BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 671/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAIRÀ SOÁT, LẬP DANH MỤC ĐỀ XUẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN BÃI BỎ, SỬA ĐỔI, BỔSUNG HOẶC BAN HÀNH MỚI PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP THUỘC TRÁCH NHIỆM RÀSOÁT CỦA BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày13 tháng 3 năm 2013 của Chínhphủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứQuyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướngChính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủtổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứQuyết định số 416/QĐ-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởngBộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tưpháp tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểmtra văn bản quy phạm pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức triển khai rà soát, lập danh mụcđề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mớiphù hợp với quy định của Hiến pháp thuộc trách nhiệm rà soát của Bộ Tư pháp.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục KTrVB.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

KẾ HOẠCH

TỔCHỨC TRIỂN KHAI RÀ SOÁT, LẬP DANH MỤC ĐỀ XUẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN BÃIBỎ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC BAN HÀNH MỚI PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP THUỘCTRÁCH NHIỆM RÀ SOÁT CỦA BỘ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số671/QĐ-BTP ngày 25/3/2014 củaBộ trưởng Bộ Tư pháp)

Để việc triển khai nhiệm vụ nêu tạiMục 2 Phần II Kế hoạch của Bộ Tư pháp tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (banhành kèm theo Quyết định số 416/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 24/02/2014)đạt hiệu quả cao, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai rà soát, lậpdanh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặcban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp thuộc trách nhiệm rà soát của BộTư pháp (sau đây gọi là Kế hoạch) với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian thựchiện và trách nhiệm của cácđơn vị có liên quan trong việc ràsoát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là văn bản)cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiếnpháp thuộc trách nhiệm rà soát của Bộ Tư pháp.

2. Xác định cách thức và trình tự thực hiệnrà soát, lập danh mục đề xuất văn bản cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc banhành mới bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp.

3. Bảođảm sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị có liên quan và các điều kiện bảo đảm trong việc tổ chức rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản cần bãi bỏ, sửađổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp.

II. NỘI DUNG, CÁCH THỨC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

1. Rà soát, lập danh mục đềxuất văn bản cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp vớiquy định của Hiến pháp tại Bộ Tư pháp

1.1. Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộcBộ.

1.2. Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra vănbản quy phạm pháp luật và các đơn vị có liên quan.

1.3. Thời gian hoàn thành:

+ Lập Danh mục đề xuất của Bộ Tư pháp về các luật,pháp lệnh cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp vớiquy định của Hiến pháp trước ngày 28/3/2014;

+ LậpDanh mục văn bản của Chính phủ,Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc banhành mới bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp trước ngày 10/6/2014;

+ Lập Danh mụcvăn bản của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có nội dungtrái Hiến pháp cần phải phải dừng thi hành (để công bố theo quy định) trướcngày 10/6/2014.

1.4. Cách thức, trình tự thực hiện

a) Xác định và tập hợp vănbản thuộc trách nhiệm rà soát

Các đơn vị thuộc Bộ xác định chínhxác và tập hợp đầy đủ các văn bản thuộc trách nhiệm rà soát của mình, bao gồm:

- Các văn bản còn hiệu lực tính đếnngày 01/01/2014 do đơn vị mình được giao chủ trì soạn thảo: Văn bản do đơn vị chủ trì soạn thảo để Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình cơquan, người có thẩm quyền ban hành (ví dụ: đơn vị chủ trì soạn thảo Luật, Pháplệnh, Nghị định...); văn bản do đơn vị chủ trì soạn thảo để Bộ trưởng Bộ Tưpháp liên tịch ban hành; văn bản do đơn vị chủ trì soạn thảo trình Bộ trưởng BộTư pháp ban hành.

- Cácvăn bản còn hiệu lực tính đến ngày 01/01/2014 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nướcđược giao của các đơn vị: Vănbản do đơn vị được phân công phối hợp với các đơn vị khác của các cơ quan mà BộTư pháp liên tịch ban hành; Văn bản do cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hộitrình có nội dung điều chỉnh những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước đượcgiao của đơn vị (ví dụ: Các văn bản không do Bộ Tư pháp (đơn vị) chủ trì soạnthảo nhưng sau khi được cơ quan có thẩm quyền ban hành thì Bộ Tư pháp (đơn vị)được giao quản lý nhà nước về lĩnh vực đó).

Việc xác định và tập hợp các văn bảnthuộc trách nhiệm rà soát được thực hiện trên cơ sở sử dụng và cập nhật kết quảtừ Danh mục văn bản còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháptính đến hết ngày 31/12/2013 đã được công bố theo Quyết định số 480/QĐ-BTP ngày03/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bảnthuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp đến 31/12/2013 (Bảng phâncông rà soát văn bản theo Hiến pháp tại Bộ Tư pháp kèm theo Kế hoạch này).

b) Thực hiện rà soát văn bản

Trên cơ sở tập hợp đầy đủ các văn bảnthuộc trách nhiệm rà soát, các đơn vị thực hiện việc rà soát văn bản theo trìnhtự như sau:

Bước 01. Đọc, đối chiếu nội dung của văn bản được rà soátvới quy định của Hiến pháp để phát hiện nội dung trái với Hiến pháp. Lưu ý: Nộidung trái với Hiến pháp được xác định theo 03 nhóm:

- Trái với tinh thần quy định chungthể hiện tại Hiến pháp;

- Trái với các quy định có tínhnguyên tắc của Hiến pháp;

- Trái với các quy định cụ thể của Hiếnpháp.

Trường hợp cần thiết, các đơn vị tổchức cuộc họp với các cơ quan (đơn vị) liên quan, các chuyên gia để trao đổi,thảo luận thống nhất ý kiến về kết quả rà soát văn bản.

Bước 01.Lập Phiếu rà soát văn bản (đối với các vănbản có nội dung trái với quy định của Hiến pháp) theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 09/2013/TT-BTP (mẫu số 01 banhành kèm theo Kế hoạch này).

Bước 03. Lập Danh mục văn bản thể hiện kết quả ràsoát, bao gồm:

(1) Danh mục các các luật, pháp lệnhcần bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp vớiquy định của Hiến pháp;

(2) Danh mục văn bản của Chính phủ,Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cần bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổsung hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp;

(3) Danh mục văn bản của Chính phủ,Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có nội dung trái với quy định của Hiếnpháp cần phải dừng thi hành.

(Các Danh mục được lập theo mẫu số 02, 03, 04 banhành kèm theo Kế hoạch)

Đối với hình thức kiến nghị xử lý thể hiện tại Danhmục văn bản, Quý đơn vị đề xuất theo các hình thức được quy định tại Điều 19 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP , theo đó:

+ Sửa đổi, bổ sung được áp dụng khimộtphần nội dung của văn bản trái với quy định của Hiến pháp.

+ Ban hành văn bản thaythế được áp dụng khiphần lớn hoặc toàn bộ nội dung củavăn bản trái với quy định của Hiến pháp.

+ Bãi bỏ một phầnvăn bản được áp dụng khimột phần nội dung của văn bảntrái với quy định của Hiến pháp mà không cần thiếtcó quy định mới.

+ Bãi bỏ toàn bộ văn bản được áp dụng khitoàn bộ nội dung của văn bản trái với quy định của Hiếnpháp mà không cần thiết có quy định mới.

+ Đình chỉ thi hành được áp dụng trong trườnghợp văn bản có nội dung trái với Hiến pháp nếu chưa được sửa đổi, bổ sung, thaythế, bãi bỏ kịp thời và tiếp tục thực hiện thì có thể gây hậu quả nghiêm trọng,ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cánhân.

- Ban hành văn bản mới được ápdụng trong trường hợp qua rà soát, đối chiếu với Hiến pháp phát hiện có quan hệxã hội cần được điều chỉnh bởi văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn hoặc có quanhệ xã hội cần điều chỉnh nhưng chưa có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh.

Bước 04. Xâydựng Báo cáo kết quả rà soát

Các đơn vị xây dựng Báo cáo kết quảrà soát văn bản theo Hiến pháp trên cơ sở kết quả rà soát văn bản đã thực hiện.Báo cáo bao gồm các nội dung sau:

- Quá trình tổ chức thực hiện;

- Kết quả rà soát văn bản theo Hiếnpháp:

+ Tổng số văn bản thuộc trách nhiệmrà soát;

+ Tổng số văn bản cần sửa đổi, bổsung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với Hiến pháp; số vănbản có quy định cần phải dừng thi hành...;

- Vướng mắc, khó khăn, đề xuất, kiếnnghị (các vấn đề cần xin ý kiến, trao đổi)...

c) Gửi kết quả rà soát văn bản

Các đơn vị gửi kết quả rà soát văn bảnđến Cục Kiểm tra văn bản để tổng hợp chung, bảo đảm thời hạn và thành phần hồsơ như sau:

- Danh mục các luật, pháp lệnh cần bãibỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với quy định của Hiếnpháp (kèm theo phiếu rà soát văn bản, báo cáo kết quả rà soát văn bản) gửitrước ngày 28/3/2014;

- Danh mục văn bản của Chính phủ, Thủtướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc banhành mới bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp (kèm theo phiếu rà soátvăn bản, báo cáo kết quả rà soát văn bản) gửi trước ngày 10/6/2014;

- Danh mục văn bản của Chính phủ, Thủtướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có nội dung trái với Hiến pháp cần phải dừngthi hành gửi trước ngày 10/6/2014.

2. Tổng hợp, trình kết quả rà soátvăn bản

2.1. Đơnvị chủ trì: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

2.2. Đơnvị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

2.3. Thờigian hoàn thành:

+ Tổng hợp, trình Danh mục đề xuất củaBộ Tư pháp về các luật, pháp lệnh cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mớibảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp (kèm theo báo cáo kết quả rà soátvăn bản) trước ngày 30/3/2014;

+ Tổng hợp,trìnhDanh mục văn bản của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng BộTư pháp cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với quyđịnh của Hiến pháp (kèm theo báo cáo kết quả rà soát văn bản) trướcngày 30/6/2014;

+ Tổng hợp,trình Danh mục văn bản của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư phápcó nội dung trái Hiến pháp cần phải phải dừng thi hành (kèm theo Dự thảo Quyếtđịnh để Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố theo quy định) trước ngày 30/6/2014.

3.Kiến nghị xử lý kếtquả rà soát văn bản

3.1. Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựngpháp luật.

3.2. Đơnvị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật quốc tếvà các đơn vị có liên quan.

3.3. Thời gian thực hiện: Sau khi hoàn thànhviệc tổng hợp, lập các Danh mục.

3.4. Cáchthức thực hiện

- Đốivới kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các luật, pháp lệnh: Tổng hợp vào đề nghị của Chính phủ về điều chỉnh Chương trình xây dựngluật, pháp lệnh năm 2015, dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm2016 và những năm tiếp theo;

- Đối với kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi,bổ sung, ban hành mới các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Đề nghị Văn phòng Chính phủ đưa vào Chương trình xây dựng văn bản củaChính phủ, Thủ tướng Chính phủ (điều chỉnh Chương trình năm 2014, dự kiếnChương trình năm 2015);

- Đối với kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi,bổ sung, ban hành mới văn bản của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Đề nghị Văn phòng Bộ đưa vào Chương trình xây dựng văn bản, đề án củaBộ Tư pháp (điều chỉnh Chương trình năm 2014, dự kiến Chương trình năm 2015).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công thực hiện

1.1. Cục Kiểm tra văn bản quy phạmpháp luật

- Chủ trìtổ chức việc rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ,sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp thuộctrách nhiệm rà soát của Bộ Tư pháp.

- Chủtrì, phối hợp với Vụ Pháp luật hình sự - hành chính theo dõi, đôn đốc, hướng dẫncác đơn vị thuộc Bộ trong quá trình rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quyphạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy địnhcủa Hiến pháp thuộc trách nhiệm rà soát của Bộ Tư pháp.

- Chủ trìxây dựng Báo cáo kết quả triển khai rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản cầnbãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến phápthuộc trách nhiệm rà soát của Bộ Tư pháp gửi Vụ Pháp luật hình sự - hành chínhđể tổng hợp chung, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiệncác nhiệm vụ khác được giao tại Kế hoạch này.

1.2. Vụ Pháp luật Hình sự - Hànhchính

- Phối hợpvới Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn cácđơn vị thuộc Bộ trong quá trình rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản cần bãi bỏ,sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp thuộctrách nhiệm rà soát của Bộ Tư pháp;

-Chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luậtquốc tế tổ chức các cuộc họp:

(i) Giải quyết các vướng mắc, khókhăn trong quá trình thực hiện rà soát của các đơn vị thuộc Bộ;

(ii) Giải quyết các vướng mắc, khókhăn trong quá trình thực hiện rà soát của các Bộ, ngành, địa phương;

(iii) Thảo luận về kết quả rà soát củaBộ Tư pháp (mời các cơ quan, đơn vị có liên quan và các chuyên gia);

(iv) Thảo luận về kết quả rà soát vềquyền con người, về đối ngoại và hợp tác quốc tế (mời các cơ quan, đơn vị cóliên quan và các chuyên gia);

(v) Chuẩn bị nội dung xin ý kiến Ủyban thường vụ Quốc hội (khi cần thiết) về nội dung và tinh thần của Hiến phápnăm 2013 để bảo đảm thực hiện rà soát đầy đủ và chính xác.

1.3. Vụ Pháp luậtquốc tế

- Chủ trì, phối hợp với cácđơn vị liên quan thuộc Bộ, các Bộ, cơquan ngang Bộ tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Kế hoạch triển khai ràsoát văn bản về quyền con người theo Hiến pháp và tổ chức thực hiện Kế hoạchsau khi được Lãnh đạo Bộ ký ban hành.

- Kiểm tra, tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ kết quả rà soát các văn bản vềquyền con người theo Hiến pháp để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (đồngthời gửi báo cáo kết quả rà soát về Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đểtổng hợp chung vào Báo cáo kết quả thực hiện rà soát văn bản tại Bộ Tư pháp).

- Thực hiệncác nhiệm vụ khác được giao tại Kế hoạch này.

1.4. Vụ Hợptác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộvà các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Ngoại giao rà soát văn bản về đối ngoại vàhợp tác quốc tế thuộc trách nhiệm rà soát của Bộ Tư pháp.

1.5. Vụ Các vấnđề chung về xây dựng pháp luật: Tổng hợp các đề xuất,kiến nghị xử lý văn bản theo nhiệm vụ tại Mục 3 Phần II Kế hoạch này để xây dựnghoặc kiến nghị xây dựng (hoặc điều chỉnh) Chương trình xây dựng văn bản quy phạmpháp luật theo quy định.

2.6. Các đơn vị thuộc Bộ

- Tổ chứcrà soát, đề xuất văn bản cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợpvới quy định của Hiến pháp thuộc trách nhiệm rà soát của đơn vị mình theo cáchthức, trình tự, thời hạn nêu tại Mục 1 Phần II của Kế hoạch này.

- Phối hợpvới Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Pháp luậthình sự - hành chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luậtvà các đơn vị liên quan thực hiện các công việc khác nêu tại Kế hoạch này.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ rà soát,lập danh mục đề xuất văn bản cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phùhợp với quy định của Hiến pháp thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việclập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểmtra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản và các văn bản khác có liên quan.

Vụ Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệmbảo đảm kinh phí để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định tại Kế hoạchnày./.

BẢNG PHÂN CÔNG RÀSOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THEO HIẾN PHÁP TẠI BỘ TƯ PHÁP1

(Kèm theo Kế hoạchtổ chức triển khai rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cầnbãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến phápthuộc trách nhiệm rà soát của Bộ Tư pháp)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Đơn vị có trách nhiệm rà soát

I. LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP2

I.1. LĨNH VỰC LUẬT SƯ, TƯ VẤN PHÁP LUẬT

1.

Luật

Số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006

Luật sư

01/01/2007

(Hết hiệu lực một phần)

Cục Bổ trợ tư pháp

2.

Luật

Số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư

01/7/2013

Cục Bổ trợ tư pháp

3.

Nghị quyết

Số 65/2006/NQ-QH11 ngày 29/6/2006

Về việc thi hành Luật Luật sư

12/7/2006

(Kể từ ngày Chủ tịch nước ký lệnh công bố)

Cục Bổ trợ tư pháp

4.

Nghị định

Số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008

Về tư vấn pháp luật

11/8/2008

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị định số 77/2008/NĐ-CP đăng Công báo)

Cục Bổ trợ tư pháp

5.

Nghị định

Số 05/2012/NĐ-CP3 ngày 02/02/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật

01/4/2012

(Hết hiệu lực một phần)

Cục Bổ trợ tư pháp (Phần quy định liên quan đến lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật)

6.

Nghị định

Số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

28/11/2013

Cục Bổ trợ tư pháp

7.

Thông tư liên tịch

Số 66/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 19/6/2007

Hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng

24/7/2007

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 66/2007/TTLT-BTC-BTP đăng Công báo)

Cục Bổ trợ tư pháp phối hợp đơn vị liên quan của Bộ Tài chính

8.

Thông tư

Số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật

26/3/2010

(Sau 45 ngày, kể từ ngày Thông tư số 01/2010/TT-BTP ký ban hành)

(Hết hiệu lực một phần)

Cục Bổ trợ tư pháp

9.

Thông tư

Số 21/2010/TT-BTP ngày 01/12/2010

Ban hành Quy chế tập sự hành nghề luật sư

01/7/2011

Hết hiệu lực kể từ ngày 15/01/2014 do được thay thế bằng Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ Tư pháp

Cục Bổ trợ tư pháp

10.

Thông tư

Số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011

Hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư

01/12/2011

Cục Bổ trợ tư pháp

11.

Thông tư

Số 19/2011/TT-BTP4 ngày 31/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp

14/12/2011

Cục Bổ trợ tư pháp

12.

Thông tư

Số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013

Hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư

15/01/2014

Cục Bổ trợ tư pháp

I. 2. LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG

13.

Luật

Số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Công chứng

01/7/2007

Cục Bổ trợ tư pháp

14.

Nghị định

Số 75/2000/NĐ-CP5 ngày 08/12/2000

Về công chứng, chứng thực

01/4/2001

Hết hiệu lực một phần

Cục Bổ trợ tư pháp

15.

Nghị định

Số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

25/02/2013

Cục Bổ trợ tư pháp

16.

Quyết định của TTgCP

Số 27/2012/QĐ-TTg ngày11/6/2012

Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên, Công chứng viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án

01/8/2012

Cục Bổ trợ tư pháp

Tổng cục Thi hành án dân sự

17.

Thông tư liên tịch

Số 02/2002/TTLT-NHNN-BTP ngày 05/02/2002

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 149/2001/QĐ-TTg ngày 05/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về thủ tục bán tài sản bảo đảm, công chứng, chứng thực văn bản bán tài sản và giao tài sản cho các ngân hàng thương mại theo bản án, quyết định của tòa án

20/02/2002

(Sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT -NHNN-BTP ký)

Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm phối hợp với đơn vị liên quan của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

18.

Thông tư liên tịch

Số 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC ngày 23/5/2006

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên

18/6/2006

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC đăng Công báo)

Cục Bổ trợ tư pháp phối hợp đơn vị liên quan của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính

19.

Thông tư liên tịch

Số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006

Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

02/8/2006

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT đăng Công báo)

Cục Bổ trợ tư pháp phối hợp đơn vị liên quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường

20.

Thông tư liên tịch

Số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày19/01/2012

Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng

15/3/2012

Cục Bổ trợ tư pháp phối hợp đơn vị liên quan của Bộ Tài chính

21.

Thông tư

Số 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực

01/4/2001

Cục Bổ trợ tư pháp

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

22.

Thông tư

Số 11/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý nhà nước về công chứng

15/8/2011

Cục Bổ trợ tư pháp

23.

Thông tư

Số 11/2012/TT-BTP ngày 30/10/2012

Ban hành Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng

20/12/2012

Cục Bổ trợ tư pháp

24.

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 01/2008/QĐ-BTP ngày 20/02/2008

Về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng

18/3/2008

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 01/2008/QĐ-BTP đăng Công báo)

Cục Bổ trợ tư pháp

I.3. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

25.

Luật

Số 13/2012/QH13 ngày20/6/2012

Giám định tư pháp

01/01/2013

Các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính về giám định tư pháp có nội dung khác với Luật này thì áp dụng quy định của Luật này

Cục Bổ trợ tư pháp

26.

Nghị định

Số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp

15/9/2013

Cục Bổ trợ tư pháp

27.

Quyết định của TTgCP

Số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07/5/2009

Về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

01/7/2009

Hết hiệu lực kể từ ngày 14/3/2014, được thay thế bằng Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

Cục Bổ trợ tư pháp

28.

Thông tư liên tịch

Số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV ngày 04/5/2010

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

18/6/2010

(Sau 45 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch Số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV ký)

Cục Bổ trợ tư pháp phối hợp đơn vị liên quan của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ

29.

Thông tư

Số 02/2009/TT-BTP ngày 17/9/2009

Quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp

01/01/2009

(Sau 45 ngày, kể từ ngày Thông tư số 02/2009/TT-BTP ký ban hành)

Cục Bổ trợ tư pháp

I.4. LĨNH VỰC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

30.

Nghị định

Số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010

Về bán đấu giá tài sản

01/7/2010

Cục Bổ trợ tư pháp

31.

Thông tư

Số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010

Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

24/01/2011

Cục Bổ trợ tư pháp

I.5. LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

32.

Luật

Số 54/2010/QH12 ngày 17/6/2010

Trọng tài thương mại

01/01/2011

Cục Bổ trợ tư pháp

33.

Nghị định

Số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại

20/9/2011

Cục Bổ trợ tư pháp

34.

Thông tư

Số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012

Ban hành một số biếu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

25/12/2012

Cục Bổ trợ tư pháp

II. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

1.

Luật

Số 35/2009/QH12 ngày 18/6/2009

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

01/01/2010

Cục Bồi thường nhà nước

2.

Nghị định

Số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

20/4/2010

Cục Bồi thường nhà nước

3.

Thông tư liên tịch

Số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

10/01/2011

(Sau 45 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ký)

(Hết hiệu lực một phần)

Cục Bồi thường nhà nước phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ

4.

Thông tư liên tịch

Số 18/2011/TTLT-BTP-BNV ngày 19/10/2011

Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện về bồi thường nhà nước

03/12/2011

(Sau 45 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT -BTP-BNV ký ban hành)

Cục Bồi thường nhà nước phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Nội vụ

5.

Thông tư liên tịch

Số 24/2011/TTLT-BTP-BQP ngày 15/12/2011

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

30/01/2012

Cục Bồi thường nhà nước phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Quốc phòng

6.

Thông tư liên tịch

Số 71/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 09/5/2012

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

25/6/2012

Cục Bồi thường nhà nước phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Tài chính

7.

Thông tư liên tịch

Số 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 18/9/2012

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính

12/11/2012

Cục Bồi thường nhà nước phối hợp với đơn vị liên quan của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

8.

Thông tư liên tịch

Số 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNN &PTNT ngày 02/11/2012

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự

17/12/2012

(Sau 45 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT- VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT ký ban hành)

Cục Bồi thường nhà nước phối hợp với đơn vị liên quan của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

9.

Thông tư liên tịch

Số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013

Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

16/3/2013

Cục Bồi thường nhà nước phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Quốc phòng

10.

Thông tư liên tịch

Số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 27/02/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

14/4/2013

Cục Bồi thường nhà nước phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Tài chính

11.

Thông tư

Số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013

Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

15/3/2013

Cục Bồi thường nhà nước

12.

Thông tư liên tịch

Số 11/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 06/11/2013

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án hình sự

21/12/2013

Cục Bồi thường nhà nước phối hợp với đơn vị liên quan của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

III. LĨNH VỰC DÂN SỰ - KINH TẾ

1.

Luật

Số 22/2000/QH106 ngày 09/6/2000

Hôn nhân và gia đình

01/01/2001

(Hết hiệu lực một phần)

Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và các đơn vị liên quan khác

2.

Bộ luật

Số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005

Dân sự

01/01/2006

Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế

3.

Luật

Số 73/2006/QH11 ngày 29/6/2006

Bình đẳng giới

01/7/2007

Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế phối hợp với cơ quan (đơn vị) liên quan

4.

Nghị quyết

Số 35/2000/NQ-QH10 ngày 09/6/2000

Về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Kể từ ngày Chủ tịch nước ký lệnh công bố

Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế

5.

Nghị định

Số 70/2001/NĐ-CP ngày 03/10/2001

Quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

18/10/2001

Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế

6.

Nghị định

Số 77/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001

Quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

06/11/2001

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ký)

(Hết hiệu lực một phần)

Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế

7.

Nghị định

Số 138/2006/NĐ-CP ngày 15/11/2006

Quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật Dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

13/12/2006

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị định số 138/2006/NĐ-CP đăng Công báo)

Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế

8.

Nghị định

Số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006

Về họ, hụi, biêu, phường

22/12/2006

(Sau 15 ngày kể từ ngày Nghị định số 144/2006/NĐ-CP đăng Công báo)

Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế

9.

Nghị định

Số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/6/2008

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới

03/7/2008

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị định số 70/2008/NĐ-CP đăng Công báo)

Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế phối hợp với cơ quan (đơn vị) liên quan

IV. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

1.

Bộ luật

Số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005

Dân sự

01/01/2006

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (phần quy định liên quan đến giao dịch bảo đảm)

2.

Nghị định

Số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006

Giao dịch bảo đảm

27/01/2007

(Hết hiệu lực một phần)

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

3.

Nghị định

Số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010

Đăng ký giao dịch bảo đảm

09/9/2010

(Hết hiệu lực một phần)

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

4.

Nghị định

Số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật

01/4/2012

(Hết hiệu lực một phần)

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

(Phần quy định liên quan đến lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm)

5.

Nghị định

Số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm

10/4/2012

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

6.

Quyết định của TTgCP

Số 104/2001/QĐ-TTg ngày 10/7/2001

Về việc thành lập Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

25/7/2001

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 104/2001/QĐ-TTg ban hành)

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

7.

Thông tư liên tịch

Số 05/2007/TTLT /BTP-BXD-BTNMT-NHNNngày 21/5/2007

Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở

22/6/2007

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT /BTP-BXD-BTNMT-NHNN được đăng Công báo)

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng nhà nước Việt Nam

8.

Thông tư liên tịch

Số 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP ngày 11/07/2007

Hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

10/8/2007

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT- BLĐTBXH-BTP đăng Công báo)

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Lao đông, Thương binh và Xã hội

9.

Thông tư liên tịch

Số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011

Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

15/01/2012

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường

10.

Thông tư liên tịch

Số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011

Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên

02/7/2011

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Tài chính

11.

Thông tư liên tịch

Số 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT ngày 30/3/2012

Hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển

15/5/2012

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Giao thông vận tải

12.

Thông tư liên tịch

Số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA ngày05/11/2013

Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản

25/01/2014

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an

13.

Thông tư

Số 22/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010

Hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

01/3/2011

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

14.

Thông tư

Số 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011

Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

20/4/2011

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

V. LĨNH VỰC HÌNH SỰ - HÀNH CHÍNH, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1.

Bộ luật

Số 15/1999/QH10 ngày 21/12/1999

Hình sự

01/7/2000

(Hết hiệu lực một phần)

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính phối hợp với các cơ quan (đơn vị) liên quan

2.

Luật

Số 37/2009/QH12 ngày 19/6/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự

01/01/2010

3.

Luật

Số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012

Xử lý vi phạm hành chính

01/7/2012

Các quy định liên quan đến việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định thì có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính phối hợp với các cơ quan (đơn vị) liên quan

4.

Nghị quyết

Số 32/1999/NQ-QH10 ngày 21/12/1999

Về việc thi hành Bộ luật Hình sự

Kể từ ngày Chủ tịch nước ký lệnh công bố

Thanh tra Bộ, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính phối hợp với các cơ quan (đơn vị) liên quan

5.

Nghị định

Số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới

01/8/2009

Thanh tra Bộ, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính phối hợp với các cơ quan (đơn vị) liên quan

6.

Nghị định

Số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

19/7/2013

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính

7.

Nghị định

Số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

11/11/2013

Thanh tra Bộ, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính phối hợp với các cơ quan (đơn vị) liên quan

8.

Nghị định

Số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013

Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

15/11/2013

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính

9.

Quyết định của TTgCP

Số 05/2007/QĐ-TTg ngày 10/01/2007

Về quy chế thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

06/02/2007

(Sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định số 05/2007/QĐ-TTg đăng Công báo)

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính

10.

Thông tư liên tịch

Số 06/1998/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTC-BTP ngày 24/10/1998

Hướng dẫn một số vấn đề về bảo quản và xử lý tài sản là vật chứng, tài sản bị kê biên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự

10/11/1998

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính phối hợp với các đơn vị liên quan của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tài chính

11.

Thông tư liên tịch

Số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT- BTTUBTƯMTTQVN ngày 31/3/2000

Hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp,cụm dân cư

15/4/2000

(Theo nguyên tắc xác định hiệu lực văn bản quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL năm 1996)

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam

12.

Thông tư liên tịch

Số 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA ngày 05/7/2000

Hướng dẫn thi hành Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 1999 và Mục 2 Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Quốc hội

20/7/2000

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính phối hợp với các đơn vị liên quan của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an

13.

Thông tư liên tịch

Số 04/2001/TTLT-BTP-BVHTT- BTTUBTƯMTTQVN- UBQGDS-KHHGĐ ngày 09/7/2001

Hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT- BTTUBTƯMTTQVN xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư về việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình

24/7/2001

(Theo nguyên tắc xác định hiệu lực văn bản quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL năm 1996)

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ủy ban quốc gia Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

14.

Thông tư liên tịch

Số 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 25/9/2001

Hướng dẫn áp dụng các quy định tai chương XV “Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình” của Bộ luật Hình sự năm 1999

10/10/2001

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính phối hợp với các đơn vị liên quan của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an

15.

Thông tư liên tịch

Số 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP ngày 11/8/2003

Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XXIII "Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân" của Bộ luật Hình sự năm 1999

21/9/2003

(Sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP đăng Công báo)

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính phối hợp với các đơn vị liên quan của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

16.

Thông tư liên tịch

Số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP ngày 10/8/2005

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo

10/9/2005

(Sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP đăng Công báo)

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính phối hợp với các đơn vị liên quan của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

17.

Thông tư liên tịch

Số 19/2007/TTLT-BNN &PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007

Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

02/5/2007

(Sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN &PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC đăng Công báo)

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

18.

Thông tư liên tịch

Số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007

Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “ Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật Hình sự năm 1999

18/01/2008

(Sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP đăng Công báo)

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính phối hợp với các đơn vị liên quan của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an

19.

Thông tư liên tịch

Số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 29/02/2008

Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

02/4/2004

(Sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP đăng Công báo)

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính phối hợp với các đơn vị liên quan của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an

20.

Thông tư liên tịch

Số 100/2008/TTLT-BTC-BGTVT-BCA-BTP-NHNNVN ngày 06/11/2008

Hướng dẫn thi hành khoản 2 Điều 47 Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

07/12/2008

(Sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 100/2008/TTLT-BTC-BGTVT-BCA-BTP-NHNNVN đăng Công báo)

Thanh tra Bộ,Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Ngân hàng nhà nước Việt Nam

21.

Thông tư liên tịch

Số 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 12/7/2011

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên

26/10/2011

(Sau 45 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH đăng Công báo)

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính phối hợp với các đơn vị liên quan của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

22.

Thông tư liên tịch

Số 01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC7 ngày 22/02/2013

Hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao, tiếp tục thi hành án đối với người đang chấp hành án phạt tù

15/4/2013

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính phối hợp với các đơn vị liên quan của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao

23.

Thông tư liên tịch

Số 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG8 ngày 16/8/2013

Hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án để yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự của người phạm tội

01/11/2013

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính phối hợp với các đơn vị liên quan của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao

24.

Thông tư liên tịch

Số 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 26/6/2013

Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính - kế toán và chứng khoán

15/8/2013

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính phối hợp với các đơn vị liên quan của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tài chính

25.

Thông tư liên tịch

Số 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/8/2013

Hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương XIX của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông

06/11/2013

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính phối hợp với các đơn vị liên quan của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

26.

Thông tư liên tịch

Số 17/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 14/11/2013

Hướng dẫn về việc đặt tiền để bảo đảm theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Tố tụng hình sự

15/01/2014

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính phối hợp với các đơn vị liên quan của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính

27.

Thông tư

Số 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011

Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch

01/3/2012

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính

28.

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 280/1999/QĐ-BTP ngày 27/9/1999

Về Quy chế thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Không được quy định cụ thể thời điểm có hiệu lực

Ngày 08/4/2010, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1048/QĐ-BTP về thẩm định dự án, dự thảo văn bản QPPL, nhưng không có quy định xử lý Quyết định số 280/1999/QĐ-BTP ngày 27/9/1999

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính

29.

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 04/2006/QĐ-BTP ngày 12/6/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của ngành Tư pháp và Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của ngành Tư pháp trong năm 2006

09/7/2006

(Sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định số 04/2006/QĐ-BTP đăng Công báo)

Thanh tra Bộ

VI. LĨNH VỰC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC

1.

Luật

Số 22/2000/QH10 ngày 09/6/2000

Hôn nhân và gia đình

01/01/2001

Hết hiệu lực một phần

Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và các đơn vị liên quan khác

2.

Luật

Số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Quốc tịch Việt Nam

01/7/2009

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

3.

Nghị quyết

Số 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000

Về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình

Kể từ ngày Chủ tịch nước ký lệnh công bố

Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và các đơn vị liên quan khác

4.

Nghị định

Số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000

Nghị định về công chứng, chứng thực

01/4/2001

Hết hiệu lực một phần

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

Cục Bổ trợ tư pháp

5.

Nghị định

Số 77/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001

Quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

06/11/2001

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ký)

Hết hiệu lực một phần

Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và các đơn vị liên quan khác

6.

Nghị định

Số 32/2002/NĐ-CP ngày 27/3/2002

Quy định việc áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số

11/4/2002

(Sau 15 ngày, kể từ ngày 32/2002/NĐ-CP Nghị định số ký)

Hết hiệu lực một phần

Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và các đơn vị liên quan khác

7.

Nghị định

Số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005

Về đăng ký và quản lý hộ tịch

01/4/2006

- Hết hiệu lực một phần

- Các quy định về đăng ký, quản lý hộ tịch trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

8.

Nghị định

Số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007

Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

03/6/2007

(Sau 15 ngày kể từ ngày Nghị định số 79/2007/NĐ-CP đăng Công báo)

Hết hiệu lực một phần

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

9.

Nghị định

Số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

10/11/2009

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

10.

Nghị định

Số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012

Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

05/3/2012

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

11.

Nghị định

Số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

01/4/2012

Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và các đơn vị liên quan khác

12.

Nghị định

Số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

15/5/2013

Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế chủ trì, phối hợp với Pháp luật quốc tế, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và các đơn vị liên quan khác

13.

Thông tư liên tịch

Số 09/1998/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 31/12/1998

Hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận trình độ tiếng Việt cho người nước ngoài xin nhập quốc tịch Việt Nam

01/01/1999

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo

14.

Thông tư liên tịch

Số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 03/01/2001

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 9 tháng 6 năm 2000 của Quốc hội “Về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình”

18/01/2001

Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế phồi hợp với các đơn vị liên quan của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

15.

Thông tư liên tịch

Số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006

Hướng dẫn công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

02/8/2006

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT đăng Công báo)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

Cục Bổ trợ tư pháp phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường

16.

Thông tư liên tịch

Số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008

Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

02/11/2008

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP đăng Công báo)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Tài chính

17.

Thông tư liên tịch

Số 11/2008/TTLT-BTP-BNG ngày 31/12/2008

Hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

01/3/2009

Hết hiệu lực một phần

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao

18.

Thông tư liên tịch

Số 05/2010/TTLT /BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

15/4/2010

Hết hiệu lực một phần

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an

19.

Thông tư liên tịch

Số 06/2012/TTLT-BTP-BNG ngày 19/6/2012

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BTP-BNG ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

03/8/2012

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao

20.

Thông tư liên tịch

Số 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA ngày 31/01/2013

Sửa đổi, bổ sung Điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

16/3/2013

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an

21.

Thông tư liên tịch

Số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch

01/7/2013

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Tài chính

22.

Thông tư

Số 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực

01/4/2001

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

Cục Bổ trợ tư pháp

23.

Thông tư

Số 07/2001/TT-BTP ngày 10/12/2001

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội

25/12/2001

(Sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư số 07/2001/TT-BTP ký)

Hết hiệu lực một phần

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế

24.

Thông tư

Số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008

Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

09/7/2008

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư số 01/2008/TT-BTP đăng Công báo)

Hết hiệu lực một phần

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

25.

Thông tư

Số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính Phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

28/9/2008

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư số 03/2008/TT-BTP đăng Công báo)

Hết hiệu lực một phần

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

26.

Thông tư

Số 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010

Hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch

10/5/2010

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

27.

Thông tư

Số 08.a/ 2010/TT-BTP ngày 25/3/2010

Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

10/5/2010

- Hết hiệu lực một phần;

- Thay thế những quy định về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch trước đây trái với Thông tư này.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

28.

Thông tư

Số 16/2010/TT-BTP ngày 08/10/2010

Hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài

01/12/2010

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

Vụ Pháp luật quốc tế

29.

Thông tư

Số 16.a /2010/TT-BTP ngày 08/10/2010

Về việc sửa đổi biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

01/12/2010

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

30.

Thông tư

Số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp

14/12/2011

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

31.

Thông tư

Số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

10/7/2012

Hết hiệu lực một phần

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

32.

Thông tư

Số 09b/ 2013/TT-BTP ngày 20/5/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP

05/7/2013

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

33.

Thông tư

Số 22/2013/TT-BTP ngày 31/12/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ và gia đình có yếu tố nước ngoài

17/02/2014

Vụ Pháp luật Dân sự - kinh tế

Vụ Pháp luật quốc tế

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

VII. LĨNH VỰC HỢP TÁC QUỐC TẾ

1.

Nghị định

Số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/7/2008

Về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật

11/8/2008

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị định số 78/2008/NĐ-CP đăng Công báo)

Vụ Hợp tác quốc tế

2.

Thông tư

Số 10/2008/TT-BTP ngày 31/12/2008

Huớng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/7/2008 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật

15/02/2009

(Sau 45 ngày, kể từ ngày Thông tư số 10/2008/TT-BTP ký ban hành)

Vụ Hợp tác quốc tế

VIII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

1.

Thông tư

Số 03/2011/TT-BTP ngày 17/01/2011

Phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

08/3/2011

Những quy định trước đây của Bộ trái với quy định tại Thông tư này đều bãi bỏ

Vụ Kế hoạch – Tài chính

Tổng cục Thi hành án dân sự

2.

Thông tư

Số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011

Hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp

20/5/2011

(Hết hiệu lực kể từ ngày 16/01/2014 do được thay thế bởi Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp)

Vụ Kế hoạch – Tài chính

3.

Thông tư

Số 16/2011/TT-BTP ngày 28/9/2011

Quy định về phân cấp và uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp

15/11/2011

Vụ Kế hoạch – Tài chính

4.

Thông tư

Số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013

Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

16/01/2014

Vụ Kế hoạch – Tài chính

IX. LĨNH VỰC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1.

Nghị định

Số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008

Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

03/3/2008

Hết hiệu lực một phần

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

2.

Nghị định

Số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010

Về kiểm soát thủ tục hành chính

14/10/2010

Hết hiệu lực một phần

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

3.

Nghị định

Số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

01/7/2013

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

4.

Quyết định của TTgCP

Số 74/2010/QĐ-TTg ngày 22/11/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Chính phủ

06/01/2011

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

5.

Thông tư liên tịch

Số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26/01/2011

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, Cơ quan ngang Bộ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

15/3/2011

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

X. LĨNH VỰC KIỂM TRA, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA, HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1.

Pháp lệnh

Số 01/2012/UBTVQH13 ngày 22/3/2012

Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

01/7/2012

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật phối hợp

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính

2.

Pháp lệnh

Số 03/2012/UBTVQH13 ngày 16/4/2012

Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

01/7/2013

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật phối hợp

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

3.

Nghị định

Số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010

Về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

01/6/2010

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

4.

Nghị định

Số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013

Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

01/7/2013

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

5.

Nghị định

Số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

15/8/2013

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật phối hợp

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

6.

Thông tư liên tịch

Số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

15/10/2011

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Tài chính

7.

Thông tư liên tịch

Số 192/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/12/2013

Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

30/01/2014

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật phối hợp Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính và đơn vị liên quan của Bộ Tài chính

8.

Thông tư

Số 20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

15/01/2011

Quyết định đính chính số 2837/QĐĐC-BTP ngày 09/12/2010

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

9.

Thông tư

Số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013

Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

01/8/2013

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

10.

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 336/2003/QĐ-BTP ngày 05/8/2003

Về việc thành lập Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Tư pháp

05/8/2003

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

11.

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 1523/2005/QĐ-BTP ngày 15/8/2005

Ban hành “Quy chế tự kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành”

14/9/2005

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 1523/2005/QĐ-BTP đăng Công báo)

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

XI. LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP

1.

Luật

Số 28/2009/QH12 ngày 17/6/2009

Lý lịch tư pháp

01/7/2010

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

2.

Nghị định

Số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp

10/01/2011

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

3.

Thông tư liên tịch

Số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012

Hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

28/6/2012

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia phối hợp với đơn vị liên quan của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

4.

Thông tư

Số 13/2011/TT-BTP ngày27/6/2011

Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp

12/8/2011

Hết hiệu lực một phần kể từ ngày 10/01/2014 (do được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013)

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

5.

Thông tư

Số 06/2013/TT-BTP ngày 06/02/2013

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

01/4/2013

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

6.

Thông tư

Số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 26/7/2011 về việcban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp

10/01/2014

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

XII. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

1.

Luật

Số 52/2010/QH12 ngày 17/6/2010

Luật Nuôi con nuôi

01/01/2011

Cục Con nuôi

2.

Nghị định

Số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

08/5/2011

Cục Con nuôi

3.

Thông tư liên tịch

Số 146/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 07/9/2012

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi từ nguồn thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài

25/10/2012

Cục Con nuôi phối hợp đơn vị liên quan của Bộ Tài chính

4.

Thông tư

Số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011

Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi

15/8/2011

Cục Con nuôi

5.

Thông tư

Số 21/2011/TT-BTP ngày 21/11/2011

Về việc quản lý văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

05/01/2012

Cục Con nuôi

XIII. LĨNH VỰC PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

1.

Luật

Số 08/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Tương trợ tư pháp

01/7/2008

Vụ Pháp luật quốc tế

2.

Nghị định

Số 92/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tương trợ tư pháp

23/9/2008

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị định số 92/2008/NĐ-CP đăng Công báo)

Vụ Pháp luật quốc tế

3.

Thông tư liên tịch

Số 15/2011/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 15/9/2011

Hướng dẫn áp dụng một số quy định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của Luật Tương trợ Tư pháp

01/12/2011

Vụ Pháp luật quốc tế phồi hợp với đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao

4.

Thông tư liên tịch

Số 01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC ngày 22/02/2013

Hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao, tiếp tục thi hành án đối với người đang chấp hành án phạt tù

15/4/2013

Vụ Pháp luật quốc tế phồi hợp với đơn vị liên quan của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

5.

Thông tư liên tịch

Số 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG ngày 16/8/2013

Hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án để yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự của người phạm tội

01/11/2013

Vụ Pháp luật quốc tế phồi hợp với đơn vị liên quan của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

6.

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 06/2006/QĐ-BTP ngày 24/7/2006

Về việc ban hành Quy chế thẩm định điều ước quốc tế

15/8/2006

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 06/2006/QĐ-BTP đăng Công báo)

Vụ Pháp luật quốc tế

XIV. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

1.

Luật

Số 14/2012/QH13 ngày 20/6/2012

Phổ biến, giáo dục pháp luật

01/01/2013

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

2.

Luật

Số 35/2013/QH13 ngày 20/6/2013

Về hòa giải ở cơ sở

01/01/2014

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

3.

Pháp lệnh

Số 09/1998/PL-UBTVQH10 ngày25/12/1998

Về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở

05/01/1999

(Có hiệu lực kể từ ngày công bố Pháp lệnh)

Hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014.

- Những quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ.

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

4.

Nghị định

Số 160/1999/NĐ-CP ngày 18/10/1999

Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở

03/11/1999

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị định số 160/1999/NĐ-CP được ký ban hành)

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

5.

Nghị định

Số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

27/5/2013

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

6.

Nghị quyết

Số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007

Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

29/12/2007

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP đăng Công báo)

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

7.

Quyết định của TTgCP

Số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008

Phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012

02/4/2008

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg đăng Công báo)

Hết hiệu lực một phần

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

8.

Quyết định của TTgCP

Số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010

Về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

02/4/2010

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

9.

Quyết định của TTgCP

Số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013

Ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

31/3/2013

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

10.

Quyết định của TTgCP

Số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013

Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

05/7/2013

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

11.

Thông tư liên tịch

Số 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN ngày 09/6/2008

Hướng dẫn phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với cựu chiến binh

09/7/2008

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN đăng Công báo)

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật phối hợp với đơn vị liên quan của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam

12.

Thông tư liên tịch

Số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010

Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

28/6/2010

(Sau 45 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ký)

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Tài chính

13.

Thông tư liên tịch

Số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP

ngày 16/11/2010

Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

31/12/2010

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo

14.

Thông tư liên tịch

Số 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT ngày 06/02/2012

Hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân

26/3/2012

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

15.

Thông tư

Số 339/1998/TT-BTP ngày 19/3/1998

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 07/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ

03/4/1998

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

16.

Thông tư

Số 18/2010/TT-BTP ngày 05/11/2010

Quy định về Báo cáo viên pháp luật

20/12/2010

(Sau 45 ngày, kể từ ngày Thông tư số 18/2010/TT-BTP)

Hết hiệu lực kể từ ngày 01/02/2014, do được thay thế bởi Thông tư số 21/2013/TT-BTP .

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

17.

Thông tư

Số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013

Quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

01/02/2014

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

18.

Nghị quyết liên tịch của Bộ Tư pháp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Số 04/1985/NQLT-BTP-TNCSHCM ngày 16/11/1985

Về phổ biến giáo dục cho thanh thiếu niên

16/11/1985

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật phối hợp với đơn vị liên quan của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

19.

Nghị quyết liên tịch của Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban Dân tộc và Hội Nông dân Việt Nam

Số 01/1999/NQLT /TP-VHTT-NNPTNT-DTMN-NDngày 07/9/1999

Về phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người.

22/9/1999

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật phồi hợp với đơn vị liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban Dân tộc và Hội Nông dân Việt Nam

20.

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 06/2008/QĐ-BTP ngày 26/5/2008

Về việc ban hành Biểu mẫu thống kê về tổ chức và hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở

22/6/2008

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 06/2008/QĐ-BTP đăng Công báo)

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

XV. LĨNH VỰC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

1.

Thông tư

Số 06/2011/TT-BTP ngày 07/3/2011

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành Tư pháp

20/4/2011

Vụ Thi đua - khen thưởng

2.

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 101/2005/QĐ-BTP ngày 02/3/2005

Về việc ban hành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"

27/3/2005

(Sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định số 101/2005/QĐ-BTP đăng Công báo)

Vụ Thi đua - khen thưởng

3.

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 04/2008/QĐ-BTP ngày 19/3/2008

Về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"

12/4/2008

(Sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định số 04/2008/QĐ-BTP đăng Công báo)

Vụ Thi đua - khen thưởng

XVI. LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

1.

Luật

Số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008

Thi hành án dân sự

01/7/2009

Tổng cục Thi hành án dân sự

2.

Nghị quyết

Số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008

Về thi hành Luật THADS

Không được quy định cụ thể thời điểm có hiệu lực

Tổng cục Thi hành án dân sự

3.

Nghị quyết

Số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012

Về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại

Không được quy định cụ thể thời điểm có hiệu lực

Tổng cục Thi hành án dân sự

4.

Nghị định

Số 173/2004/NĐ-CP ngày 30/9/2004

Về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

21/10/2004

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị định số 173/2004/NĐ-CP đăng Công báo)

Hết hiệu lực một phần

Tổng cục Thi hành án dân sự

5.

Nghị định

Số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

24/8/2009

Hết hiệu lực một phần

Tổng cục Thi hành án dân sự

6.

Nghị định

Số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009

Về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh

09/9/2009

Hết hiệu lực một phần

Tổng cục Thi hành án dân sự

7.

Nghị định

Số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự

01/11/2009

Bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy định tại Nghị định này.

Tổng cục Thi hành án dân sự

8.

Nghị định

Số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

01/12/2013

Tổng cục Thi hành án dân sự

9.

Nghị định

Số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013

Sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh

05/12/2013

Tổng cục Thi hành án dân sự

10.

Quyết định của TTgCP

Số 73/2007/QĐ-TTg ngày 25/5/2007

Về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

22/6/2007

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 73/2007/QĐ-TTg đăng Công báo)

Tổng cục Thi hành án dân sự

11.

Quyết định của TTgCP

Số 27/2012/QĐ-TTg ngày 11/6/2012

Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên, Công chứng viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án

01/8/2012

Tổng cục Thi hành án dân sự,

Cục Bổ trợ tư pháp

12.

Thông tư liên tịch

Số 15/2002/TTLT-BTC-BTP ngày 08/02/2002

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự, kinh phí để lại cho Uỷ ban nhân dân xã, phường tham gia thực hiện công tác thi hành án đã thu được nộp vào ngân sách Nhà nước

23/02/2002

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 15/2002/TTLT-BTC-BTP đăng Công báo)

Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Tài chính

13.

Thông tư liên tịch

Số 08/2005/TTLT-BTP-BTC ngày 16/9/2005

Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý, cấp phát thẻ chấp hành viên trang phục, phù hiệu của công chức làm công tác thi hành án dân sự

15/10/2005

(Sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BTP-BTC đăng Công báo)

Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Tài chính

14.

Thông tư liên tịch

Số 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC ngày 23/5/2006

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên

18/6/2006

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC đăng Công báo)

Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg đã hết hiệu lực.

Tổng cục Thi hành án dân sự

Cục Bổ trợ tư pháp phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ

15.

Thông tư liên tịch

Số 05/2006/TTLT-BTP-BCA ngày 29/8/2006

Hướng dẫn việc trang bị, quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ của cơ quan thi hành án dân sự

28/9/2006

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 05/2006/TTLT-BTP-BCA đăng Công báo)

Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Công an

16.

Thông tư liên tịch

Số 01/2007/TTLT-BTP-BNV ngày 29/3/2007

Hướng dẫn về tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

17/8/2007

(Sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTP-BNV đăng Công báo)

Một số nội dung văn bản không còn phù hợp:

- Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ;

- Thông tư số 13/2012/TT-BTP .

Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Nội vụ

17.

Thông tư liên tịch

Số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC ngày 27/11/2008

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự

29/12/2008

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC đăng Công báo)

Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg đã hết hiệu lực.

Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ

18.

Thông tư liên tịch

Số 04/2009/TTLT-BTP-BTC ngày 15/10/2009

Hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án

29/11/2009

Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Tài chính

19.

Thông tư liên tịch

Số 07/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 25/3/2010

Hướng dẫn thủ tục miễn thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng

10/5/2010

(Sau 45 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 07/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ký ban hành)

Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với đơn vị liên quan của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

20.

Thông tư liên tịch

Số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày25/5/2010

Hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

01/8/2010

Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với đơn vị liên quan của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tài chính

21.

Thông tư liên tịch

Số 12/2010/TTLT-BTP-BTC-TANDTC ngày 24/6/2010

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại và chế độ tài chính đối với văn phòng Thừa phát lại

10/8/2010

Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với đơn vị liên quan của Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tài chính

22.

Thông tư liên tịch

Số 13/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày07/7/2010

Hướng dẫn thủ tục thực hiện một số công việc của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh

30/8/2010

Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với đơn vị liên quan của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

23.

Thông tư liên tịch

Số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010

Hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự

15/9/2010

Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với đơn vị liên quan của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

24.

Thông tư liên tịch

Số 141/2010/TTLT-BQP-BTP ngày 19/10/2010

Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trong Quân đội

03/12/2010 (Sau 45 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 141/2010/TTLT-BQP-BTP được ký ban hành)

Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Quốc phòng

25.

Thông tư liên tịch

Số 144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22/9/2010

Hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự

06/11/2010

Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Tài chính

26.

Thông tư liên tịch

Số 02/2011/TTLT-BNV-BTP ngày 15/4/2011

Hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngạch chấp hành viên thi hành án dân sự

01/6/2011

Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Nội vụ

27.

Thông tư liên tịch

Số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày11/7/2011

Hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự

30/9/2011

Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với đơn vị liên quan của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tài chính

28.

Thông tư liên tịch

Số 184/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 19/12/2011

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự

10/02/2012

Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Tài chính

29.

Thông tư liên tịch

Số 03/2012/TTLT-BTP-BCA ngày 30/3/2012

Quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự

15/5/2012

Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Công an

30.

Thông tư liên tịch

Số 136/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/8/2012

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

02/10/2012

Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Tài chính

31.

Thông tư liên tịch

Số 07/2013/TTLT /BTP-BCA-BTC ngày06/02/2013

Hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân

01/4/2013

Những văn bản hướng dẫn trước đây của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Tài chính, Bộ Công an

32.

Thông tư

Số 04/1999/TT-BTP ngày 11/01/1999

Về chế độ sử dụng máy điện thoại trong các tòa án nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự địa phương

26/01/1999

Tổng cục Thi hành án dân sự

33.

Thông tư

Số 06/2005/TT-BTP ngày 24/6/2005

Hướng dẫn tuyển chọn bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh chấp hành viên

Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư số 06/2005/TT-BTP đăng Công báo

Tổng cục Thi hành án dân sự

34.

Thông tư

Số 03/2009/TT-BTP ngày 30/9/2009

Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh

16/11/2009

Tổng cục Thi hành án dân sự

35.

Thông tư

Số 17/2010/TT-BTP ngày 11/10/2010

Quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

01/12/2010

Tổng cục Thi hành án dân sự

36.

Thông tư

Số 01/2011/TT-BTP ngày 10/01/2011

Quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên thi hành án và trang phục, phù hiệu, cấp hiệu công chức trong hệ thống thi hành án dân sự

25/02/2011

Tổng cục Thi hành án dân sự

37.

Thông tư

Số 03/2011/TT-BTP ngày 17/01/2011

Phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

08/3/2011

Những quy định trước đây của Bộ trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.

Tổng cục Thi hành án dân sự

38.

Thông tư

Số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011

Về việc ban hành và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự

15/7/2011

Tổng cục Thi hành án dân sự

39.

Thông tư

Số 22/2011/TT-BTP ngày 02/12/2011

Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự

20/01/2012

Tổng cục Thi hành án dân sự

40.

Thông tư

Số 09/2012/TT-BTP ngày 01/9/2012

Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức công chức lãnh đạo cấp Vụ thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục Thi hành án dân sự; lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự

15/10/2012

Tổng cục Thi hành án dân sự

41.

Thông tư

Số 10/2012/TT-BTP ngày 15/10/2012

Quy định tổ chức thi tuyển vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp

01/12/2012

Tổng cục Thi hành án dân sự

42.

Thông tư

Số 13/2012/TT-BTP ngày 26/11/2012

Quy định chi tiết khoản 2 Điều 2 Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

15/01/2013

Tổng cục Thi hành án dân sự

43.

Thông tư

Số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013

Hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

20/02/2013

Tổng cục Thi hành án dân sự

44.

Thông tư

Số 13/2013/TT-BTP ngày 13/9/2013

Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Cục THADS và Chi cục THADS

01/11/2013

Tổng cục Thi hành án dân sự

45.

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 1145/2005/QĐ-BTP ngày 18/5/2005

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự

15/6/2005

(Sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định số 1145/2005/QĐ-BTP đăng Công báo)

Tổng cục Thi hành án dân sự

XVII. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

1.

Nghị định

Số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

25/8/2011

Vụ Tổ chức cán bộ

2.

Nghị định

Số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

01/5/2013

Vụ Tổ chức cán bộ

3.

Thông tư liên tịch

Số 01/2005/TTLT /BTP-BNV ngày 24/01/2005

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/05/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước

24/02/2005

(Sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT /BTP-BNV đăng Công báo)

Văn bản được hướng dẫn là Nghị định 122/2004/NĐ-CP đã hết hiệu lực.

Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Nội vụ

4.

Thông tư liên tịch

Số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Uy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện và Công tác Tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã

12/6/2009

(Sau 45 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ký ban hành)

Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Nội vụ

5.

Thông tư liên tịch

Số 02/2010/TTLT-BTP-BNV ngày 11/02/2010

Hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành Tư pháp

28/3/2010

(Sau 45 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTP-BNV ký)

Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Nội vụ

6.

Thông tư liên tịch

Số 11/2010/TTLT-BTP-BNV ngày 17/6/2010

Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp

01/7/2010

(Sau 45 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 11/2010/TTLT-BTP-BNV ký ban hành)

Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Nội vụ

7.

Thông tư liên tịch

Số 18/2011/TTLT-BTP-BNV ngày 19/10/2011

Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện về bồi thường nhà nước

04/12/2011

(Sau 45 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BTP-BNV ký ban hành)

Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Nội vụ

8.

Thông tư

Số 1611/TT ngày 27/11/1996

Hướng dẫn thực việc chia tách tỉnh đối với các cơ quan tư pháp địa phương

12/12/1996

Vụ Tổ chức cán bộ

9.

Thông tư

Số 07/2005/TT-BTP ngày 31/8/2005

Hướng dẫn thi hành Nghị định 122/2004/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tư pháp ban hành

02/10/2005

(Sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư số 07/2005/TT-BTP đăng Công báo)

Văn bản được hướng dẫn là Nghị định 122/2004/NĐ-CP đã hết hiệu lực.

Vụ Tổ chức cán bộ

10.

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 127/QĐ-TC ngày 04/8/1983

Về việc thành lập Viện nghiên cứu khoa học pháp lý thuộc Bộ Tư pháp

04/8/1983

(Có hiệu lực kể từ ngày Quyết định số 127/QĐ-TC ký ban hành)

Vụ Tổ chức cán bộ

11.

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 483/TCCB-QĐ ngày 26/7/1993

Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức hành chính trong Ngành Tư pháp

26/7/1993

(Có hiệu lực kể từ ngày Quyết định số 483/TCCB-QĐ ký ban hành)

Vụ Tổ chức cán bộ

12.

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 07/2006/QĐ-BTP ngày 01/8/2006

Về việc ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tư pháp

23/8/2006

(Sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định số 07/2006/QĐ-BTP đăng Công báo)

Vụ Tổ chức cán bộ

13.

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 02/2007/QĐ-BTP ngày 17/5/2007

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tư pháp

19/6/2007

(Sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định số 02/2007/QĐ-BTP đăng Công báo)

Vụ Tổ chức cán bộ

XVIII. LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

1.

Luật

Số 69/2006/QH11 ngày 29/6/2006

Trợ giúp pháp lý

01/01/2007

Cục Trợ giúp pháp lý

2.

Nghị định

Số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

08/02/2007

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị định số 07/2007/NĐ-CP đăng Công báo)

- Hết hiệu lực một phần.

- Những quy định trước đây trái với Nghị định này bị bãi bỏ.

Cục Trợ giúp pháp lý

3.

Nghị định

Số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật

01/4/2012

Hết hiệu lực một phần

Cục Trợ giúp pháp lý

(Phần quy định liên quan đến lĩnh vực trợ giúp pháp lý)

4.

Nghị định

Số 14/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

31/3/2013

Cục Trợ giúp pháp lý

5.

Quyết định của TTgCP

Số 734/TTg ngày 06/9/1997

Về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách

21/9/1997

(Sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định số 734/TTg ký ban hành)

Cục Trợ giúp pháp lý

6.

Quyết định của TTgCP

Số 10/2008/QĐ-BTP ngày 10/12/2008

Về việc phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015”

13/01/2009

(Sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định số 10/2008/QĐ-BTP đăng Công báo)

Cục Trợ giúp pháp lý

7.

Quyết định của TTgCP

Số 84/2008/QĐ-TTg ngày 30/6/2008

Về việc thành lập Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam

26/7/2008

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 84/2008/QĐ-TTg đăng Công báo)

Cục Trợ giúp pháp lý

8.

Quyết định của TTgCP

Số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010

Về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011-2020

02/10/2010

Cục Trợ giúp pháp lý

9.

Quyết định của TTgCP

Số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012

Về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020

15/02/2013

Cục Trợ giúp pháp lý

10.

Thông tư liên tịch

Số 08/2008/TTLT-BTP-BNV ngày 07/11/2008

Hướng dẫn về tổ chức và biên chế của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

13/12/2008

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BTP-BNV đăng Công báo)

Các quy định trước đây trái với Thông tư liên tịch này đều bị bãi bỏ

Cục Trợ giúp pháp lý phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Nội vụ

11.

Thông tư liên tịch

Số 10/2011/TTLT-BTP-TTCP ngày 06/6/2011

Hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính

01/8/2011

Cục Trợ giúp pháp lý phối hợp với đơn vị liên quan của Thanh tra Chính phủ

12.

Thông tư liên tịch

Số 23/2011/TTLT-BTP-BNV ngày 08/12/2011

Hướng dẫn thực hiện chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức trợ giúp pháp lý

15/02/2012

Cục Trợ giúp pháp lý phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Nội vụ

13.

Thông tư liên tịch

Số 01/2012/TTLT-BTP-UBDT ngày 17/01/2012

Hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số

10/3/2012

Cục Trợ giúp pháp lý phối hợp với đơn vị liên quan của Ủy ban dân tộc

14.

Thông tư liên tịch

Số 209/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 30/11/2012

Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan, tổ chức trợ giúp pháp lý nhà nước

15/01/2013

Cục Trợ giúp pháp lý phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Tài chính

15.

Thông tư liên tịch

Số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013

Hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

21/8/2013

Cục Trợ giúp pháp lý phối hợp với đơn vị liên quan của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng

16.

Thông tư

05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008

Hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý

29/10/2008

(Sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư 05/2008/TT-BTP được đăng Công báo)

Hết hiệu lực một phần

Cục Trợ giúp pháp lý

17.

Thông tư

Số 15/2010/TT-BTP ngày 04/10/2010

Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý

18/11/2010

(Sau 45 ngày, kể từ ngày Thông tư số 15/2010/TT-BTP kể từ ngày ký)

Cục Trợ giúp pháp lý0

18.

Thông tư

Số 02/2011/TT-BTP ngày 13/01/2011

Hướng dẫn một số nội dung thống kê trợ giúp pháp lý

01/3/2011

Hết hiệu lực kể từ ngày 16/01/2014 do được thay thế bởi Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp.

Cục Trợ giúp pháp lý

19.

Thông tư

Số 07/2011/TT-BTP ngày 31/3/2011

Hướng dẫn bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý

01/5/2011

Cục Trợ giúp pháp lý

20.

Thông tư

Số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp

14/12/2011

21.

Thông tư

Số 07/2012/TT-BTP ngày 30/7/2012

Hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

15/9/2012

Cục Trợ giúp pháp lý

22.

Thông tư

Số 02/2013/TT-BTP ngày 05/01/2013

Ban hành Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

01/3/2013

Cục Trợ giúp pháp lý

23.

Thông tư

Số 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013

Hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

10/01/2014

Cục Trợ giúp pháp lý

24.

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 03/2007/QĐ-BTP ngày 01/6/2007

Về việc ban hành một số biểu mẫu dùng trong hoạt động trợ giúp pháp lý

27/7/2007

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 03/2007/QĐ-BTP đăng Công báo)

Cục Trợ giúp pháp lý

25.

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 02/2008/QĐ-BTP ngày 28/02/2008

Ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

25/3/2008

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 02/2008/QĐ-BTP đăng Công báo)

Cục Trợ giúp pháp lý

26.

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 03/2008/QĐ-BTP ngày 28/02/2008

Ban hành điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý

25/3/2008

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 03/2008/QĐ-BTP đăng Công báo)

Cục Trợ giúp pháp lý

27.

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 07/2008/QĐ-BTP ngày 05/12/2008

Ban hành Quy chế bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

13/01/2009

(Sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định số 07/2008/QĐ-BTP đăng Công báo)

Hết hiệu lực một phần

Cục Trợ giúp pháp lý

28.

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 08/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam

13/01/2009

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 08/2008/QĐ-BTPđăng Công báo)

Cục Trợ giúp pháp lý

29.

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 09/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008

Ban hành Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý

13/01/2009

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 09/2008/QĐ-BTPđăng Công báo)

Cục Trợ giúp pháp lý

XIX. LĨNH VỰC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT, THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT, PHÁP CHẾ

1.

Luật

Số 31/2004/QH11 ngày 03/12/2004

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân

01/4/2005

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì, phối hợp

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính

2.

Luật

Số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

01/01/2009

3.

Nghị định

Số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

04/10/2006

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị định số 91/2006/NĐ-CP đăng Công báo)

Hết hiệu lực một phần

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì, phối hợp

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính

4.

Nghị định

Số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

20/4/2009

Hết hiệu lực một phần

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì, phối hợp

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính

5.

Nghị định

Số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

25/8/2011

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

6.

Nghị định

Số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật

01/10/2012

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

7.

Thông tư liên tịch

Số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02/12/2010

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

16/01/2011

(Sau 45 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ký)

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ

8.

Thông tư liên tịch

Số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/3/2012

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

01/5/2012

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Tài chính

9.

Thông tư

Số 07/2005/TT-BTP ngày 31/8/2005

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/05/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước

02/10/2005

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư số 07/2005/TT-BTP đăng Công báo)

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

10.

Thông tư

Số 03/2010/TT-BTP ngày 03/3/2010

Hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

17/4/2010

(Sau 45 ngày, kể từ ngày Thông tư số 03/2010/TT-BTP ký)

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

11.

Thông tư

Số 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011

Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch

01/3/2012

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

XX. LĨNH VỰC KHÁC

1.

Thông tư

Số 12/2013/TT-BTP ngày 07/8/2013

Quy định quy trình ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

23/9/2013

Văn phòng Bộ

2.

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 03/2006/QĐ-BTP ngày 29/5/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

25/6/2006

Văn phòng Bộ

3.

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 10/2007/QĐ-BTP ngày 07/12/2007

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp

11/01/2008

Văn phòng Bộ

MẪU SỐ: 01

(Kèm theo Kế hoạchtổ chức triển khai rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cầnbãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến phápthuộc trách nhiệm rà soát của Bộ Tư pháp)

PHIẾU RÀ SOÁT VĂNBẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THEO HIẾN PHÁP

Văn bản được rà soát1:

Người rà soát văn bản:

Cơ quan/đơn vị công tác:

Thời điểm rà soát văn bản (ngày/tháng/năm):

STT

Nội dung rà soát2

Nội dung, quy định của văn bản trái với Hiến pháp

Nội dung, quy định của Hiến pháp được đối chiếu, so sánh

Ý kiến xem xét, đánh giá của người rà soát3

Ý kiến đề xuất xử lý, kiến nghị xử lý4

1.

Về thẩm quyền ban hành văn bản

2.

Về nội dung của văn bản

Người rà soát5

MẪU SỐ: 02

(Kèm theo Kế hoạchtổ chức triển khai rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cầnbãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến phápthuộc trách nhiệm rà soát của Bộ Tư pháp)

DANH MỤC

CÁC LUẬT, PHÁP LỆNHCẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI BẢO ĐẢM PHÙ HỢP VỚI HIẾNPHÁP THUỘC TRÁCH NHIỆM RÀ SOÁT CỦA BỘ TƯ PHÁP

(Đơn vị thực hiện1: .............)

STT2

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản3

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Kiến nghị
(sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý/ kiến nghị xử lý; tình hình xây dựng

1.

2.

3.

MẪU SỐ: 03

(Kèm theo Kế hoạchtổ chức triển khai rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cầnbãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến phápthuộc trách nhiệm rà soát của Bộ Tư pháp)

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠMPHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP CẦN SỬA ĐỔI,BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI BẢO ĐẢM PHÙ HỢP VỚI HIẾN PHÁP THUỘCTRÁCH NHIỆM RÀ SOÁT CỦA BỘ TƯ PHÁP

(Đơn vị thực hiện1: .............)

STT2

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản3

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Kiến nghị
(sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý/ kiến nghị xử lý; tình hình xây dựng

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ

1.

2.

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1.

2.

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

1.

2.

MẪU SỐ: 04

Kèm theo Kế hoạchtổ chức triển khai rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cầnbãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến phápthuộc trách nhiệm rà soát của Bộ Tư pháp

DANHMỤC

VĂN BẢNQUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP CÓNỘI DUNG TRÁI VỚI HIẾN PHÁP CẦN PHẢI DỪNG THI HÀNH

(Đơnvị thực hiện1:.............)

A. VĂN BẢN CÓ TOÀN BỘ NỘI DUNG TRÁI VỚI HIẾNPHÁP

STT2

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do trái với Hiến pháp cần dừng thi hành3

Ghi chú

1.

2.

.....

B. VĂN BẢN CÓ MỘT PHẦN NỘI DUNG TRÁI VỚI HIẾNPHÁP

STT4

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định trái với Hiến pháp5

Lý do trái với Hiến pháp cần dừng thi hành

Ghi chú

1.

2.

......1Danh mục văn bản này được tập hợp tính đến ngày 31/12/2013, các đơn vị cần cập nhậtđầy đủ văn bản thuộc trách nhiệm rà soát văn bản theo hướng dẫn tại Điểm a Mục1.4 Phần II của Kế hoạch để thực hiện rà soát.

2Bao gồm: Luật sư, tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; bán đấu giátài sản, trọng tài thương mại.

3Nghị định số 05/2012/NĐ-CP có nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực: Đăng kýgiao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý.

4Thông tư số 19/2011/TT-BTP liên quan đến nhiều lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý, chứngthực.

5Nghị định số 75/2000/NĐ-CP còn có nội dung liên quan đến lĩnh vực chứng thực.

6Luật Hôn nhân và gia đình liên quan đến lĩnh vực: Hộ tịch.

7Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC liên quan đếnlĩnh vực pháp luật quốc tế.

8Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG liên quan đếnlĩnh vực pháp luật quốc tế.

1Ghi rõ tên, số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành văn bản đượcrà soát.

2 Nội dung rà soát văn bản bao gồm: Rà soát về thẩm quyền ban hànhvăn bản và rà soát phần nội dung của văn bản được rà soát theo quy định tại Khoản3, Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết tại Khoản 1Điều 7Thông tư số 09/2013/TT-BTP .

3 Người rà soát cần đánh giá cụ thể về nội dung trái với Hiến phápcủa văn bản được rà soát (trái với tinh thần quy định chung, trái với quy địnhmang tính nguyên tắc hoặc trái với các quy định cụ thể của Hiến pháp).

4 Người rà soát đề xuất về hình thức xử lý, kiến nghị xử lý đối vớivăn bản được rà soát theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP .

5 Người rà soát ký, ghi rõ họ, tên.

1 Ghi rõ tên đơn vị thực hiện rà soát, ví dụ: "Đơn vị thực hiện:Cục Trợ giúp pháp lý".

2 Việc sắp xếp các văn bản được thực hiện theo quy định tại Điều19 Thông tư số 09/2013/TT-BTP .

3 Trường hợp kiến nghị ban hành mới thì không cần ghi nội dungnày.

1 Ghi rõ tên đơn vị thực hiện rà soát, ví dụ: "Đơn vị thực hiện:Cục Trợ giúp pháp lý".

2 Việc sắp xếp các văn bản được thực hiện theo quy định tại Điều19 Thông tư số 09/2013/TT-BTP .

3 Trường hợp kiến nghị ban hành mới thì không cần ghi nội dungnày.

1 Ghi rõ tên đơn vị thực hiện rà soát, ví dụ: "Đơn vị thực hiện:Cục Trợ giúp pháp lý".

2 Việc sắp xếp các văn bản được thực hiện theo quy định tại Điều19 Thông tư số 09/2013/TT-BTP .

3 Ghi rõ lý do văn bản, quy định trái với Hiến pháp (trái với tinhthần chung của Hiến pháp, trái với quy định có tính nguyên tắc của Hiến pháp hoặctrái với quy định cụ thể nào của Hiến pháp), lý do phải dừng thi hành.

4 Việc sắp xếp các văn bản được thực hiện theo quy định tại Điều19 Thông tư số 09/2013/TT-BTP .

5 Trích dẫn chính xác quy định trái với Hiến pháp, ví dụ: Điểm aKhoản 1 Điều 2 Nghị định số....