ thể đối với sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi và giá dịch vụ lấy nước từ sau vị trí cống đầu kênh đến mặt ruộng do địa phương quản lý áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

Thay thế bởi Quyết địnhsố 04/2019/QĐ- UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Gia Lai

40

Quyết định

22/2018/QĐ-UBND Ngày 28/9/2018

Ban hành Quy định chi tiết thực hiện điểm b khoản 3 Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phvề chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/08/2018

 

V. LĨNH VỰC TƯ PHÁP (19 Văn bản)

1

Quyết định

80/2006/QĐ-UBND Ngày 11/10/2006

Về việc kiện toàn Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

21/10/2006

 

2

Chỉ thị

12/2007/CT-UB Ngày 11/7/2007

Về việc triển khai Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phvề cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

 

 

3

Chỉ thị

09/2010/CT-UBND ngày 29/7/2010

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 40/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

08/08/2010

 

4

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND Ngày 01/10/2013

Về việc ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

11/10/2013

Hết hiệu lực một phần

5

Quyết định

05/2014/QĐ-UBND Ngày 24/04/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản ca Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của UBND tỉnh

4/5/2014

 

6

Quyết định

07/2014/QĐ-UBND Ngày 16/6/2014

Về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn tỉnh

26/6/2014

Hết hiệu lực một phần

7

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND Ngày 21/01/2015

Về việc quy định mức chi đối với một số nội dung chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai

31/01/2015

 

8

Quyết định

29/2015/QĐ-UBND Ngày 30/9/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thực hiện cơ chế Một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 07/2014/QĐ- UBND ngày 16/6/2014 của UBND tỉnh Gia Lai

09/10/2015

 

9

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND Ngày 14/01/2016

Về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp, thành lập văn phòng công chứng, đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

24/01/2016

 

10

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND Ngày 16/02/2016

Về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

26/02/2016

 

11

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND Ngày 09/3/2016

Về việc quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại các cơ quan có thẩm quyền và trách nhiệm thực hiện chứng thực theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai

21/3/2016

 

12

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND Ngày 06/02/2017

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/02/2017

 

13

Quyết định

08/2017/QĐ-UBND Ngày 27/02/2017

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

08/3/2017

 

14

Quyết định

24/2017/QĐ-UBND Ngày 31/7/2017

Ban hành Quy định về tiêu chí và cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

20/8/2017

 

15

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND Ngày 29/01/2018

Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

08/02/2018

 

16

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND Ngày 28/02/2018

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

10/3/2018

 

17

Quyết định

11/2018/QĐ-UBND Ngày 04/4/2018

Về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/4/2018

Hết hiệu lực một phần

18

Quyết định

13/2018/QĐ-UBND Ngày 24/4/2018

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

04/5/2018

 

19

Quyết định

14/2018/QĐ-UBND Ngày 16/5/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 10 Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định s 11/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

26/5/2018

 

V. LĨNH VỰC XÂY DỰNG (53 Văn bản)

1

Quyết định

21/2001/QĐ-UB Ngày 28/3/2001

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu Trung tâm Cầu Sắt - thành phố Pleiku

28/3/2001

 

2

Quyết định

22/2001/QĐ-UB Ngày 02/4/2001

Về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

02/4/2001

 

3

Quyết định

119/2001/QĐ-UB Ngày 31/12/2001

Về việc phê duyệt quy hoạch chung khu vực Hàm Rồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

31/12/2001

 

4

Quyết định

46/2002/QĐ-UB Ngày 04/7/2002

Về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cửa khẩu đường 19, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

04/7/2002

 

5

Quyết định

103/2002/QĐ-UB Ngày 27/12/2002

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết hai bên đường quốc lộ 14 (đoạn ngã 3 Hoa Lư - ngã 3 Phù Đổng)

27/12/2002

 

6

Quyết định

33/2003/QĐ-UB Ngày 02/4/2003

Về việc ban hành phương án bán trả chậm nhà, vật liệu làm nhà ở cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ dân thuộc diện chính sách

02/4/2003

 

7

Quyết định

47/2003/QĐ-UB Ngày 07/4/2003

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phân lô khu dân cư thị trấn Chư Prông

07/4/2003

 

8

Quyết định

59/2003/QĐ-UB Ngày 27/5/2003

Về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

27/5/2003

 

9

Quyết định

60/2003/QĐ-UB Ngày 27/5/2003

Về việc phê duyệt quy hoạch dọc tuyến đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Gia Lai

27/5/2003

 

10

Quyết định

78/2003/QĐ-UB Ngày 24/7/2003

Về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh khu trung tâm phường Yên Thế - ngã tư Biển Hồ, thành phố Pleiku

24/7/2003

 

11

Quyết định

114/2003/QĐ-UB Ngày 13/11/2003

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư Trà Đa, thành phố Pleiku

13/11/2003

 

12

Quyết định

32/2004/QĐ-UB Ngày 02/4/2004

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư tổ 2, 3, 4, 5 thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

02/4/2004

 

13

Quyết định

46/2004/QĐ-UB Ngày 20/4/2004

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu du lịch thác Phú Cường, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

20/4/2004

 

14

Quyết định

61/2004/QĐ-UB Ngày 19/5/2004

Về việc ban hành thiết kế mẫu nhà học Mầm non 1 lớp, 2 lớp áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

19/5/2004

 

15

Quyết định

44/2005/QĐ-UB Ngày 13/4/2005

Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm thương mại và Khu dân cư - Kinh tế cửa khẩu đường 19, Đức Cơ, Gia Lai

13/4/2005

 

16

Quyết định

63/2005/QĐ-UB Ngày 18/5/2005

Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kon Dong, thị trấn Mang Yang, tỉnh Gia Lai

28/5/2005

 

17

Quyết định

152/2005/QĐ-UB ngày 30/11/2005

Về việc phê duyệt chỉ giới xây dựng các tuyến đường nội thị thuộc địa bàn thị trấn Ayun Pa, huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

10/12/2005

 

18

Quyết định

100/2005/QĐ-UB Ngày 10/8/2005

Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm phân khu dịch vụ hành chính khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng

20/8/2005

 

19

Quyết định

103/2005/QĐ-UB Ngày 15/8/2005

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Gia Lai đến năm 2020

25/8/2005

 

20

Quyết định

10/2006/QĐ-UB ngày 10/3/2006

Về việc phê duyệt chỉ giới xây dựng các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Phú Thiện, huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

20/3/2006

 

21

Quyết định

11/2006/QĐ-UB Ngày 10/3/2006

Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Hoà, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đến 2020.

20/3/2006

 

22

Quyết định

45/2006/QĐ-UB Ngày 03/7/2006

Về việc phê duyệt chỉ giới xây dựng các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

13/7/2006

 

23

Quyết định

54/2006/QĐ-UB Ngày 27/7/2006

Về việc phê duyệt chỉ giới xây dựng thông tuyến, mở mới một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

27/7/2006

 

24

Quyết định

63/2006/QĐ-UB Ngày 08/8/2006

Về việc bsung Quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2020

18/8/2006

 

25

Quyết định

73/2006/QĐ-UB Ngày 18/9/2006

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông đến năm 2020

28/9/2006

 

26

Quyết định

90/2006/QĐ-UB Ngày 01/11/2006

Về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Lâm viên Biển Hồ, thành phố Pleiku

21/11/2006

 

27

Quyết định

97/2006/QĐ-UB Ngày 07/11/2006

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro đến năm 2020

17/11/2006

 

28

Quyết định

105/2006/QĐ-UB Ngày 08/12/2006

Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chư Ty, huyện đức Cơ đến năm 2020

17/12/2006

 

29

Quyết định

05/2007/QĐ-UB Ngày 16/01/2007

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng thị xã An Khê đến năm 2020

16/01/2007

 

30

Quyết định

08/2007/QĐ-UBND ngày 31/01/2007

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Công viên văn hóa các dân tộc Gia Lai

10/02/2007

 

31

Quyết định

09/2007/QĐ-UB Ngày 02/02/2007

Về việc Phê duyệt điều chnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị Cầu Sắt, thành phố Pleiku

12/02/2007

 

32

Quyết định

96/2007/QĐ-UB Ngày 23/10/2007

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

30/10/2007

 

33

Quyết định

107/2007/QĐ-UB Ngày 24/12/2007

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

24/12/2007

 

34

Quyết định

130/2007/QĐ-UB Ngày 31/12/2007

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tiểu thủ công nghiệp Diên Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

31/12/2007

 

35

Quyết định

61/2008/QĐ-UBND Ngày 05/11/2008

Về việc phê duyệt chỉ giới xây dựng các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

15/11/2008

 

36

Quyết định

68/2008/QĐ-UB ngày 03/12/2008

Về việc ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Gia Lai và giá cho thuê nhà ở Khu chung cư Lê Lợi Pleiku

13/12/2008

 

37

Quyết định

70/2008/QĐ-UBND Ngày 04/12/2008

Về việc điu chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

14/12/2008

 

38

Quyết định

30/2009/QĐ-UB Ngày 28/8/2009

Về việc bãi bỏ đơn giá xây dựng công trình

07/9/2009

 

39

Quyết định

23/2010/QĐ-UB Ngày 28/10/2010

Về việc bổ sung Quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2020

07/11/2010

 

40

Quyết định

08/2011/QĐ-UB Ngày 09/5/2011

Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ mục đích sử dụng đất trong quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2020

19/5/2011

 

41

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND Ngày 22/5/2013

Ban hành bảng giá nhà xây dựng mới, bảng giá vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/6/2013

 

42

Quyết định

37/2013/QĐ-UBND Ngày 12/12/2013

Về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển snhà trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/12/2013

 

43

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND Ngày 07/02/2014

Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/02/2014

 

44

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND Ngày 25/01/2016

Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục: cấp phép xây dựng; thẩm định dự án hoặc thiết kế cơ sở; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng; thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; chuyn nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc đầu tư.

03/02/2016

 

45

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND Ngày 05/9/2016

Về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/9/2016

 

46

Quyết định

49/2016/QĐ-UBND Ngày 28/11/2016

Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

08/12/2016

 

47

Quyết định

53/2016/QĐ-UBND Ngày 08/12/2016

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

18/12/2016

 

48

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND Ngày 03/02/2017

Bãi bỏ Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 29/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định về giao đất xây dựng nhà ở cho cán bộ, công chức được điều động về tỉnh công tác và người có trình độ cao công tác trên địa bàn tỉnh Gia Lai

13/02/2017

 

49

Quyết định

25/2017/QĐ-UBND Ngày 16/8/2017

Về việc bãi bỏ Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 03/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, đối tượng điều kiện giao đất xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp lại khu vực đô thị

29/8/2017

 

50

Quyết định

33/2017/QĐ-UBND Ngày 25/12/2017

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

04/01/2018

 

51

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND Ngày 13/3/2018

Ban hành quy định về quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/3/2018

 

52

Quyết định

21/2018/QĐ-UBND Ngày 27/9/2018

Ban hành Quy định tiêu chí ưu tiên lựa chọn các đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/07/2018

 

53

Quyết định

29/2018/QĐ-UBND Ngày 05/12/2018

Quy định việc quản lý, xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/12/2018

 

VI. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (27 Văn bản)

1

Chỉ thị

06/2004/CT-UB ngày 13/4/2004

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01/2004/CT-TTg ngày 02/01/2004 và Chỉ thị số 12/2004/CT-TTg ngày 30/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ

13/4/2004

 

2

Quyết định

164/2005/QĐ-UB ngày 30/12/2005

Ban hành quy định quản lý nhà nước các bến xe khách trên địa bàn tỉnh Gia Lai

30/12/2005

 

3

Quyết định

12/2006/QĐ-UBND Ngày 13/3/2006

Ban hành quy định về việc quản lý xe công nông trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/3/2006

 

4

Quyết định

49/2006/QĐ-UB ngày 17/7/2006

Về việc ban hành quy định về tổ chức quản lý vận tải hành khách bằng xe buýt

27/7/2006

 

5

Quyết định

83/2006/QĐ-UBND Ngày 19/10/2006

Ban hành một số quy định về một số biện pháp cụ thể và trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

29/10/2006

 

6

Quyết định

91/2007/QĐ-UBND Ngày 27/9/2007

Về việc điều chỉnh đổi tên và ủy quyền quản lý hệ thống đường tỉnh

07/10/2007

 

7

Quyết định

94/2007/QĐ-UBND Ngày 16/10/2007

Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm kế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông

26/10/2007

 

8

Quyết định

95/2007/QĐ-UBND Ngày 23/10/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số biện pháp cụ thể và trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

22/11/2007

 

9

Quyết định

108/2007/QĐ-UBND Ngày 24/12/2007

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về việc quản lý xe công nông trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 13/3/2006 của UBND tỉnh Gia Lai

01/01/2018

 

10

Chỉ thị

06/2008/CT-UBND Ngày 17/6/2008

Về việc sử dụng vốn sự nghiệp giao thông và phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh.

27/6/2008

 

11

Chỉ thị

21/2008/CT-UBND Ngày 24/12/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh trên địa bàn tỉnh.

03/01/2009

 

12

Quyết định

52/2008/QĐ-UB ngày 01/10/2008

Ban hành Quy định điều kiện hoạt động phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc sức chở dưới 05 người hoặc bè trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/10/2008

 

13

Quyết định

93/2008/QĐ-UBND Ngày 24/12/2008

Ban hành quy định quản lý hoạt động của bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

03/01/2009

 

14

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND Ngày 15/4/2009

Về việc ban hành quy chế phối hp trong triển khai thực hiện Quyết định số 1856/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, chống ln chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên các quốc lộ, đường tỉnh thuộc địa bàn tỉnh

25/4/2009

 

15

Quyết định

26/2010/QĐ-UB Ngày 10/11/2010

Về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

20/11/2010

 

16

Quyết định

02/2011/QĐ-UB ngày 02/3/2011

Về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn và giao thông ven đô thị trên địa bàn tỉnh

12/3/2011

 

17

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND Ngày 24/5/2011

Ban hành Quy định về tổ chức quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai

03/6/2011

 

18

Quyết định

39/2011/QĐ-UB Ngày 28/12/2011

Về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải Gia Lai đến năm 2020

07/01/2012

 

19

Quyết định

02/2012/QĐ-UB Ngày 06/01/2012

Ban hành giá cước vận tải hàng hoá bằng ô tô để xác định mức trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục được trợ giá

16/01/2012

 

20

Quyết định

34/2015/QĐ-UBND Ngày 01/12/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2011/QĐ-UB ND ngày 02/3/2011 của UBND tỉnh về quy định mức hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh

11/12/2015

 

21

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND Ngày 25/01/2016

Về ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục: thẩm định dự án hoặc thiết kế cơ sở; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch lần đầu và biển hiệu hết hiệu lực.

04/02/2016

 

22

Quyết định

24/2016/QĐ-UBND Ngày 16/5/2016

Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, chống lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên các quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai

26/5/2016

 

23

Quyết định

10/2017/QĐ-UBND Ngày 13/3/2017

Ban hành Quy định màu sơn xe taxi trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/3/2017

 

24

Quyết định

19/2017/QĐ-UBND Ngày 18/5/2017

Sửa đổi tên gọi Điều 4 và bổ sung khoản 3 Điều 4 của Quy định về tổ chức quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai được ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

28/5/2017

 

25

Quyết định

23/2017/QĐ-UBND Ngày 03/7/2017

Về việc ban hành bảng xếp loại đường để làm căn cứ xác định cước vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

13/7/2017

 

26

Quyết định

30/2017/QĐ-UBND Ngày 12/10/2017

Ban hành Quy định về phân công, phân cấp và trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác cầu, đường giao thông nông thôn; tổ chức giao thông trên các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/10/2017

 

27

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND Ngày 27/02/2018

Ban hành Quy định về hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ chức sát hạch lái xe mô tô 2 bánh hạng A1 đối với người đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vn quá thấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

03/09/2018

 

VII. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIÁO DỤC - Y T (49 Văn bản)

1

Chỉ thị

10/CT-UB ngày 27/4/1996

Về việc tổ chức hè hàng năm cho các cháu thanh-thiếu nhi, học sinh.

27/4/1996

 

2

Chỉ thị

07/CT-UB ngày 26/4/1997

Về việc ngăn chặn sự thâm nhập của các tệ nạn xã hội vào trường học.

26/4/1997

 

3

Chỉ thị

10/1998/CT-UB ngày 01/4/1998

Về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nếp sng văn hóa

01/4/1998

 

4

Chỉ thị

11/1998/CT-UB ngày 01/4/1998

Về việc chăm sóc người cao tuổi.

01/4/1998

 

5

Chỉ thị

06/1999/CT-UBND ngày 30/3/1999

Về việc duy trì, phát triển giáo dục mầm non ở tỉnh theo hướng xã hội hóa.

30/3/1999

 

6

Quyết định

46/1999/QĐ-UB ngày 16/6/1999

Về việc triển khai chương trình quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh.

16/6/1999

 

7

Quyết định

22/2000/QĐ-UB ngày 29/3/2000

Về việc phân hạng trường học thuộc ngành giáo dục và đào tạo.

29/3/2000

 

8

Chỉ thị

08/2000/CT-UB ngày 21/6/2000

Về việc tăng cường quản lý và tiến hành kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hóa và kinh doanh văn hóa phẩm trên địa bàn tỉnh.

21/6/2000

 

9

Chỉ thị

03/2001/CT-UB ngày 05/4/2001

Về việc thực hiện phổ cập trung học cơ s

05/4/2001

 

10

Chỉ thị

13/2001/CT-UB ngày 24/10/2001

Về việc phát triển Hội khuyến học của tỉnh

24/10/2001

 

11

Chỉ thị

15/2001/CT-UB ngày 30/10/2001

Về một số biện pháp xây dựng mạng lưới cơ sgiáo dục-đào tạo và đội ngũ nhà giáo ở tỉnh theo tinh thần Chỉ thị 18/2001/CT- TTg ngày 27/8/2001 ca Thủ tướng Chính phủ.

30/10/2001

 

12

Chỉ thị

17/2001/CT-UB ngày 19/11/2001

Về việc thống nhất quản lý các hoạt động đào tạo-bồi dưỡng theo phương thức không chính quy trên địa bàn tỉnh

19/11/2001

 

13

Quyết định

06/2002/QĐ-UB ngày 07/01/2002

Về việc chđịnh cơ sở nuôi dưỡng trẻ em để thực hiện Hiệp định về vấn đề con nuôi Việt-Pháp

07/01/2002

 

14

Chỉ thị

06/2002/CT-UB ngày 02/4/2002

Về việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

02/4/2002

 

15

Chỉ thị

09/2002/CT-UB ngày 04/6/2002

Về việc phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng gia súc

04/6/2002

 

16

Quyết định

16/2003/QĐ-UB ngày 24/02/2003

Về việc thành lập Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo

24/02/2003

 

17

Chỉ thị

11/2003/CT-UB ngày 04/6/2003

Về việc tăng cường phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em

04/6/2003

 

18

Quyết định

69/2003/QĐ-UB ngày 30/6/2003

Về việc phê duyệt "Quy định về tổ chức và thực hiện khám chữa bệnh cho người nghèo"

01/7/2003

 

19

Chỉ thị

14/2003/CT-UB ngày 25/7/2003

Về việc tăng cường công tác chỉ đạo, hỗ trợ hoạt động Đội trí thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn miền núi.

25/7/2003

 

20

Chỉ thị

16/2003/CT-UB ngày 25/7/2003

Về việc tăng cường thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội

25/7/2003

 

21

Chỉ thị

18/2003/CT-UB ngày 24/10/2003

Về việc tăng cường quản lý nhà nước về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh

24/10/2003

 

22

Quyết định

113/2003/QĐ-UB ngày 13/11/2003

Về việc ban hành Đề án thực hiện chính sách đối với người lang thang xin ăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

13/11/2003

 

23

Quyết định

120/2003/QĐ-UB ngày 16/12/2003

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về tổ chức và thực hiện quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo

16/12/2003

 

24

Quyết định

127/2003/QĐ-UB ngày 24/12/2003

Về việc vận động mức thu tối thiểu để đóng góp xây dựng quỹ vì người nghèo

24/12/2003

 

25

Chỉ thị

02/2004/CT-UB ngày 13/01/2004

Về việc phòng chống dịch bệnh cúm gà

13/01/2004

 

26

Quyết định

55/2004/QĐ-UB ngày 22/4/2004

Về việc phê duyệt giáo trình tiếng Jrai phổ thông, đưa vào giảng dạy chính thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

22/4/2004

 

27

Chỉ thị

12/2004/CT-UB ngày 03/8/2004

Về việc tiếp tục phòng chống dịch cúm gia cầm

03/8/2004

 

28

Chỉ thị

13/2004/CT-UB ngày 29/9/2004

Về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh học đường

29/9/2004

 

29

Quyết định

36/2005/QĐ-UB ngày 17/3/2005

Về việc phê duyệt bộ giáo trình tiếng Bahnar phổ thông, đưa vào giảng dạy chính thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

17/3/2005

 

30

Quyết định

37/2005/QĐ-UB ngày 17/3/2005

Về việc phê duyệt Tập phương ngữ so sánh tiếng Jrai của Bộ giáo trình tiếng Jrai phổ thông, đưa vào giảng dạy chính thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

17/3/2005

 

31

Chỉ thị

10/2005/CT-UB ngày 26/8/2005

Về việc tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm

05/9/2005

 

32

Quyết định

95/2005/QĐ-UB ngày 04/8/2005

Về tăng mức trợ cấp cho học sinh lớp 4, 5, 6 tại các trường, lớp phổ thông bán trú của tỉnh

14/8/2005

 

33

Chỉ thị

12/2006/CT-UB ngày 05/9/2006

Về việc tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/9/2006

 

34

Quyết định

70/2006/QĐ-UB ngày 07/9/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

17/9/2006

 

35

Chthị

13/2006/CT-UB ngày 14/9/2006

Về việc tăng cường bồi dưỡng tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức thường xuyên công tác ở cơ svà bổ túc văn hóa cho cán bộ, công chức cấp xã

24/9/2006

 

36

Quyết định

52/2007/QĐ-UBND ngày 05/3/2007

Xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh: di tích lịch sử văn hóa căn cứ địa cách mạng Khu 10, xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

15/3/2007

 

37

Quyết định

53/2007/QĐ-UBND ngày 05/3/2007

Xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh: Di tích lịch sử Đền tưng niệm Mộ liệt sỹ, tổ 11, phường Hội Phú, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai

15/3/2007

 

38

Quyết định

63/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007

Về việc ban hành “Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về giảm nghèo, định canh định cư giai đoạn 2007- 2010” và định hướng đến năm 2020

24/5/2007

 

39

Quyết định

330/2007/QĐ-UBND ngày 07/8/2007

Về việc đổi tên một số đường phố trên địa bàn thị xã An Khê

07/8/2007

 

40

Quyết định

32/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008

Xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh: Di tích lịch sử Chiến thắng Chư Ty, thuộc thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

30/6/2008

 

41

Quyết định

30/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011

Về việc công bố chữ cái và hệ thống âm, vần tiếng Jrai; bộ chữ và âm vần tiếng Bana

07/11/2011

 

42

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND ngày 29/10/2012

Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Gia Lai

08/11/2012

 

43

Quyết định

14/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014

Về việc ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/8/2014

 

44

Chỉ thị

18/2015/CT-UBND Ngày 09/5/2015

Về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Gia Lai

19/5/2015

 

45

Quyết định

15/2015/QĐ-UBND Ngày 13/7/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn xét công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "làng văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" và tương đương trên địa bàn tỉnh Gia Lai" ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

23/7/2015

 

46

Quyết định

25/2015/QĐ-UBND Ngày 21/9/2015

Về việc ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/01/2015

 

47

Quyết định

16/2016/QĐ-UBND Ngày 23/3/2016

Về việc ban hành Quy định quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng được Ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai

04/05/2016

 

48

Quyết định

44/2016/QĐ-UBND Ngày 18/10/2016

Bãi bỏ Quyết định số 33/2004/QĐ-UB ngày 05/4/2004 và Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Gia Lai

28/10/2016

 

49

Quyết định

18/2017/QĐ-UBND Ngày 12/5/2017

Về việc phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo cho từng nghề, mức hỗ trợ đối với từng nhóm đối tượng tham gia học chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

26/5/2017

 

VIII. LĨNH VỰC AN NINH - QUỐC PHÒNG (27 Văn bản)

1

Chỉ thị

13/CT-UBND Ngày 24/4/1993

Về việc giải quyết quân nhân đào ngũ và trốn tránh việc thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự

24/4/1993

 

2

Chỉ thị

19/CT-UBND Ngày 28/10/1997

Về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên

28/10/1997

 

3

Chỉ thị

12/2000/CT-UBND Ngày 29/9/2000

Về việc quy tập mộ liệt sĩ quân nhân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia

29/9/2000

 

4

Chỉ thị

14/2000/CT-UBND Ngày 21/11/2000

Về việc triển khai đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực ca quân đội.

21/11/2000

 

5

Quyết định

53/2001/QĐ-UBND Ngày 13/6/2001

Về việc xây dựng điểm dân quân thường trực tại xã Ia Puch- huyện Chư Prông.

13/6/2001

 

6

Quyết định

118/2001/QĐ-UBND Ngày 31/12/2001

Về việc ban hành quy định quản lý các đoàn của tỉnh ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào tỉnh

31/12/2001

 

7

Chỉ thị

22/2002/CT-UBND Ngày 28/11/2002

Về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên từ ngày 31/12/1960 trvề trước

28/11/2002

 

8

Quyết định

83/2003/QĐ-UB ND Ngày 31/7/2003

Về việc xây dựng điểm dân quân thường trực ở xã các trọng điểm: Ia Mơ - huyện Chư Prông; Ia Nan - huyện Đc cơ; Ia Chia - huyện Ia Grai

31/7/2003

 

9

Quyết định

116/2003/QĐ-UB ND Ngày 28/11/2003

Về việc xây dựng dân quân thường trực tại xã Ia Piơr - Chư Prông

28/11/2003

 

10

Chỉ thị

04/2004/CT-UBND Ngày 10/02/2004

Về việc tăng cường công tác quản lý khách nước ngoài, Việt kiều lưu trú tại các khách sạn

10/02/2004

 

11

Chỉ thị

02/2006/CT-UBND Ngày 15/3/2006

Về việc tăng cường công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

25/3/2006

 

12

Quyết định

19/2006/QĐ-UBND Ngày 07/4/2006

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước về xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên.

17/4/2006

 

13

Quyết định

83/2006/QĐ-UBND Ngày 19/10/2006

Ban hành một số quy định về một số biện pháp cụ thể và trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

29/10/2006

 

14

Chỉ thị

07/2007/CT-UB ND Ngày 02/5/2007

Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung cấp và sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet

12/5/2007

 

15

Quyết định

65/2007/QĐ-UBND Ngày 19/6/2007

Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường các giải pháp kiềm chế sự gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông

19/6/2007

 

16

Chỉ thị

03/2009/CT-UBND Ngày 08/6/2009

Về việc trin khai thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ "Vquản lý và sử dụng pháo" trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

18/6/2009

 

17

Chỉ thị

04/2010/CT-UB ND Ngày 30/3/2010

Về việc tăng cường công tắc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

09/4/2010

 

18

Chỉ thị

01/2011/CT-UBND Ngày 05/01/2011

Về việc đăng ký, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về An ninh trật tự.

15/01/2011

 

19

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND Ngày 22/02/2011

Về việc ban hành Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

04/3/2011

Bị thay thế bởi 05/2019/QĐ- UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh Gia Lai

20

Chỉ thị

10/2011/CT-UBND Ngày 18/3/2011

Về việc tăng cường thực hiện một số biện pháp cấp bách đi với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

28/3/2011

 

21

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND Ngày 04/5/2011

Về việc ban hành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

14/5/2011

 

22

Chỉ thị

20/2011/CT-UBND Ngày 27/12/2011

Về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và công dân phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân.

06/01/2011

 

23

Chỉ thị

08/2012/CT-UBND Ngày 04/10/2012

Về tăng cường quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ tr

14/10/2012

 

24

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND Ngày 18/7/2013

Về việc ban hành Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

28/7/2013

 

25

Quyết định

45/2016/QĐ-UBND Ngày 21/10/2016

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh

31/10/2016

 

26

Quyết định

57/2016/QĐ-UBND Ngày 30/12/2016

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại tỉnh Gia Lai

09/01/2017

 

27

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND Ngày 16/01/2017

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

23/01/2017

 

IX. LĨNH VỰC KINH T (83 Văn bản)

1

Chỉ thị

02/CT-UB ngày 14/01/1995

Về việc thực hiện phân ngành KTQD và phân khu vực, thành phần kinh tế

14/01/1995

 

2

Quyết định

1142/QĐ-UB ngày 06/10/1997

Về việc phê duyệt giá in Báo Gia Lai

06/10/1997

 

3

Quyết định

473/1998/QĐ-UB ngày 12/5/1998

Về việc thực hiện phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của Ngành Kiểm lâm

12/5/1998

 

4

Chỉ thị

18/1999/CT-UB ngày 21/9/1999

Về một sbiện pháp xử lý nợ quá hạn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh

21/9/1999

 

5

Chỉ thị

19/1999/CT-UB ngày 21/9/1999

Về một số biện pháp triển khai thực hiện chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn

21/9/1999

 

6

Chỉ thị

23/1999/CT-UB ngày 12/11/1999

Về việc thực hiện tiết kiệm trong việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị

12/11/1999

 

7

Chỉ thị

17/2002/CT-UB ngày 10/9/2002

Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý thuốc lá điếu ngoại nhập lưu thông trên thị trường

10/9/2002

 

8

Quyết định

24/2003/QĐ-UB ngày 05/3/2003

Về việc quy định mức thu phí đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

05/3/2003

 

9

Chỉ thị

08/2003/CT-UB ngày 14/3/2003

Về việc tăng cường quản lý công tác thu thuế và các khoản thu khác ngân sách nhà nước

14/3/2003

 

10

Quyết định

32/2003/QĐ-UB ngày 31/3/2003

Về việc ban hành Quy chế tạm thời về xuất nhập khẩu tại Khu kinh tế cửa khẩu đường 19-Đức Cơ

31/3/2003

 

11

Quyết định

70/2003/QĐ-UB ngày 03/7/2003

Về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý hoạt động thương mại tại khu Kinh tế cửa khẩu 19- Đức Cơ

03/7/2003

 

12

Quyết định

71/2003/QĐ-UB ngày 08/7/2003

Về việc phê duyệt mức thu học phí đào tạo công nhân vận hành máy xây dựng

01/7/2003

 

13

Quyết định

88/2003/QĐ-UB ngày 14/8/2003

Về việc bù giá cho việc tiêu thụ gỗ xẻ XDCB trên địa bàn tỉnh

14/8/2003

 

14

Quyết định

90/2003/QĐ-UB Ngày 15/8/2003

Về việc quy định giá tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với cây lấy gỗ, cây lâu năm thu hoạch một lần

20/01/2003

 

15

Quyết định

100/2003/QĐ-UB ngày 29/8/2003

Về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý điện nông thôn tỉnh Gia Lai

29/8/2003

 

16

Quyết định

60/2004/QĐ-UB ngày 11/5/2004

Về quy định mức hỗ trợ và thanh toán cước vận chuyển gỗ tròn nhập khẩu vận chuyển về tỉnh để chế biến hàng xuất khẩu

11/5/2004

 

17

Chỉ thị

03/2005/CT-UB ngày 20/01/2005

Về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế -xã hội toàn diện, bền vững

30/01/2005

 

18

Quyết định

24/2005/QĐ-UB ngày 01/02/2005

Về việc quy định mức trợ cước vận chuyển, giá mua hàng nông sản bắp hạt, mì lát tại các xã vùng 3, các làng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/02/2005

 

19

Quyết định

96/2005/QĐ-UB ngày 04/8/2005

Về việc quy định chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tại chỗ của tỉnh học tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp

04/8/2005

 

20

Quyết định

107/2005/QĐ-UB ngày 26/8/2005

Về việc mở 03 cửa khẩu phụ trên biên giới tỉnh Ratanakiri - Campuchia

16/9/2005

 

21

Quyết định

17/2006/QĐ-UB ngày 21/3/2006

Về việc giá tiêu thụ nước sạch

31/3/2006

 

22

Quyết định

54/2007/QĐ-UB ngày 05/3/2007

Về việc quy định mức hỗ trợ cán bộ, công chức tăng cường làm cán bộ chủ chốt cấp xã

15/3/2007

 

23

Quyết định

58/2007/QĐ-UB ngày 21/3/2007

Về việc quy định thời gian xây dựng cơ bản đối với các loại tre trúc trồng để lấy măng

31/3/2007

 

24

Quyết định

105/2007/QĐ-UB ngày 21/12/2007

Về việc quy định tạm thời hỗ trợ cho nhân viên thú y cấp xã

31/12/2007

 

25

Quyết định

113/2007/QĐ-UB ngày 31/12/2007

Về việc quy định một số chức danh và mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ tổ dân phố

10/01/2008

 

26

Quyết định

10/2008/QĐ-UB ngày 17/01/2008

Về việc quy định một số nội dung chi, mức chi cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách Nhà nước của tỉnh Gia Lai

27/01/2008

 

27

Quyết định

45/2008/QĐ-UBND Ngày 20/8/2008

Về việc ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu áp dụng đối với xe ô tô của các cơ quan hành chính, sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

30/8/2008

 

28

Chỉ thị

12/2008/CT-UB ngày 16/10/2008

Về việc tăng cường quản lý, chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh vận tải

26/10/2008

 

29

Chỉ thị

08/2009/CT-UB ngày 13/7/2009

Về việc tăng cường chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai

16/7/2009

 

30

Chỉ thị

11/2009/CT-UB ngày 11/8/2009

Về việc qun lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

21/8/2009

 

31

Quyết định

03/2010/QĐ-UB ND ngày 15/01/2010

Về việc quy định mức hỗ trợ cho cán bộ tham gia công tác quản lý Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

25/01/2010

 

32

Quyết định

09/2010/QĐ-UB ND ngày 06/4/2010

Về việc quy định mức chi cho tủ sách pháp luật cấp xã trên địa bàn tỉnh

16/4/2010

 

33

Quyết định

39/2010/QĐ-UB ND ngày 24/12/2010

Về quy định chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh Gia Lai

01/01/2011

Hết hiệu lực một phần

34

Quyết định

14/2011/QĐ-UB ngày 08/6/2011

Ban hành Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai

18/6/2011

 

35

Quyết định

24/2011/QĐ-UBND ngày 23/9/2011

Về việc quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/9/2011

 

36

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 10/02/2012

Về việc quy định nội dung và mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

20/02/2012

 

37

Quyết định

12/2012/QĐ-UB ngày 10/7/2012

Về việc quy định thời gian nộp, xét duyệt và thẩm định báo cáo quyết toán năm của các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách trên định bàn tỉnh

20/7/2012

 

38

Quyết định

16/2012/QĐ-UB ngày 30/7/2012

V/v quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/8/2012

 

39

Quyết định

26/2012/QĐ-UBND Ngày 06/12/2012

Quy định nội dung chi, mức chi công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trách nghiệm tổ chức các kỳ thi cấp địa phương và cấp quốc gia

6/12/2012 VBG

 

40

Quyết định

46/2012/QĐ-UB ngày 26/12/2012

Về việc quy định mức chi hỗ trợ các Chi hội thuộc các tổ chức chính trị- xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn

05/01/2013

 

41

Quyết định

48/2012/QĐ-UB ngày 26/12/2012

Về việc quy định định mức hoạt động và định mức chi bồi dưỡng biểu diễn, luyện tập đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện

01/06/2013

Thay thế bởi Quyết định số 01/2019/Q Đ- UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Gia Lai

42

Quyết định

03/2013/QĐ-UB ngày 15/01/2013

Ban hành quy định về việc áp dụng nội dung chi và mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

25/01/2013

 

43

Quyết định

24/2013/QĐ-UB ngày 20/8/2013

Quy định mức chi hỗ trợ phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình ở đài phát thanh, truyền hình các cp

30/8/2013

 

44

Quyết định

13/2014/QĐ-UBND Ngày 31/7/2014

Về việc ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/8/2014

 

45

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND Ngày 20/01/2015

Về việc quy định các định mức hỗ trợ cho các hoạt động về phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã xây dựng nông thôn mi của tỉnh Gia Lai

30/01/2015

 

46

Quyết định

16/2015/QĐ-UBND Ngày 07/8/2015

Về việc ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Gia Lai

07/8/2015

 

47

Quyết định

30/2015/QĐ-UBND Ngày 19/10/2015

Ban hành tỷ lệ phần trăm(%) tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước không thông qua hình thức đấu giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai

29/10/2015

Hết hiệu lực một phần

48

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND Ngày 03/12/2015

V/v ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Pleiku và thị xã Ayun Pa do Công ty TNHH MTV cấp nước Gia Lai cung cấp

13/12/2015

Hết hiệu lực một phần

49

Quyết định

15/2016/QĐ-UBND Ngày 21/3/2016

Về việc ban hành quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

01/4/2016

 

50

Quyết định

26/2016/QĐ-UBND Ngày 23/5/2016

Ban hành Quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai

02/6/2016

 

51

Quyết định

27/2016/QĐ-UBND Ngày 25/5/2016

Về việc ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Gia Lai

06/6/2016

 

52

Quyết định

29/2016/QĐ-UBND Ngày 27/5/2016

Về việc quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/6/2016

 

53

Quyết định

30/2016/QĐ-UBND Ngày 15/6/2016

Điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước không thông qua hình thức đấu giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai

25/6/2016

 

54

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND Ngày 14/7/2016

Ban hành Quy định nội dung xúc tiến thương mại được hỗ trợ và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động xúc tiến thương mại địa phương trên địa bàn tỉnh

26/7/2016

 

55

Quyết định

35/2016/QĐ-UBND Ngày 29/8/2016

Bãi bỏ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 quy định mức thu phí, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thu phí, phương án thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 sửa đổi Điểm c Khoản 4 Điều 2 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

12/9/2016

 

56

Quyết định

37/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016

Về việc quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

19/9/2016

 

57

Quyết định

38/2016/QĐ-UBND Ngày 09/9/2016

Ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai

19/9/2016

 

58

Quyết định

42/2016/QĐ-UBND Ngày 03/10/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh

13/10/2016

 

59

Quyết định

43/2016/QĐ-UBND Ngày 07/10/2016

Ban hành Quy định ưu đãi đối với các cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai

18/10/2016

 

60

Quyết định

56/2016/QĐ-UBND Ngày 21/12/2016

Ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Gia Lai quản lý

01/01/2017

 

61

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND Ngày 21/02/2017

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh

03/3/2017

 

62

Quyết định

12/2017/QĐ-UBND Ngày 16/3/2017

Quy định giá cho thuê sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật tại Cụm công nghiệp Diên Phú, thành phố pleiku, tỉnh Gia Lai

26/3/2017

 

63

Quyết định

13/2017/QĐ-UBND Ngày 16/3/2017

Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh

26/3/2017

 

64

Quyết định

14/2017/QĐ-UBND Ngày 16/3/2017

Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh

26/3/2017

Hết hiệu lực mt phn

65

Quyết định

15/2017/QĐ-UBND Ngày 16/3/2017

Ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

26/3/2017

 

66

Quyết định

20/2017/QĐ-UBND Ngày 30/5/2017

Ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới và tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/6/2017

 

67

Quyết định

22/2017/QĐ-UBN D Ngày 19/6/2017

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai

29/6/2017

 

68

Quyết định

26/2017/QĐ-UBND Ngày 23/8/2017

Quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Cụm công nghiệp Diên Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

05/9/2017

 

69

Quyết định

27/2017/QĐ-UBND Ngày 23/8/2017

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai

05/9/2017

 

70

Quyết định

28/2017/QĐ-UBND Ngày 06/9/2017

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh

18/9/2017

 

71

Quyết định

29/2017/QĐ-UBND Ngày 12/9/2017

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/10/2017

 

72

Quyết định

35/2017/QĐ-UBND Ngày 27/12/2017

Về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/10/2018

 

73

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND Ngày 08/01/2018

Ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

19/01/2018

 

74

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND Ngày 08/01/2018

Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

19/01/2018

 

75

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND Ngày 13/02/2018

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh

 

 

76

Quyết định

10/2018/QĐ-UBND Ngày 22/3/2018

Ban hành Quy định về cơ chế phân cấp quản lý thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/4/2018

 

77

Quyết định

15/2018/QĐ-UBND Ngày 25/5/2018

Ban hành Quy định việc lập dự toán chi, giao dự toán chi và quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Gia Lai

04/6/2018

 

78

Quyết định

18/2018/QĐ-UBND Ngày 04/6/2018

Về việc quy định tỷ lệ (%) khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

19/6/2018

 

79

Quyết định

19/2018/QĐ-UBND Ngày 23/7/2018

Bổ sung Quyết định số Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

02/8/2018

 

80

Quyết định

20/2018/QĐ-UBND Ngày 31/7/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2017/QĐ- UBND ngày 16/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh

10/8/2018

 

81

Quyết định

28/2018/QĐ-UBND Ngày 27/11/2018

Ban hành Quy chế qun lý, sử dụng, khai thác phần mềm quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/12/2018

 

82

Quyết định

31/2018/QĐ-UBND Ngày 18/12/2018

Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Gia Lai

28/12/2018

 

83

Quyết định

32/2018/QĐ-UBND Ngày 28/12/2018

Quy định giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

01/3/2019

 

X. LĨNH VỰC NỘI VỤ (361 Văn bản)

1

Quyết định

677/QĐ-UB ngày 12/6/1995

Về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và kinh doanh trái phép

06/12/1995

 

2

Quyết định

1195/QĐ-UB ngày 22/10/1997

Về việc sát nhập, chia tách tổ dân phố của phường Thống Nhất thuộc thị xã Pleiku

22/10/1997

 

3

Quyết định

2117/QĐ-UB ngày 06/11/1996

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Gia Lai

11/06/1996

 

4

Quyết định

34/1998/QĐ-UB ngày 08/01/1998

Về việc chia tách tổ dân phố của phường Hoa Lư thuộc thị xã Pleiku

08/01/1997

 

5

Quyết định

136/1998/QĐ-UB ngày 04/02/1998

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm khuyến nông tỉnh Gia Lai

04/02/1998

 

6

Quyết định

665/1998/QĐ-UB ngày 30/6/1998

Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Đức Cơ

30/6/1998

 

7

Quyết định

695/1998/QĐ-UB ngày 02/7/1998

Về việc bổ sung chế độ phụ cấp đặc thù nghề đặc biệt đối với công chức, viên chức ngành y tế

02/7/1998

 

8

Quyết định

1217/1998/QĐ-UB ngày 24/9/1998

Về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Đào tạo nghề từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động-Thương binh- Xã hội

24/9/1998

 

9

Quyết định

1269/1998/QĐ-UB ngày 06/10/1998

Về việc thành lập Trung tâm văn hoá thông tin tỉnh Gia Lai

06/10/1998

 

10

Quyết định

1287/1998/QĐ-UB ngày 08/10/1998

Về việc thành lập Ban quản lý đa dạng hoá nông nghiệp tỉnh Gia Lai

10/08/1998

 

11

Quyết định

1431/1998/QĐ-UB ngày 27/10/1998

Về việc chuẩn y quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam do chiến tranh ở Việt Nam của tỉnh

27/10/1998

 

12

Quyết định

1436/1998/QĐ-UB ngày 27/10/1998

Về việc phê chuẩn Điều lệ hoạt động của Chi hội Dược học tỉnh Gia Lai

27/10/1998

 

13

Quyết định

1725/1998/QĐ-UB ngày 11/12/1998

Về việc thành lập Thôn, thuộc xã Chư Jôr, huyện Chư Păh

11/12/1998

 

14

Quyết định

1726/1998/QĐ-UB ngày 11/12/1998

Về việc chia tách Thôn, thuộc xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh

11/12/1998

 

15

Quyết định

1727/1998/QĐ-UB ngày 11/12/1998

Về việc chia tách Thôn, thuộc xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh

11/12/1998

 

16

Quyết định

1728/1998/QĐ-UB ngày 11/12/1998

Về việc chia tách Thôn, thuộc thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh

11/12/1998

 

17

Quyết định

04/1999/QĐ-UB ngày 09/01/1999

Về việc thành lập làng Chơ Kâu thuộc xã Krong, huyện Kbang

09/01/1999

 

18

Quyết định

05/1999/QĐ-UB ngày 09/01/1999

Về việc thành lập thôn Yit Le 2 thuộc xã Ia Lang, huyện Đức Cơ

09/01/1999

 

19

Quyết định

15/1999/QĐ-UB ngày 11/02/1999

V/v thành lập Ban điều hành dự án của tỉnh thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

11/02/1999

 

20

Quyết định

19/1999/QĐ-UB ngày 09/03/1999

Về việc thành lập Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Kon Ka Kinh

09/3/1999

 

21

Quyết định

20/1999/QĐ-UB ngày 09/03/1999

Về việc phê chuẩn quy chế hoạt động của Ban Liên lạc tù chính trị tỉnh Gia Lai

09/3/1999

 

22

Quyết định

31/1999/QĐ-UB ngày 28/4/1999

Về việc thành lập Ban quản lý dự án định canh, định cư và kinh tế mới huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai trên cơ sở Ban quản lý dự án vùng kinh tế mới Ayun Hạ và Ban quản lý dự án định canh, định cư huyện Ayun Pa

28/4/1999

 

23

Quyết định

42/1999/QĐ-UB ngày 11/6/1999

Về việc thành lập Tổ giám sát điều tra, xác định nạn nhân bị hậu quả chất độc hóa học

06/11/1999

 

24

Quyết định

52/1999/QĐ-UB ngày 06/7/1999

Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Phú Thiện

06/7/1999

 

25

Quyết định

53/1999/QĐ-UB ngày 06/7/1999

Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Chư Păh

06/7/1999

 

26

Quyết định

54/1999/QĐ-UB ngày 06/7/1999

Về việc chuyển đổi Trường phổ thông cấp 2 + 3 Mang Yang thành Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ

06/7/1999

 

27

Quyết định

55/1999/QĐ-UB ngày 06/7/1999

Về việc chuyển đổi Trường phổ thông cấp 2 + 3 Quang Trung thành Trường Trung học phổ thông Quang Trung

06/7/1999

 

28

Quyết định

56/1999/QĐ-UB ngày 06/7/1999

Về việc chia tách Trường phổ thông cấp 2 + 3 Chư Sê thành Trường Trung học phổ thông Chư Sê và Trường Trung học cơ sở thị trấn Chư Sê

06/7/1999

 

29

Quyết định

58/1999/QĐ-UB ngày 20/7/1999

Về việc thành lập Ủy ban lương thực của tỉnh

20/7/1999

 

30

Quyết định

60/1999/QĐ-UB ngày 29/7/1999

Về việc thành lập Tổ dân phố thuộc thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê

29/7/1999

 

31

Quyết định

106/1999/QĐ-UB ngày 19/10/1999

Về việc bổ sung chức năng kinh doanh cho Công ty Mía đường Gia Lai

19/10/1999

 

32

Quyết định

123/1999/QĐ-UB ngày 16/12/1999

Về việc hợp nhất Công ty Thương mại An Khê và Công ty Thương mại Kbang để thành lập Công ty Thương mại Đông Gia Lai

16/12/1999

 

33

Quyết định

124/1999/QĐ-UB ngày 16/12/1999

Về việc đổi tên Công ty Thủy nông Gia Lai thành Công ty Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai

16/12/1999

 

34

Quyết định

457/1999/QĐ-UB ngày 14/5/1999

Về việc bổ sung chức năng ngành nghề kinh doanh cho Công ty Vận tải hàng hóa

14/5/1999

 

35

Quyết định

01/2000/QĐ-UB ngày 03/01/2000

Về việc thành lập Trường Trung học Phổ thông Ia Ly

03/01/2000

 

36

Quyết định

28/2000/QĐ-UB ngày 18/4/2000

Về việc phân công các Sở, các ban, ngành và các doanh nghiệp của tỉnh trực tiếp giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn nhằm thực hiện chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo

18/4/2000

 

37

Quyết định

38/2000/QĐ-UB ngày 10/5/2000

Về việc thành lập và đổi tên các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn

10/5/2000

 

38

Quyết định

45/2000/QĐ-UB ngày 19/5/2000

Về việc thành lập Hội đồng phi hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai

19/5/2000

 

39

Quyết định

49/2000/QĐ-UB ngày 28/6/2000

Về việc thành lập Thôn mới

28/6/2000

 

40

Quyết định

54/2000/QĐ-UB ngày 19/7/2000

Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông bán công An Khê

19/7/2000

 

41

Quyết định

56/2000/QĐ-UB ngày 02/8/2000

Về việc tách Trường Trung học phổ thông (cấp 2 + 3) Kbang thành Trường Trung học phổ thông (cấp 3) Kbang và Trường Trung học cơ sở (cấp 2) Nguyễn Bỉnh Khiêm - thị trấn Kbang

02/8/2000

 

42

Quyết định

60/2000/QĐ-UB ngày 16/8/2000

Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Quang Trung - huyện Kông Chro

16/8/2000

 

43

Quyết định

62/2000/QĐ-UB ngày 16/8/2000

Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo - huyện Mang Yang

16/8/2000

 

44

Quyết định

63/2000/QĐ-UB ngày 23/8/2000

Về việc đổi tên Trường PTTH bán công Pleiku thành trường THPT bán công Phan Bội Châu

23/8/2000

 

45

Chỉ thị

10/2000/CT-UB ngày 19/9/2000

Về công tác vận động, tiếp nhận và quản lý tài chính đối với các dự án và các nguồn viện trợ phi chính phủ

19/9/2000

 

46

Quyết định

81/2000/QĐ-UB ngày 09/10/2000

Về việc đổi tên Hạt kiểm lâm huyện Mang Yang (cũ) thành Hạt kiểm lâm huyện Đăk Đoa

09/10/2000

 

47

Quyết định

82/2000/QĐ-UB ngày 09/10/2000

Về việc thành lập Hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang (mới)

09/10/2000

 

48

Quyết định

87/2000/QĐ-UB ngày 08/11/2000

Về việc đổi tên Tổ dân phố

08/11/2000

 

49'

Quyết định

01/2001/QĐ-UB ngày 02/01/2001

Về việc đổi tên Trung tâm Y tế huyện Mang Yang (cũ) thành Trung tâm Y tế huyện Đăk Đoa

02/01/2001

 

50

Quyết định

02/2001/QĐ-UB ngày 02/01/2001

Về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Mang Yang (mới)

02/01/2001

 

51

Quyết định

04/2001/QĐ-UB ngày 18/01/2001

Về việc thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Pleiku

18/01/2001

 

52

Quyết định

05/2001/QĐ-UB ngày 18/01/2001

Về việc thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Kông Chro

18/01/2001

 

53

Quyết định

06/2001/QĐ-UB ngày 19/01/2001

Về việc thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Yang

19/01/2001

 

54

Quyết định

15/2001/QĐ-UB ngày 08/3/2001

Về việc chia tách và thành lập thôn mới

08/3/2001

 

55

Quyết định

16/2001/QĐ-UB ngày 08/03/2001

Về việc thành lập thôn mới

08/3/2001

 

56

Quyết định

18/2001/QĐ-UB ngày 19/03/2001

V/v phê chuẩn điều lệ hoạt động của Hội đồng khoa học kỹ thuật tỉnh

19/3/2001

 

57

Quyết định

23/2001/QĐ-UB ngày 02/4/2001

Về việc thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Kbang

02/4/2001

 

58

Quyết định

24/2001/QĐ-UB ngày 02/4/2001

Về việc thành lập Ban quản lý các dự án đu tư xây dựng huyện Chư Sê

02/4/2001

 

59

Quyết định

25/2001/QĐ-UB ngày 05/4/2001

Về việc thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Đoa

05/4/2001

 

60

Quyết định

26/2001/QĐ-UB ngày 10/4/2001

Về việc thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Ayun Pa

27/4/2001

 

61

Quyết định

27/2001/QĐ-UB ngày 10/4/2001

Về việc thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Cơ

10/4/2001

 

62

Quyết định

31/2001/QĐ-UB ngày 20/4/2001

Về việc đổi tên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, thành phố thành Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, huyện, thành phố

20/4/2001

 

63

Quyết định

37/2001/QĐ-UB ngày 15/5/2001

Về việc kiện toàn Ban điều hành dự án chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho phụ nữ và trẻ em tỉnh Gia Lai

15/5/2001

 

64

Quyết định

38/2001/QĐ-UB ngày 15/5/2001

Về việc thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Păh

15/5/2001

 

65

Quyết định

40/2001/QĐ-UB ngày 24/5/2001

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh

24/5/2001

 

66

Quyết định

41/2001/QĐ-UB ngày 24/5/2001

Về việc đổi tên 8 trường học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

24/5/2001

 

67

Quyết định

42/2001/QĐ-UB ngày 24/5/2001

Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông bán công Lê Lợi

24/5/2001

 

68

Quyết định

44/2001/QĐ-UB ngày 24/5/2001

V/v cho phép lập Hội khuyến học tỉnh Gia Lai

24/5/2001

 

69

Quyết định

45/2001/QĐ-UB ngày 28/5/2001

Về việc thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pa

28/5/2001

 

70

Quyết định

51/2001/QĐ-UB ngày 13/6/2001

Về việc chia tách Trường Trung học phổ thông Ia Grai (cấp 2 + 3) thành Trường Trung học phổ thông Ia Grai (cấp 3) và Trường Trung học cơ sở thị trấn Ia Kha (cấp 2)

13/6/2001

 

71

Quyết định

52/2001/QĐ-UB ngày 13/6/2001

Về việc thành lập 05 trạm y tế xã, phường

13/7/2001

 

72

Quyết định

58/2001/QĐ-UB ngày 13/7/2001

Về việc chia tách, thành lập thôn, làng

13/7/2001

 

73

Quyết định

59/2001/QĐ-UB ngày 13/7/2001

Về việc chia tách thôn

13/7/2001

 

74

Quyết định

60/2001/QĐ-UB ngày 13/7/2001

Về việc chia tách thôn, thành lập tổ dân phố

13/7/2001

 

75

Quyết định

61/2001/QĐ-UB ngày 31/7/2001

Về việc chia tách, thành lập thôn

13/7/2001

 

76

Quyết định

65/2001/QĐ-UB ngày 14/8/2001

Về việc bổ sung Quyết định số 42/2001/QĐ-UB ngày 24-5-2001 về việc thành lập Trường Trung học phổ thông bán công Lê Lợi

14/8/2001

 

77

Quyết định

82/2001/QĐ-UB ngày 02/10/2001

Về việc ban hành bản quy định về quy trình xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng

02/10/2001

 

78

Chỉ thị

14/2001/CT-UB ngày 30/10/2001

Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan nhà nước

30/10/2001

 

79

Quyết định

109/2001/QĐ-UB ngày 26/12/2001

Về việc chia tách, thành lập tổ dân ph

26/12/2001

 

80

Quyết định

110/2001/QĐ-UB ngày 26/12/2001

Về việc thành lập tổ dân phố

26/12/2001

 

81

Quyết định

111/2001/QĐ-UB ngày 26/12/2001

Về việc chia tách thôn, thành lập tổ dân phố

26/12/2001

 

82

Quyết định

117/2001/QĐ-UB ngày 31/12/2001

Về việc chia tách, thành lập thôn

31/12/2001

 

83

Quyết định

03/2002/QĐ-UB ngày 03/01/2002

Về việc chuyển đổi 14 Lâm trường thành Ban quản lý rừng phòng hộ

03/01/2002

 

84

Quyết định

04/2002/QĐ-UB ngày 03/01/2002

Về việc thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh

03/01/2002

 

85

Quyết định

07/2002/QĐ-UB ngày 10/01/2002

Về việc chia tách và thành lập thôn, tổ dân phố

10/01/2002

 

86

Quyết định

08/2002/QĐ-UB ngày 10/01/2002

Về việc chia tách và thành lập thôn, tổ dân phố

10/01/2002

 

87

Quyết định

14/2002/QĐ-UB ngày 19/03/2002

Về việc đặt tên mới và đổi tên một số đường phố ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

19/3/2002

 

88

Quyết định

16/2002/QĐ-UB ngày 20/03/2002

Về việc thành lập ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Grai trên cơ sở Ban quản lý các dự án định canh, định cư huyện Ia Grai và Ban quản lý xây dựng, sửa chữa các công trình huyện Ia Grai

20/3/2002

 

89

Quyết định

21/2002/QĐ-UB ngày 08/4/2002

Về việc ban hành quy chế cán bộ tăng cường cơ sở

08/4/2002

 

90

Quyết định

34/2002/QĐ-UB ngày 23/4/2002

Về việc thành lập Trạm y tế xã Cư An

23/4/2002

 

91

Quyết định

37b/2002/QĐ-UB ngày 26/4/2002

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố ở thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ

26/4/2002

 

92

Quyết định

38a/2002/QĐ-UB ngày 02/5/2002

Về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh với Hội Nông dân tỉnh Gia Lai

02/5/2002

 

93

Quyết định

44/2002/QĐ-UB ngày 20/6/2002

Về việc chia tách Trường Trung học phổ thông Krông Pa (cấp 2 + 3) thành Trường Trung học phổ thông Chu Văn An (cấp 3) và Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm (cấp 2)

20/6/2002

 

94

Quyết định

45/2002/QĐ-UB ngày 27/6/2002

Về việc phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động Hội khuyến khích và hỗ trợ phát triển giáo dục tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai)

27/6/2002

 

95

Quyết định

57/2002/QĐ-UB ngày 29/7/2002

Về việc chia tách, thành lập thôn, làng thuộc xã Hra, xã Ayun, huyện Mang Yang

29/7/2002

 

96

Quyết định

58/2002/QĐ-UB ngày 29/7/2002

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố thuộc phường Thống Nhất, thành phố Pleiku

29/7/2002

 

97

Quyết định

59/2002/QĐ-UB ngày 29/7/2002

Về việc chia tách, thành lập thôn, tổ dân phố thuộc thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê

29/7/2002

 

98

Quyết định

60/2002/QĐ-UB ngày 29/7/2002

Về việc chia tách, thành lập thôn, làng các xã, thị trấn thuộc huyện Chư Păh

29/7/2002

 

99

Quyết định

68/2002/QĐ-UB ngày 15/8/2002

Về việc thành lập các Trạm y tế

15/8/2002

 

100

Quyết định

80/2002/QĐ-UB ngày 18/9/2002

Về việc chia tách, thành lập thôn, tổ dân phthuộc phường Diên Hồng và xã Biển Hồ - thành phố Pleiku

18/9/2002

 

101

Quyết định

81/2002/QĐ-UB ngày 18/9/2002

Về việc thành lập Ban chỉ đạo giải quyết đất sn xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số

18/9/2002

 

102

Quyết định

85/2002/QĐ-UB ngày 14/10/2002

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh

14/10/2002

 

103

Quyết định

86/2002/QĐ-UB ngày 28/10/2002

Về việc sắp xếp Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh Gia Lai

28/10/2002

 

104

Quyết định

87/2002/QĐ-UB ngày 01/11/2002

Về việc thành lập Chi cục phát triển lâm nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/11/2002

 

105

Quyết định

89/2002/QĐ-UB ngày 19/11/2002

Về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu giống cây trồng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

19/11/2002

 

106

Quyết định

90/2002/QĐ-UB ngày 19/11/2002

Về việc sửa đổi lại điều 3 Quyết định số 87/2002/QĐ-UB ngày 01/11/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

19/11/2002

 

107

Quyết định

93/2002/QĐ-UB ngày 28/11/2002

Thành lập trung tâm truyền thông - giáo dục sức khoẻ trực thuộc Sở Y tế

28/11/2002

 

108

Quyết định

97/2002/QĐ-UB ngày 05/12/2002

Về việc thành lập Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Gia Lai

05/12/2002

 

109

Quyết định

98/2002/QĐ-UB ngày 17/12/2002

Về việc thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng

17/12/2002

 

110

Quyết định

03/2003/QĐ-UB ngày 13/01/2003

Về việc chia tách, đổi tên thôn

13/01/2003

 

111

Quyết định

04/2003/QĐ-UB ngày 15/01/2003

Về việc thành lập Ban an toàn giao thông tỉnh Gia Lai

15/01/2003

 

112

Quyết định

15/2003/QĐ-UB ngày 19/02/2003

Về việc đổi tên và quy định lại nhiệm vụ Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp

19/02/2003

 

113

Quyết định

18/2003/QĐ-UB ngày 03/03/2003

Về việc thành lập Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Gia Lai

03/3/2003

 

114

Quyết định

19/2003/QĐ-UB ngày 03/03/2003

Về việc chuyển giao nhiệm vụ thường trực Chương trình 135

03/3/2003

 

115

Quyết định

20/2003/QĐ-UB ngày 03/03/2003

Về việc thành lập Trung tâm y tế huyện Ia Pa

03/3/2003

 

116

Quyết định

21/2003/QĐ-UB ngày 03/3/2003

Về việc thành lập Trạm Kiểm lâm huyện Ia Pa

03/3/2003

 

117

Quyết định

22/2003/QĐ-UB ngày 03/3/2003

Về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu đường 19 - tỉnh Gia Lai

03/3/2003

Bổ sung bởi 33/2008/QĐ- UBND của UBND tỉnh Gia Lai

118

Quyết định

31/2003/QĐ-UB ngày 31/03/2003

Về một thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa

31/3/2003

 

119

Quyết định

51/2003/QĐ-UB ngày 15/5/2003

Về việc chia tách Trường học

15/5/2003

 

120

Quyết định

52/2003/QĐ-UB ngày 15/5/2003

Về việc thành lập Thôn

15/5/2003

 

121

Quyết định

53/2003/QĐ-UB ngày 15/5/2003

Về việc thành lập Thôn

15/5/2003

 

122

Quyết định

54/2003/QĐ-UB ngày 15/5/2003

Về việc thành lập Thôn

15/5/2003

 

123

Quyết định

55/2003/QĐ-UB ngày 15/5/2003

Về việc chia tách, thành lập Thôn

15/5/2003

 

124

Quyết định

57/2003/QĐ-UB ngày 26/5/2003

Về việc chia tách Trường học

26/5/2003

 

125

Quyết định

61/2003/QĐ-UB ngày 02/6/2003

Về việc chia tách Trường học

02/06/2003

 

126

Quyết định

63/2003/QĐ-UB ngày 04/6/2003

Về việc chuyển vườn quốc gia Kon Ka Kinh về Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp quản lý

04/6/2003

 

127

Quyết định

66/2003/QĐ-UB ngày 18/6/2003

Về việc thành lập Trạm Thú y huyện Ia Pa

18/6/2003

 

128

Quyết định

72/2003/QĐ-UB ngày 09/7/2003

Về việc thành lập Trường trung học phổ thông Ia Sao

09/7/2003

 

129

Quyết định

73/2003/QĐ-UB ngày 09/7/2003

Về việc thành lập Trạm bảo vệ thực vật huyện Ia Pa

09/7/2003

 

130

Quyết định

91/2003/QĐ-UB ngày 15/8/2003

Về việc điều chuyển nhiệm vụ và đổi tên Trường học

15/8/2003

 

131

Quyết định

92/2003/QĐ-UB ngày 15/8/2003

Về việc thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm tỉnh Gia Lai

15/8/2003

 

132

Quyết định

93/2003/QĐ-UB ngày 15/8/2003

Về việc cho phép thành lập Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Gia Lai

15/8/2003

 

133

Quyết định

95/2003/QĐ-UB ngày 28/8/2003

Về việc thành lập Thôn

28/8/2003

 

134

Quyết định

96/2003/QĐ-UB ngày 28/8/2003

Về việc chia tách, thành lập Thôn

28/8/2003

 

135

Quyết định

97/2003/QĐ-UB ngày 28/8/2003

Về việc chia tách, thành lập Thôn

28/8/2003

 

136

Quyết định

102/2003/QĐ-UB ngày 22/9/2003

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục trung học cơ stỉnh Gia Lai

22/9/2003

 

137

Quyết định

122/2003/QĐ-UB ngày 19/12/2003

Về việc đổi tên Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Gia Lai thành Sở Nội vụ Gia Lai

19/12/2003

 

138

Quyết định

10/2004/QĐ-UB ngày 04/02/2004

Về việc thành lập Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai

04/02/2004

 

139

Quyết định

11/2004/QĐ-UB ngày 05/02/2004

Về việc thành lập Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Pơ tỉnh Gia Lai

05/02/2004

 

140

Quyết định

19/2004/QĐ-UB ngày 19/02/2004

Về việc đổi tên Hạt Kiểm lâm An Khê thành Hạt Kiểm lâm thị xã An Khê

19/02/2004

 

141

Quyết định

21/2004/QĐ-UB ngày 19/02/2004

Về việc thành lập Trung tâm tin học thuộc Văn phòng HĐND và UBND tỉnh

19/02/2004

 

142

Quyết định

23/2004/QĐ-UB ngày 23/02/2004

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xóa đói giảm nghèo tỉnh Gia Lai

23/02/2004

 

143

Quyết định

28/2004/QĐ-UB ngày 18/03/2004

Về việc thành lập Khu bo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng

18/3/2004

 

144

Quyết định

29/2004/QĐ-UB ngày 19/03/2004

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo hoạt động hè hàng năm cho Thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tỉnh Gia Lai

19/03/2004

 

145

Quyết định

31/2004/QĐ-UB ngày 24/03/2004

Về việc thành lập Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Pơ

24/03/2004

 

146

Quyết định

34/2004/QĐ-UB ngày 05/4/2004

Về việc thành lập Trạm thú y huyện Đăk Pơ

05/4/2004

 

147

Quyết định

35/2004/QĐ-UB ngày 05/4/2004

Về việc thành lập Trạm Bảo vệ thực vật huyện Đăk Pơ

05/4/2004

 

148

Quyết định

36/2004/QĐ-UB ngày 05/4/2004

Về việc đổi tên Trạm Bảo vệ thực vật huyện An Khê thành Trạm Bảo vệ thực vật thị xã An Khê

05/4/2004

 

149

Quyết định

37/2004/QĐ-UB ngày 05/4/2004

Về việc đổi tên Trạm thú y huyện An Khê thành Trạm thú y thị xã An Khê

05/4/2004

 

150

Quyết định

48/2004/QĐ-UB ngày 21/4/2004

Về việc ban hành quy định về cán bộ, công chức cấp xã

21/4/2004

 

151

Quyết định

49/2004/QĐ-UB ngày 21/4/2004

Về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề Ayunpa

21/4/2004

 

152

Quyết định

50/2004/QĐ-UB ngày 21/4/2004

Về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề An Khê

21/4/2004

 

153

Quyết định

51/2004/QĐ-UB ngày 21/4/2004

Về việc bổ sung chức năng Công báo cấp tỉnh cho Trung tâm Tin học thuộc Văn phòng HĐND&UBND tỉnh

21/4/2004

 

154

Quyết định

64/2004/QĐ-UB Ngày 11/6/2004

Về việc thành lập Ban quản lý dự án rừng phòng hộ đầu nguồn sông Ba huyện Đăk Pơ

11/6/2004

 

155

Quyết định

66/2004/QĐ-UB ngày 14/6/2004

Về việc chia tách và thành lập Thôn mới

14/6/2004

 

156

Quyết định

72/2004/QĐ-UB ngày 16/6/2004

Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, huyện Krông Pa

16/6/2004

 

157

Quyết định

73/2004/QĐ-UB ngày 16/6/2004

Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, thị xã An Khê

16/6/2004

 

158

Quyết định

74/2004/QĐ-UB ngày 16/6/2004

Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Trần Phú, huyện Chư Prông

16/6/2004

 

159

Quyết định

75/2004/QĐ-UB ngày 16/6/2004

Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Nhơn Hòa, huyện Chư Sê

16/6/2004

 

160

Quyết định

76/2004/QĐ-UB ngày 16/6/2004

Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, huyện Ia Pa

16/6/2004

 

161

Quyết định

78/2004/QĐ-UB ngày 28/6/2004

Về việc thành lập Trung tâm xúc tiến Đầu tư

28/6/2004

 

162

Quyết định

93/2004/QĐ-UB ngày 13/8/2004

Về việc chia tách và thành lập thôn mới huyện Chư Prông

13/8/2004

 

163

Quyết định

94/2004/QĐ-UB ngày 13/8/2004

Về việc chia tách và thành lập thôn mới huyện Ayun Pa

13/8/2004

 

164

Quyết định

95/2004/QĐ-UB ngày 19/8/2004

Về việc thành lập Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai

19/8/2004

 

165

Quyết định

98/2004/QĐ-UB ngày 31/8/2004

Về việc thành lập Ban Vận động giải thưởng kiến trúc của tỉnh

31/8/2004

 

166

Quyết định

105/2004/QĐ-UB ngày 06/10/2004

Về việc thành lập Ban đền bù GPMB và tái định cư

06/10/2004

 

167

Quyết định

107/2004/QĐ-UB ngày 15/10/2004

Về việc thành lập Ban quản lý dự án phòng chống sốt rét - quỹ toàn cầu tỉnh Gia Lai

15/10/2004

 

168

Quyết định

109/2004/QĐ-UB ngày 22/10/2004

Về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng chuyên ngành giao thông vận tải tỉnh Gia Lai

22/10/2004

 

169

Quyết định

111/2004/QĐ-UB ngày 27/10/2004

V/v thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh

27/10/2004

 

170

Quyết định

112/2004/QĐ-UB ngày 03/11/2004

Về việc chia tách, thành lập thôn mới huyện Đức Cơ

03/11/2004

 

171

Quyết định

113/2004/QĐ-UB ngày 03/11/2004

Về việc chia tách, thành lập thôn mới huyện Đăk Đoa

03/11/2004

 

172

Quyết định

114/2004/QĐ-UB ngày 03/11/2004

Về việc chia tách, thành lập thôn mới huyện Đăk Pơ

03/11/2004

 

173

Quyết định

115/2004/QĐ-UB ngày 03/11/2004

Về việc chia tách, thành lập thôn mới Pleiku

03/11/2004

 

174

Quyết định

116/2004/QĐ-UB ngày 08/11/2004

Về việc tách Phòng Tổng hợp thuộc Sở Giáo dục-Đào tạo thành Văn phòng và Phòng Kế hoạch tài chính

08/11/2004

 

175

Quyết định

128/2004/QĐ-UB ngày 02/12/2004

Về việc kiện toàn Ban Điều hành dự án GDTH cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

02/12/2004

 

176

Quyết định

129/2004/QĐ-UB ngày 03/12/2004

Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo công tác bảo hộ lao động tỉnh

03/12/2004

 

177

Quyết định

130/2004/QĐ-UB ngày 03/12/2004

Về việc thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh

03/12/2004

 

178

Quyết định

132/2004/QĐ-UB ngày 07/12/2004

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống ma túy tội phạm của tỉnh

07/12/2004

 

179

Quyết định

141/2004/QĐ-UB ngày 16/12/2004

Về việc ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng thi đua khen thưởng

16/12/2004

 

180

Quyết định

142/2004/QĐ-UB ngày 17/12/2004

Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Chi Cục bảo vệ thực vật

17/12/2004

 

181

Quyết định

144/2004/QĐ-UB ngày 21/12/2004

Về chuyển đổi Trạm Trồng rừng thành phố Pleiku thành Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

21/12/2004

 

182

Quyết định

145/2004/QĐ-UB ngày 21/12/2004

Về việc thành lập Ban Dân tộc tỉnh

21/12/2004

 

183

Quyết định

146/2004/QĐ-UB ngày 21/12/2004

Về việc thành lập Ban Tôn giáo tỉnh

21/12/2004

 

184

Quyết định

150/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em của tỉnh

31/12/2004

 

185

Quyết định

151/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004

Về việc thành lập Trung tâm khuyến công tỉnh

31/12/2004

 

186

Quyết định

03/2005/QĐ-UB ngày 24/01/2005

Về việc áp dụng cơ chế "một cửa" tại UBND các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh

24/01/2005

 

187

Quyết định

04/2005/QĐ-UB ngày 24/01/2005

Về việc thành lập Văn phòng và Phòng Nghiệp vụ thuộc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại tỉnh

24/01/2005

 

188

Quyết định

20/2005/QĐ-UB ngày 31/01/2005

V/v ban hành bản Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã, phường, thị trấn

02/10/2005

 

189

Quyết định

30/2005/QĐ-UB ngày 25/02/2005

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy tỉnh

25/02/2005

 

190

Quyết định

35/2005/QĐ-UB ngày 15/3/2005

Về việc thành lập Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Gia Lai

15/3/2005

 

191

Quyết định

39/2005/QĐ-UB ngày 23/3/2005

Thành lập Ban quản lý, điều hành quỹ đn ơn, đáp nghĩa của tỉnh Gia Lai

23/3/2005

 

192

Quyết định

40/2005/QĐ-UB ngày 30/3/2005

Về việc chia tách, thành lập Thôn mới

30/3/2005

 

193

Quyết định

41/2005/QĐ-UB ngày 30/3/2005

Về việc thành lập Thôn mới

30/3/2005

 

194

Quyết định

42/2005/QĐ-UB ngày 30/3/2005

Về việc chia tách, thành lập Tổ dân phố mới

30/3/2005

 

195

Quyết định

43/2005/QĐ-UB ngày 30/3/2005

Về việc chia tách, thành lập Tổ dân phố mới

30/3/2005

 

196

Quyết định

45/2005/QĐ-UB ngày 13/4/2005

Về việc đổi tên Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Gia Lai thành Trung tâm hoạt động thanh niên tỉnh Gia Lai

13/4/2005

 

197

Quyết định

46/2005/QĐ- UB ngày 13/4/2005

Về việc đổi tên Nhà văn hoá Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai thành Nhà thiếu nhi tỉnh Gia Lai

13/4/2005

 

198

Quyết định

48/2005/QĐ-UB ngày 13/4/2005

Về việc phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai

13/4/2005

 

199

Quyết định

50/2005/QĐ-UB ngày 19/4/2005

Về việc thành lập Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo của tỉnh

21/4/2005

 

200

Quyết định

51/2005/QĐ-UB ngày 20/4/2005

Về việc kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Gia Lai

20/4/2005

 

201

Quyết định

52/2005/QĐ-UB ngày 21/4/2005

Về việc sửa đổi và tổ chức lại điểm 3 của Điều 3 Quyết định 145/2004/QĐ-UB ngày 21 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh

21/4/2005

 

202

Quyết định

54/2005/QĐ-UB ngày 22/4/2005

Về việc thành lập Ban chỉ đạo đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn tỉnh Gia Lai

22/4/2005

 

203

Quyết định

57/2005/QĐ-UB ngày 26/4/2005

Về chuyển giao chức năng, nhiệm vụ và biên chế làm công tác phát hành phim và chiếu bóng từ Công ty Văn hoá du lịch sang cho Trung tâm Văn hoá thông tin tỉnh

26/4/2005

 

204

Quyết định

61/2005/QĐ-UB ngày 16/5/2005

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo về du lịch của tỉnh

26/5/2005

 

205

Quyết định

62/2005/QĐ-UB ngày 16/5/2005

Về việc chia tách Trường Trung học phổ thông Ia Ly (Trường cấp 2 + 3) thành Trường THPT Ia Ly (Trường cấp 3) và Trường PTTH Ia Ly (Trường cấp 2)

26/5/2005

 

206

Quyết định

66/2005/QĐ-UB ngày 30/05/2005

Về việc thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất của tỉnh

30/5/2005

 

207

Quyết định

67/2005/QĐ-UB ngày 31/05/2005

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thương mại, du lịch và chức năng qun lý nhà nước về thương mại và du lịch ở cấp huyện, cấp xã

06/10/2005

 

208

Quyết định

72/2005/QĐ-UB ngày 15/06/2005

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng của tỉnh

25/6/200

 

209

Quyết định

76/2005/QĐ-UB ngày 27/6/2005

Về việc chia tách thành lập thôn mới

07/7/2005

 

210

Quyết định

78/2005/QĐ-UB ngày 27/6/2005

Về việc thành lập các Trạm Y tế xã

07/7/2005

 

211

Quyết định

80/2005/QĐ-UB ngày 8/7/2005

Về việc chuyển đổi Trung tâm huấn luyện và đào tạo thể thao tỉnh Gia Lai thành đơn vị sự nghiệp có thu

18/7/2005

 

212

Quyết định

81/2005/QĐ-UB ngày 8/7/2005

Về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân tỉnh Gia Lai

18/7/2005

 

213

Quyết định

82/2005/QĐ-UB ngày 14/7/2005

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão; tìm kiếm, cứu nạn; phòng cháy, chữa cháy; phòng chống cháy, nổ và phòng chống cháy rừng tỉnh Gia Lai

24/7/2005

 

214

Quyết định

84/2005/QĐ-UB ngày 19/7/2005

Về việc thành lập Hội đồng kỷ luật CCVC thuộc tỉnh

29/7/2005

 

215

Quyết định

85/2005/QĐ-UB ngày 22/7/2005

Về việc chia tách, thành lập thôn mới

01/8/2005

 

216

Quyết định

86/2005/QĐ-UB ngày 22/7/2005

Về việc đổi tên Phòng tổng hợp thuộc Thanh tra tỉnh thành Văn phòng Thanh tra tỉnh

08/02/2005

 

217

Quyết định

87/2005/QĐ-UB ngày 22/7/2005

Về việc thành lập Ban quản lý dự án "Hỗ trợ nông dân nghèo Tây nguyên qua sản xuất lụa" của tỉnh

01/8/2005

 

218

Quyết định

90/2005/QĐ-UB ngày 29/7/2005

Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách của tỉnh

09/8/2005

 

219

Quyết định

102/2005/QĐ-UB ngày 11/8/2005

Về việc đặt tên mới, đổi tên một số đường phố trên địa bàn thành phố Pleiku và nội thị trấn Ia Pa

21/8/2005

 

220

Quyết định

105/2005/QĐ-UB ngày 15/8/2005

Về việc thành lập Ban chỉ đạo định hướng chiến lược phát triển bền vững tỉnh Gia Lai

25/8/2005

 

221

Quyết định

110/2005/QĐ-UB ngày 05/9/2005

Về việc thành lập Phòng Y tế thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố

15/9/2005

 

222

Quyết định

114/2005/QĐ-UB ngày 05/9/2005

Ban hành Quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai

15/9/2005

 

223

Quyết định

116/2005/QĐ-UB ngày 12/9/2005

Về việc thành lập Quỹ việc làm cho người tàn tật

22/9/2005

 

224

Quyết định

117/2005/QĐ-UB ngày 12/9/2005

Về việc ban hành quy định lập, sử dụng và quản lý Quỹ việc làm cho người tàn tật

12/9/2005

 

225

Quyết định

120/2005/QĐ-UB ngày 19/10/2005

Về việc bổ sung tên giao dịch quốc tế, nhiệm vụ và phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Gia Lai

29/10/2005

 

226

Quyết định

121/2005/QĐ-UB ngày 24/10/2005

Về việc thành lập Phòng quản lý nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng

04/11/2005

 

227

Quyết định

155/2005/QĐ-UB ngày 05/12/2005

Thành lập Chi cục Thủy lợi -Thủy sản

15/12/2005

 

228

Quyết định

156/2005/QĐ-UB ngày 05/12/2005

Về việc đổi tên Phòng tổng hợp thuộc vườn Quốc gia Kon Ka Kinh thành Văn phòng và thành lập Phòng khoa học và kỹ thuật thuộc vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

15/12/2005

 

229

Quyết định

157/2005/QĐ-UB ngày 05/12/2005

Về việc chia tách một số thôn thuộc các xã An Tú, Cửu An và Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

15/12/2005

 

230

Quyết định

159/2005/QĐ-UB Ngày 06/12/2005

Về việc chia tách một số thôn thuộc xã Phú An và xã Tân An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai

16/12/2005

 

231

Quyết định

163/2005/QĐ-UB ngày 21/12/2005

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm lưu trữ tỉnh Gia Lai

01/12/2005

 

232

Quyết định

01/2006/QĐ-UB ngày 09/01/2006

Về thành lập phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (gọi tắt là TBT) thuộc Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng- Sở Khoa học và Công nghệ

19/01/2006

 

233

Quyết định

03/2006/QĐ-UB ngày 18/01/2006

Về việc chia tách thôn thuộc xã Cư An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai

28/01/2006

 

234

Quyết định

06/2006/QĐ-UB ngày 16/02/2006

Bổ sung khoản 5 Điều 8 Quy định về cán bộ, công chức cấp xã ban hành kèm theo Quyết định số 48/2004/QĐ-UB ngày 21/04/2004 của UBND tỉnh

26/02/2006

 

235

Quyết định

07/2006/QĐ-UB ngày 23/02/2006

Về việc đổi tên Trung tâm hướng nghiệp 05 và 06 tỉnh Gia Lai thành Trung tâm giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Gia Lai

03/5/2006

 

236

Quyết định

09/2006/QĐ-UB ngày 10/03/2006

Về tổ chức bộ máy của Sở Bưu chính Viễn thông

20/3/2006

 

237

Quyết định

14/2006/QĐ-UB ngày 20/03/2006

Về việc thành lập Nhà khách Văn phòng Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

30/6/2006

 

238

Quyết định

18/2006/QĐ-UB ngày 03/4/2006

Về việc xếp hạng Chi cục Kiểm lâm tỉnh và hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo

13/4/2006

 

239

Quyết định

24/2006/QĐ-UB ngày 24/04/2006

Về việc tách Phòng Thanh tra - Cải cách hành chính thuộc SNội vụ thành Thanh tra Sở và Phòng Cải cách hành chính thuộc Sở

05/04/2006

 

240

Quyết định

27/2006/QĐ-UB ngày 03/5/2006

Về việc thành lập Ban chỉ đạo giải quyết chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách Nhà nước của tỉnh

13/5/2006

 

241

Quyết định

30/2006/QĐ-UB Ngày 22/5/2006

Về việc giải thể các Hạt Phúc kiểm lâm sản, đội kiểm lâm cơ động; thành lập Đội kiểm lâm cơ động số 1, số 2 thuộc Chi cục kiểm lâm

02/6/2006

 

242

Quyết định

33/2006/QĐ-UB ngày 26/5/2006

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia tỉnh Gia Lai

06/6/2006

 

243

Quyết định

34/2006/QĐ-UB ngày 26/5/2006

Về việc thành lập Đội công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia tỉnh Gia Lai

06/6/2006

 

244

Quyết định

35/2006/QĐ-UB ngày 26/5/2006

Về việc chia tách, thành lập một số thôn thuộc xã Ia Lâu và Ia Boòng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

06/6/2006

 

245

Quyết định

36/2006/QĐ-UB ngày 26/5/2006

Về việc chia tách thôn 1 thuộc xã Diên Phú, thành phố Pleiku thành thôn 1 và thôn 6

06/6/2006

 

246

Quyết định

37/2006/QĐ-UB ngày 26/5/2006

Về việc chia tách một số thôn thuộc các xã Phú Cần, Chư Drăng và Ia Hdreh, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

07/6/2006

 

247

Quyết định

38/2006/QĐ-UB ngày 26/5/2006

Về việc chia tách một số thôn thuộc các xã Nghĩa Hưng, Ia Ly, Nghĩa Hoà, Ia ka và Ia Khươl, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

07/6/2006

 

248

Quyết định

39/2006/QĐ-UB ngày 06/6/2006

Về việc thành lập Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Đăk Đoa

16/6/2006

 

249

Quyết định

40/2006/QĐ-UB ngày 06/6/2006

Về việc thành lập Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, thành phố Pleiku

16/6/2006

 

250

Quyết định

41/2006/QĐ-UB ngày 06/6/2006

Về việc tách Phòng Đn bù và Tái định cư tỉnh thuộc Ban Đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư tỉnh thành Phòng Đền bù và Phòng Tái định cư thuộc Ban đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư tỉnh

16/6/2006

 

251

Quyết định

43/2006/QĐ-UB ngày 30/6/2006

Về việc công nhận xã Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai là đô thị loại V

10/7/2006

 

252

Quyết định

48/2006/QĐ-UB ngày 03/7/2006

Về việc thay thế thành viên Hội đồng tuyển sinh theo chế độ cử tuyển hàng năm của tỉnh

13/7/2006

 

253

Quyết định

65/2006/QĐ-UB ngày 22/8/2006

Về việc chuyển giao các chức năng, nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công nghệ thông tin từ Sở Khoa học công nghệ và Sở Công nghiệp về Sở Bưu chính viễn thông thc hin

09/02/2006

 

254

Quyết định

66/2006/QĐ-UB ngày 28/8/2006

Về việc đổi tên công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Trà Đa tỉnh Gia Lai và giao cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Gia Lai qun lý

08/9/2006

 

255

Quyết định

68/2006/QĐ-UB ngày 7/9/2006

Về việc chia tách, thành lập thôn thuộc xã Dun, Nhơn hoà và H’Bông huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

17/9/2006

 

256

Quyết định

69/2006/QĐ-UB ngày 7/9/2006

Về việc chia tách tổ dân phố thuộc thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

17/9/2006

 

257

Quyết định

82/2006/QĐ-UB ngày 13/10/2006

Về việc chia tách, thành lập, đổi tên tổ dân phố thuộc các phường An Bình, An Phú và An Tân, thị xã An Khê

23/10/2006

 

258

Quyết định

84/2006/QĐ-UB ngày 19/10/2006

Về việc tạm thời quy định mức lương cho Phó Bí thư cấp ủy chuyên trách xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở (cấp xã)

29/10/2006

 

259

Quyết định

87/2006/QĐ-UB ngày 20/01/2006

về việc sửa đổi tên, địa điểm đặt trụ sở của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, thành phố Pleiku

30/10/2006

 

260

Quyết định

95/2006/QĐ-UB ngày 06/11/2006

Thành lập Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tỉnh Gia Lai

16/11/2006

 

261

Quyết định

100/2006/QĐ-UB ngày 13/11/2006

V/v kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh

23/12/2006

 

262

Quyết định

102/2006/QĐ-UB ngày 04/12/2006

V/v chia tách thôn thuộc các xã Ia Hrú, Ia Glai và Nhơn hoà, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

14/12/2006

 

263

Quyết định

109/2006/QĐ-UB ngày 26/12/2006

Về việc chia tách, thành lập thôn, làng thuộc các xã Ia Sao, Ia Hrung, Ia KRăi, Ia Tô và Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

05/01/2006

 

264

Chỉ thị

03/2007/CT-UB ngày 25/01/2007

Về đẩy mạnh thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính các cấp của tỉnh

02/05/2007

 

265

Quyết định

06/2007/QĐ-UB ngày 23/01/2007

Thành lập Trường Trung cấp nghề Gia Lai

03/02/2006

 

266

Quyết định

15/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Chuyển đổi xí nghiệp công nghiệp chè bàu cạn thành Công ty chè Bàu Cạn

11/03/2007

 

267

Quyết định

16/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Chuyển đổi Xí nghiệp công nghiệp chè Biển hồ thành Công ty chè Biển Hồ

11/03/2007

 

268

Quyết định

17/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Chuyển đổi Nông trường chè Ayun thành Công ty chè Ayun

11/03/2007

 

269

Quyết định

18/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Củng cố, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty cà phê Gia Lai

11/03/2007

 

270

Quyết định

19/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Củng cố, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty cà phê Chư Păh

11/03/2007

 

271

Quyết định

20/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Chuyển đổi Lâm trường Ka Nak thành Công ty lâm nghiệp Ka Nak

11/03/2007

 

272

Quyết định

21/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Chuyển đổi Lâm trường Lơ Ku thành Công ty lâm nghiệp Lơ Ku

11/03/2007

 

273

Quyết định

22/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Chuyển đổi Lâm trường Trạm Lập thành Công ty lâm nghiệp Trạm Lập

11/03/2007

 

274

Quyết định

23/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Chuyển đổi Lâm trường Krôngpa thành Công ty lâm nghiệp Krôngpa

11/03/2007

 

275

Quyết định

24/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Chuyển đổi Lâm trường Đắk Roong thành Công ty lâm nghiệp Đắk Roong

11/03/2007

 

276

Quyết định

25/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Chuyển đổi Lâm trường Sơ Pai thành Công ty lâm nghiệp Sơ Pai

11/03/2007

 

277

Quyết định

26/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Chuyển đổi Lâm trường Hà Nừng thành Công ty lâm nghiệp Hà Nừng

11/03/2007

 

278

Quyết định

27/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Chuyển đổi Lâm trường Kông H’De thành Công ty lâm nghiệp Kông H’De

11/03/2007

 

279

Quyết định

28/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Chuyển dổi Lâm trường Ia Pa thành Công ty lâm nghiệp Ia Pa

11/03/2007

 

280

Quyết định

29/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Chuyển đổi Lâm trường Kông Chiêng thành Công ty lâm nghiệp Kông Chiêng

11/03/2007

 

281

Quyết định

30/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Chuyển đổi Lâm trường Kông Chro thành Công ty lâm nghiệp Kông Chro

11/03/2007

 

282

Quyết định

31/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Chuyển đổi Lâm trường Đức Cơ thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ

11/03/2007

 

283

Quyết định

32/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Chuyển đổi Lâm trường Chư Păh II thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai

11/03/2007

 

284

Quyết định

33/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Chuyển đổi Lâm trường Mang Yang II thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa

11/03/2007

 

285

Quyết định

34/2007/QĐ-UB Ngày 01/03/2007

Chuyển đổi Lâm trường An Khê thành Ban Quản lý rừng phòng h Ya Hôi

11/03/2007

 

286

Quyết định

35/2007/QĐ-UB Ngày 01/03/2007

Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Ly

11/03/2007

 

287

Quyết định

36/2007/QĐ-UB Ngày 01/03/2007

Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai

11/03/2007

 

288

Quyết định

37/2007/QĐ-UB Ngày 01/03/2007

Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh

11/03/2007

 

289

Quyết định

38/2007/QĐ-UB Ngày 01/03/2007

Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Meur

11/03/2007

 

290

Quyết định

39/2007/QĐ-UB Ngày 01/03/2007

Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Puch

11/03/2007

 

291

Quyết định

40/2007/QĐ-UB Ngày 01/03/2007

Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn

11/03/2007

 

292

Quyết định

41/2007/QĐ-UB Ngày 01/03/2007

Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê

11/03/2007

 

293

Quyết định

42/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Củng cBan quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai

11/03/2007

 

294

Quyết định

43/2007/QĐ-UB Ngày 01/03/2007

Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa

11/03/2007

 

295

Quyết định

44/2007/QĐ-UB Ngày 01/03/2007

Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Chư M

11/03/2007

 

296

Quyết định

45/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai

11/03/2007

 

297

Quyết định

46/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Mang Yang

11/03/2007

 

298

Quyết định

47/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Hà Ra

11/03/2007

 

299

Quyết định

48/2007/QĐ-UB Ngày 01/03/2007

Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê

11/03/2007

 

300

Quyết định

49/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ xã Nam

11/03/2007

 

301

Quyết định

50/2007/QĐ-UB Ngày 01/03/2007

Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

11/03/2007

 

302

Quyết định

51/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Về việc bổ sung nhiệm vụ cho Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp tỉnh

11/03/2007

 

303

Quyết định

59/2007/QĐ-UB Ngày 02/4/2007

Thành lập Bệnh viện đa khoa khu vực An Khê

12/4/2007

 

304

Quyết định

69/2007/QĐ-UBND Ngày 17/4/2007

Về việc chia tách thôn thuộc xã Lơ Ku, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

27/4/2007

 

305

Quyết định

70/2007/QĐ-UBND ngày 17/4/2007

Về việc chia tách, thành lập và đổi tên thôn làng thuộc các xã Đak Pơ và Ya Hội, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

27/4/2007

 

306

Quyết định

74/2007/QĐ-UBND ngày 24/7/2007

Về việc chia tách, thành lập thôn, buôn thuộc các xã IaTul, Ia Broắi, Ia Trốk, Ia Mrơn và Chư Răng, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai

04/8/2007

 

307

Quyết định

93/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007

Về việc thành lập thôn 5, 6, 7 và 8 thuộc xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

26/10/2007

 

308

Quyết định

109/2007/QĐ-UB ND ngày 31/12/2007

Về việc chia tách thôn thuộc xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

10/01/2008

 

309

Quyết định

110/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007

Về việc chia tách, thành lập và đổi tên thôn, làng, tổ dân phthuộc phường Hoa Lư, Thắng Lợi và xã Trà Đa, Tân Sơn, Chư Á, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

10/01/2008

 

310

Quyết định

111/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007

Về việc thành lập và đổi tên tổ dân phthuộc phường Cheo Reo, Song Bờ, Đoàn Kết và Hoà Bình thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

10/01/2008

 

311

Quyết định

05/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008

Về việc chia tách, thành lập thôn, làng thuộc xã Ia Sao, Ia Yok và Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

19/01/2008

 

312

Quyết định

08/2008/QĐ-UBND Ngày 17/01/2008

Về việc thành lập buôn thuộc xã Ia Rmok và Ia HDreh, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

27/01/2008

 

313

Quyết định

13/2008/QĐ-UBND gày 22/02/2008

Về việc đổi tên Nhà khách Văn phòng Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội thành Nhà khách Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

02/3/2008

 

314

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND ngày 12/03/2008

Về việc chia tách, thành lập thôn, làng, tổ dân phố thuộc xã A1 Bá, Ia Phang, Ia Le, Ia Dreng và thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

22/3/2008

 

315

Quyết định

16/2008/QĐ-UBND Ngày 19/3/2008

Về việc thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

29/3/2008

 

316

Quyết định

17/2008/QĐ-UBND Ngày 19/3/2008

Về việc thành lập Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Gia Lai

29/3/2008

 

317

Quyết định

30/2008/QĐ-UBND Ngày 17/6/2008

Về việc công nhận xã Đăk Pơ - huyện Đăk Pơ - tỉnh Gia Lai là đô thị loại V

27/6/2008

 

318

Quyết định

33/2008/QĐ- UBND ngày 14/7/2008

Về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu Kinh tế cửa khẩu 19 tỉnh Gia Lai.

24/7/2008

 

319

Quyết định

34/2008/QĐ-UBND Ngày 15/7/2008

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh Gia Lai

25/7/2008

 

320

Quyết định

37/2008/QĐ-UBND ngày 21/7/2008

Về việc thành lập Ban thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai trên cơ sở bộ phận thi đua khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tách chuyển ra

01/8/2008

 

321

Quyết định

38/2008/QĐ-UBND ngày 21/7/2008

Về việc thành lập Ban tôn giáo tỉnh Gia Lai trên cơ sở bộ phận tôn giáo thuộc SNội vụ tách chuyển ra

01/8/2008

 

322

Quyết định

48/2008/QĐ-UBND ngày 21/8/2008

Về việc chia tách, thành lập thôn, làng thuộc xã Kon Thụp, Đăk Yă và Hra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

01/9/2008

 

323

Quyết định

49/2008/QĐ-UBND ngày 05/8/2008

Về việc chia tách, thành lập thôn thuộc xã Tân An và xã Cư An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai

15/8/2008

 

324

Quyết định

50/2008/QĐ-UBND ngày 11/9/2008

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Công ty phát triển hạ tầng khu Công nghiệp tỉnh Gia Lai thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

21/9/2008

 

325

Quyết định

51/2008/QĐ-UBND ngày 11/9/2008

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh thuộc Sở Công thương

21/9/2008

 

326

Quyết định

57/2008/QĐ-UBND ngày 13/9/2008

Về việc thành lập thôn thuộc xã Ia Sao, Ia Hrung, Ia Bă, Ia Krăi, Ia Tô và thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

23/9/2008

 

327

Quyết định

60/2008/QĐ-UBND Ngày 30/10/2008

Về việc chia tách thôn Mook Đen, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai

10/11/2008

 

328

Quyết định

66/2008/QĐ-UBND ngày 01/12/2008

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai và Kon Tum

11/12/2008

 

329

Quyết định

69/2008/QĐ-UBND Ngày 03/12/2008

Về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2008/QĐ-UB ND của UBND tỉnh Gia Lai

13/12/2008

 

330

Quyết định

72/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008

Về việc thành lập Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

29/12/2008

 

331

Quyết định

92/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008

Về việc chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất từ Sở Tài chính sang Sở Tài nguyên và Môi trường và từ Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố sang Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố

01/04/2009

 

332

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND ngày 03/01/2009

Về việc chia tách, đổi tên thôn, làng thuộc xã Sơ Pai, Nghĩa An, Tơ Tung, Kong Lơng khơng, Sơn lang, Krong và xã Đak Mả, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

13/1/2009

 

333

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND ngày 01/4/2009

Về việc chia tách thôn thuộc các xã Ia Băng, Adơk và xã Nam Yang huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

11/4/2009

 

334

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND ngày 01/4/2009

Về việc chia tách, đổi tên thôn, làng thuộc các xã Chư Pơng, Ia Hla, Ia Blứ, Ia Blang, Bơ Ngoong, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

11/4/2009

 

335

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND ngày 22/7/2009

Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý và tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức nhà nước của tỉnh

08/02/2009

 

336

Quyết định

27/2009/QĐ-UBND ngày 21/8/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Gia Lai

01/9/2009

 

337

Quyết định

28/2009/QĐ-UBND ngày 21/8/2009

Về việc chia tách, thành lập thôn, làng thuộc các xã Ia Yeng, Ia Piar, Chrôh Pơnan, Ia Ake, Chư A thai huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

01/9/2009

 

338

Quyết định

27/2010/QĐ-UB ND ngày 15/11/2010

Về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai

25/11/2010

 

339

Quyết định

06/2012/QĐ-UB ngày 22/03/2012

Ban hành Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020

02/4/2012

 

340

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND ngày 12/7/2013

Về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai

22/7/2013

Hết hiệu lực một phần

341

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND ngày 02/10/2013

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Gia Lai

12/10/2013

 

342

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND Ngày 29/5/2014

Về việc ban hành quy định về quy hoạch, đào tạo, huấn luyện, bổ nhiệm, sử dụng Trưởng, Phó trưởng Công an xã, thị trấn nơi chưa bố trí tổ chức công an chính quy trên địa bàn tỉnh

09/06/2014

 

343

Quyết định

15/2014/QĐ-UBND Ngày 11/8/2014

Về việc sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai

21/08/2014

 

344

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND Ngày 12/02/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai

22/02/2015

 

345

Quyết định

10/2015/QĐ-UBND Ngày 16/3/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai

26/03/2015

 

346

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai

01/05/2015

 

347

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND Ngày 24/4/2015

Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai

04/05/2015

 

348

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND Ngày 13/8/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của SNông nghiệp và phát triển nông thôn

23/08/2015

 

349

Quyết định

19/2015/QĐ-UBND Ngày 27/8/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai

07/09/2015

 

350

Quyết định

20/2015/QĐ-UBND Ngày 07/9/2015

Về việc quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

17/09/2015

Hết hiệu lực một phần

351

Quyết định

22/2015/QĐ-UBND Ngày 11/9/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai

21/09/2015

 

352

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND Ngày 04/12/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

14/12/2015

 

353

Quyết định

38/2015/QĐ-UBND Ngày 18/12/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai

28/12/2015

 

354

Quyết định

08/2016/QĐ-UBND Ngày 01/02/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai

11/02/2016

 

355

Quyết định

18/2016/QĐ-UBND Ngày 30/3/2016

Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

10/04/2016

 

356

Quyết định

22/2016/QĐ-UBND Ngày 19/4/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

29/04/2016

 

357

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND Ngày 21/4/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai

01/05/2016

 

358

Quyết định

34/2016/QĐ-UBND Ngày 08/8/2016

Về việc sửa đổi điểm b, khoản 1, Điều 1 của Quy định về chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định s20/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh

18/08/2016

 

359

Quyết định

16/2018/QĐ-UBND ngày 30/5/2018

Bãi bỏ Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 07/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy định cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học

10/06/2018

 

360

Quyết định

26/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

Ban hành quy định quản lý công tác nội vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/11/2018

 

361

Quyết định

33/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Về việc ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/12/2019

 

XI. LĨNH VỰC KHÁC (32 Văn bản)

1

Chỉ thị

11/1999/CT-UB Ngày 30/6/1999

Về việc triển khai thực hiện Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 03-02-1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân

30/6/1999

 

2

Chỉ thị

06/2001/CT-UBND Ngày 27/4/2001

Về việc triển khai thực hiện Nghị định 34/2000/NĐ-CP ngày 18-8-2000 của Chính phủ về Quy chế biên giới đất liền nước CHXHCNVN

27/4/2001

 

3

Chỉ thị

12/2003/CT-UB Ngày 17/6/2003

Về việc tăng cường chỉ đạo công tác văn thư và lưu trcùa tỉnh trong thời gian tới

17/6/2003

 

4

Quyết định

04/2004/QĐ-UB ngày 08/01/2004

Về việc phê duyệt báo cáo quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Gia Lai

08/01/2004

 

5

Chỉ thị

11/2004/CT-UB Ngày 05/7/2004

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 40/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê

05/7/2004

 

6

Quyết định

85/2004/QĐ-UB Ngày 20/7/2004

Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

20/7/2004

 

7

Quyết định

86/2004/QĐ-UB Ngày 20/7/2004

Về việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật

20/7/2004

 

8

Quyết định

135/2004/QĐ-UB Ngày 09/12/2004

Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

09/12/2004

 

9

Quyết định

136/2004/QĐ-UB Ngày 09/12/2004

Về việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật

09/12/2004

 

10

Quyết định

89/2005/QĐ-UB Ngày 29/7/2005

Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

08/8/2005

 

11

Chỉ thị

14/2005/CT-UB Ngày 30/12/2005

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị s29/2005/CT-TTg của Thtướng Chính phủ về thi hành bộ Luật Dân sự

09/01/2006

 

12

Quyết định

20/2006/QĐ-UB Ngày 13/4/2005

Về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

23/4/2006

 

13

Quyết định

21/2006/QĐ-UB Ngày 27/4/2006

Về việc ban hành động của tỉnh Gia Lai về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

07/5/2006

 

14

Quyết định

88/2006/QĐ-UB Ngày 27/10/2006

Về việc công nhận xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai là đô thị loại V

27/10/2006

 

15

Quyết định

101/2006/QĐ-UB Ngày 04/12/2006

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành

14/12/2006

 

16

Quyết định

13/2007/QĐ-UB Ngày 27/02/2007

Về việc đặt tên mới một số đường phố trên địa bàn thị xã An Khê

27/02/2007

 

17

Chỉ thị

11/2007/CT-UB Ngày 10/7/2007

Về việc triển khai thi hành Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh

20/7/2007

 

18

Chỉ thị

04/2008/CT-UBND Ngày 24/3/2008

Về việc chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưng và các cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai

03/4/2008

 

19

Quyết định

06/2008/QĐ-UBND Ngày 14/01/2008

Về việc phê duyệt báo cáo quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ (đt 2) trên địa bàn tỉnh Gia Lai

24/01/2008

 

20

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND Ngày 15/01/2013

Ban hành Quy chế Phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh với các cơ quan liên quan trong hoạt động qun lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

25/01/2013

 

21

Quyết định

11/2013/QĐ-U BND Ngày 07/6/2013

Về việc Quy định chi tiết một số nội dung thực hiện Nghị định s 67/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Chính Phủ (Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phvề sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ- CP ngày 28/11/2003)

01/01/2013

 

22

Chỉ thị

11/2013/CT-UBND Ngày 07/11/2013

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/11/2013

 

23

Quyết định

36/2013/QĐ-UBND Ngày 10/12/2013

Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ nhà nước tỉnh Gia Lai

20/12/2013

 

24

Quyết định

05/2016/QĐ-UBND Ngày 18/01/2016

Về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư, đất đai tại Khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

28/01/2016

 

25

Quyết định

11/2016/QĐ-UBND Ngày 03/3/2016

Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư, thủ tục Quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh.

14/3/2016

 

26

Quyết định

18/2016/QĐ-UBND Ngày 30/3/2016

Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

15/4/2016

 

27

Quyết định

40/2016/QĐ-UBND Ngày 20/9/2016

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

20/9/2016

 

28

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND Ngày 23/01/2017

Quy định giá cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng; giá dịch vụ xlý nước thải tại Khu Công nghiệp Trà Đa

06/02/2017

 

29

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND Ngày 23/01/2017

Quy định giá bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Khu công nghiệp Trà Đa

06/02/2017

 

30

Quyết định

10/2018/QĐ-UBND ngày 22/3/2018

Về việc ban hành quy định về cơ chế phân cấp quản lý thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai

04/01/2018

 

31

Quyết định

23/2018/QĐ-UBND Ngày 11/10/2018

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

21/10/2018

 

32

Quyết định

30/2018/QĐ-UBND Ngày 14/12/2018

Bãi bỏ các quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành không còn phù hợp với Luật Quy hoạch năm 2017

24/12/2018

 

Tổng: 751 Văn bản

 

PHỤ LỤC III

TẬP HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI KỲ HỆ THỐNG HÓA TỪ NGÀY 01/01/2014 ĐẾN NGÀY 31/12/2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

I. DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tnh Gia Lai trong kỳ hệ thống hóa từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; Ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thi điểm có hiệu lực

Nội dung văn bản

I. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI - TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (11 Văn bản)

1

Nghị quyết

11/2005/NQ-HĐND Ngày 15/07/2005

Về việc bổ sung giá đất nông nghiệp trên địa bàn hai huyện Ia Grai và Đăk Pơ

25/7/2005

Đang cập nhật

2

Nghị quyết

30/2006/NQ-HĐND Ngày 08/12/2006

Về việc phê duyệt giá đất khu tái định cư khu đô thị Cầu Sắt và khu quy hoạch tái định cư khu vực Trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ Gia Lai

18/12/2006

Đang cập nhật

3

Nghị quyết

16/2007/NQ-HĐND Ngày 24/7/2007

Về việc phê duyệt giá tính thu tiền sử dụng đất khu phố Hoa Lư - Phù Đổng

08/03/2007

Đang cập nhật

4

Nghị quyết

20/2007/NQ-HĐND Ngày 24/7/2007

Về việc phê duyệt giá đất khu tiểu thủ công nghiệp xã Diên Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

08/03/2007

Đang cp nht

5

Nghị quyết

27/2007/NQ-HĐND Ngày 24/7/2007

Về việc phê duyệt giá đất tại các khu tái định cư, gồm: Khu quy hoạch Hoa Lư - Phù Đổng, Công ty thương mại xuất nhập khẩu đường Yết Kiêu, Công ty Xuất nhập khẩu đường Lý Nam Đế, khu 2,5 ha xã Trà Đa thành phố Pleiku, khu xí nghiệp Ong, kho công ty dược, Công ty cà phê tỉnh

09/01/2007

Đang cập nhật

6

Nghị quyết

12/2008/NQ-HĐND Ngày 18/7/2008

Về việc thông qua giá tính thu tiền sử dụng đất các dự án: Khu đô thị Cầu Sắt; khu dân cư nhà công vụ Quân đoàn 3, khu trung tâm thương mại Hội phú của công ty cổ phần bất động sản VK. Highland

28/7/2008

Đang cập nhật

7

Nghị quyết

25/2008/NQ-HĐND Ngày 26/9/2008

Về việc phê duyệt giá đất tại Khu tiểu thủ công nghiệp xã Diên Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

10/06/2008

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=121948&Keyword=25/2008

8

Nghị quyết

20/2009/NQ-HĐND Ngày 09/12/2009

Thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2010 đến năm 2020

19/12/2009

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=133676&Keyword=20/2009

9

Nghị quyết

113/2014/NQ-HĐND Ngày 11/12/2014

Thông qua Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Gia Lai đến năm 2025

21/12/2014

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=73062&Keyword=113/2014

10

Nghị quyết

114/2014/NQ-HĐND Ngày 11/12/2014

Phê chuẩn giá đất của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

21/12/2014

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=119608&Keyword=114/2014

11

Nghị quyết

61/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 về quy định tiêu chuẩn, đối tượng, điều kiện giao đất xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ ba ban hành

23/7/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=123178&Keyword=61/2017

II. LĨNH VỰC KINH T (80 Văn bản)

1

Nghị quyết

02/2005/NQ-HĐND Ngày 15/7/2005

Về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tại chỗ của tỉnh học tại các trường ĐH, CĐ và THCN; Tăng mức trợ cấp cho học sinh lớp 4,5,6 các trường lớp phổ thông bán trú; Htrợ cho cán bộ, công chức, viên chức đi học và thu hút người có trình độ cao; chính sách đối với cán bộ không chuyên trách xã, thôn tổ dân phố

25/7/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=125036&Keyword=02/2005/NQ-H%C4%90ND

2

Nghị quyết

05/2007/NQ-HĐND Ngày 05/02/2007

Thông qua mức hỗ trợ đối với cán bộ , công chức tăng cường làm cán bộ chủ chốt cấp xã

15/02/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=133675&Keyword=05/2007/NQ-H%C4%90ND

3

Nghị quyết

37/2007/NQ-HĐND Ngày 12/12/2007

Về việc phê quyệt mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố

22/12/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=133674&Keyword=37/2007/NQ-H%C4%90ND

4

Nghị quyết

38/2007/NQ-HĐND Ngày 12/12/2007

Về việc phê duyệt mức phụ cấp hàng tháng đối với Chi hội trưởng Cựu chiến binh thôn, làng, tổ dân phố

22/12/2007

Đang cập nhật

5

Nghị quyết

33/2011/NQ-H ĐND Ngày 09/12/2011

V/v quyết định nội dung và mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

19/12/2011

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=133673&Keyword=33/2011/NQ-H %C4%90ND

6

Nghị quyết

47/2012/NQ-H ĐND Ngày 12/7/2012

Về việc quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/7/2012

http ://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemlD=133671&Keyword=47/2012/NQ-H %C4%90ND

7

Nghị quyết

59/2012/NQ-H ĐND Ngày 14/12/2012

Về việc quy định mức chi hỗ trợ các Chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn

24/12/2012

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemlD=133667&Keyword=59/2012/NQ-H %C4%90ND

8

Nghị quyết

60/2012/NQ- HĐND Ngày 14/12/2012

Về việc quy định mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

24/12/2012

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=133666&Keyword=60/2012/NQ- H%C4%90ND

9

Nghị quyết

78/2013/NQ-H ĐND Ngày 17/7/2013

Quy định mức chi hỗ trợ phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình ở các đài phát thanh, truyền hình các cấp

27/7/2013

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=121407&Keyword=78/2013/NQ-H %C4%90ND

10

Nghị quyết

109/2014/NQ-H ĐND Ngày 11/12/2014

Quy định các định mức hỗ trợ cho các hoạt động về phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã xây dựng nông thôn mới của tỉnh Gia Lai

21/12/2014

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=118951&Keyword=109/2014/NQ-H %C4%90ND

11

Nghị quyết

123/2014/NQ-HĐND Ngày 11/12/2014

Về việc quy định mức chi đối với một số nội dung chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai

21/12/2014

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=120862&Keyword= 123/2014/NQ-H%C4%90ND

12

Nghị quyết

136/2015/NQ-H ĐND Ngày 17/7/2015

Ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Gia Lai

27/7/2015

http ://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=118816&Keyword=136/2015/NQ-H %C4%90ND

13

Nghị quyết

153/2015/NQ-HĐND Ngày 11/12/2015

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

21/12/2015

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=118874&Keyword= 153/2015/NQ-H%C4%90ND

14

Nghị quyết

156/2015/NQ-HĐND Ngày 11/12/2015

Về việc quyết định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước cho các ngành, các cấp của tỉnh giai đoạn 2016-2020

21/12/2015

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=118875&Keyword= 156/2015/NQ-H%C4%90ND

15

Nghị quyết

163/2016/NQ-HĐND Ngày 30/3/2016

Về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Gia Lai

04/09/2016

http://vbpl.vn/giaIai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=115155

16

Nghị quyết

167/2016/NQ-HĐND Ngày 30/3/2016

Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai

04/09/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=114928

17

Nghị quyết

18/2016/NQ- HĐND Ngày 30/6/2016

Quy định mức chi và kinh phí thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp giữa UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/10/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- van-ban-goc.aspx?ItemID=117650&Keyword=18/2016/NQ- H%C4%90ND

18

Nghị quyết

26/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bố dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

18/12/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=120846

19

Nghị quyết

30/2016/NQ-H ĐND Ngày 08/12/2016

Quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Gia Lai

18/12/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=118422&Keyword=30/2016/NQ-H %C4%90ND

20

Nghị quyết

32/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương)

18/12/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=117650&Keyword=18/2016

21

Nghị quyết

33/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Quy định mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

http ://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID= 118428&Keyword=33/2016/NQ-H%C4%90ND

22

Nghị quyết

35/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng, tiền ăn, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội cho Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phụ cấp hàng tháng của Thôn đội trưởng và các chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ

01/01/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=118082&Keyword=35/2016/NQ-H%C4%90ND

23

Nghị quyết

38/2016/NQ-H ĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID= 118450&Keyword =38/2016/NQ-H %C4%90ND

24

Nghị quyết

39/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; phí đăng ký giao dịch bảo đảm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- van-ban-goc.aspx?ItemID=1......

25

Nghị quyết

40/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=118748&Keyword=40/2016/NQ-H%C4%90ND

26

Nghị quyết

41/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=118750&Keyword=41/2016/NQ-H%C4%90ND

27

Nghị quyết

42/2016/NQ-H ĐND Ngày 08/12/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=118751&Keyword=42/2016/NQ-H %C4%90ND

28

Nghị quyết

43/2016/NQ-H ĐND Ngày 08/12/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

http: //vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- van-ban-goc.aspx?ItemID=118752&Keyword=43/2016/NQ-H %C4%90ND

29

Nghị quyết

44/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác sử dụng nước mặt; phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=118754

30

Nghị quyết

45/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=118756

31

Nghị quyết

46/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=118758&Keyword=46/2016/NQ-H%C4%90ND

32

Nghị quyết

47/2016/NQ-H ĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=118759&Keyword=47/2016/NQ-H %C4%90ND

33

Nghị quyết

48/2016/NQ-H ĐND ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=118760&Keyword=48/2016/NQ-H %C4%90ND

34

Nghị quyết

49/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền shữu nhà, tài sản gắn liền với đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=11876...

35

Nghị quyết

50/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chng minh nhân dân áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

http ://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12084...

36

Nghị quyết

51/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=11876...

37

Nghị quyết

52/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=11876...

38

Nghị quyết

53/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc bãi bỏ các quy định liên quan đến phí, lệ phí quy định tại các nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

01/01/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=118777

39

Nghị quyết

55/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Quy định nội dung và định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện dự án thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/7/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- van-ban-goc.aspx?ItemID=123222

40

Nghị quyết

56/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Quy định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/7/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- van-ban-goc.aspx?ItemID=123160

41

Nghị quyết

57/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Về việc quy định đối tượng và mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- van-ban-goc.aspx?ItemID=123161

42

Nghị quyết

58/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và sử dụng phí bo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/7/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- van-ban-goc.aspx?ItemID= 123162

43

Nghị quyết

59/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Về việc quy định về phân định nhiệm vụ chi bo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/7/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- van-ban-goc.aspx?ItemID= 123163

44

Nghị quyết

60/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/7/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID= 12…..

45

Nghị quyết

62/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/7/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=1…..

46

Nghị quyết

64/2017/NQ- HĐND Ngày 13/7/2017

Về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, cha bệnh của nhà nước do tỉnh Gia Lai quản lý

10/01/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=12322..... Keyword=64/2017/NQ- H%C4%.....

47

Nghị quyết

65/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/7/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID= 1.....

48

Nghị quyết

66/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Về việc áp dụng trực tiếp mức chi về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh quy định tại Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

23/7/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID= 1…..

49

Nghị quyết

67/2017/NQ-H ĐND Ngày 13/7/2017

Về việc áp dụng trực tiếp nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội quy định tại Thông tư s337/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính

23/7/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=133662&Keyword=67/2017/NQ-H %C4%90ND

50

Nghị quyết

68/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Về việc áp dụng trực tiếp mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật tại Thông tư số 338/2016/TT-BT C ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

23/7/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=124599

51

Nghị quyết

69/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Về việc áp dụng trực tiếp mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quy định tại Thông tư số 339/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

23/7/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- van-ban-goc.aspx?ItemID=124600

52

Nghị quyết

70/2017/NQ-HĐND Ngày 24/8/2017

Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- van-ban-goc.aspx?ItemID=124797

53

Nghị quyết

71/2017/NQ-HĐND Ngày 07/12/2017

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư và phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

17/12/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=126547

54

Nghị quyết

72/2017/NQ-HĐND Ngày 07/12/2017

Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 cua Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/12/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=12....

55

Nghị quyết

73/2017/NQ-HĐND Ngày 07/12/2017

Về việc quy định mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

17/12/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=12...

56

Nghị quyết

74/2017/NQ- HĐND Ngày 07/12/2017

Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/12/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID= 12....

57

Nghị quyết

75/2017/NQ- HĐND Ngày 07/12/2017

Quy định mức chi về công tác phí, chi hội nghị áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/12/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID= 12....

58

Nghị quyết

78/2017/NQ-HĐND Ngày 07/12/2017

Quy định mức hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/12/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID= 12...

59

Nghị quyết

79/2017/NQ-HĐND Ngày 07/12/2017

Quy định mức chi hỗ trợ thù lao cộng tác viên tại xã, phường, thị trấn tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và các hoạt động y tế khác áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/12/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID= 1.....

60

Nghị quyết

80/2017/NQ-HĐND Ngày 07/12/2017

Quy định cụ thể mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/12/2017

http ://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=126575

61

Nghị quyết

81/2017/NQ-HĐND Ngày 07/12/2017

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 36/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

17/12/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- van-ban-goc.aspx?ItemID=126577

62

Nghị quyết

82/2018/NQ-HĐND Ngày 12/7/2018

Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/7/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- van-ban-goc.aspx?ItemID=129943

63

Nghị quyết

83/2018/NQ-HĐND Ngày 12/7/2018

Ban hành Quy định về tổ chức mạng lưới cơ chế hoạt động, nhiệm vụ và chế độ đi với đội ngũ cộng tác viên giảm nghèo giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/7/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- van-ban-goc.aspx?ItemID=129944

64

Nghị quyết

84/2018/NQ-HĐND Ngày 12/7/2018

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng và mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/7/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=129945

65

Nghị quyết

85/2018/NQ-HĐND Ngày 12/7/2018

Về việc áp dụng trực tiếp mức chi cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại Thông tư số 13/2018/TT-BTC ngày 06/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

22/7/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=12....

66

Nghị quyết

86/2018/NQ-HĐND Ngày 12/7/2018

Về việc phân định các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/7/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=12....

67

Nghị quyết

87/2018/NQ-HĐND Ngày 12/7/2018

Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai

22/7/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=1.....

68

Nghị quyết

88/2018/NQ-HĐND Ngày 12/7/2018

Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/7/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=1….

69

Nghị quyết

89/2018/NQ-HĐND Ngày 12/7/2018

Về việc ban hành quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2019

http ://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID= 1….

70

Nghị quyết

90/2018/NQ-HĐND Ngày 12/7/2018

Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/7/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID= 1…….

71

Nghị quyết

91/2018/NQ-HĐND Ngày 12/7/2018

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

22/7/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID= 1....

72

Nghị quyết

92/2018/N Q-HĐND Ngày 06/12/2018

Về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2019 cho một số đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

01/01/2019

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=....

73

Nghị quyết

93/2018/NQ-HĐND Ngày 06/12/2018

Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2019

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132495

74

Nghị quyết

94/2018/NQ-HĐND Ngày 06/12/2018

Quy định một snội dung về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

16/12/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- van-ban-goc.aspx?ItemID=132496

75

Nghị quyết

95/2018/NQ-HĐND Ngày 06/12/2018

Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

16/12/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- van-ban-goc.aspx?ItemID=132497

76

Nghị quyết

96/2018/NQ-HĐND Ngày 06/12/2018

Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai

16/12/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- van-ban-goc.aspx?ItemID=132498

77

Nghị quyết

97/2018/NQ-HĐND Ngày 06/12/2018

Về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

16/12/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132499&Keyword=97/2018/NQ-H%C4%90ND

78

Nghị quyết

98/2018/NQ-HĐND Ngày 06/12/2018

Về việc quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai

16/12/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- van-ban-goc.aspx?ItemID=132500

79

Nghị quyết

99/2018/NQ-HĐND Ngày 06/12/2018

Về việc quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai

16/12/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=13...

80

Nghị quyết

100/2018/NQ-HĐND Ngày 06/12/2018

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

16/12/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=13…..

III. LĨNH VỰC NỘI VỤ (22 Văn bản)

1

Nghị quyết

16/2004/NQ-HĐ Ngày 08/6/2004

Nghị quyết về việc phân vạch điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã thuộc các huyện Chư Sê, Kông Chro, Đăk Đoa , Ia Grai và KBang

8/6/2004

Đang cập nhật

2

Nghị quyết

26/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2005

Về việc phê chuẩn phương án thực hiện Nghị định 171/2004/NĐ-CP và Nghị định 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ về các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

10/12/2005

http://www.vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=70363.........ord=

3

Nghị quyết

27/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2005

Về việc thành lập Ban dân tộc và Ban tôn giáo

10/12/2005

Đang cập nhật

4

Nghị quyết

03/2005/NQ-HĐND Ngày 15/7/2005

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã

15/7/2005

Đang cập nhật

5

Nghị quyết

05/2005/NQ-HĐND Ngày 15/7/2005

Về việc thông qua Đề án phân loại đô thị thị trấn AyunPa (huyện AyunPa) từ đô thị loại V thành đô thị loại IV

15/7/2005

Đang cập nhật

6

Nghị quyết

07/2005/NQ-HĐND Ngày 15/7/2005

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Gia Lai đến năm 2020

15/7/2005

Đang cập nhật

7

Nghị quyết

09/2005/NQ-HĐND Ngày 15/7/2005

Về việc đặt tên mới, đổi tên một số đường phố trên địa bàn thành phố Pleiku và nội thị trấn IaPa, huyện IaPai

15/7/2005

Đang cập nhật

8

Nghị quyết

19/2006/NQ-HĐND Ngày 12/7/2006

Về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

12/7/2006

Đang cập nhật

9

Nghị Quyết

20/2006/NQ-HĐND Ngày 12/7/2006

Về việc thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện AyunPa, thành lập thị xã AyunPa và huyện Phú Thiện, thành lập các phường Cheo Reo, Hòa Bình, Đoàn Kết, Sông Bờ và xã Chư Băh thuộc thị xã AyunPa

12/7/2006

Đang cập nhật

10

Nghị quyết

24/2006/NQ- HĐND Ngày 09/10/2006

Về việc tạm thời bố trí ngân sách để thực hiện nhiệm vụ chi trả lương cho Phó Bí thư cấp ủy chuyên trách xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở (cấp xã)

9/10/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=133811&Keyword=24/2006

11

Nghị quyết

28/2006/NQ-HĐND Ngày 08/12/2006

Về việc thông qua Phương án điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Gia Lai từ nay đến năm 2020

8/12/2006

Đang cập nhật

12

Nghị quyết

39/2006/NQ-HĐND Ngày 08/12/2006

Về việc đặt tên mới một số đường phố trên địa bàn thị xã An Khê

8/12/2006

Đang cập nhật

13

Nghị quyết

24/2008/NQ-HĐND Ngày 26/9/2008

Về việc thông qua Đề án phân loại đô thị Pleiku từ đô thị loại III lên đô thị loại II

06/10/2008

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID= 120892&Keyword=24/2008

14

Nghị quyết

08/2009/NQ-HĐND ngày 09/7/2009

Về việc chuyển đổi 03 trường Trung học phổ thông bán công của tỉnh sang trường Trung học phổ thông công lập.

19/7/2009

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=133813&Keyword=08/2009

15

Nghị quyết

25/2009/NQ-HĐND Ngày 09/12/2009

Quy định chính sách đối với sinh viên đã tốt nghiệp đại học bố trí về cơ sở công tác theo Đề án 03- ĐA/TU của Tỉnh Ủy

19/12/2009

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=133812&Keyword=25/2009

16

Nghị quyết

24/2010/NQ-HĐND Ngày 09/12/2010

Về việc phê chuẩn sửa đổi chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác.

19/12/2010

http ://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID= 12….

17

Nghị quyết

26/2010/NQ-HĐND Ngày 09/12/2010

Về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính xã Ia Khuơl, xã Hà Tây, huyện Chư Păh trên hiện trạng xã Ia Ly và thành lập thị trấn Đak Pơ thuộc huyện Đak Pơ trên cơ sở hiện trạng xã Đak Pơ

19/12/2010

Đang cập nhật

18

Nghị quyết

44/2012/NQ-HĐND Ngày 12/7/2012

Về việc thông qua phương án điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Đak Đoa, xã Hneng, xã Kon Gang và xã Glar để mrộng thị trấn Đak Đoa thuộc huyện Đak Đoa

22/7/2012

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=1…..

19

Nghị quyết

137/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015

Về việc quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

27/7/2015

http://dbnd.gialai.gov.vn/Documents/Van-ban-Trung-uong/Nghi-quyet-so-137-2015-NQ-H%C4%90ND- ngay-15-7-2015-Ve-v.aspx

20

Nghị quyết

19/2016/NQ-HĐND ngày 30/6/2016

Về việc sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 137/2015/NQ- HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND về chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

10/7/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=114937&Keyword=19/2016

21

Nghị quyết

34/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về việc Quy định tên gọi Huy hiệu, đối tượng và tiêu chuẩn tặng Huy hiệu tỉnh Gia Lai

18/12/2016

http://dbnd.gialai.gov.vn/Documents/Van-ban-Trung-uong/Nghi-quyet-so-34-2016-NQ-H%C4%90ND- ngay-08-12-2016,-ve.aspx

22

Nghị quyết

76/2017/NQ-HĐND Ngày 07/12/2017

Bãi bỏ khoản 2 Mục I và khoản 3, khoản 4 mục II Điều 1 Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác

17/12/2017

http://dbnd.gialai.gov.vn/Documents/Van-ban-Trung-uong/Nghi-quyet-so-76-2017-NQ-H%C4%90ND- ngay-07-12-2017-cua.aspx

IV. LĨNH VỰC KHÁC (04 Văn bản)

1

Nghị quyết

24/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

18/12/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=118370&Keyword=24/2016

2

Nghị quyết

25/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc ban hành quy trình phối hợp trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm k 2016 - 2021

18/12/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=118371&Keyword=25/2016

3

Nghị quyết

37/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở các trường học trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông xã, thôn đặc biệt khó khăn

18/12/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=118447&Keyword=37/2016

4

Nghị quyết

101/2018/NQ-HĐND Ngày 06/12/2018

Về việc bãi bỏ một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh không còn phù hợp với Luật Quy hoạch năm 2017

16/12/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132506&Keyword=101/2018

Tổng số: 117 văn bản

 

I. DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của y ban nhân dân tỉnh Gia Lai trong kỳ hệ thng hóa từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; Ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiu lc

Nội dung văn bản

I. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (41 Văn bản)

1

Quyết định

36/2001/QĐ-UB Ngày 10/5/2001

Về việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo ưu đãi đầu tư của công ty trồng rừng công nghiệp Gia Lai

10/5/2000

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69709&Keyword=36/2001

2

Quyết định

80/2004/QĐ-UBND Ngày 13/7/2004

Về việc ban hành đơn giá đất để thực hiện đền bù tại khu tái định cư xã Trà Đa

13/7/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=69504&Keyword=80/2004

3

Quyết định

134/2004/QĐ-UBND Ngày 09/12/2004

Về việc ban hành bảng giá đất đền bù khu tái định cư Tổ 21, Hoa Lư - Tp. Pleiku

12/09/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69593&Keyword=134/2004

4

Quyết định

64/2006/QĐ-UBND Ngày 15/8/2006

Về việc ban hành bảng giá đất các khu tái định cư trên địa bàn thành phố Pleiku

25/8/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=68987&Keyword=64/2006

5

Quyết định

111/2006/QĐ-UBND Ngày 28/12/2006

Về việc ban hành bảng giá đất khu tái định cư: Khu đô thị Cầu Sắt và khu quy hoạch tái định cư khu vực Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ Gia Lai thuộc thành phố Pleiku

01/01/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69160&Keyword=111/2006

6

Quyết định

77/2007/QĐ-UBND Ngày 10/8/2007

Về việc ban hành giá đất tính thu tiền sử dụng đất khu phố Hoa Lư - Phù Đổng

20/8/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toan van.aspx?ItemID= 133713& Keyword=77/2007

7

Quyết định

85/2007/QĐ-UB Ngày 30/8/2007

Về việc ban hành bảng giá đất Khu tái định cư, khu quy hoạch: Hoa Lư Phù Đổng, Công Ty thương mại XNK đường Yết Kiêu, Công ty XNK đường Lý Nam Đế, khu 2.5 ha xã Trà Đa, Xí nghiệp giống ong, Kho công ty dược, Công ty Cà phê thuộc thành phố Pleiku

10/9/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133715&Keyword=85/2007

8

Quyết định

56/2008/QĐ-UBND Ngày 10/10/2008

Về việc ban hành giá đất tại khu tiểu thủ Công nghiệp xã Diên Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

20/10/2008

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=133695&Keyword=56/2008

9

Quyết định

34/2011/QĐ-UBND Ngày 26/11/2011

Về việc ban hành bộ đơn giá: Đo đạc, lập bản đồ dịa chính; Đăng ký thống kê, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường

12/06/2011

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=120017&Keyword=34/2011

10

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND Ngày 15/11/2012

Về việc ban hành cách xác định giá đất khi áp dụng Bảng giá đất hàng năm đối với một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2013

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=70749&Keyword=24/2012

11

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND Ngày 06/9/2013

Về việc ban hành Quy chế qun lý, sử dụng hồ sơ, bn đồ và mốc địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

16/9/2013

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=69116&Keyword=26/2013

12

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=69310&Keyword=25/2014

13

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=69312&Keyword=26/2014

14

Quyết định

27/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Chu Păh, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=69315&Keyword=27/2014

15

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=69319&Keyword=28/2014

16

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=69322&Keyword=29/2014

17

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=69327&Keyword=30/2014

18

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=69329&Keyword=31/2014

19

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=133694&Keyword=32/2014

20

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=69333&Keyword=33/2014

21

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=69338&Keyword=34/2014

22

Quyết định

35/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=69341&Keyword=35/2014

23

Quyết định

36/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện KBang, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=69343&Keyword=36/2014

24

Quyết định

37/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=69346&Keyword=37/2014

25

Quyết định

38/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=69349&Keyword=38/2014

26

Quyết định

39/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=69351&Keyword=39/2014

27

Quyết định

40/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=69354&Keyword=40/2014

28

Quyết định

41/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=69356&Keyword=41/2014

29

Quyết định

13/2015/QĐ-UBND Ngày 17/6/2015

Về việc b sung giá đất vào bảng giá các loại đất UBND tỉnh đã ban hành theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

27/6/2015

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=75029&Keyword=13/2015

30

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND Ngày 26/6/2015

Ban hành Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Gia Lai

06/7/2015

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=81998&Keyword=14/2015

31

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND Ngày 20/10/2015

Về ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao trên địa bàn tỉnh Gia Lai

30/10/2015

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=92806&Keyword=31/2015

32

Quyết định

01/2016/QĐ- UBND Ngày 05/01/2016

Về việc bổ sung giá đất đường quy hoạch D2 thuộc Khu quy hoạch suối Hội Phú vào Bảng phân loại đường và giá đất ở thành phố Pleiku ban hành kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Gia Lai

14/01/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=106162&Keyword=01/2016

33

Quyết định

33/2016/QĐ- UBND Ngày 25/7/2016

Quy định bổ sung giá đất đường vào Trại giam Gia Trung vào bảng số 2 - bảng giá đất ở nông thôn, ban hành kèm theo Quyết định s 39/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

05/8/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=114936&Keyword=33/2016

34

Quyết định

51/2016/QĐ- UBND Ngày 06/12/2016

Bổ sung giá đất một số đoạn đường, tuyến đường vào Mục B - Bảng phân loại đường và giá đất ở đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015 - 2019)

16/12/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=115875&Keyword=51/2016

35

Quyết định

52/2016/QĐ-UBND Ngày 06/12/2016

Bổ sung giá đất một số đoạn đường, tuyến đường vào Mục B - Bảng phân loại đường và giá đất ở đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015 - 2019)

16/12/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=115876&Keyword=52/2016

36

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND Ngày 03/01/2017

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể đối với một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

13/01/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=118081&Keyword=01/2017

37

Quyết định

08/2018/Q Đ-UBND Ngày 20/3/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Gia Lai

28/3/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=128196&Keyword=08/2018

38

Quyết định

09/2018/QĐ-UBND Ngày 21/3/2018

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

31/3/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=128197&Keyword=09/2018

39

Quyết định

12/2018/QĐ-UBND Ngày 11/4/2018

Ban hành Quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

21/4/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID= 128560&Keyword=12/2018

40

Quyết định

17/2018/QĐ-UBND Ngày 30/5/2018

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/6/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=129109&Keyword=17/2018

41

Quyết định

24/2018/QĐ-UBND ngày 17/10/2018

Ban hành Quy định về cưỡng chế thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Gia Lai

27/10/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=131682&Keyword=24/2018

II. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (19 Văn bản)

1

Chỉ thị

05/2003/CT-UB Ngày 14/02/2003

Về việc đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, sáng chế trên địa bàn tỉnh

14/02/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=68996&Keyword=05/2003

2

Chỉ thị

06/2005/CT-UB Ngày 20/4/2005

Về việc áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

20/4/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=42561&Keyword=06/2005

3

Quyết định

75/2005/QĐ-UBND Ngày 24/6/2005

Về việc quy định danh sách tên miền, địa chỉ IP các đơn vị tham gia hệ thống thông tin diện rộng GIALAINET và CPNET

24/6/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=70494&Keyword=75/2005

4

Chỉ thị

08/2006/CT-UBND Ngày 01/8/2006

Về việc đẩy nhanh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai

11/8/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=68658&Keyword=08/2006

5

Chỉ thị

09/2006/CT-UBND Ngày 01/8/2006

Về việc tăng cường quản lý tần số vô tuyến điện, viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh Gia Lai

11/8/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=68662&Keyword=09/2006

6

Chỉ thị

14/2007/CT -UB Ngày 19/7/2007

Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính nhà nước phục vụ cải cách hành chính

19/7/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=133716&Keyword=14/2007

7

Quyết định

101/2007/QĐ-UBND Ngày 04/12/2007

Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

14/12/2007

http://vbpl.vn/giaIai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68862&Keyword=101/2007

8

Quyết định

103/2007/QĐ-UBND Ngày 19/12/2007

Về việc Ban hành quy chế hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

29/12/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=39336&Keyword=103/2007

9

Quyết định

19/2008/QĐ-UBND Ngày 07/4/2008

Về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin Gia Lai đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”

17/4/2008

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=71776&Keyword=19/2008

10

Quyết định

03/2011/QĐ-UB ngày 04/3/2011

Về việc ban hành Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai

14/3/2011

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68440&Keyword=03/2011

11

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND Ngày 04/01/2011

Về việc ban hành Quy định về thiết lập, quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến đối với trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai

14/01/2011

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=69038&Keyword=01/2012

12

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND Ngày 29/7/2013

Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

08/8/2013

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=69094&Keyword=18/2013

13

Quyết định

18/2015/QĐ-UBND Ngày 18/8/2015

V/v ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai

28/8/2015

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=81975&Keyword=18/2015

14

Quyết định

23/2015/QĐ-UBND Ngày 15/9/2015

Ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

25/9/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=83717&Keyword=23/2015

15

Quyết định

09/2016/QĐ- UBND Ngày 04/02/2016

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

13/02/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq.toanvan.aspx?ItemID=114675&Keyword=09/2016

16

Quyết định

41/2016/QĐ- UBND Ngày 30/9/2016

V/v ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/10/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=114950&Keyword=41/2016

17

Quyết định

16/2017/QĐ-UBND Ngày 17/3/2017

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Gia Lai

27/3/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=120023&Keyword=16/2017

18

Quyết định

32/2017/QĐ-UBND Ngày 22/11/2017

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp xử lý thông tin và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai

02/12/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID= 126093&Keyword=32/2017

19

Quyết định

27/2018/QĐ-UBND Ngày 22/11/2018

Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Gia Lai

12/03/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132196&Keyword=27/2018

III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - NÔNG NGHIỆP (40 Văn bản)

1

Chỉ thị

19/1998/CT-UB Ngày 26/6/1998

Về việc không được sử dụng củi từ rừng tự nhiên để làm chất đốt trong sản xuất gạch ngói và các lò sấy

26/6/1998

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=133717&Keyword=19/1998

2

Chỉ thị

07/1999/CT-UB Ngày 04/5/1999

Về một số biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác chế biến, vận chuyển, mua bán, sử dụng gỗ - lâm sản trái phép; chặt cây rừng làm trụ tiêu, phá rừng, lấn chiếm đất rừng để trồng cà phê

04/5/1999

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=69267&Keyword=07/1999

3

Quyết định

46/1999/QĐ-UB ngày 16/6/1999

Về việc triển khai chương trình quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh.

16/6/1999

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=69342&Keyword=46/1999

4

Quyết định

49/1999/QĐ-UB Ngày 25/6/1999

Về việc ban hành quy trình kỹ thuật tạm thời làm giàu rừng

25/6/1999

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69347&Keyword=49/1999

5

Quyết định

39/2002/QĐ-UB ngày 21/5/2002

Về ban hành Quy định tạm thời về việc áp dụng định mức lao động và đơn giá tiền lương cho công tác QLKT công trình thủy lợi

21/5/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68536&Keyword=39/2002

6

Chỉ thị

14/2002/CT-UB ngày 16/8/2002

Về việc tăng cường công tác quản lý trong chế biến, kinh doanh gỗ

16/8/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68484&Keyword=14/2002

7

Quyết định

96/2002/QĐ-UB Ngày 03/12/2003

Về việc ban hành quy định việc giải quyết đất ở và đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số

03/12/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=68880&Keyword=96/2002

8

Quyết định

65/2003/QĐ-UB ngày 12/6/2003

Về việc ban hành quy chế tạm thời hợp đồng lao động làm công tác bảo vệ rừng ở các xã

06/12/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=70207&Keyword=65/2003

9

Quyết định

106/2003/QĐ-UB Ngày 01/10/2003

Ban hành Quy định tạm thời về giao khoán rừng có hưởng lợi theo Quyết định 178/2001/QĐ-TTg

01/10/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70256&Keyword=106/2003

10

Chỉ thị

07/2004/CT-UB Ngày 27/4/2004

Về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy

27/4/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69350&Keyword=07/2004

11

Chỉ thị

14/2004/CT-UB Ngày 14/10/2004

Về việc xây dựng kế hoạch và biện pháp phòng tránh lũ quét

14/10/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=69381&Keyword=14/2004

12

Quyết định

147/2004/QĐ-UB Ngày 21/12/2004

Về việc ban hành quy trình khai thác tạm thời nuôi dưỡng rừng gỗ tự nhiên lá rộng thường xanh và nữa rụng lá kinh doanh gỗ lớn

21/12/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=39327&Keyword=147/2004

13

Chỉ thị

02/2005/CT-UB ngày 17/01/2005

Về việc xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc diện kiểm dịch thực vật trên địa bàn tỉnh Gia Lai

27/01/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70364&Keyword=02/2005

14

Quyết định

26/2005/QĐ-UB ngày 22/02/2005

Về việc ban hành quy định quản lý giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

14/3/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70376&Keyword=26/2005

15

Quyết định

27/2005/QĐ-UB ngày 22/02/2005

Về việc ban hành quy định quản lý giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai

14/3/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=70378&Keyword=27/2005

16

Quyết định

74/2005/QĐ-UB Ngày 17/6/2005

Về việc ban hành danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai

27/6/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=70493&Keyword=74/2005

17

Chỉ thị

07/2006/CT-UBND Ngày 19/7/2006

Về tăng cường quản lý vệ sinh môi trường đô thị

19/7/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=68656&Keyword=07/2006

18

Quyết định

15/2006/QĐ-UB ngày 20/3/2006

Về việc ban hành quy định năng suất bình quân đối với lúa và một số loại cây công nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh Gia Lai

30/3/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=68747&Keyword=15/2006

19

Chỉ thị

16/2006/CT-UBND Ngày 01/11/2006

Về việc tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng nông sản, lâm sản, vật tư nông nghiệp và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

01/11/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68766&Keyword=16/2006

20

Quyết định

60/2007/QĐ-UB Ngày 17/4/2007

Về việc phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Gia Lai

27/4/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68757&Keyword=60/2007

21

Quyết định

14/2008/QĐ-UBND Ngày 11/3/2008

Về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu và kế hoạch triển khai Chỉ thị số 26/2007/CT -TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc theo dõi, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về tài nguyên - môi trường và phát triển bền vững

21/3/2008

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=71767&Keyword=14/2008

22

Chỉ thị

14/2009/CT-UBND Ngày 18/11/2009

Về việc tăng cường công tác quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh

18/11/2009

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70355&Keyword=14/2009

23

Quyết định

39/2002/QĐ-UB ngày 21/5/2002

Về ban hành Quy định tạm thời về việc áp dụng định mức lao động và đơn giá tiền lương cho công tác QLKT công trình thủy lợi

21/5/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=68536&Keyword=39/2002

24

Quyết định

58/2009/QĐ-UBND Ngày 28/12/2009

Về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2010 đến năm 2020

07/01/2010

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70506&Keyword=58/2009

25

Quyết định

21/2011/QĐ-UBND Ngày 01/9/2011

Về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Gia Lai

11/9/2011

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68561&Keyword=21/2011

26

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND Ngày 23/3/2012

Về việc ban hành Quy định về điều kiện, đăng ký, quản lý trại nuôi sinh sản, trại sinh trưởng động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

03/4/2012

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70713&Keyword=07/2012

27

Chỉ thị

10/2012/CT-UBND Ngày 20/12/2012

Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

20/12/2012

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=70717&Keyword=10/2012

28

Chỉ thị

06/2013/CT -UBND Ngày 20/5/2013

Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

30/5/2013

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69032&Keyword=06/2013

29

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND ngày 07/6/2013

Về việc Quy định chi tiết một số nội dung thực hiện Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Chính Phủ

17/6/2013

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69062&Keyword=11/2013

30

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND Ngày 04/12/2014

Ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn lập trung trên địa bàn tỉnh Gia Lai

14/12/2014

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69304&Keyword=23/2014

31

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND Ngày 14/01/2015

Về việc phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Gia Lai đến năm 2025

24/01/2015

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=74701&Keyword=01/2015

32

Quyết định

19/2016/QĐ- UBND Ngày 05/4/2016

Về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ vật tư, xi măng, sắt thép và kỹ thuật thực hiện Chương trình Kiên cố hoá kênh mương trên địa bàn tỉnh

12/4/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=114866&Keyword=19/2016

33

Quyết định

20/2016/QĐ- UBND Ngày 06/4/2016

Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

20/4/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=114897&Keyword=20/2016

34

Quyết định

11/2017/QĐ-UBND Ngày 15/3/2017

Về việc ban hành đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

25/3/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=120018&Keyword=11/2017

35

Quyết định

17/2017/QĐ-UBND Ngày 11/4/2017

Về việc ban hành Quy định về Giải thưởng môi trường tỉnh Gia Lai

21/4/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=121277&Keyword=17/2017

36

Quyết định

21/2017/QĐ-UBND Ngày 05/6/2017

Ban hành Quy định phân công, phân cấp cơ quan quản lý chất lượng vật tự nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/6/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=122417& Keyword=21/2017

37

Quyết định

31/2017/QĐ-UBND Ngày 07/11/2017

Bãi bỏ Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 12/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/11/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=125701&Keyword=31/2017

38

Quyết định

25/2018/QĐ-UBND Ngày 25/10/2018

Ban hành Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở, dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai

11/04/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=131683&Keyword=25/2018

39

Quyết định

34/2017/QĐ-UBND Ngày 27/12/2017

Quy định giá cụ thể đối với sản phẩm dịch vụ công ích Thủy lợi và giá dịch vụ lấy nước từ sau vị trí cống đầu kênh đến mặt ruộng do địa phương quản lý áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=133691&Keyword=34/2017

40

Quyết định

22/2018/QĐ-UBND Ngày 28/9/2018

Ban hành Quy định chi tiết thực hiện diểm b khoản 3 Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ- TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/08/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=131291&Keyword=22/2018

IV. LĨNH VỰC TƯ PHÁP (19 Văn bản)

1

Quyết định

80/2006/QĐ-UBND Ngày 11/10/2006

Về việc kiện toàn Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

21/10/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69030&Keyword=80/2006

2

Chỉ thị

12/2007/CT -UB  Ngày 11/7/2007

Về việc triển khai Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

 

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133690&Keyword=12/2007

3

Chỉ thị

09/2010/CT -UBND ngày 29/7/2010

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 40/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

08/08/2010

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=118026&Keyword=09/2010

4

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND Ngày 01/10/2013

Về việc ban hành Quy chế công b, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

11/10/2013

http://vbpl.vn/gialai/Pases/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=60419&Keyword=30/2013

5

Quyết định

05/2014/QĐ-UBND Ngày 24/04/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một s điều, khoản của Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của UBND tỉnh

4/5/2014

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=60420&Keyword=05/2014

6

Quyết định

07/2014/QĐ-UBND Ngày 16/6/2014

Về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm th tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn tỉnh

26/6/2014

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=60855&Keyword=07/2014

7

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND Ngày 21/01/2015

Về việc quy định mức chi đối với một số nội dung chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai

31/01/2015

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=74721&Keyword=03/2015

8

Quyết định

29/2015/QĐ-UBND Ngày 30/9/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thực hiện cơ chế Một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 của UBND tỉnh Gia Lai

09/10/2015

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=85556&Keyword=29/2015

9

Quyết định

04/2016/QĐ- UBND Ngày 14/01/2016

Về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp, thành lập văn phòng công chứng, đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

24/01/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=106211&Keyword=04/2016

10

Quyết định

10/2016/QĐ- UBND Ngày 16/02/2016

Về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

26/02/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=114678&Keyword=10/2016

11

Quyết định

13/2016/QĐ- UBND Ngày 09/3/2016

Về việc quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại các cơ quan có thẩm quyền và trách nhiệm thực hiện chứng thực theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai

21/3/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=114681&Keyword=13/2016

12

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND Ngày 06/02/2017

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/02/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=118256&Keyword=06/2017

 

13

Quyết định

08/2017/QĐ-UBND Ngày 27/02/2017

Bãi bỏ văn bn quy phạm pháp luật ca y ban nhân dân tỉnh Gia Lai

08/3/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=118892&Keyword=08/2017

 

14

Quyết định

24/2017/QĐ-UBND Ngày 31/7/2017

Ban hành Quy định về tiêu chí và cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

20/8/2017

http://vbpI.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=124282&Keyword=24/2017

 

15

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND Ngày 29/01/2018

Ban hành Quy chế hoạt động ca cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

08/02/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=128150&Keyword=03/2018

 

16

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND Ngày 28/02/2018

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

10/3/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=128016&Keyword=06/2018

 

17

Quyết định

11/2018/QĐ-UBND Ngày 04/4/2018

Về việc ban hành Quy định về tổ chc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/4/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=128439&Keyword=11/2018

 

18

Quyết định

13/2018/QĐ-UBND Ngày 24/4/2018

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

04/5/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=128768&Keyword=13/2018

 

19

Quyết định

14/2018/QĐ-UBND Ngày 16/5/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 10 Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

26/5/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=128953&Keyword=14/2018

 

V. LĨNH VC XÂY DỰNG (53 Văn bản)

 

1

Quyết định

21/2001/QĐ-UB Ngày 28/3/2001

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu Trung tâm Cầu Sắt - thành phố Pleiku

28/3/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69699&Keyword=21/2001

 

2

Quyết định

22/2001/QĐ-UB Ngày 02/4/2001

Về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

02/4/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69700&Keyword=22/2001

 

3

Quyết định

119/2001/QĐ-UB Ngày 31/12/2001

Về việc phê duyệt quy hoạch chung khu vực Hàm Rồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

31/12/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69330&Keyword=119/2001

 

4

Quyết định

46/2002/QĐ-UB Ngày 04/7/2002

Về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cửa khẩu đường 19, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

04/7/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68545&Keyword=46/2002

 

5

Quyết định

103/2002/QĐ-UB Ngày 27/12/2002

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết hai bên đường quốc lộ 14 (đoạn ngã 3 Hoa Lư - ngã 3 Phù Đổng)

27/12/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68886&Keyword=103/2002

 

6

Quyết định

33/2003/QĐ-UB Ngày 02/4/2003

Về việc ban hành phương án bán trả chậm nhà, vật liệu làm nhà ở cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ dân thuộc diện chính sách

02/4/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70099&Keyword=33/2003

 

7

Quyết định

47/2003/QĐ-UB Ngày 07/4/2003

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phân lô khu dân cư thị trấn Chư Prông

07/4/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70184&Keyword=47/2003

 

8

Quyết định

59/2003/QĐ-UB Ngày 27/5/2003

Về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

27/5/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=70202&Keyword=59/2003

 

9

Quyết định

60/2003/QĐ-UB Ngày 27/5/2003

Về việc phê duyệt quy hoạch dọc tuvến đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Gia Lai

27/5/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70203&Keyword=60/2003

 

10

Quyết định

78/2003/QĐ-UB Ngày 24/7/2003

Về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh khu trung tâm phường Yên Thế - ngã tư Biển Hồ, thành phố Pleiku

24/7/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70203&Keyword=60/2003

 

11

Quyết định

114/2003/QĐ-UB Ngày 13/11/2003

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư Trà Đa, thành phố Pleiku

13/11/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70273&Keyword=114/2003

 

12

Quyết định

32/2004/QĐ-UB Ngày 02/4/2004

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư tổ 2, 3, 4, 5 thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

02/4/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=69403&Keyword=32/2004

 

13

Quyết định

46/2004/QĐ-UB Ngày 20/4/2004

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu du lịch thác Phú Cường, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

20/4/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=69456&Keyword=46/2004

 

14

Quyết định

61/2004/QĐ-UB Ngày 19/5/2004

Về việc ban hành thiết kế mẫu nhà học Mầm non 1 lớp, 2 lớp áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

19/5/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69469&Keyword=61/2004

 

15

Quyết định

44/2005/QĐ-UB Ngày 13/4/2005

Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm thương mại và Khu dân cư - Kinh tế cửa khẩu đường 19, Đức Cơ, Gia Lai

13/4/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=70430&Keyword=44/2005

 

16

Quyết định

63/2005/QĐ-UB Ngày 18/5/2005

Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kon Dong, thị trấn Mang Yang, tỉnh Gia Lai

28/5/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70452&Keyword=63/2005

 

17

Quyết định

152/2005/QĐ-UB ngày 30/11/2005

Về việc phê duyệt chỉ giới xây dựng các tuyến đường nội thị thuộc địa bàn thị trấn Ayun Pa, huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

10/12/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70639&Keyword=152/2005

 

18

Quyết định

100/2005/QĐ-UB Ngày 10/8/2005

Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm phân khu dịch vụ hành chính khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng

20/8/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70587&Keyword=100/2005

 

19

Quyết định

103/2005/QĐ-UB Ngày 15/8/2005

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Gia Lai đến năm 2020

25/8/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70590&Keyword=103/2005

 

20

Quyết định

10/2006/QĐ-UB ngày 10/3/2006

Về việc phê duyệt chỉ giới xây dựng các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Phú Thiện, huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

20/3/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68705&Keyword=10/2006

 

21

Quyết định

11/2006/QĐ-UB Ngày 10/3/2006

Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Hoà, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đến 2020.

20/3/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68716&Keyword=11/2006

 

22

Quyết định

45/2006/QĐ-UB Ngày 03/7/2006

Về việc phê duyệt chỉ giới xây dựng các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

13/7/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68909&Keyword=45/2006

 

23

Quyết định

54/2006/QĐ-UB Ngày 27/7/2006

Về việc phê duyệt chỉ giới xây dựng thông tuyến, mở mới một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

27/7/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=68936&Keyword=54/2006

 

24

Quyết định

63/2006/QĐ-UB Ngày 08/8/2006

Về việc bổ sung Quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2020

18/8/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68982&Keyword=63/2006

 

25

Quyết định

73/2006/QĐ-UB Ngày 18/9/2006

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông đến năm 2020

28/9/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69005&Keyword=73/2006

 

26

Quyết định

90/2006/QĐ-UB Ngày 01/11/2006

Về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Lâm viên Biển Hồ, thành phố Pleiku

21/11/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=69078&Keyword=90/2006

 

27

Quyết định

97/2006/Q Đ-UB Ngày 07/11/2006

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro đến năm 2020

17/11/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69131&Keyword=97/2006

 

28

Quyết định

105/2006/QĐ-UB Ngày 08/12/2006

Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chư Ty, huyện đức Cơ đến năm 2020

17/12/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133689&Keyword=105/2006

 

29

Quyết định

05/2007/QĐ-UB Ngày 16/01/2007

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng thị xã An Khê đến năm 2020

16/01/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68513&Keyword=05/2007

 

30

Quyết định

08/2007/QĐ-UBND ngày 31/01/2007

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Công viên văn hóa các dân tộc Gia Lai

10/02/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68518&Keyword=08/2007

 

31

Quyết định

09/2007/QĐ-UB Ngày 02/02/2007

Về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị Cầu St, thành phố Pleiku

12/02/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68520&Keyword=09/2007

 

32

Quyết định

96/2007/QĐ-UB Ngày 23/10/2007

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

30/10/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68845&Keyword=96/2007

 

33

Quyết định

107/2007/QĐ-UB Ngày 24/12/2007

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

24/12/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68931&Keyword=107/2007

 

34

Quyết định

130/2007/QĐ-UB Ngày 31/12/2007

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tiểu thủ công nghiệp Diên Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

31/12/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68973&Keyword=130/2007

 

35

Quyết định

61/2008/QĐ-UBND Ngày 05/11/2008

Về việc phê duyệt chỉ giới xây dựng các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

15/11/2008

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=71768&Keyword=61/2008

 

36

Quyết định

68/2008/QĐ-UB ngày 03/12/2008

Về việc ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Gia Lai và giá cho thuê nhà ở Khu chung cư Lê Lợi Pleiku

13/12/2008

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=71774&Keyword=68/2008

 

37

Quyết định

70/2008/Q Đ-UBND Ngày 04/12/2008

Về việc điu chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

14/12/2008

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=71788&Keyword=70/2008

 

38

Quyết định

30/2009/QĐ-UB Ngày 28/8/2009

Về việc bãi bỏ đơn giá xây dựng công trình

07/9/2009

http://vbpI.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70453&Keyword=30/2009

 

39

Quyết định

23/2010/QĐ-UB Ngày 28/10/2010

Về việc bổ sung Quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2020

07/11/2010

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70654&Keyword=23/2010

 

40

Quyết định

08/2011/QĐ-UB Ngày 09/5/2011

Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ mục đích sử dụng đất trong quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2020

19/5/2011

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68454&Keyword=08/2011

 

41

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND Ngày 22/5/2013

Ban hành bảng giá nhà xây dựng mới, bảng giá vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/6/2013

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69055&Keyword=10/2013

 

42

Quyết định

37/2013/QĐ-UBND Ngày 12/12/2013

Về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển s nhà trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/12/2013

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69182&Keyword=37/2013

 

43

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND Ngày 07/02/2014

Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/02/2014

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=57880&Keyword=01/2014

 

4

Quyết định

06/2016/QĐ- UBND Ngày 25/01/2016

Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục: cấp phép xây dựng; thẩm định dự án hoặc thiết kế cơ sở; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng; thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do y ban nhân dân tỉnh quyết định việc đầu tư

03/02/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=114668&Keyword=06/2016

 

45

Quyết định

36/2016/QĐ- UBND Ngày 05/9/2016

Về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/9/2016

http://vbpI.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=114941&Keyword=36/2016

 

46

Quyết định

49/2016/QĐ- UBND Ngày 28/11/2016

Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

08/12/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=115873&Keyword=49/2016

 

47

Quyết định

53/2016/QĐ- UBND Ngày 08/12/2016

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

18/12/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=115878&Keyword=53/2016

 

48

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND Ngày 03/02/2017

Bãi bỏ Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 29/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định về giao đất xây dựng nhà ở cho cán bộ, công chức được điều động về tỉnh công tác và người có trình độ cao công tác trên địa bàn tỉnh Gia Lai

13/02/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=118190&Keyword=05/2017

 

49

Quyết định

25/2017/QĐ-UBND Ngày 16/8/2017

Về việc bãi bỏ Quyết định số 21/2012/QĐ- UBND ngày 03/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, đối tượng điều kiện giao đất xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp lại khu vực đô thị

29/8/2017

http ://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=124283&Keyword=25/2017

 

50

Quyết định

33/2017/QĐ-UBND Ngày 25/12/2017

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

04/01/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=126806&Keyword=33/2017

 

51

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND Ngày 13/3/2018

Ban hành quy định về quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/3/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=128151&Keyword=07/2018

 

52

Quyết định

21/2018/QĐ-UBND Ngày 27/9/2018

Ban hành Quy định tiêu chí ưu tiên lựa chọn các đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/07/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=131290&Keyword=21/2018

 

53

Quyết định

29/2018/QĐ-UBND Ngày 05/12/2018

Quy định việc quản lý, xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/12/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132331&Keyword=29/2018

 

I. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (27 Văn bản)

 

1

Chỉ thị

06/2004/CT-UB ngày 13/4/2004

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01/2004/CT-TTg ngày 02/01/2004 và Chỉ thị số 12/2004/CT-TTg ngày 30/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ

13/4/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69348&Keyword=06/2004

 

2

Quyết định

164/2005/QĐ-UB ngày 30/12/2005

Ban hành quy định quản lý nhà nước các bến xe khách trên địa bàn tỉnh Gia Lai

30/12/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70650&Keyword=164/2005

 

3

Quyết định

12/2006/QĐ-UBND Ngày 13/3/2006

Ban hành quy định về việc quản lý xe công nông trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/3/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68734&Keyword=12/2006

 

4

Quyết định

49/2006/QĐ-UB ngày 17/7/2006

Về việc ban hành quy định về tổ chức quản lý vận tải hành khách bằng xe buýt

27/7/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68910&Keyword=49/2006

 

5

Quyết định

83/2006/Q Đ-UBND Ngày 19/10/2006

Ban hành một số quy định về một số biện pháp cụ thể và trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

29/10/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68473&Keyword=83/2006

 

6

Quyết định

91/2007/QĐ-UBND Ngày 27/9/2007

Về việc điều chỉnh đổi tên và ủy quyền quản lý hệ thống đường tỉnh

07/10/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68824&Keyword=91/2007

 

7

Quyết định

94/2007/QĐ-UBND Ngày 16/10/2007

Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm kế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông

26/10/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68839&Keyword=94/2007

 

8

Quyết định

95/2007/QĐ- UBND Ngày 23/10/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số biện pháp cụ thể và trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

22/11/2007

http://vbpl.vn/giaIai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=39937&Keyword=95/2007

 

9

Quyết định

108/2007/QĐ-UBND Ngày 24/12/2007

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về việc quản lý xe công nông trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 13/3/2006 của UBND tỉnh Gia Lai

01/01/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68938&Keyword=108/2007

 

10

Chỉ thị

06/2008/CT-UBND Ngày 17/6/2008

V/v sử dụng vốn sự nghiệp giao thông và phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh.

27/6/2008

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=71744&Keyword=06/2008

 

11

Chỉ thị

21/2008/CT-UBND Ngày 24/12/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh trên địa bàn tỉnh.

03/01/2009

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=133688&Keyword=21/2008

 

12

Quyết định

52/2008/QĐ-UB ngày 01/10/2008

Ban hành Quy định điều kiện hoạt động phương tiện Thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc sức chở dưới 05 người hoặc bè trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/10/2008

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=71757&Keyword=52/2008

 

!3

Quyết định

93/2008/QĐ-UBND Ngày 24/12/2008

Ban hành quy định quản lý hoạt động cùa bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

03/01/2009

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=48873&Keyword=93/2008

 

4

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND Ngày 15/4/2009

Về việc ban hành quy chế phối hợp trong triển khai thực hiện Quyết định số 1856/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, chống lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên các quốc lộ, đường tỉnh thuộc địa bàn tỉnh

25/4/2009

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70317&Keyword= 10/2009

 

5

Quyết định

26/2010/QĐ-UB ngày 10/11/2010

Về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

20/11/2010

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=70672&Keyword=26/2010

 

5

Quyết định

02/2011/QĐ-UB ngày 02/3/2011

Về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn và giao thông ven đô thị trên địa bàn tỉnh

12/3/2011

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68435&Keyword=02/2011

 

17

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND ngày 24/5/2011

Ban hành Quy định về tổ chức quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai

03/6/2011

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68474&Keyword=11/2011

 

18

Quyết định

39/2011/QĐ-UB ngày 28/12/2011

Về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải Gia Lai đến năm 2020

07/01/2012

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68638&Keyword=39/2011

 

19

Quyết định

02/2012/QĐ-UB ngày 06/01/2012

Ban hành giá cước vận tải hàng hoá bằng ô tô để xác định mức trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục được trợ giá

16/01/2012

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70679&Keyword=02/2012

 

20

Quyết định

34/2015/QĐ-UBND Ngày 01/12/2015

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND tỉnh về quy định mức hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh

11/12/2015

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=94918&Keyword=34/2015

 

21

Quyết định

07/2016/QĐ- UBND Ngày 25/01/2016

Về ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục: thẩm định dự án hoặc thiết kế cơ sở; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch lần đầu và biển hiệu hết hiệu lực.

04/02/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=114672& Keyword=07/2016

 

22

Quyết định

24/2016/QĐ- UBND Ngày 16/5/2016

Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, chống lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên các quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai

26/5/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=114910&Keyword=24/2016

 

23

Quyết định

10/2017/QĐ-UBND Ngày 13/3/2017

Ban hành Quy định màu sơn xe taxi trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/3/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=120016&Keyword=10/2017

 

24

Quyết định

17/QĐ-UBND Ngày 18/5

Sửa đổi tên gọi Điều 4 và bổ sung khoản 3 Điều 4 của Quy định về tổ chức quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai được ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

28/5/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=121956&Keyword=19/2017

 

25

Quyết định

23/2017/QĐ-UBND Ngày 03/7/2017

Về việc ban hành bảng xếp loại đường để làm căn cứ xác định cước vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

13/7/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=122732&Keyword=23/2017

 

26

Quyết định

30/2017/QĐ-UBND Ngày 12/10/2017

Ban hành Quy định về phân công, phân cấp và trách nhiệm qun lý, vận hành khai thác cầu, đường giao thông nông thôn; tổ chức giao thông trên các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/10/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=125357&Keyword=30/2017

 

27

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND Ngày 27/02/2018

Ban hành Quy định về hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ chức sát hạch lái xe mô tô 2 bánh hạng A1 đối với người đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn quá thấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

03/09/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=127991&Keyword=05/2018

 

VII. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIÁO DỤC - Y T (49 Văn bản)

 

1

Chỉ thị

10/CT -UB ngày 27/4/1996

Về việc tổ chức hè hàng năm cho các cháu thanh-thiếu nhi, học sinh.

27/4/1996

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133719&Keyword=10/CT

 

2

Chỉ thị

07/CT -UB ngày 26/4/1997

Về việc ngăn chặn sự thâm nhập của các tệ nạn xã hội vào trường học.

26/4/1997

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133720&Keyword=07/CT

 

3

Chỉ thị

10/1998/CT-UB ngày 01/4/1998

Về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa

01/4/1998

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133721&Keyword=10/1998

 

4

Chỉ thị

11/1998/CT-UB ngày 01/4/1998

Về việc chăm sóc người cao tuổi.

01/4/1998

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133723&Keyword=11/1998

 

5

Chỉ thị

06/1999/CT-UBND ngày 30/3/1999

Về việc duy trì, phát triển giáo dục mầm non ở tỉnh theo hướng xã hội hóa.

30/3/1999

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69263

 

6

Quyết định

46/1999/QĐ-UB ngày 16/6/1999

Về việc triển khai chương trình quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh.

16/6/1999

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69342

 

7

Quyết định

22/2000/QĐ-UB ngày 29/3/2000

Về việc phân hạng trường học thuộc ngành giáo dục và đào tạo.

29/3/2000

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70221

 

8

Chỉ thị

08/2000/CT-UB ngày 21/6/2000

Về việc tăng cường quản lý và tiến hành kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hóa và kinh doanh văn hóa phẩm trên địa bàn tỉnh.

21/6/2000

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70210

 

9

Chỉ thị

03/2001/CT-UB ngày 05/4/2001

Về việc thực hiện phổ cập trung học cơ sở

05/4/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69681

 

10

Chỉ thị

13/2001/CT-UB ngày 24/10/2001

Về việc phát triển Hội khuyến học của tỉnh

24/10/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69689

 

11

Chỉ thị

15/2001/CT-UB ngày 30/10/2001

Về một số biện pháp xây dựng mạng lưới cơ sở giáo dục-đào tạo và đội ngũ nhà giáo ở tỉnh theo tinh thn Chỉ thị 18/2001/CT-TTg ngày 27/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

30/10/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69692

 

12

Chỉ thị

17/2001/CT-UB ngày 19/11/2001

Về việc thống nhất quản lý các hoạt động đào tạo-bồi dưỡng theo phương thức không chính quy trên địa bàn tỉnh

19/11/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69694

 

13

Quyết định

06/2002/QĐ-UB ngày 07/01/2002

Về việc chỉ định cơ sở nuôi dưỡng trẻ em để thực hiện Hiệp định về vấn đề con nuôi Việt- Pháp

07/01/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68468

 

14

Chỉ thị

06/2002/CT-UB ngày 02/4/2002

Về việc tổ chức thực hiện đi mới chương trình giáo dục phổ thông

02/4/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68467

 

15

Chỉ thị

09/2002/CT-UB ngày 04/6/2002

Về việc phòng, chng dịch bệnh lở mồm long móng gia súc

04/6/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68481&Keyword=09/2002

 

16

Quyết định

16/2003/QĐ-UB ngày 24/02/2003

Về việc thành lập Quỹ khám cha bệnh cho người nghèo

24/02/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70055

 

17

Chỉ thị

11/2003/CT-UB ngày 04/6/2003

Về việc tăng cường phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em

04/6/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69670

 

18

Quyết định

69/2003/QĐ-UB ngày 30/6/2003

Về việc phê duyệt "Quy định về tổ chức và thực hiện khám chữa bệnh cho người nghèo"

01/7/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70211

 

19

Chỉ thị

14/2003/CT-UB ngày 25/7/2003

Về việc tăng cường công tác chỉ đạo, hỗ trợ hoạt đ ộng Đội trí thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn miền núi.

25/7/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69854

 

20

Chỉ thị

16/2003/CT-UB ngày 25/7/2003

Về việc tăng cường thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội

25/7/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69857

 

21

Chỉ thị

18/2003/CT-UB ngày 24/10/2003

Về việc tăng cường quản lý nhà nước về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh

24/10/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70056

 

22

Quyết định

113/2003/QĐ-UB ngày 13/11/2003

Về việc ban hành Đề án thực hiện chính sách đối với người lang thang xin ăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

13/11/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70271

 

23

Quyết định

120/2003/QĐ-UB ngày 16/12/2003

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về tổ chức và thực hiện quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo

16/12/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70282

 

24

Quyết định

127/2003/QĐ-UB ngày 24/12/2003

Về việc vận đng mức thu tối thiểu đ đóng góp xây dựng quỹ vì người nghèo

24/12/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70295

 

25

Chỉ thị

02/2004/CT-UB ngày 13/01/2004

Về việc phòng chống dịch bệnh cúm gà

13/01/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69335

 

26

Quyết định

55/2004/QĐ-UB ngày 22/4/2004

Về việc phê duyệt giáo trình tiếng Jrai phổ thông, đưa vào giảng dạy chính thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

22/4/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69465

 

27

Chỉ thị

12/2004/CT-UB ngày 03/8/2004

Về việc tiếp tục phòng chống dịch cúm gia cầm

03/8/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69376

 

28

Chỉ thị

13/2004/CT-UB ngày 29/9/2004

Về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh học đường

29/9/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69377

 

29

Quyết định

36/2005/QĐ-UB ngày 17/3/2005

Về việc phê duyệt bộ giáo trình tiếng Bahnar phổ thông, đưa vào giảng dạy chính thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

17/3/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70414

 

30

Quyết định

37/2005/QĐ-UB ngày 17/3/2005

Về việc phê duyệt Tập phương ngữ so sánh tiếng Jrai của Bộ giáo trình tiếng Jrai ph thông, đưa vào giảng dạy chính thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

17/3/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70415

 

31

Chỉ thị

10/2005/CT-UB ngày 26/8/2005

Về việc tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm

05/9/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70370

 

32

Quyết định

95/2005/QĐ-UB ngày 04/8/2005

Về tăng mức trợ cấp cho học sinh lớp 4, 5, 6 tại các trường, lớp phổ thông bán trú của tỉnh

14/8/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70582

 

33

Chỉ thị

12/2006/CT-UB ngày 05/9/2006

Về việc tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/9/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68720

 

34

Quyết định

70/2006/QĐ-UB ngày 07/9/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 47- NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

17/9/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69002

 

35

Chỉ thị

13/2006/CT-UB ngày 14/9/2006

Về việc tăng cường bồi dưỡng tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức thường xuyên công tác ở cơ sở và bổ túc văn hóa cho cán bộ, công chức cấp xã

24/9/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68735

 

36

Quyết định

52/2007/QĐ-UBND ngày 05/3/2007

Xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh: di tích lịch sử văn hóa căn cứ địa cách mạng Khu 10, xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

15/3/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68615

 

37

Quyết định

53/2007/QĐ-UBND ngày 05/3/2007

Xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh: Di tích lịch sử Đền tưởng niệm Mộ liệt sỹ, tổ 11, phường Hội Phú, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai

15/3/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68616

 

38

Quyết định

63/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007

Về việc ban hành “Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về giảm nghèo, định canh định cư giai đoạn 2007-2010” và định hướng đến năm 2020

24/5/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68770

 

39

Quyết định

330/2007/QĐ-UBND ngày 07/8/2007

Về việc đổi tên một số đường phố trên địa bàn thị xã An Khê

07/8/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133718&Keyword=330/2007

 

40

Quyết định

32/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008

Xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh: Di tích lịch sử Chiến thắng Chư Ty, thuộc thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

30/6/2008

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=71748

 

41

Quyết định

30/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011

Về việc công bố chữ cái và hệ thống âm, vần tiếng Jrai; bộ chữ và âm vần tiếng Bana

07/11/2011

Đang cập nhật

 

42

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND ngày 29/10/2012

Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Gia Lai

08/11/2012

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=47624

 

43

Quyết định

14/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014

Về việc ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/8/2014

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69276

 

44

Chỉ thị

18/2015/CT- UBND Ngày 09/5/2015

Về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Gia Lai

19/5/2015

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=132217

 

45

Quyết định

15/2015/QĐ-UBND Ngày 13/7/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn xét công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "làng văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" và tương đương trên địa bàn tỉnh Gia Lai" ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

23/7/2015

http://gialai.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat/152015qd-ubnd.982.aspx

 

46

Quyết định

25/2015/QĐ-UBND Ngày 21/9/2015

Về việc ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/01/2015

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=83851

 

47

Quyết định

16/2016/QĐ- UBND Ngày 23/3/2016

Về việc ban hành Quy định quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng được Ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai

04/05/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=114686

 

48

Quyết định

44/2016/QĐ- UBND Ngày 18/10/2016

Bãi bỏ Quyết định số 33/2004/QĐ-UB ngày 05/4/2004 và Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 ca UBND tỉnh Gia Lai

28/10/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=115231

 

49

Quyết định

18/2017/QĐ-UBND Ngày 12/5/2017

Về việc phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo cho từng nghề, mức hỗ trợ đối với từng nhóm đi tượng tham gia học chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

26/5/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=121916

 

VIII. LĨNH VỰC AN NINH - QUỐC PHÒNG (27 Văn bản)

 

1

Chỉ thị

13/CT -UBND Ngày 24/4/1993

Về việc giải quyết quân nhân đào ngũ và trốn tránh việc thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự

24/4/1993

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133727&Keyword=13/CT

 

2

Chỉ thị

19/CT -UBND Ngày 28/10/1997

Về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên

28/10/1997

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133726&Keyword=19/CT

 

3

Chỉ thị

12/2000/CT-UBND Ngày 29/9/2000

Về việc quy tập mộ liệt sĩ quân nhân tình nguyện Việt Nam Campuchia

29/9/2000

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70214&Keyword=12/2000/ct-ub

 

4

Chỉ thị

14/2000/CT -UBND Ngày 21/11/2000

Về việc triển khai đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội.

21/11/2000

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70219&Keyword=14/2000/CT -UB

 

5

Quyết định

53/2001/QĐ-UBND Ngày 13/6/2001

Về việc xây dựng điểm dân quân thường trực tại xã Ia Puch- huyện Chư Prông.

13/6/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69766&Keyword=53/2001/q %C4%91-ub

 

6

Quyết định

118/2001/Q Đ-UBND Ngày 31/12/2001

Về việc ban hành quy định quản lý các đoàn của tỉnh ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào tỉnh

31/12/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69328&Keyword=118/2001/Q %C4%90-UB

 

7

Chỉ thị

22/2002/CT-UB ND Ngày 28/11/2002

Về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chng Pháp đã phục viên từ ngày 31/12/1960 trở về trước

28/11/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=68527&Keyword=22/2002/CT-UB

 

8

Quyết định

83/2003/QĐ-UBND Ngày 31/7/2003

Về việc xây dựng điểm dân quân thường trực ở xã các trọng điểm: Ia Mơ - huyện Chư Prông; Ia Nan - huyện Đức cơ; Ia Chia - huyện Ia Grai

31/7/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70226&Keyword=83/2003/Q %C4%90-UB

 

9

Quyết định

116/2003/QĐ-UB ND Ngày 28/11/2003

Về việc xây dựng dân quân thường trực tại xã Ia Piơr - Chư Prông

28/11/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70277&Keyword= 116/2003/Q %C4%90-UB

 

10

Chỉ thị

04/2004/CT-UB ND Ngày 10/02/2004

Về việc tăng cường công tác quản lý khách nước ngoài, Việt kiều lưu trú tại các khách sạn

10/02/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69340&Keyword=04/2004/CT-UB

 

11

Chỉ thị

02/2006/CT-UBND Ngày 15/3/2006

Về việc tăng cường công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

25/3/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68645&Keyword=02/2006/CT-UBND

 

12

Quyết định

19/2006/Q Đ-UBND Ngày 07/4/2006

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước về xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên

17/4/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68811&Keyword=19/2006/Q %C4%90-

 

13

Quyết định

83/2006/Q Đ-UBND Ngày 19/10/2006

Ban hành một số quy định về một số biện pháp cụ thể và trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

29/10/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68473&Keyword=83/2006/Q %C4%90-UBND

 

14

Chỉ thị

07/2007/CT-UBND Ngày 02/5/2007

Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung cấp và sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet

12/5/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68515&Keyword=07/2007/CT-UBND

 

15

Quyết định

65/2007/Q Đ-UBND Ngày 19/6/2007

Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường các giải pháp kiềm chế sự gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông

19/6/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68776&Keyword=65/2007/Q %C4%90-UBND

 

16

Chỉ thị

03/2009/CT-UBND Ngày 08/6/2009

Về việc triển khai thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ "Về quản lý và sử dụng pháo" trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

18/6/2009

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70315&Keyword=03/2009/CT-UBND

 

17

Chỉ thị

04/2010/CT-UBND Ngày 30/3/2010

Về việc tăng cường công tắc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

09/4/2010

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133687&Keyword=04/2010/CT-UBND

 

18

Chỉ thị

01/2011/CT-UBND Ngày 05/01/2011

Về việc đăng ký, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về An ninh trật tự.

15/01/2011

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68422&Keyword=01/2011/CT-UBND

 

19

Quyết định

01/2011/Q Đ-UBND Ngày 22/02/2011

Về việc ban hành Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

04/3/2011

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=42568&Keyword=01/2011/Q %C4%90-UBND

 

20

Chỉ thị

10/2011/CT-UBND Ngày 18/3/2011

Về việc tăng cường thực hiện một số biện pháp cấp bách đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

28/3/2011

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=118022&Keyword=10/2011/CT-UBND

 

21

Quyết định

07/2011/Q Đ-UBND Ngày 04/5/2011

Về việc ban hành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

14/5/2011

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68453&Keyword=07/2011/Q %C4%90-UBND

 

22

Chỉ thị

20/2011/CT-UBND Ngày 27/12/2011

Về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và công dân phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân.

06/01/2011

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68509&Keyword=20/2011/CT-UBND

 

23

Chỉ thị

08/2012/CT-UBND Ngày 04/10/2012

Về tăng cường quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

14/10/2012

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70714&Keyword=08/2012/CT-UBND

 

24

Quyết định

16/2013/Q Đ-UBND Ngày 18/7/2013

Về việc ban hành Quy định qun lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

28/7/2013

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69086&Keyword=16/2013/Q %C4%90-UBND

 

25

Quyết định

45/2016/Q Đ-UBND Ngày 21/10/2016

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh

31/10/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=115232&Keyword=45/2016/Q %C4%90-UBND

 

26

Quyết định

57/2016/Q Đ-UBND Ngày 30/12/2016

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại tỉnh Gia Lai

09/01/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=117253&Keyword=57/2016/Q %C4%90-UBND

 

27

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND Ngày 16/01/2017

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

23/01/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=118084&Keyword=02/2017/Q %C4%90-UBND

 

X. LĨNH VỰC KINH TẾ (83 Văn bản)

 

1

Chỉ thị

02/CT-UB ngày 14/01/1995

Về việc thực hiện phân ngành KTQD và phân khu vực, thành phần kinh tế

14/01/1995

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133685&Keyword=02/CT-UB

 

2

Quyết định

1142/Q Đ-UB ngày 06/10/1997

Về việc phê duyệt giá in Báo Gia Lai

06/10/1997

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133679&Keyword=1142/Q %C4%90-UB

 

3

Quyết định

473/1998/Q Đ-UB ngày 12/5/1998

Về việc thực hiện phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của Ngành Kiểm lâm

12/5/1998

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133678&Keyword=473/1998/Q %C4%90-UBND

 

4

Chỉ thị

18/1999/CT-UB ngày 21/9/1999

Về một số biện pháp xử lý nợ quá hạn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh

21/9/1999

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69281&Keyword=18/1999/CT-UB

 

5

Chỉ thị

19/1999/CT-UB ngày 21/9/1999

Về một số biện pháp triển khai thực hiện chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn

21/9/1999

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69287&Keyword=19/1999/CT-UB

 

6

Chỉ thị

23/1999/CT-UB ngày 12/11/1999

Về việc thực hiện tiết kiệm trong việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị

12/11/1999

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69308&Keyword=23/1999/CT-UB

 

7

Chỉ thị

17/2002/CT-UB ngày 10/9/2002

Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý thuốc lá điếu ngoại nhập lưu thông trên thị trường

10/9/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68492&Keyword=17/2002/CT-UB

 

8

Quyết định

24/2003/QĐ-UB ngày 05/3/2003

Về việc quy định mức thu phí đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

05/3/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70063&Keyword=24/2003/Q %C4%90-UB

 

9

Chỉ thị

08/2003/CT-UB ngày 14/3/2003

Về việc tăng cường quản lý công tác thu thuế và các khoản thu khác ngân sách nhà nước

14/3/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68999&Keyword=08/2003/CT-UB

 

10

Quyết định

32/2003/QĐ-UB ngày 31/3/2003

Về việc ban hành Quy chế tạm thời về xuất nhập khẩu tại Khu kinh tế cửa khẩu đường 19- Đức Cơ

31/3/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70092&Keyword=32/2003/Q %C4%90-UB

 

11

Quyết định

70/2003/QĐ-UB ngày 03/7/2003

Về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý hoạt động thương mại tại khu Kinh tế cửa khẩu 19- Đức Cơ

03/7/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70213&Keyword=70/2003/Q %C4%90-UB

 

12

Quyết định

71/2003/QĐ-UB ngày 08/7/2003

Về việc phê duyệt mức thu học phí đào tạo công nhân vận hành máy xây dựng

01/7/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70248&Keyword=71/2003/Q %C4%90-UB

 

13

Quyết định

88/2003/QĐ-UB ngày 14/8/2003

Về việc bù giá cho việc tiêu thụ gỗ xẻ XDCB trên địa bàn tỉnh

14/8/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70231&Keyword=88/2003/Q %C4%90-UB

 

14

Quyết định

90/2003/QĐ-UB Ngày 15/8/2003

Về việc quy định giá tính thuế s dụng đất nông nghiệp đối với cây lấy gỗ, cây lâu năm thu hoạch một lần

20/01/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70234&Keyword=90/2003/Q %C4%90-UB

 

15

Quyết định

100/2003/QĐ-UB ngày 29/8/2003

Về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý điện nông thôn tỉnh Gia Lai

29/8/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70245&Keyword= 100/2003/Q %C4%90-UB

 

16

Quyết định

60/2004/Q Đ-UB ngày 11/5/2004

Về quy định mức hỗ trợ và thanh toán cước vận chuyển gỗ tròn nhập khẩu vận chuyển về tỉnh để chế biến hàng xuất khẩu

11/5/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69468&Keyword=60/2004/Q %C4%90-UB

 

17

Chỉ thị

03/2005/CT-UB ngày 20/01/2005

Về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế -xã hội toàn diện, bền vững

30/01/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70367&Keyword=03/2005/CT-UB

 

18

Quyết định

24/2005/Q Đ-UB ngày 01/02/2005

Về việc quy định mức trợ cước vận chuyển, giá mua hàng nông sản bắp hạt, mì lát tại các xã vùng 3, các làng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/02/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70374&Keyword=24/2005/Q %C4%90-UB

 

19

Quyết định

96/2005/Q Đ-UB ngày 04/8/2005

Về việc quy định chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tại chỗ của tỉnh học tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp

04/8/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70583&Keyword=96/2005/Q %C4%90-UB

 

20

Quyết định

107/2005/Q Đ-UB ngày 26/8/2005

Về việc mở 03 cửa khẩu phụ trên biên giới tỉnh Ratanakiri - Campuchia

16/9/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70596&Keyword=107/2005/Q %C4%90- UB

 

21

Quyết định

17/2006/Q Đ-UB ngày 21/3/2006

Về việc giá tiêu thụ nước sạch

31/3/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68789&Keyword=17/2006/Q %C4%90- UBND

 

22

Quyết định

54/2007/Q Đ-UB ngày 05/3/2007

Về việc quy định mức hỗ trợ cán bộ, công chức tăng cường làm cán bộ chủ chốt cấp xã

15/3/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68617&Keyword=54/2007/Q %C4%90- UBND

 

23

Quyết định

58/2007/Q Đ-UB ngày 21/3/2007

Về việc quy định thời gian xây dựng cơ bản đối với các loại tre trúc trồng để lấy măng

31/3/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68752&Keyword=58/2007/Q %C4%90- UBND

 

24

Quyết định

105/2007/QĐ-UB ngày 21/12/2007

Về việc quy định tạm thời hỗ trợ cho nhân viên thú y cấp xã

31/12/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68898&Keyword=105/2007/Q %C4%90- UBND

 

25

Quyết định

113/2007/Q Đ-UB ngày 31/12/2007

Về việc quy định một số chức danh và mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ tổ dân phố

10/01/2008

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68946&Keyword=113/2007/Q %C4%90- UBND

 

26

Quyết định

10/2008/Q Đ-UB ngày 17/01/2008

Về việc quy định một số nội dung chi, mức chi cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách Nhà nước của tỉnh Gia Lai

27/01/2008

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=71756&Keyword=10/2008/Q %C4%90- UBND

 

27

Quyết định

45/2008/Q Đ-UBND Ngày 20/8/2008

Về việc ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu áp dụng đối với xe ô tô của các cơ quan hành chính, sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

30/8/2008

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=71755&Keyword=45/2008/Q %C4%90- UBND

 

28

Chỉ thị

12/2008/CT-UB ngày 16/10/2008

Về việc tăng cường quản lý, chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh vận tải

26/10/2008

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=71759&Keyword=12/2008/CT-UBND

 

29

Chỉ thị

08/2009/CT-UB ngày 13/7/2009

Về việc tăng cường chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai

16/7/2009

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133677&Keyword=08/2009/CT-UBND

 

30

Chỉ thị

11/2009/CT -UB ngày 11/8/2009

Về việc quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

21/8/2009

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133729&Keyword=11/2009/CT

 

31

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND ngày 15/01/2010

Về việc quy định mức hỗ trợ cho cán bộ tham gia công tác quản lý Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

25/01/2010

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70537&Keyword=03/2010/Q %C4%90- UBND

 

32

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND ngày 06/4/2010

Về việc quy định mức chi cho tủ sách pháp luật cấp xã trên địa bàn tỉnh

16/4/2010

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=118026&Keyword=09/2010/Q %C4%90- UBND

 

33

Quyết định

39/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010

Về quy định chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh Gia Lai

01/01/2011

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70694&Keyword=39/2010/Q %C4%90-UBND

 

34

Quyết định

14/2011/Q Đ-UB ngày 08/6/2011

Ban hành Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai

18/6/2011

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68480&Keyword= 14/2011/Q %C4%90- UBND

 

35

Quyết định

24/2011/Q Đ-UBND ngày 23/9/2011

Về việc quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/9/2011

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68570&Keyword=24/2011/Q %C4%90- UBND

 

36

Quyết định

04/2012/Q Đ-UBND ngày 10/02/2012

Về việc quy định nội dung và mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

20/02/2012

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70688&Keyword=04/2012/Q %C4%90- UBND

 

37

Quyết định

12/2012/Q Đ-UB ngày 10/7/2012

Về việc quy định thời gian nộp, xét duyệt và thẩm định báo cáo quyết toán năm của các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách trên định bàn tỉnh

20/7/2012

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70733&Keyword= 12/2012/Q %C4%90- UBND

 

38

Quyết định

16/2012/Q Đ-UB ngày 30/7/2012

Về việc quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/8/2012

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70742&Keyword= 16/2012/Q %C4%90- UBND

 

39

Quyết định

26/2012/Q Đ-UBND Ngày 06/12/2012

Quy định nội dung chi, mức chi công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trách nghiệm tổ chức các kỳ thi cấp địa phương và cấp quốc gia

6/12/2012 VBG

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70707&Keyword=26/2012/Q %C4%90- UBND

 

40

Quyết định

46/2012/Q Đ-UB ngày 26/12/2012

Về việc quy định mức chi hỗ trợ các Chi hội thuộc các tổ chức chính trị- xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn

05/01/2013

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70750&Keyword=46/2012/Q %C4%90- UBND

 

41

Quyết định

48/2012/Q Đ-UB ngày 26/12/2012

Về việc quy định định mức hoạt động và định mức chi bồi dưỡng biểu diễn, luyện tập đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện

01/06/2013

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70759&Keyword=48/2012/Q %C4%90- UBND

 

42

Quyết định

03/2013/Q Đ-UB ngày 15/01/2013

Ban hành quy định về việc áp dụng nội dung chi và mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

25/01/2013

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69015&Keyword=03/2013/Q %C4%90- UBND

 

43

Quyết định

24/2013/Q Đ-UB ngày 20/8/2013

Quy định mức chi hỗ trợ phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình ở đài phát thanh, truyền hình các cấp

30/8/2013

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69110&Keyword=24/2013/Q %C4%90-UBND

 

44

Quyết định

13/2014/Q Đ-UBND Ngày 31/7/2014

Về việc ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/8/2014

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69274&Keyword= 13/2014/Q %C4%90- UBND

 

45

Quyết định

02/2015/Q Đ-UBND Ngày 20/01/2015

Về việc quy định các định mức hỗ trợ cho các hoạt động về phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã xây dựng nông thôn mới của tỉnh Gia Lai

30/01/2015

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=74715&Keyword=02/2015/Q %C4%90- UBND

 

46

Quyết định

16/2015/Q Đ-UBND Ngày 07/8/2015

Về việc ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Gia Lai

07/8/2015

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=75036&Keyword= 16/2015/Q %C4%90- UBND

 

47

Quyết định

30/2015/Q Đ-UBND Ngày 19/10/2015

Ban hành tỷ lệ phần trăm(%) tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước không thông qua hình thức đấu giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai

29/10/2015

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=92805&Keyword=30/2015/Q %C4%90-UBND

 

48

Quyết định

35/2015/Q Đ-UBND Ngày 03/12/2015

Về việc ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Pleiku và thị xã Ayun Pa do Công ty TNHH MTV cấp nước Gia Lai cung cấp

13/12/2015

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=94927&Keyword=35/2015/Q %C4%90- UBND

 

49

Quyết định

15/2016/Q Đ-UBND Ngày 21/3/2016

Về việc ban hành quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

01/4/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=114685&Keyword=15/2016/Q %C4%90- UBND

 

50

Quyết định

26/2016/Q Đ-UBND Ngày 23/5/2016

Ban hành Quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai

02/6/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=114929& Keyword=26/2016/Q %C4%90- UBND

 

51

Quyết định

27/2016/Q Đ-UBND Ngày 25/5/2016

Về việc ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Gia Lai

06/6/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=114930& Keyword=27/2016/Q %C4%90- UBND

 

52

Quyết định

29/2016/QĐ- UBND Ngày 27/5/2016

Về việc quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/6/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=115156&...................

 

53

Quyết định

30/2016/Q Đ-UBND Ngày 15/6/2016

Điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước không thông qua hình thức đấu giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai

25/6/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=114933&Keyword=30/2016/Q %C4%90- UBND

 

54

Quyết định

32/2016/Q Đ-UBND Ngày 14/7/2016

Ban hành Quy định nội dung xúc tiến thương mại được hỗ trợ và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động xúc tiến thương mại địa phương trên địa bàn tỉnh

26/7/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=114935& Keyword=32/2016/Q %C4%90- UBND

 

55

Quyết định

35/2016/Q Đ-UBND Ngày 29/8/2016

Bãi bỏ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 quy định mức thu phí, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thu phí, phương án thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 sửa đổi Điểm c Khoản 4 Điều 2 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

12/9/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=114940&Keyword=35/2016/Q %C4%90- UBND

 

56

Quyết định

37/2016/Q Đ-UBND ngày 09/9/2016

Về việc quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

19/9/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=114943& Keyword=37/2016/Q %C4%90- UBND

 

57

Quyết định

38/2016/Q Đ-UBND Ngày 09/9/2016

Ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai

19/9/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=114945&Keyword=38/2016/Q %C4%90-UBND

 

58

Quyết định

42/2016/Q Đ-UBND Ngày 03/10/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2016/Q Đ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh

13/10/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=114952& Keyword=42/2016/Q %C4%90- UBND

 

59

Quyết định

43/2016/Q Đ-UBND Ngày 07/10/2016

Ban hành Quy định ưu đãi đối với các cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai

18/10/2016

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=115157& Keyword=43/2016/Q %C4%90- UBND

 

60

Quyết định

56/2016/Q Đ-UBND Ngày 21/12/2016

Ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Gia Lai quản lý

01/01/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=117250& Keyword=56/2016/Q %C4%90- UBND

 

61

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND Ngày 21/02/2017

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh

03/3/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- van-ban-goc.aspx?ItemID=118882&Keyword=07/2017/Q %C4%90-UBND

 

62

Quyết định

12/2017/QĐ-UBND Ngày 16/3/2017

Quy định giá cho thuê sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật tại Cụm công nghiệp Diên Phú, thành phố pleiku, tỉnh Gia Lai

26/3/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toan van.aspx?ItemID=120019& Keyword= 12/2017/Q %C4%90- UBND

 

63

Quyết định

13/2017/QĐ-UBND Ngày 16/3/2017

Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh

26/3/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=120020& Keyword= 13/2017/Q %C4%90- UBND

 

64

Quyết định

14/2017/QĐ-UBND Ngày 16/3/2017

Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh

26/3/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=120021&Keyword=14/2017/Q %C4%90- UBND

 

65

Quyết định

15/2017/QĐ-UBND Ngày 16/3/2017

Ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

26/3/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=120022& Keyword= 15/2017/Q %C4%90- UBND

 

66

Quyết định

20/2017/QĐ-UBND Ngày 30/5/2017

Ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới và tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/6/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=121957& Keyword=20/2017/Q %C4%90- UBND

 

67

Quyết định

22/2017/QĐ-UBDN Ngày 19/6/2017

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai

29/6/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=122478& Keyword=22/2017/Q %C4%90- UBND

 

68

Quyết định

26/2017/QĐ-UBND Ngày 23/8/2017

Quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Cụm công nghiệp Diên Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

05/9/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=124586& Keyword=26/2017/Q %C4%90- UBND

 

69

Quyết định

27/2017/QĐ-UBND Ngày 23/8/2017

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai

05/9/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=124590& Keyword=27/2017/Q %C4%90- UBND

 

70

Quyết định

28/2017/QĐ-UBND Ngày 06/9/2017

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương Ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh

18/9/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=124839&Keyword=28/2017/Q %C4%90-UBND

 

71

Quyết định

29/2017/QĐ-UBND Ngày 12/9/2017

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/10/2017

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=124877& Keyword=29/2017/Q %C4%90- UBND

 

72

Quyết định

35/2017/QĐ-UBND Ngày 27/12/2017

Về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/10/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=126807&Keyword=35/2017/Q %C4%90-UBND

 

73

Quyết định

01/2018/Q Đ-UBND Ngày 08/01/2018

Ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

19/01/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=127268&Keyword=01/2018/Q %C4%90-UBND

 

74

Quyết định

02/2018/Q Đ-UBND Ngày 08/01/2018

Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

19/01/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pases/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=127269&Keyword=02/2018/Q %C4%90-UBND

 

75

Quyết định

04/2018/Q Đ-UBND Ngày 13/02/2018

Quy định hệ s điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh

 

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID= 129957& Keyword=04/2018/Q %C4%90- UBND

 

76

Quyết định

10/2018/Q Đ-UBND Ngày 22/3/2018

Ban hành Quy định về cơ chế phân cấp quản lý thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/4/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=128246&Keyword=10/2018/Q %C4%90-UBND

 

77

Quyết định

15/2018/Q Đ-UBND Ngày 25/5/2018

Ban hành Quy định việc lập dự toán chi, giao dự toán chi và quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Gia Lai

04/6/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=132356& Keyword=15/2018/Q %C4%90-UBND

 

78

Quyết định

18/2018/Q Đ-UBND Ngày 04/6/2018

Về việc quy định tỷ lệ (%) khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

19/6/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=129208&Keyword=18/2018/Q %C4%90-UBND

 

79

Quyết định

19/2018/Q Đ-UBND Ngày 23/7/2018

Bổ sung Quyết định số Quyết định số 04/2018/Q Đ-UBND ngày 13/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

02/8/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=129958&Keyword=19/2018/Q %C4%90-UBND

 

80

Quyết định

20/2018/Q Đ-UBND Ngày 31/7/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh

10/8/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=130127&Keyword=20/2018/Q %C4%90-UBND

 

81

Quyết định

28/2018/Q Đ-UBND Ngày 27/11/2018

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/12/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=132278& Keyword=28/2018/Q %C4%90- UBND

 

82

Quyết định

31/2018/Q Đ-UBND Ngày 18/12/2018

Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Gia Lai

28/12/2018

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID= 132746&Keyword=31/2018/Q %C4%90-UBND

 

83

Quyết định

32/2018/Q Đ-UBND Ngày 28/12/2018

Quy định giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

01/3/2019

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133077& Keyword=32/2018/Q %C4%90- UBND

 

X. LĨNH VỰC NỘI VỤ (361 Văn bản)

 

1

Quyết định

677/QĐ-UB ngày 12/6/1995

Về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và kinh doanh trái phép

06/12/1995

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133730& Keyword=677

 

2

Quyết định

1195/QĐ-UB ngày 22/10/1997

Về việc sát nhập, chia tách tổ dân phố của phường Thống Nhất thuộc thị xã Pleiku

22/10/1997

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toan van.aspx?ItemID= 133733&Keyword=1195

 

3

Quyết định

2117/QĐ-UB ngày 06/11/1996

Vê chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Gia Lai

11/06/1996

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133732& Keyword=2117

 

4

Quyết định

34/1998/Q Đ-UB ngày 08/01/1998

Về việc chia tách tổ dân phố của phường Hoa Lư thuộc thị xã Pleiku

08/01/1997

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133731& Keyword=34/1998

 

5

Quyết định

136/1998/Q Đ-UB ngày 04/02/1998

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm khuyến nông tỉnh Gia Lai

04/02/1998

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133737& Keyword=136

 

6

Quyết định

665/1998/Q Đ-UB ngày 30/6/1998

Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Đức Cơ

30/6/1998

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=133738& Keyword=665

 

7

Quyết định

695/1998/Q Đ-UB ngày 02/7/1998

Về việc bổ sung chế độ phụ cấp đặc thù nghề đặc biệt đối với công chức, viên chức ngành y tế

02/7/1998

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133743& Keyword=695

 

8

Quyết định

1217/1998/Q Đ-UB ngày 24/9/1998

Về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Đào tạo nghề từ S Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động-Thương binh-Xã hội

24/9/1998

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID= 133742& Keyword= 1217

 

9

Quyết định

1269/1998/Q Đ-UB ngày 06/10/1998

Về việc thành lập Trung tâm văn hoá thông tin tỉnh Gia Lai

06/10/1998

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133741&Keyword=1269

 

10

Quyết định

1287/1998/Q Đ-UB ngày 08/10/1998

Về việc thành lập Ban quản lý đa dạng hoá nông nghiệp tỉnh Gia Lai

10/08/1998

Đang cập nhật

 

11

Quyết định

1431/1998/Q Đ-UB ngày 27/10/1998

Về việc chuẩn y quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ bo trợ nạn nhân chất độc da cam do chiến tranh ở Việt Nam của tỉnh

27/10/1998

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133740& Keyword=1431

 

12

Quyết định

1436/1998/Q Đ-UB ngày 27/10/1998

Về việc phê chuẩn Điều lệ hoạt động của Chi hội Dược học tỉnh Gia Lai

27/10/1998

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133739& Keyword=1436

 

13

Quyết định

1725/1998/Q Đ-UB ngày 11/12/1998

Về việc thành lập Thôn, thuộc xã Chư Jôr, huyện Chư Păh

11/12/1998

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID= 133747&Keyword=1725

 

14

Quyết định

1726/1998/Q Đ-UB ngày 11/12/1998

Về việc chia tách Thôn, thuộc xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh

11/12/1998

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133746&Keyword=1726

 

15

Quyết định

1727/1998/Q Đ-UB ngày 11/12/1998

Về việc chia tách Thôn, thuộc xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh

11/12/1998

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133748&Keyword=1727

 

16

Quyết định

1728/1998/Q Đ-UB ngày 11/12/1998

Về việc chia tách Thôn, thuộc thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh

11/12/1998

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133749& Keyword=1728

 

17

Quyết định

04/1999/QĐ-UB ngày 09/01/1999

Về việc thành lập làng Chơ Kâu thuộc xã Krong, huyện Kbang

09/01/1999

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=69259

 

18

Quyết định

05/1999/QĐ-UB ngày 09/01/1999

Về việc thành lập thôn Yit Le 2 thuộc xã Ia Lang, huyện Đức Cơ

09/01/1999

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69261

 

19

Quyết định

15/1999/QĐ-UB ngày 11/02/1999

V/v thành lập Ban điều hành dự án của tỉnh thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

11/02/1999

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69275

 

20

Quyết định

19/1999/QĐ-UB ngày 09/03/1999

Về việc thành lập Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Kon Ka Kinh

09/3/1999

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69294

 

21

Quyết định

20/1999/QĐ-UB ngày 09/03/1999

Về việc phê chuẩn quy chế hoạt động của Ban Liên lạc tù chính trị tỉnh Gia Lai

09/3/1999

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69298

 

22

Quyết định

31/1999/QĐ-UB ngày 28/4/1999

Về việc thành lập Ban quản lý dự án định canh, định cư và kinh tế mới huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai trên cơ sở Ban quản lý dự án vùng kinh tế mới Ayun Hạ và Ban quản lý dự án định canh, định cư huyện Ayun Pa

28/4/1999

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69325

 

23

Quyết định

42/1999/QĐ-UB ngày 11/6/1999

Về việc thành lập Tổ giám sát điều tra, xác định nạn nhân bị hậu quả chất độc hóa học

06/11/1999

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69332&Keyword=42/1999

 

24

Quyết định

52/1999/QĐ-UB ngày 06/7/1999

Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Phú Thiện

06/7/1999

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69352

 

25

Quyết định

53/1999/QĐ-UB ngày 06/7/1999

Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Chư Păh

06/7/1999

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69357

 

26

Quyết định

54/1999/QĐ-UB ngày 06/7/1999

Về việc chuyển đổi Trường phổ thông cấp 2 + 3 Mang Yang thành Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ

06/7/1999

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq - toanvan.aspx?ItemID=69363

 

27

Quyết định

55/1999/QĐ-UB ngày 06/7/1999

Về việc chuyển đổi Trường phổ thông cấp 2 + 3 Quang Trung thành Trường Trung học phổ thông Quang Trung

06/7/1999

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69366

 

28

Quyết định

56/1999/QĐ-UB ngày 06/7/1999

Về việc chia tách Trường phổ thông cấp 2 + 3 Chư Sê thành Trường Trung học phổ thông Chư Sê và Trường Trung học cơ sở thị trấn Chư Sê

06/7/1999

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69371

 

29

Quyết định

58/1999/QĐ-UB ngày 20/7/1999

Về việc thành lập Ủy ban lương thực của tỉnh

20/7/1999

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69375

 

30

Quyết định

60/1999/QĐ-UB ngày 29/7/1999

Về việc thành lập Tổ dân phố thuộc thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê

29/7/1999

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69378

 

31

Quyết định

106/1999/QĐ-UB ngày 19/10/1999

Về việc bổ sung chức năng kinh doanh cho Công ty Mía đường Gia Lai

19/10/1999

http://vbpI.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69405

 

32

Quyết định

123/1999/QĐ-UB ngày 16/12/1999

Về việc hợp nhất Công ty Thương mại An Khê và Công ty Thương mại Kbang để thành lập Công ty Thương mại Đông Gia Lai

16/12/1999

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69416

 

33

Quyết định

124/1999/QĐ-UB ngày 16/12/1999

Về việc đổi tên Công ty Thủy nông Gia Lai thành Công ty Khai thác công trình Thủy lợi Gia Lai

16/12/1999

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69417

 

34

Quyết định

457/1999/QĐ-UB ngày 14/5/1999

Về việc bổ sung chức năng ngành nghề kinh doanh cho Công ty Vận tải hàng hóa

14/5/1999

Đang cập nhật

 

35

Quyết định

01/2000/QĐ-UB ngày 03/01/2000

Về việc thành lập Trường Trung học Phổ thông Ia Ly

03/01/2000

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70194

 

36

Quyết định

28/2000/QĐ-UB ngày 18/4/2000

Về việc phân công các Sở, các ban, ngành và các doanh nghiệp của tỉnh trực tiếp giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn nhằm thực hiện chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo

18/4/2000

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70225

 

37

Quyết định

38/2000/QĐ-UB ngày 10/5/2000

Về việc thành lập và đổi tên các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn

10/5/2000

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70228

 

38

Quyết định

45/2000/QĐ-UB ngày 19/5/2000

Về việc thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai

19/5/2000

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70233

 

39

Quyết định

49/2000/QĐ-UB ngày 28/6/2000

Về việc thành lập Thôn mới

28/6/2000

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70237

 

40

Quyết định

54/2000/QĐ-UB ngày 19/7/2000

Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông bán công An Khê

19/7/2000

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70247

 

41

Quyết định

56/2000/QĐ-UB ngày 02/8/2000

Về việc tách Trường Trung học phổ thông (cấp 2 + 3) Kbang thành Trường Trung học phổ thông (cấp 3) Kbang và Trường Trung học cơ sở (cấp 2) Nguyễn Bỉnh Khiêm - thị trấn Kbang

02/8/2000

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70250

 

42

Quyết định

60/2000/QĐ-UB ngày 16/8/2000

Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Quang Trung - huyện Kông Chro

16/8/2000

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70266

 

43

Quyết định

62/2000/QĐ-UB ngày 16/8/2000

Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo - huyện Mang Yang

16/8/2000

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID

 

44

Quyết định

63/2000/QĐ-UB ngày 23/8/2000

Về việc đổi tên Trường PTTH bán công Pleiku thành trường THPT bán công Phan Bội Châu

23/8/2000

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70270

 

45

Chỉ thị

10/2000/CT-UB ngày 19/9/2000

Về công tác vận động, tiếp nhận và quản lý tài chính đối với các dự án và các nguồn viện trợ phi chính phủ

19/9/2000

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70212

 

46

Quyết định

81/2000/QĐ-UB ngày 09/10/2000

Về việc đổi tên Hạt kiểm lâm huyện Mang Yang (cũ) thành Hạt kiểm lâm huyện Đăk Đoa

09/10/2000

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=70278

 

47

Quyết định

82/2000/QĐ-UB ngày 09/10/2000

Về việc thành lập Hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang (mới)

09/10/2000

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70281

 

48

Quyết định

87/2000/QĐ-UB ngày 08/11/2000

Về việc đổi tên Tổ dân phố

08/11/2000

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70285

 

49

Quyết định

01/2001/QĐ-UB ngày 02/01/2001

Về việc đổi tên Trung tâm Y tế huyện Mang Yang (cũ) thành Trung tâm Y tế huyện Đăk Đoa

02/01/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69679

 

50

Quyết định

02/2001/QĐ-UB ngày 02/01/2001

Về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Mang Yang (mới)

02/01/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69680

 

51

Quyết định

04/2001/QĐ-UB ngày 18/01/2001

Về việc thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Pleiku

18/01/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69682

 

52

Quyết định

05/2001/QĐ-UB ngày 18/01/2001

Về việc thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Kông Chro

18/01/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69684

 

53

Quyết định

06/2001/QĐ-UB ngày 19/01/2001

Về việc thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Yang

19/01/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69686

 

54

Quyết định

15/2001/QĐ-UB ngày 08/3/2001

Về việc chia tách và thành lập thôn mới

08/3/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69692

 

55

Quyết định

16/2001/QĐ-UB ngày 08/03/2001

Về việc thành lập thôn mới

08/3/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69693

 

56

Quyết định

18/2001/QĐ-UB ngày 19/03/2001

V/v phê chuẩn điều lệ hoạt động của Hội đồng khoa học kỹ thuật tỉnh

19/3/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69698&Keyword= 18/2001

 

57

Quyết định

23/2001/QĐ-UB ngày 02/4/2001

Về việc thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Kbang

02/4/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69701

 

58

Quyết định

24/2001/QĐ-UB ngày 02/4/2001

Về việc thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Sê

02/4/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69703&Keyword=24/2001

 

59

Quyết định

25/2001/QĐ-UB ngày 05/4/2001

Về việc thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Đoa

05/4/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69705

 

60

Quyết định

26/2001/QĐ-UB ngày 10/4/2001

Về việc thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Ayun Pa

27/4/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69706&Keyword=26/2001

 

61

Quyết định

27/2001/QĐ-UB ngày 10/4/2001

Về việc thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Cơ

10/4/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69707

 

62

Quyết định

31/2001/QĐ-UB ngày 20/4/2001

Về việc đổi tên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, thành phố thành Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, huyện, thành phố

20/4/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=69708

 

63

Quyết định

37/2001/QĐ-UB ngày 15/5/2001

Về việc kiện toàn Ban điều hành dự án chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho phụ nữ và trẻ em tỉnh Gia Lai

15/5/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69711

 

64

Quyết định

38/2001/QĐ-UB ngày 15/5/2001

Về việc thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Păh

15/5/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69713

 

65

Quyết định

40/2001/QĐ-UB ngày 24/5/2001

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chng tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh

24/5/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69755

 

66

Quyết định

41/2001/QĐ-UB ngày 24/5/2001

Về việc đổi tên 8 trường học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

24/5/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69760

 

67

Quyết định

42/2001/QĐ- UB ngày 24/5/2001

Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông bán công Lê Lợi

24/5/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69761

 

68

Quyết định

44/2001/QĐ-UB ngày 24/5/2001

V/v cho phép lập Hội khuyến học tỉnh Gia Lai

24/5/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69762

 

69

Quyết định

45/2001/QĐ-UB ngày 28/5/2001

Về việc thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pa

28/5/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69763

 

70

Quyết định

51/2001/QĐ-UB ngày 13/6/2001

Về việc chia tách Trường Trung học phổ thông Ia Grai (cấp 2 + 3) thành Trường Trung học phổ thông Ia Grai (cấp 3) và Trường Trung học cơ sở thị trấn Ia Kha (cấp 2)

13/6/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69764

 

71

Quyết định

52/2001/QĐ-UB ngày 13/6/2001

Về việc thành lập 05 trạm y tế xã, phường

13/7/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69765

 

72

Quyết định

58/2001/QĐ-UB ngày 13/7/2001

Về việc chia tách, thành lập thôn, làng

13/7/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69768

 

73

Quyết định

59/2001/QĐ-UB ngày 13/7/2001

Về việc chia tách thôn

13/7/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69769

 

74

Quyết định

60/2001/QĐ-UB ngày 13/7/2001

Về việc chia tách thôn, thành lập tổ dân phố

13/7/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69771

 

75

Quyết định

61/2001/QĐ-UB ngày 31/7/2001

Về việc chia tách, thành lập thôn

13/7/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69277

 

76

Quyết định

65/2001/QĐ-UB ngày 14/8/2001

Về việc bổ sung Quyết định số 42/2001/QĐ- UB ngày 24-5-2001 về việc thành lập Trường Trung học phổ thông bán công Lê Lợi

14/8/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69280

 

77

Quyết định

82/2001/QĐ-UB ngày 02/10/2001

Về việc ban hành bản quy định về quy trình xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng

02/10/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69296

 

78

Chỉ thị

14/2001/CT-UB ngày 30/10/2001

Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan nhà nước

30/10/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69690

 

79

Quyết định

109/2001/QĐ-UB ngày 26/12/2001

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố

26/12/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69313

 

80

Quyết định

110/2001/QĐ-UB ngày 26/12/2001

Về việc thành lập tổ dân phố

26/12/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69314

 

81

Quyết định

111/2001/QĐ-UB ngày 26/12/2001

Về việc chia tách thôn, thành lập tổ dân phố

26/12/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69317

 

82

Quyết định

117/2001/QĐ-UB ngày 31/12/2001

Về việc chia tách, thành lập thôn

31/12/2001

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69324

 

83

Quyết định

03/2002/QĐ-UB ngày 03/01/2002

Về việc chuyển đổi 14 Lâm trường thành Ban quản lý rừng phòng hộ

03/01/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68463

 

84

Quyết định

04/2002/QĐ-UB ngày 03/01/2002

Về việc thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh

03/01/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68465

 

85

Quyết định

07/2002/QĐ-UB ngày 10/01/2002

Về việc chia tách và thành lập thôn, tổ dân phố

10/01/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68469

 

86

Quyết định

08/2002/QĐ-UB ngày 10/01/2002

Về việc chia tách và thành lập thôn, tổ dân phố

10/01/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=68471

 

87

Quyết định

14/2002/QĐ-UB ngày 19/03/2002

Về việc đặt tên mới và đổi tên một số đường phố ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

19/3/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68486

 

88

Quyết định

16/2002/QĐ-UB ngày 20/03/2002

Về việc thành lập ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Grai trên cơ sở Ban quản lý các dự án định canh, định cư huyện Ia Grai và Ban quản lý xây dựng, sửa chữa các công trình huyện Ia Grai

20/3/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=68489

 

89

Quyết định

21/2002/QĐ-UB ngày 08/4/2002

Về việc ban hành quy ché cán bộ tăng cường cơ sở

08/4/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68525

 

90

Quyết định

34/2002/QĐ-UB ngày 23/4/2002

Về việc thành lập Trạm y tế xã Cư An

23/4/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68531

 

91

Quyết định

37b/2002/QĐ-UB ngày 26/4/2002

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố ở thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ

26/4/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan. aspx?ItemID=68532

 

92

Quyết định

38a/2002/QĐ-UB ngày 02/5/2002

Về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh với Hội Nông dân tỉnh Gia Lai

02/5/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=68533

 

93

Quyết định

44/2002/QĐ-UB ngày 20/6/2002

Về việc chia tách Trường Trung học phổ thông Krông Pa (cấp 2 + 3) thành Trường Trung học phổ thông Chu Văn An (cấp 3) và Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm (cấp 2)

20/6/2002

http ://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=68542

 

94

Quyết định

45/2002/QĐ-UB ngày 27/6/2002

Về việc phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động Hội khuyến khích và hỗ trợ phát triển giáo dục tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai)

27/6/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68544

 

95

Quyết định

57/2002/QĐ-UB ngày 29/7/2002

Về việc chia tách, thành lập thôn, làng thuộc xã Hra, xã Ayun, huyện Mang Yang

29/7/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68546

 

96

Quyết định

58/2002/QĐ-UB ngày 29/7/2002

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố thuộc phường Thống Nhất, thành phố Pleiku

29/7/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68547

 

97

Quyết định

59/2002/QĐ-UB ngày 29/7/2002

Về việc chia tách, thành lập thôn, tổ dân phố thuộc thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê

29/7/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68548

 

98

Quyết định

60/2002/QĐ-UB ngày 29/7/2002

Về việc chia tách, thành lập thôn, làng các xã, thị trấn thuộc huyện Chư Păh

29/7/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68549

 

99

Quyết định

68/2002/QĐ-UB ngày 15/8/2002

Về việc thành lập các Trạm y tế xã

15/8/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68555

 

100

Quyết định

80/2002/QĐ-UB ngày 18/9/2002

Về việc chia tách, thành lập thôn, tổ dân phố thuộc phường Diên Hồng và xã Biển Hồ - thành phố Pleiku

18/9/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68624

 

101

Quyết định

81/2002/QĐ-UB ngày 18/9/2002

Về việc thành lập Ban chỉ đạo giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số

18/9/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68625

 

102

Quyết định

85/2002/QĐ-UB ngày 14/10/2002

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ s của tỉnh

14/10/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68628

 

103

Quyết định

86/2002/QĐ-UB ngày 28/10/2002

Về việc sắp xếp Ban đổi mới qun lý doanh nghiệp tỉnh Gia Lai

28/10/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68630

 

104

Quyết định

87/2002/QĐ-UB ngày 01/11/2002

Về việc thành lập Chi cục phát triển lâm nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/11/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68631

 

105

Quyết định

89/2002/QĐ-UB ngày 19/11/2002

Về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu giống cây trồng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

19/11/2002

http://vbpl.vn/ gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68872

 

106

Quyết định

90/2002/QĐ-UB ngày 19/11/2002

Về việc sửa đổi lại điều 3 Quyết định số 87/2002/QĐ-UB ngày 01/11/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

19/11/2002

http://vbpl.vn/giaIai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68873

 

107

Quyết định

93/2002/QĐ-UB ngày 28/11/2002

Thành lập trung tâm truyền thông - giáo dục sức khoẻ trực thuộc Sở Y tế

28/11/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68876

 

108

Quyết định

97/2002/QĐ-UB ngày 05/12/2002

Về việc thành lập Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Gia Lai

05/12/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68882

 

109

Quyết định

98/2002/QĐ-UB ngày 17/12/2002

Về việc thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng

17/12/2002

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68884

 

110

Quyết định

03/2003/QĐ-UB ngày 13/01/2003

Về việc chia tách, đổi tên thôn

13/01/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68894

 

111

Quyết định

04/2003/QĐ-UB ngày 15/01/2003

Về việc thành lập Ban an toàn giao thông tỉnh Gia Lai

15/01/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68896

 

112

Quyết định

15/2003/QĐ-UB ngày 19/02/2003

Về việc đổi tên và quy định lại nhiệm vụ Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp

19/02/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69855

 

113

Quyết định

18/2003/QĐ-UB ngày 03/03/2003

Về việc thành lập Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Gia Lai

03/3/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70057

 

114

Quyết định

19/2003/QĐ-UB ngày 03/03/2003

Về việc chuyển giao nhiệm vụ thường trực Chương trình 135

03/3/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70058

 

115

Quyết định

20/2003/QĐ-UB ngày 03/03/2003

Về việc thành lập Trung tâm y tế huyện Ia Pa

03/3/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70060

 

116

Quyết định

21/2003/QĐ-UB ngày 03/3/2003

Về việc thành lập Trạm Kiểm lâm huyện Ia Pa

03/3/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70061

 

117

Quyết định

22/2003/QĐ-UB ngày 03/3/2003

Về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu đường 19 - tỉnh Gia Lai

03/3/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70062

 

118

Quyết định

31/2003/QĐ-UB ngày 31/03/2003

Về một thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa

31/3/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70089

 

119

Quyết định

51/2003/QĐ-UB ngày 15/5/2003

Về việc chia tách Trường học

15/5/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70190

 

120

Quyết định

52/2003/QĐ-UB ngày 15/5/2003

Về việc thành lập Thôn

15/5/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70192

 

121

Quyết định

53/2003/QĐ-UB ngày 15/5/2003

Về việc thành lập Thôn

15/5/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70300

 

122

Quyết định

54/2003/QĐ-UB ngày 15/5/2003

Về việc thành lập Thôn

15/5/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70193

 

123

Quyết định

55/2003/QĐ-UB ngày 15/5/2003

Về việc chia tách, thành lập Thôn

15/5/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70195

 

124

Quyết định

57/2003/QĐ-UB ngày 26/5/2003

Về việc chia tách Trường học

26/5/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70198

 

125

Quyết định

61/2003/QĐ-UB ngày 02/6/2003

Về việc chia tách Trường học

02/06/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70204

 

126

Quyết định

63/2003/QĐ-UB ngày 04/6/2003

Về việc chuyển vườn quốc gia Kon Ka Kinh về Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp quản lý

04/6/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70206

 

127

Quyết định

66/2003/QĐ-UB ngày 18/6/2003

Về việc thành lập Trạm Thú y huyện Ia Pa

18/6/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70209

 

128

Quyết định

72/2003/QĐ-UB ngày 09/7/2003

Về việc thành lập Trường trung học phổ thông Ia Sao

09/7/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70215

 

129

Quyết định

73/2003/QĐ-UB ngày 09/7/2003

Về việc thành lập Trạm bảo vệ thực vật huyện Ia Pa

09/7/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70218

 

130

Quyết định

91/2003/QĐ-UB ngày 15/8/2003

Về việc diều chuyển nhiệm vụ và đổi tên Trường học

15/8/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70252

 

131

Quyết định

92/2003/QĐ-UB ngày 15/8/2003

Về việc thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm tỉnh Gia Lai

15/8/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70236

 

132

Quyết định

93/2003/QĐ-UB ngày 15/8/2003

Về việc cho phép thành lập Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Gia Lai

15/8/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70238

 

133

Quyết định

95/2003/QĐ-UB ngày 28/8/2003

Về việc thành lập Thôn

28/8/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70239

 

134

Quyết định

96/2003/QĐ-UB ngày 28/8/2003

Về việc chia tách, thành lập Thôn

28/8/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70240

 

135

Quyết định

97/2003/QĐ-UB ngày 28/8/2003

Về việc chia tách, thành lập Thôn

28/8/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70241

 

136

Quyết định

102/2003/QĐ-UB ngày 22/9/2003

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục trung học cơ sở tỉnh Gia Lai

22/9/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70253

 

137

Quyết định

122/2003/QĐ-UB ngày 19/12/2003

Về việc đổi tên Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Gia Lai thành Sở Nội vụ Gia Lai

19/12/2003

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70287

 

138

Quyết định

10/2004/QĐ-UB ngày 04/02/2004

Về việc thành lập Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai

04/02/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69368

 

139

Quyết định

11/2004/QĐ-UB ngày 05/02/2004

Về việc thành lập Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Pơ tỉnh Gia Lai

05/02/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69374

 

140

Quyết định

19/2004/QĐ-UB ngày 19/02/2004

Về việc đổi tên Hạt Kiểm lâm An Khê thành Hạt Kiểm lâm thị xã An Khê

19/02/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69389

 

141

Quyết định

21/2004/QĐ-UB ngày 19/02/2004

Về việc thành lập Trung tâm tin học thuộc Văn phòng HĐND và UBND tỉnh

19/02/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69392

 

142

Quyết định

23/2004/QĐ-UB ngày 23/02/2004

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xóa đói giảm nghèo tỉnh Gia Lai

23/02/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69395

 

143

Quyết định

28/2004/QĐ-UB ngày 18/03/2004

Về việc thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng

18/3/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69398

 

144

Quyết định

29/2004/QĐ-UB ngày 19/03/2004

Về việc thành lập Ban Ch đạo hoạt động hè hàng năm cho Thanh thiếu niên, học sinh, sinh

19/03/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69399

 

145

Quyết định

31/2004/QĐ-UB ngày 24/03/2004

Về việc thành lập Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Dăk Pơ

24/03/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69402

 

146

Quyết định

34/2004/QĐ-UB ngày 05/4/2004

Về việc thành lập Trạm thú y huyện Đăk Pơ

05/4/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69406

 

147

Quyết định

35/2004/QĐ-UB ngày 05/4/2004

Về việc thành lập Trạm Bo vệ thực vật huyện Đăk Pơ

05/4/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69407

 

148

Quyết định

36/2004/QĐ-UB ngày 05/4/2004

Về việc đổi tên Trạm Bảo vệ thực vật huyện An Khê thành Trạm Bo vệ thực vật thị xã An Khê

05/4/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=69408

 

149

Quyết định

37/2004/QĐ-UB ngày 05/4/2004

Về việc đổi tên Trạm thú y huyện An Khê thành Trạm thú y thị xã An Khê

05/4/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69409

 

150

Quyết định

48/2004/QĐ- UB ngày 21/4/2004

Về việc ban hành quy định về cán bộ, công chức cấp xã

21/4/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69459

 

151

Quyết định

49/2004/QĐ-UB ngày 21/4/2004

Về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề Ayunpa

21/4/2004

Đang cập nhật

 

152

Quyết định

50/2004/QĐ-UB ngày 21/4/2004

Về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề An Khê

21/4/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69460

 

153

Quyết định

51/2004/QĐ-UB ngày 21/4/2004

Về việc bổ sung chức năng Công báo cấp tỉnh cho Trung tâm Tin học thuộc Văn phòng HĐND&UBND tỉnh

21/4/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69461

 

154

Quyết định

64/2004/QĐ-UB ngày 11/6/2004

Về việc thành lập Ban quản lý dự án rừng phòng hộ đầu nguồn sông Ba huyện Đăk Pơ

11/6/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69474

 

155

Quyết định

66/2004/QĐ-UB ngày 14/6/2004

Về việc chia tách và thành lập Thôn mới

14/6/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69476

 

156

Quyết định

72/2004/QĐ-UB ngày 16/6/2004

Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, huyện Krông Pa

16/6/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69494

 

157

Quyết định

73/2004/QĐ-UB ngày 16/6/2004

Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, thị xã An Khê

16/6/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69495

 

158

Quyết định

74/2004/QĐ-UB ngày 16/6/2004

Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Trần Phú, huyện Chư Prông

16/6/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69496

 

159

Quyết định

75/2004/QĐ-UB ngày 16/6/2004

Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Nhơn Hòa, huyện Chư Sê

16/6/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69499

 

160

Quyết định

76/2004/QĐ-UB ngày 16/6/2004

Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, huyện Ia Pa

16/6/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69501

 

161

Quyết định

78/2004/QĐ-UB ngày 28/6/2004

Về việc thành lập Trung tâm xúc tiến Đầu tư

28/6/2004

Đang cập nhật

 

162

Quyết định

93/2004/QĐ-UB ngày 13/8/2004

Về việc chia tách và thành lập thôn mới huyện Chư Prông

13/8/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69543

 

163

Quyết định

94/2004/QĐ-UB ngày 13/8/2004

Về việc chia tách và thành lập thôn mới huyện Ayun Pa

13/8/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69553

 

164

Quyết định

95/2004/QĐ-UB ngày 19/8/2004

Về việc thành lập Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai

19/8/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69557

 

165

Quyết định

98/2004/QĐ-UB ngày 31/8/2004

Về việc thành lập Ban Vận động giải thưởng kiến trúc của tỉnh

31/8/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69558

 

166

Quyết định

105/2004/QĐ-UB ngày 06/10/2004

Về việc thành lập Ban đền bù GPMB và tái định cư

06/10/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69559

 

167

Quyết định

107/2004/QĐ-UB ngày 15/10/2004

Về việc thành lập Ban quản lý dự án phòng chng sốt rét - quỹ toàn cầu tỉnh Gia Lai

15/10/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69560

 

168

Quyết định

109/2004/QĐ-UB ngày 22/10/2004

Về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng chuyên ngành giao thông vận tải tỉnh Gia Lai

22/10/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69562

 

169

Quyết định

111/2004/QĐ-UB ngày 27/10/2004

V/v thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh

27/10/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69566

 

170

Quyết định

112/2004/QĐ-UB ngày 03/11/2004

Về việc chia tách, thành lập thôn mới huyện Đức Cơ

03/11/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69567

 

171

Quyết định

113/2004/QĐ-UB ngày 03/11/2004

Về việc chia tách, thành lập thôn mới huyện Đăk Đoa

03/11/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69568

 

172

Quyết định

114/2004/QĐ-UB ngày 03/11/2004

Về việc chia tách, thành lập thôn mới huyện Đăk Pơ

03/11/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69569

 

173

Quyết định

115/2004/QĐ-UB ngày 03/11/2004

Về việc chia tách, thành lập thôn mới Pleiku

03/11/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69570

 

174

Quyết định

116/2004/QĐ-UB ngày 08/11/2004

Về việc tách Phòng Tổng hợp thuộc Sở Giáo dục-Đào tạo thành Văn phòng và Phòng Kế hoạch tài chính

08/11/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69572

 

175

Quyết định

128/2004/QĐ-UB ngày 02/12/2004

Về việc kiện toàn Ban Điều hành dự án GDTH cho trẻ em có hoàn cnh khó khăn

02/12/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69578

 

176

Quyết định

129/2004/QĐ-UB ngày 03/12/2004

Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo công tác bảo hộ lao động tỉnh

03/12/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69579

 

177

Quyết định

130/2004/QĐ-UB ngày 03/12/2004

Về việc thành lập Hội đồng Thi đua khen thưng tỉnh

03/12/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69585

 

178

Quyết định

132/2004/QĐ-UB ngày 07/12/2004

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống ma túy tội phạm của tỉnh

07/12/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69591

 

179

Quyết định

141/2004/QĐ-UB ngày 16/12/2004

Về việc ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng thi đua khen thưởng

16/12/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69602

 

180

Quyết định

142/2004/QĐ-UB ngày 17/12/2004

Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Chi Cục bảo vệ thực vật

17/12/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69604

 

181

Quyết định

144/2004/QĐ-UB ngày 21/12/2004

Về chuyển đổi Trạm Trồng rừng thành phố Pleiku thành Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

21/12/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69608

 

182

Quyết định

145/2004/QĐ-UB ngày 21/12/2004

Về việc thành lập Ban Dân tộc tỉnh

21/12/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69610

 

183

Quyết định

146/2004/QĐ-UB ngày 21/12/2004

Về việc thành lập Ban Tôn giáo tỉnh

21/12/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69611

 

184

Quyết định

150/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em của tnh

31/12/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69613

 

185

Quyết định

151/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004

Về việc thành lập Trung tâm khuyến công tỉnh

31/12/2004

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69616

 

186

Quyết định

03/2005/QĐ-UB ngày 24/01/2005

Về việc áp dụng cơ chế "một cửa" tại UBND các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh

24/01/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70368

 

187

Quyết định

04/2005/QĐ-UB ngày 24/01/2005

Về việc thành lập Văn phòng và Phòng Nghiệp vụ thuộc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại tỉnh

24/01/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70369

 

188

Quyết định

20/2005/QĐ-UB ngày 31/01/2005

V/v ban hành bản Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã, phường, thị trấn

02/10/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70373

 

189

Quyết định

30/2005/QĐ-UB ngày 25/02/2005

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy tỉnh

25/02/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70380

 

190

Quyết định

35/2005/QĐ-UB ngày 15/3/2005

Về việc thành lập Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Gia Lai

15/3/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70413

 

191

Quyết định

39/2005/QĐ-UB ngày 23/3/2005

Thành lập Ban quản lý, điều hành quỹ đến ơn, đáp nghĩa của tỉnh Gia Lai

23/3/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=70416

 

192

Quyết định

40/2005/QĐ-UB ngày 30/3/2005

Về việc chia tách, thành lập Thôn mới

30/3/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70418

 

193

Quyết định

41/2005/QĐ-UB ngày 30/3/2005

Về việc thành lập Thôn mới

30/3/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70420

 

194

Quyết định

42/2005/QĐ-UB ngày 30/3/2005

Về việc chia tách, thành lập Tổ dân phố mới

30/3/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70421

 

195

Quyết định

43/2005/QĐ-UB ngày 30/3/2005

Về việc chia tách, thành lập Tổ dân phố mới

30/3/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70428

 

196

Quyết định

45/2005/QĐ-UB ngày 13/4/2005

Về việc đổi tên Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Gia Lai thành Trung tâm hoạt động thanh niên tỉnh Gia Lai

13/4/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=70431

 

197

Quyết định

46/2005/QĐ-UB ngày 13/4/2005

Về việc đổi tên Nhà văn hoá Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai thành Nhà thiếu nhi tỉnh Gia Lai

13/4/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70433

 

198

Quyết định

48/2005/QĐ-UB ngày 13/4/2005

Về việc phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Qu bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai

13/4/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70438

 

199

Quyết định

50/2005/QĐ-UB ngày 19/4/2005

Về việc thành lập Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo của tỉnh

21/4/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70439

 

200

Quyết định

51/2005/QĐ-UB ngày 20/4/2005

Về việc kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Gia Lai

20/4/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70442

 

201

Quyết định

52/2005/QĐ-UB ngày 21/4/2005

Về việc sửa đổi và tổ chức lại điểm 3 của Điều 3 Quyết định 145/2004/QĐ-UB ngày 21 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh

21/4/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70443

 

202

Quyết định

54/2005/QĐ-UB ngày 22/4/2005

Về việc thành lập Ban chỉ đạo đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn tỉnh Gia Lai

22/4/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70447

 

203

Quyết định

57/2005/QĐ-UB ngày 26/4/2005

Về chuyển giao chức năng, nhiệm vụ và biên chế làm công tác phát hành phim và chiếu bóng từ Công ty Văn hoá du lịch sang cho Trung tâm Văn hoá thông tin tỉnh

26/4/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70449

 

204

Quyết định

61/2005/QĐ-UB ngày 16/5/2005

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo về du lịch của tỉnh

26/5/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=71728

 

205

Quyết định

62/2005/QĐ-UB ngày 16/5/2005

Về việc chia tách Trường Trung học phổ thông Ia Ly (Trường cấp 2 + 3) thành Trường THPT Ia Ly (Trường cấp 3) và Trường PTTH Ia Ly (Trường cấp 2)

26/5/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70450

 

206

Quyết định

66/2005/QĐ-UB ngày 30/05/2005

Về việc thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất của tỉnh

30/5/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70478

 

207

Quyết định

67/2005/QĐ-UB ngày 31/05/2005

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thương mại, du lịch và chức năng quản lý nhà nước về thương mại và du lịch ở cấp huyện, cấp xã

06/10/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70481

 

208

Quyết định

72/2005/QĐ-UB ngày 15/06/2005

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng của tỉnh

25/6/200

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70491

 

209

Quyết định

76/2005/QĐ-UB ngày 27/6/2005

Về việc chia tách thành lập thôn mới

07/7/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70518

 

210

Quyết định

78/2005/QĐ-UB ngày 27/6/2005

Về việc thành lập các Trạm Y tế xã

07/7/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70524

 

211

Quyết định

80/2005/Q Đ-UB ngày 8/7/2005

Về việc chuyển đổi Trung tâm huấn luyện và đào tạo thể thao tỉnh Gia Lai thành đơn vị sự nghiệp có thu

18/7/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70527&Keyword=80/2005/Q %C4%90

 

212

Quyết định

81/2005/QĐ-UB ngày 8/7/2005

Về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân tỉnh Gia Lai

18/7/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70530

 

213

Quyết định

82/2005/QĐ-UB ngày 14/7/2005

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão; tìm kiếm, cứu nạn; phòng cháy, chữa cháy; phòng chống cháy, nổ và phòng chống cháy rừng tỉnh Gia Lai

24/7/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70534

 

214

Quyết định

84/2005/QĐ-UB ngày 19/7/2005

Về việc thành lập Hội đồng kỷ luật CCVC thuộc tỉnh

29/7/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70536

 

215

Quyết định

85/2005/QĐ-UB ngày 22/7/2005

Về việc chia tách, thành lập thôn mới

01/8/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70577

 

216

Quyết định

86/2005/QĐ-UB ngày 22/7/2005

Về việc đổi tên Phòng tổng hợp thuộc Thanh tra tỉnh thành Văn phòng Thanh tra tỉnh

08/02/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70578

 

217

Quyết định

87/2005/QĐ-UB ngày 22/7/2005

Về việc thành lập Ban quản lý dự án "Hỗ trợ nông dân nghèo Tây nguyên qua sản xuất lụa" của tỉnh

01/8/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133810& Keyword=87/2005

 

218

Quyết định

90/2005/QĐ-UB ngày 29/7/2005

Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách của tỉnh

09/8/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70580

 

219

Quyết định

102/2005/QĐ-UB ngày 11/8/2005

Về việc đặt tên mới, đổi tên một số đường phố trên địa bàn thành phố Pleiku và nội thị trấn Ia Pa

21/8/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70589

 

220

Quyết định

105/2005/QĐ-UB ngày 15/8/2005

Về việc thành lập Ban chỉ đạo định hướng chiến lược phát triển bền vững tỉnh Gia Lai

25/8/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toan van.aspx?ItemID=70593

 

221

Quyết định

110/2005/QĐ-UB ngày 05/9/2005

Về việc thành lập Phòng Y tế thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố

15/9/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70606

 

222

Quyết định

114/2005/QĐ-UB ngày 05/9/2005

Ban hành Quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai

15/9/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70614

 

223

Quyết định

116/2005/QĐ-UB ngày 12/9/2005

Về việc thành lập Quỹ việc làm cho người tàn tật

22/9/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70618

 

224

Quyết định

117/2005/QĐ-UB ngày 12/9/2005

Về việc ban hành quy định lập, sử dụng và quản lý Quỹ việc làm cho người tàn tật

12/9/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70620

 

225

Quyết định

120/2005/QĐ-UB ngày 19/10/2005

Về việc bổ sung tên giao dịch quốc tế, nhiệm vụ và phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Gia Lai

29/10/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70628

 

226

Quyết định

121/2005/QĐ-UB ngày 24/10/2005

Về việc thành lập Phòng quản lý nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc S Xây dựng

04/11/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70631

 

227

Quyết định

155/2005/QĐ-UB ngày 05/12/2005

Thành lập Chi cục Thủy lợi -Thủy sản

15/12/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70641

 

228

Quyết định

156/2005/QĐ-UB ngày 05/12/2005

Về việc đổi tên Phòng tổng hợp thuộc vườn Quốc gia Kon Ka Kinh thành Văn phòng và thành lập Phòng khoa học và k thuật thuộc vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

15/12/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70642

 

229

Quyết định

157/2005/QĐ-UB ngày 05/12/2005

Về việc chia tách một số thôn thuộc các xã An Tú, Cu An và Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

15/12/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70643

 

230

Quyết định

159/2005/QĐ-UB ngày 06/12/2005

Về việc chia tách một số thôn thuộc xã Phú An và xã Tân An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai

16/12/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70647

 

231

Quyết định

163/2005/QĐ-UB ngày 21/12/2005

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm lưu trữ tỉnh Gia Lai

01/12/2005

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=70649

 

232

Quyết định

01/2006/QĐ-UB ngày 09/01/2006

Về thành lập phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (gọi tắt là TBT) thuộc Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng- S Khoa học và Công nghệ

19/01/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=68644

 

233

Quyết định

03/2006/QĐ-UB ngày 18/01/2006

Về việc chia tách thôn thuộc xã Cư An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai

28/01/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=68652

 

234

Quyết định

06/2006/QĐ- UB ngày 16/02/2006

Bổ sung khoản 5 Điều 8 Quy định về cán bộ, công chức cấp xã ban hành kèm theo Quyết định số 48/2004/QĐ- UB ngày 21/04/2004 cùa UBND tỉnh

26/02/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68655

 

235

Quyết định

07/2006/Q Đ-UB ngày 23/02/2006

Về việc đổi tên Trung tâm hướng nghiệp 05 và 06 tỉnh Gia Lai thành Trung tâm giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Gia Lai

03/5/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68657

 

236

Quyết định

09/2006/QĐ-UB ngày 10/03/2006

Về tổ chức bộ máy của Sở Bưu chính Viễn thông

20/3/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68686

 

237

Quyết định

14/2006/QĐ-UB ngày 20/03/2006

Về việc thành lập Nhà khách Văn phòng Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

30/6/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68739

 

238

Quyết định

18/2006/QĐ-UB ngày 03/4/2006

Về việc xếp hạng Chi cục Kiểm lâm tỉnh và hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo

13/4/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68800

 

239

Quyết định

24/2006/QĐ-UB ngày 24/04/2006

Về việc tách Phòng Thanh tra - Cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ thành Thanh tra Sở và Phòng Cải cách hành chính thuộc Sở

05/04/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68879

 

240

Quyết định

27/2006/Q Đ-UB ngày 03/5/2006

Về việc thành lập Ban chỉ đạo giải quyết chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách Nhà nước của tỉnh

13/5/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68887

 

241

Quyết định

30/2006/QĐ-UB ngày 22/5/2006

Về việc giải thể các Hạt Phúc kiểm lâm sản, đội kiểm lâm cơ động; thành lập Đội kiểm lâm cơ động số 1, số 2 thuộc Chi cục kiểm lâm

02/6/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68889

 

242

Quyết định

33/2006/QĐ-UB ngày 26/5/2006

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia tỉnh Gia Lai

06/6/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68890

 

243

Quyết định

34/2006/QĐ-UB ngày 26/5/2006

Về việc thành lập Đội công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia tỉnh Gia Lai

06/6/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68891

 

244

Quyết định

35/2006/QĐ-UB ngày 26/5/2006

Về việc chia tách, thành lập một số thôn thuộc xã Ia Lâu và Ia Boòng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

06/6/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68892

 

245

Quyết định

36/2006/QĐ-UB ngày 26/5/2006

Về việc chia tách thôn 1 thuộc xã Diên Phú, thành phố Pleiku thành thôn 1 và thôn 6

06/6/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68900

 

246

Quyết định

37/2006/Q Đ-UB ngày 26/5/2006

Về việc chia tách một số thôn thuộc các xã Phú Cần, Chư Drăng và Ia Hdreh, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

07/6/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68901

 

247

Quyết định

38/2006/QĐ-UB ngày 26/5/2006

Về việc chia tách một số thôn thuộc các xã Nghĩa Hưng, Ia Ly, Nghĩa Hòa, Ia ka và Ia Khươl, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

07/6/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68902

 

248

Quyết định

39/2006/QĐ-UB ngày 06/6/2006

Về việc thành lập Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Đăk Đoa

16/6/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68903

 

249

Quyết định

40/2006/QĐ-UB ngày 06/6/2006

Về việc thành lập Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, thành phố Pleiku

16/6/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68904

 

250

Quyết định

41/2006/QĐ-UB ngày 06/6/2006

Về việc tách Phòng Đền bù và Tái định cư tỉnh thuộc Ban Đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư tỉnh thành Phòng Đn bù và Phòng Tái định cư thuộc Ban đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư tỉnh

16/6/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68905

 

251

Quyết định

43/2006/QĐ-UB ngày 30/6/2006

Về việc công nhận xã Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai là đô thị loại V

10/7/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68906

 

252

Quyết định

48/2006/QĐ-UB ngày 03/7/2006

Về việc thay thế thành viên Hội đồng tuyển sinh theo chế độ cử tuyển hàng năm của tỉnh

13/7/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68907

 

253

Quyết định

65/2006/QĐ-UB ngày 22/8/2006

Về việc chuyển giao các chức năng, nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công nghệ thông tin từ Sở Khoa học công nghệ và Sở Công nghiệp về Sở Bưu chính viễn thông thực hiện

09/02/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68991

 

254

Quyết định

66/2006/QĐ-UB ngày 28/8/2006

Về việc đổi tên công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Trà Đa tỉnh Gia Lai và giao cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Gia Lai quản lý

08/9/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68993

 

255

Quyết định

68/2006/QĐ-UB ngày 7/9/2006

Về việc chia tách, thành lập thôn thuộc xã Dun, Nhơn hoà và H’Bông huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

17/9/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68995

 

256

Quyết định

69/2006/QĐ-UB ngày 7/9/2006

Về việc chia tách tổ dân phố thuộc thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

17/9/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69000

 

257

Quyết định

82/2006/QĐ-UB ngày 13/10/2006

Về việc chia tách, thành lập, đổi tên tổ dân phố thuộc các phường An Bình, An Phú và An Tân, thị xã An Khê

23/10/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69050

 

258

Quyết định

84/2006/QĐ-UB ngày 19/10/2006

Về việc tạm thời quy định mức lương cho Phó Bí thư cấp ủy chuyên trách xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở (cấp xã)

29/10/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69056

 

259

Quyết định

87/2006/Q Đ-UB ngày 20/01/2006

Về việc sửa đổi tên, địa điểm đặt trụ sở của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, thành phố Pleiku

30/10/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69068

 

260

Quyết định

95/2006/QĐ-UB ngày 06/11/2006

Thành lập Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tỉnh Gia Lai

16/11/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69120

 

261

Quyết định

100/2006/QĐ-UB ngày 13/11/2006

Về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh

23/12/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=69147

 

262

Quyết định

102/2006/QĐ-UB ngày 04/12/2006

Về việc chia tách thôn thuộc các xã Ia Hrú, Ia Glai và Nhơn hoà, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

14/12/2006

http://www.gialai.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat/1022006qd-ubnd.679.aspx

 

263

Quyết định

109/2006/QĐ-UB ngày 26/12/2006

Về việc chia tách, thành lập thôn, làng thuộc các xã Ia Sao, Ia Hrung, Ia KRăi, Ia Tô và Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

05/01/2006

http ://www.gialai.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat/1092006qd-ubnd.688.aspx

 

264

Chỉ thị

03/2007/CT-UB ngày 25/01/2007

Về đẩy mạnh thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính các cấp của tỉnh

02/05/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toan van.aspx?ItemID=133809& Keyword=03/2007

 

265

Quyết định

06/2007/QĐ-UB ngày 23/01/2007

Thành lập Trường Trung cấp nghề Gia Lai

03/02/2006

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68514

 

266

Quyết định

15/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Chuyển đổi xí nghiệp công nghiệp chè bàu cạn thành Công ty chè Bàu Cạn

11/03/2007

http:// vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68601

 

267

Quyết định

16/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Chuyển đổi Xí nghiệp công nghiệp chè Biển hồ thành Công ty chè Biển Hồ

11/03/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68602

 

268

Quyết định

17/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Chuyển đổi Nông trường chè Ayun thành Công ty chè Ayun

11/03/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68603

 

269

Quyết định

18/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Củng cố, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty cà phê Gia Lai

11/03/2007

http://www.gialai.gov.vn/van- ban-quy-pham-phap- luat/182017qd-ubnd. 1088.aspx

 

270

Quyết định

19/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Củng cố, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty cà phê Chư Păh

11/03/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68605

 

271

Quyết định

20/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Chuyển đổi Lâm trường Ka Nak thành Công ty lâm nghiệp Ka Nak

11/03/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68606

 

272

Quyết định

21/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Chuyển đổi Lâm trường Lơ Ku thành Công ty lâm nghiệp Lơ Ku

11/03/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68607

 

273

Quyết định

22/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Chuyển đổi Lâm trường Trạm Lập thành Công ty lâm nghiệpTrạm Lập

11/03/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68608

 

274

Quyết định

23/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Chuyển đổi Lâm trường Krôngpa thành Công ty lâm nghiệp Krôngpa

11/03/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68609

 

275

Quyết định

24/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Chuyển đổi Lâm trường Đắk Roong thành Công ty lâm nghiệp Đắk Roong

11/03/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68610

 

276

Quyết định

25/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Chuyển đổi Lâm trường Sơ Pai thành Công ty lâm nghiệp Sơ Pai

11/03/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68611

 

277

Quyết định

26/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Chuyển đổi Lâm trường Hà Nừng thành Công ty lâm nghiệp Hà Nừng

11/03/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68612

 

278

Quyết định

27/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Chuyển đổi Lâm trường Kông H’De thành Công ty lâm nghiệp Kông H’De

11/03/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68613

 

279

Quyết định

28/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Chuyển đổi Lâm trường Ia Pa thành Công ty lâm nghiệp Ia Pa

11/03/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=68614

 

280

Quyết định

29/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Chuyển đổi Lâm trường Kông Chiêng thành Công ty lâm nghiệp Kông Chiêng

11/03/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133774& Keyword=29/2007

 

281

Quyết định

30/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Chuyển đổi Lâm trường Kông Chro thành Công ty lâm nghiệp Kông Chro

11/03/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133775& Keyword=30/2007

 

282

Quyết định

31/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Chuyển đổi Lâm trường Đức Cơ thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ

11/03/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133773& Keyword=31/2007

 

283

Quyết định

32/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Chuyển đổi Lâm trường Chư Păh II thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai

11/03/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=133770&Keyword=32/2007

 

………………….

292

Quyết định

41/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê

11/03/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID= 133761 & Keyword=41/2007

293

Quyết định

42/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai

11/03/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID= 133760& Keyword=42/2007

294

Quyết định

43/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa

11/03/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=133759& Keyword=43/2007

295

Quyết định

44/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Mố

11/03/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID= 133758& Keyword=44/2007

296

Quyết định

45/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai

11/03/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID= 133757& Keyword=45/2007

297

Quyết định

46/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Mang Yang

11/03/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID= 133756& Keyword=46/2007

298

Quyết định

47/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Hà Ra

11/03/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID= 133755& Keyword=47/2007

299

Quyết định

48/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê

11/03/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133754& Keyword=48/2007

300

Quyết định

49/2007/QĐ-UB ngày 01/03/2007

Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ xã Nam

11/03/2007

http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133753& Keyword=49/2007