BỘ TÀI CHÍNH
--------------

Số: 671/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ BỊ LOẠI RA KHỎI DANH SÁCH CUNG CẤP

DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HÓA

------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 100/2007/QĐ-BTC ngày 6 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế lựa chọn và giám sát các tổ chức tư vấn định giá;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

>> Xem thêm:  Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi một bên vắng mặt ? Tranh chấp đất đai phải kiện ở đâu ?

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố tổ chức tư vấn định giá bị loại ra khỏi Danh sách các tổ chức tư vấn định giá do hết thời hạn đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp mà vẫn tiếp tục không nộp báo cáo năm 2008, cụ thể:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định, kiểm toán và tư vấn Việt (VIETCPA CO, Ltd)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần, các tổ chức tư vấn định giá và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Chỉ đạo ĐMPTDN;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND, Sở Tài chính tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Tổng công ty Nhà nước;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, website BTC;
- Lưu: VT, Vụ TCNH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?