BỘ NỘI VỤ
----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC
TỪ NGẠCH CHUYÊN VIÊN LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH, TỪ NGẠCH
CHUYÊN VIÊN CHÍNH LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CAO CẤP 2011 - 2012
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính, từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp 2011 - 2012. Thành phần Hội đồng gồm có các công chức có tên sau:
1. Ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông Lê Đình Minh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ, Ủy viên;
3. Ông Nguyễn Tiến Trung, Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức, Bộ Nội vụ, Ủy viên;
4. Ông Nguyễn Xuân Bình, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Ủy viên;
5. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Nội vụ, Ủy viên;
6. Ông Đoàn Cường, Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ, Ủy viên;
7. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng.
Điều 2. Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính, từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp 2011 - 2012 thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
Trong quá trình tổ chức hoạt động, Chủ tịch Hội đồng được thành lập Tổ giúp việc và huy động công chức của Bộ Nội vụ để thực hiện các công tác của Hội đồng.
Điều 3. Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính, từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp 2011 - 2012 được phép sử dụng con dấu, tài khoản của Bộ Nội vụ trong quá trình hoạt động và tự giải thể khi kết thúc hoạt động.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính, từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp 2011- 2012, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức và các công chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, các đồng chí Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TCCB, CCVC (05).
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thái Bình