BỘ TÀI CHÍNH
------------

Số: 670/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ BỊ ĐÌNH CHỈ CUNG CẤP

DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HOÁ

-----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ- CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 100/2007/QĐ-BTC ngày 6 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế lựa chọn và giám sát các tổ chức tư vấn định giá;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

>> Xem thêm:  Khi mua đất cần lưu ý những vấn đề gì ? Đặt cọc tiền mua đất có giá trị pháp lý như thế nào ?

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá bị tạm thời đình chỉ do không thực hiện đúng quy định trong quá trình thực hiện cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp và sai phạm trong việc lập hồ sơ đăng ký tham gia kiểm toán, gồm:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Ngân hàng Đông Á (EABS CO., Ltd);

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC);

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán ASNAF Việt Nam (ASNAF Co., Ltd);

Điều 2. Các doanh nghiệp nêu tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm khắc phục thiếu sót trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Bộ Tài chính sẽ xem xét cho phép các doanh nghiệp được tiếp tục thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá khi khắc phục thiếu sót trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần, các tổ chức tư vấn định giá và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Chỉ đạo ĐMPTDN;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND, Sở Tài chính tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Tổng công ty Nhà nước;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, website BTC;
- Lưu: VT, Vụ TCNH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

>> Xem thêm:  Mua đất bằng giấy viết tay nhưng đã bị mất giấy tờ mua bán ? Mua đất chỉ thỏa thuận qua lời nói ?