ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 671/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 07 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨCLÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNGTÀU

Căn cứ Luật Tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghịđịnh số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sửdụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chínhphủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ vềtuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Thực hiện Kết luậnsố 18-KL/TU ngày 29/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy BR-VT tại hội nghị kiểmđiểm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW đảng KhóaXI “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay; Chương trìnhsố 23/CTr /TU ngày 16/7/2009 của Ban Thường vụ Tỉnhủy BR-VT về đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cánbộ từ nay đến Đại hội XI của Đảng đếnnăm 2020 của Đảng bộ tỉnh theo Kết luận của Hội nghị lần thứ chín Ban chấphành, khóa X;

Căn cứ Quyếtđịnh số 1887/QĐ- UBND ngày 21/8/2013 vềviệc ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh từnay đến năm 2015;

Căn cứ Kết luận của Ban cán sự đảng UBND tỉnh tại Nghịquyết số 05-NQ/BCS ngày 27/2/2014;

Theo đề nghịcủa Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 174/TTr-SNV ngày 27/3/2014;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch thực hiện công tác luânchuyển cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính thuộc tỉnhBà Rịa - Vũng Tàu”.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơquan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh và Thủ trưởng các cơquan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngàyký./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Webside CCHC tỉnh;
- Lưu VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝTRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2014 củaChủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-VũngTàu)

I. MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ:

1. Mục đích,yêu cầu:

a) Công tác luânchuyển cán bộ, công chức nhằm tạo điều kiện cho cán bộ công chức trẻ, có triểnvọng được bồi dưỡng toàn diện, rèn luyện trong thực tiễn đáp ứng yêu cầu côngtác trong tình hình mới;

b) Công tác luânchuyển phải căn cứ vào năng lực, sở trường của cán bộ, công chức, nhiệm vụchính trị của cơ quan, đơn vị và dự kiến bố trí công chức sau khi luân chuyểnđể lựa chọn cán bộ, công chức, địa bàn luân chuyển cho phù hợp;

c) Công tác luânchuyển phải bảo đảm sát với thực tế, có tính khả thi và hiệu quả thiết thực.Tăng cường được cán bộ, công chức cho những nơi có nhu cầu cấp bách, nhất làđơn vị có khó khăn về công tác cán bộ; Khắc phục tình trạng cục bộ, khép kíntrong từng lĩnh vực công tác, từng tổ chức, địa phương; đồng thời bảo đảm sự ổnđịnh và phát triển lâu dài đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh;

d) Gắn việc luânchuyển cán bộ, công chức với công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡngcán bộ, công chức. Quy hoạch là cơ sở để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng; luânchuyển để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng trong thực tiễn, giúp cán bộ, công chứctrưởng thành, toàn diện, vững vàng;

2. Nguyên tắc:

a) Công tác luânchuyển được thực hiện thường xuyên áp dụng đối vớicán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức trong diện quy hoạchchức danh lãnh đạo quản lý có triển vọng phát triển. Không thực hiện luânchuyển đối với công chức có trình độ năng lực yếu, uy tín giảm sút, không có triểnvọng phát triển.

b) Luân chuyển cánbộ, công chức được thực hiện theo nguyên tắc ngang về chức vụ, không đề bạt caohơn trong thời gian luân chuyển.

c) Đảm bảo sự phốihợp chặt chẽ của các cấp ủy đảng và lãnhđạo các cấp chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đối với công tác luân chuyển cán bộ, công chức củacơ quan, đơn vị.

d) Coi trọng côngtác tư tưởng, làm cho cán bộ, công chức, đảng viên thông suốt về tư tưởng,thống nhất nhận thức để tự giác, quyết tâm thực hiện; Cán bộ, công chức phảinghiêm túc chấp hành quyết định luân chuyển.

đ) Việc luânchuyển đảm bảo khách quan, công tâm, khoa học và hợplý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ; chống tư tưởng cục bộ, khép kín;ngăn ngừa và kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện không lành mạnh như côlập, gây khó khăn, làm giảm uy tín người được luân chuyển.

g) Công tác luânchuyển phải được tiến hành theo kế hoạch, không làm ảnh hưởng đến tăng, giảmbiên chế của các cơ quan, đơn vị và được công bố công khai trong nội bộ cơquan.

h) Công tác luânchuyển phải được thông báo ít nhất 30 ngày trước khi ra quyết định để cán bộ,công chức chuẩn bị bàn giao công việc.

II. NỘI DUNG,ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC LUÂN CHUYỂN:

1. Nội dungluân chuyển:

- Giữa các cơquan, đơn vị trong một ngành, một huyện,thành phố;

- Từ ngành nàysang ngành khác; từ huyện này sang huyện khác trong tỉnh;

- Từ tỉnh đếnhuyện, thành phố, xã, phường, thị trấn và ngược lại;

- Từ huyện, thànhphố đến xã, phường, thị trấn và ngược lại;

2. Đối tượng, điều kiện:

a) Đối tượng đượcthực hiện công tác luân chuyển:

- Là lãnh đạo cấpphòng trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBNDcấp tỉnh (gọi chung là Sở), phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; lãnh đạotrong cơ quan hành chính trực thuộc Sở từ cấp phòng trở lên; Cán bộ chuyêntrách cấp xã;

- Cán bộ, côngchức được quy hoạch vào vị trí chức danh cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý(trừ các trường hợp quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban thườngvụ Tỉnh ủy quản lý).

b) Điều kiện:

Cán bộ, công chứcđược luân chuyển phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Có triển vọngphát triển, có khả năng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới, được điều chuyển đếnvị trí công tác mới để vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa đào tạo, rèn luyện theo quyhoạch cán bộ.

- Có tuổi đời dưới40 tuổi; đối với nam giới có thể cao hơn nhưng tối đa dưới 45 tuổi.

b) Không thực hiệnluân chuyển đối với các trường hợp sau:

- Cán bộ, côngchức đang trong thời gian xem xét kỷluật, thi hành kỷ luật hoặc đang trong giai đoạn bị điều tra, khởi tố;

- Cán bộ, côngchức đang điều trị bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ Y tế; đi học dài hạnhoặc đang được cử đi biệt phái.

- Cán bộ, côngchức nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi (trường hợp vợ mấtthì cán bộ, công chức nam cũng được áp dụng tương tự);

- Cán bộ, côngchức có trình độ năng lực yếu, uy tín giảm sút, không có triển vọng phát triển.

3. Thời gian:

a) Thời gian thựchiện việc luân chuyển theo kế hoạch này: bắt đầu từ quý II năm 2014 đến hết31/12/2015

b) Thời hạn luânchuyển: Từ 03 đến 05 năm. Trường hợp đặc biệt có thể ngắn hơn, nhưng tối thiểuphải 02 năm.

4. Số lượng cánbộ, công chức được luân chuyển:

Trong một năm, tạimột cơ quan, đơn vị phải thực hiện luân chuyển ít nhất từ 2 cán bộ, công chức;

5. Hình thức:

- Luân chuyển cánbộ, công chức đến một đơn vị mới với chức danh tương đương để thực hiện việc đàotạo bồi dưỡng, rèn luyện thử thách cán bộ, công chức tạo điều kiện cho cán bộ,công chức phát triển toàn diện hơn về cácmặt công tác, nhất là cán bộ, công chức mới được bổ nhiệm.

- Đối với côngchức đang trong quy hoạch chưa giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, thì được bổ nhiệmgiữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi luân chuyển đến đơn vị mới.

III. QUY TRÌNHLUÂN CHUYỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC:

1. Quy trình:

a) Xây dựng kếhoạch:

- Hàng năm, trêncơ sở quy hoạch cán bộ, và kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị; căn cứ cácquy định, nhu cầu luân chuyển cán bộ, công chức, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chỉđạo việc xây dựng kế hoạch luân chuyểncán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các cơ quan, đơnvị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch:

+ Sở, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch luân chuyểngiữa các cơ quan, đơn vị trong một ngành, một huyện, thành phố; đề xuất với SởNội vụ danh sách cán bộ, công chức thuộc ngành, địa phương mình dự kiến luânchuyển đến cơ quan, đơn vị khác trong tỉnh.

+ Sở Nội vụ tổnghợp các đề xuất của Sở, UBND cấp huyện; phối hợp với Ban Tổ chức tỉnh ủy xâydựng và đề xuất kế hoạch luân chuyển giữa ngành này với ngành khác, từ tỉnhđến huyện, đến xã, phường, thị trấn và ngược lại.

- Trong kế hoạchphải có đầy đủ các thông tin sau:

+ Các thông tinliên quan đến cán bộ, công chức được luân chuyển, như: Họ và tên, ngày thángnăm sinh, trình độ chuyên môn, chính trị, ngoại ngữ,…, đơn vị công tác, vị tríchức danh, chức vụ đang đảm nhiệm, chức danh quy hoạch và thời điểm bắt đầu quyhoạch;

+ Tên đơn vị sẽluân chuyển đến, vị trí chức danh, chức vụ sẽ đảm nhiệm đối với từng đối tượngđược luân chuyển;

+ Thời hạn luânchuyển;

+ Dự kiến kế hoạchbố trí, sử dụng sau khi hoàn thành, thời hạn luân chuyển.

- Trong quá trìnhxây dựng kế hoạch, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thực hiện việc trao đổi,bàn bạc trong tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị và lấy ý kiến tham gia của cấp ủy cơ quan đơn vị. Thủ trưởng cơ quan, đơn vịcó quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm với cơ quan cấp trên và trước phápluật về quyết định của mình.

Riêng đối với cấphuyện, Chủ tịch UBND cấp huyện xin ý kiếncủa Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy đối với các chức danh, thuộc diện BanThường vụ huyện ủy, thành ủy quản lý theo phân cấp.

- Thời gian hoànthành kế hoạch: Kế hoạch hàng năm hoàn thành chậm nhất là ngày 30 tháng 01 củanăm thực hiện.

b) Phê duyệt kếhoạch luân chuyển:

- Trách nhiệm phêduyệt kế hoạch:

+ Giám đốc Sở, Chủtịch UBND cấp huyện phê duyệt kế hoạch, luân chuyển giữa các cơ quan, đơn vịtrực thuộc sở, thuộc UBND cấp huyện.

+ Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch luân chuyển giữangành này với ngành khác, từ tỉnh đến huyện, đến xã, phường, thị trấn và ngược lại.

- Thời gian hoànthành việc phê duyệt kế hoạch: chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm thực hiện.

c) Gặp mặt vàthông báo chủ trương luân chuyển:

- Thủ trưởng cơquan, đơn vị tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý để thôngbáo về chủ trương luân chuyển; lắng nghe cán bộ, công chức trình bày tâm tư, nguyệnvọng, đề xuất ý kiến.

- Giám đốc Sở, Chủtịch UBND cấp huyện m việc với các cơ quan đơn vị trực thuộc đểthông báo về chủ trương luân chuyển đã được phê duyệt và đề nghị đơn vị có ýkiến bằng văn bản để Sở, UBND cấp huyệnra quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyếtđịnh luân chuyển theo quy định.

- Giám đốc Sở Nộivụ làm việc với Sở, UBND huyện nơi có cánbộ, công chức được luân chuyển đến (đối với trường hợp do Sở Nội vụ xây dựng kếhoạch) để thông báo về chủ trương luân chuyển đã được phê duyệt và đề nghị đơnvị có ý kiến bằng văn bản để Sở Nội vụ ra quyết định hoặc trình, thông báo cấpcó thẩm quyền ra quyết định luân chuyển.

d) Ra quyết định luân chuyển:

Căn cứ Kế hoạchluân chuyển được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cóthẩm quyền theo phân cấp ra quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định luân chuyển cán bộ, côngchức theo quy định thẩm quyền quản lý cánbộ, công chức hiện hành của UBND tỉnh.

đ) Phân công côngtác và giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức được luân chuyển:

- Thủ trưởng cơquan, đơn vị nơi cán bộ, công chức được luân chuyển đến có trách nhiệm tổ chứcphân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức được luân chuyển.

- Cán bộ, côngchức được luân chuyển đến có trách nhiệm thực thi và hoàn thành tốt nhiệm vụđược giao.

2. Nhận xét đánh giá cán bộ, công chức được luân chuyển:

a) Nhận xét đánhgiá hàng năm:

- Việc nhận xét,đánh giá đối với cán bộ, công chức luân chuyển đến làm việc được thực hiện nhưđối với cán bộ, công chức đang công tác tại đơn vị. Nội dung đánh giá, phânloại thực hiện theo quy định đánh giá,phân loại cán bộ công chức hiện hành.

- Bản nhận xét,đánh giá hàng năm (đã được nhận xét, đánh giá) được lưu tại đơn vị được luânchuyển đến 01 bản; 01 bản lưu vào hồ sơ cá nhân cán bộ, công chức; 01 bản đượcgửi đến cơ quan có thẩm quyền ra quyết định luân chuyển cán bộ, công chức đểtheo dõi và quản lý.

b) Nhận xét đánhgiá khi hết thời hạn luân chuyển:

- Trước khi hếtthời hạn luân chuyển 01 tháng, cán bộ, công chức tự viết bản kiểm điểm về quátrình công tác trong thời gian luânchuyển gửi thủ trưởng cơ quan, đơn vị đang công tác.

- Tập thể lãnh đạovà cấp ủy cơ quan nơi cán bộ, công chức công tác trong thời gian luân chuyển cóý kiến nhận xét, đánh giá và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ,công chức trong thời gian luân chuyển.Bản nhận xét đánh giá này được gửi đến Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền ra quyết định luân chuyển đối với cán bộ, côngchức.

- Thủ trưởng cơquan có thẩm quyền ra quyết định luân chuyển nhận xét, đánh giá và kết luận vềkết quả công tác của cán bộ, công chức luân chuyển.

3. Bố trí côngtác sau khi luân chuyển:

a) Việc bố trí cánbộ, công chức ,sau khi luân chuyển được căn cứ trên các cơ sở sau:

- Dự kiến phươngán bố trí nhân sự theo kế hoạch luân chuyển ban đầu đã được phê duyệt.

- Nhận xét, đánhgiá về kết quả công tác trong thời gianluân chuyển của cán bộ, công chức.

- Tình hình thựctế của đơn vị tại thời điểm bố trí công việc cho cán bộ, công chức luân chuyển.

b) Cán bộ, côngchức sau khi hoàn thành nhiệm vụ trongquá trình luân chuyển được xem xét, bổ nhiệm cao hơn hoặc tương đương với chức vụ trước khi luân chuyểntại đơn vị cũ hoặc một đơn vị mới khác. Được ưu tiên khi lựa chọn bổ nhiệm vàovị trí chức vụ có nhiều phương án nhân sự.

c) Cán bộ, côngchức không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm kỷ luật trong quá trình luân chuyển sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định về quản lý cán bộ, công chức hiệnhành.

IV. CHẾ ĐỘ,CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐƯỢC LUÂN CHUYỂN:

1. Đối với cán bộ,công chức luân chuyển được tiếp tục duy trì trong danh sách quy hoạch của đơnvị trước khi luân chuyển nếu vẫn đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quyđịnh, luôn hoàn thành nhiệm vụ và không bị kỷ luật trong thời gian luân chuyển; được ưu tiên bổ nhiệm ở vị trí caohơn nếu đơn vị có nhu cầu.

2. Cán bộ, côngchức được lãnh đạo đơn vị chuyển đi và đơn vị đến nhận công tác bố trí trong biên chế, tạo điều kiện về thời gian, sắpxếp công việc giao, nhận và các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác,sinh hoạt theo quy định.

3. Được giữ nguyênngạch công chức, mức lương, phụ cấp chức vụ, phụ cấp công vụ (nếu có) và các chếđộ, chính sách khác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh đối với cán bộ, côngchức trong quá trình luân chuyển. Nếu phụ cấp chức vụ ở vị trí mới cao hơn vịtrí ở đơn vị cũ thì được hưởng mức phụ cấp chức vụ cao hơn.

4. Được hưởng cácquyền lợi như cán bộ, công chức của đơn vị nơi luân chuyển đến (như khenthưởng, nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn, nâng ngạch, tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng....) theo quy định hiệnhành.

5. Được hưởng cácchế độ hỗ trợ theo quy định của Tỉnh (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰCHIỆN:

1. Trách nhiệmcủa Thủ trưởng các Sở, Chủ tịch UBNDhuyện, thành phố:

- Tổ chức phổbiến, quán triệt các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác luân chuyển và kếhoạch này đến tất cả cán bộ, công chức và các cơ quan tổ chức có liên quanthuộc phạm vi quản lý để biết, nhằm tạo sự thống nhất, nâng cao nhận thức tưtưởng trong đội ngũ cán bộ công chức về chính sách luân chuyển.

- Căn cứ các nộidung trong kế hoạch này, tiến hành chỉ đạo triển khai xây dựng, tổ chức thựchiện kế hoạch luân chuyển của ngành, địa phương theo quy định. Phối hợp chặtchẽ với cấp ủy trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch luân chuyển của ngành, địa phương mình.

- Theo dõi, đônđốc, kiểm tra tình hình thực hiện công tác luân chuyển theo kế hoạch này củacác cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

- Định kỳ vào QuýIV hàng năm, báo cáo UBND tỉnh (thông quaSở Nội vụ tổng hợp) tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch luân chuyển đối vớicán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý.

2. Trách nhiệmcủa Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phốihợp với Sở Tài chính, Ban Tổ chức tỉnh ủy xây dựng và tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cho đối tượng cán bộ công chức diện luânchuyển của tỉnh.

- Theo dõi, đônđốc, kiểm tra tình hình thực hiện công tác luân chuyển theo kế hoạch này củacác cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh. Kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét xử lý trách nhiệm đối với cáctổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêmtúc kế hoạch này.

- Trước ngày 15/12hàng năm, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnhtình hình và kết quả thực hiện kế hoạch luân chuyển của các cơ quan, đơn vịtrong tỉnh.

- Tham mưu UBNDtỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết công tácluân chuyển cán bộ, công chức hàng năm và khi hết thời hạn của kế hoạch này.

3. Trách nhiệmcủa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức:

- Căn cứ các nộidung trong kế hoạch này, tiến hành triển khai xây dựng, tổ chức thực hiện kếhoạch luân chuyển của cơ quan, đơn vị theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với cấpủy cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch luânchuyển của cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức thựchiện công tác luân chuyển sau khi kế hoạch được phê duyệt. Tạo điều kiện thuậnlợi cho cán bộ, công chức được luân chuyển sắp xếp công việc và bố trí cơ sởvật chất phục vụ công tác theo quy định.

- Có trách nhiệmnhận xét, đánh giá cán bộ, công chức được luân chuyển đến và bố trí công táccho cán bộ, công chức của đơn vị sau khi hoàn thành thời hạn luân chuyển theo quy định.

- Tổ chức kiểm travà kịp thời báo cáo cấp trên trực tiếp việc luân chuyển đối với cán bộ, côngchức theo thẩm quyền quản lý được phân cấp và chịu trách nhiệm về quyết địnhcủa mình.

- Định kỳ vào đầuQuý IV hàng năm, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp tình hình và kếtquả thực hiện kế hoạch luân chuyển đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quảnlý.

4. Trách nhiệm của cán bộ, công chức đượcluân chuyển:

- Nghiêm chỉnhchấp hành quyết định luân chuyển của cấp trên.

- Bàn giao côngviệc và tiếp nhận công việc mới theo đúng thời gian quy định.

- Trường hợp khôngchấp hành quyết định, gây cản trở, khó khăn cho công tác luân chuyển của cơquan, đơn vị, của tỉnh sẽ bị xem xét kỷ luật theo quyđịnh của pháp luật hiện hành.

Trong quá trìnhthực hiện kế hoạch này nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn vướng mắc các đơnvị cần phản ảnh kịp thời về Sở Nội vụ để tổnghợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét,quyết định./.