ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 672/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2007/QĐ-UBND-HC NGÀY 06/06/2007 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾTCÔNG VIỆC THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” THUỘC LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22tháng 06 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơchế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ởđịa phương;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại vănbản số 1034/SKHĐT-VP ngày 07/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND-HCngày 06/06/2007 về việc ban hành Quy định về thủ tục và trình tự giải quyếtcông việc theo cơ chế “một cửa” thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Lý do: Việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyềncủa Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh,Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thànhphố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BTư pháp (Cc KSTTHC);
- TT/TU, TT/HĐND Tnh;
- CT, các PCT/UBND Tnh;
- Cổng TTĐT Tnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương