CHỦ TỊCH NƯỚC
-----------------

Số: 672/QĐ-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

------------------------------------

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 72/TTr-CP ngày 16/4/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Áo (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA ÁO

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 672/QĐ-CTN ngày 23 tháng 5 năm 2012

của Chủ tịch nước)

1. Lê Thị Bính Thìn, sinh ngày 13/3/1976 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Badenerstrasse 37/6, 2512 Trubuswinkel

Giới tính: Nữ

2. Vi Thị Thảo, sinh ngày 23/4/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bethlehem Strasse 9b/1/6, 4020 Linz

Giới tính: Nữ

3. Lê Thị Hương Tâm, sinh ngày 21/3/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Dr. Federhoferstrasse 13a, 8720 knitlelfeld

Giới tính: Nữ