Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNGCỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 674/2001/QĐ-TCHQ
NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
GIÁ TỐI THIỂU CÁC MẶT HÀNG KHÔNG THUỘC DANH MỤC
MẶT HÀNG NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ GIÁ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

- Căn cứ thẩm quyền vànguyên tắc xác định giá tính thuế hàng xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại Điều 7Nghị định 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ.

- Căn cứ Thông tư số 82/1997/TT /BTC ngày 11/11/1997; Thông tư số 92/1999/TT-BTC ngày 24/7/1999 củaBộ Tài chính quy định thẩm quyền ấn định giá tính thuế của Tổng cục Hải quan.

- Căn cứ Điều 3 Quyếtđịnh số 177/2001/QĐ-TCHQ ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cụcHải quan

- Xét đề nghị của ôngCục trưởng Cục Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh và bổ sung giá tốithiểu một số mặt hàng quy định tại bảng giá ban hành theo Quyết định số177/2001/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan:

1. Bánh quy các loại do Malaysia sản xuất: 1,50USD/kg

2. Mũ bảo hiểm xe gắn máy dùng cho người lớn:

* Do các nước ngoài Trung Quốc sản xuất:

+ Loại chùm tai vàche cả hàm: 10USD/chiếc

+ Loại khác: 7USD/chiếc

* Do Trung Quốc sản xuất giá tính bằng 70% loại trên

3. Máy đông lạnh dạng tủ do Trung Quốc sản xuất tính bằng70% giá loại máy đông lạnh dạng tủ quy định tại bảng giá ban hành theo Quyếtđịnh số 177/2001/QĐ-TCHQ .

4. Shortening: 350USD/tấn

5. Linh kiện Mô tơ điện:

+ Roto tính bằng40%

+ Stato tínhbằng 40%

+ Trục Rototính bằng 10%

+ Các phụ kiệnkhác của Môtơ bằng 10% giá của môtơ điện nguyên
chiếc quy định tại bảng giá ban hành theo Quyết định số 177/2001/QĐ /TCHQ.

Điều 2:Giá tối thiểu các mặt hàng điềuchỉnh và bổ sung tại Quyết định này thay thế và bổ sung giá tối thiểu các mặthàng quy định tại bảng giá ban hành theo Quyết định số 177/2001/QĐ-TCHQ ngày14/3/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau15 ngày kể từ ngày ký. Các ông Cục trưởng Cục KTTT-XNK, Cục trưởng Cục hải quancác tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này.