ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6752/QĐ-UBND

Quận 10, ngày 08 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀCÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNVÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 BAN HÀNH TRONG KỲ HỆ THỐNG ĐẾN 31/12/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát hệ thống hóavăn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thihành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về ràsoát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng phòngTư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 10 ban hành trong kỳ hệ thống hóa đến31/12/2013 (theo các Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 10, Trưởng các phòng ban, Chủtịch Ủy ban nhân dân 15 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Việt Dũng

TỔNG HỢP

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠMPHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆTHỐNG HÓA
(đính kèm Quyết định số 6752/QĐ-UBND Ngày 08/7/2014)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú 2

Văn bản của UBND ban hành

NĂM 2010

1

Quyết định

003/2010/QĐ-UB

Ngày 04/10/2010

Quyết định về việc ban hành quy chế sửa đổi, bổ sung về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 10.

10/10/2010

2

Quyết định

004/2010/QĐ-UB

Ngày 22/10/2010

Quyết định về việc điều chuyển và bàn giao một số nhiệm vụ, quyền hạn từ Phòng Tài chính -Kế hoạch sang Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 10

28/10/2010

3

Quyết định

007/2010/QĐ-UB

Ngày 10/12/2010

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận 10

16/12/2010

4

Chỉ thị

06/2010/CT-UBND

Ngày 29/11/2010

Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn quận 10

05/12/2010

NĂM 2011

1

Quyết định

001/2011/QĐ-UBND

Ngày 11/01/2011

Quyết định về ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ các cơ quan, tổ chức thuộc Quận 10.

17/01/2011

2

Quyết định

003/2011/QĐ-UBND

Ngày 14/02/2011

Quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế Quận 10.

20/02/2011

3

Quyết định

004/2011/QĐ-UBND

Ngày 08/3/2011

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 10.

14/3/2011

4

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND

Ngày 31/3/2011

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 10.

06/4/2011

5

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND

Ngày 31/3/2011

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa - Thông tin Quận 10.

06/4/2011

6

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND

Ngày 31/3/2011

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế Quận 10.

06/4/2011

7

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND

Ngày 31/3/2011

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 10.

06/4/2011

8

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND

Ngày 31/3/2011

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Quận 10.

06/4/2011

9

Quyết định

19/2011/QĐ-UBND

Ngày 01/8/2011

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Quận 10 thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân.

07/8/2011

10

Quyết định

26/2011/QĐ-UBND

Ngày 11/11/2011

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X về chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng Chính quyền đô thị giai đoạn 2011 -2015.

17/11/2011

11

Chỉ thị

21/2011/CT-UBND

Ngày 09/8/2011

Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2012 - 2015 của Q.10

15/8/2011

12

Chỉ thị

22/2011/CT-UBND

Ngày 05/9/2011

Về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong quản lý và sử dụng con dấu trên địa bàn Quận 10.

11/9/2011

NĂM 2012

1

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND

Ngày 04/5/2012

Quyết định ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và nơi để phế thải xây dựng trên địa bàn Quận 10.

10/5/2012

2

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND

Ngày 25/6/2012

Quyết định ban hành quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận 10.

01/7/2012

3

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND

Ngày 28/12/2012

Quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 10.

03/01/2013

4

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND

Ngày 28/12/2012

Quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 10.

03/01/2013

NĂM 2013

1

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND

Ngày 16/7/2013

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giao dục và Đào tạo quận 10.

22/7/2013

2

Chỉ thị

07/2013/CT-UBND-M

Ngày 26/3/2013

Về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2013

26/3/2013

3

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND

Ngày 27/12/2013

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 10.

Chưa có hiệu lực

Bãi bỏ QĐ số 003/2010/QĐ-UB ngày 04/10/2010

Tổng số văn bản do UBND ban hành: 23 văn bản

Văn bản của Hội đồng nhân dân ban hành

NĂM 1977

1

Nghị quyết

30/6/1977

Nghị quyết về vấn đề phân bố lại lực lượng lao động và dân cư hợp lý HĐND Quận 10 Khóa I - Kỳ họp thứ nhất

30/6/1977

2

Nghị quyết

30/6/1977

Nghị quyết về vấn đề tăng cường và kiện toàn chính quyền nhân dân, đảm bảo thực hiện và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động

30/6/1977

3

Nghị quyết

30/6/1977

Nghị quyết về vấn đề xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa HĐND Quận 10 Khóa I - Kỳ họp thứ nhất

30/6/1977

4

Nghị quyết

30/6/1977

Nghị quyết về vấn đề cải tạo quan hệ sản xuất cũ, xây dựng quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa

30/6/1977

NĂM 1978

1

Nghị quyết

08/7/1978

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa I - Kỳ họp thứ IV.

08/7/1978

NĂM 1979

1

Nghị quyết

038/UB-CV

12/01/1979

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa I - Kỳ họp thứ VI

12/01/1979

NĂM 1981

1

Nghị quyết

237/QN-HĐND

21/01/1981

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa II - Kỳ họp thứ VII

21/01/1981

2

Nghị quyết

31/12/1981

Nghị quyết về bầu cử Ủy ban nhân dân Quận 10 Khóa III

31/12/1981

NĂM 1982

1

Nghị quyết

100/NQ

14/7/1982

Nghị quyết về sơ kết 6 tháng đầu năm 1982 và phương hướng công tác 6 tháng tới

14/7/1982

NĂM 1983

1

Nghị quyết

08/10/1983

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa III kỳ họp lần thứ VI

08/10/1983

NĂM 1986

1

Nghị quyết

15/01/1986

Nghị quyết kỳ họp Khóa IV kỳ họp lần thứ VII

15/01/1986

NĂM 1991

1

Nghị quyết

18/NQ9

23/01/1991

Nghị quyết về tình hình công tác 9 tháng đầu năm 1991 và phương hướng quý 4/1991

23/01/1991

2

Nghị quyết

20/NQ

23/01/1991

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 1991

23/01/1991

NĂM 1992

1

Nghị quyết

21/01/1992

Nghị quyết về tình hình công tác năm 1991 & phương hướng nhiệm vụ 1992

21/01/1992

NĂM 1994

1

Nghị quyết

45/NQ-KH18

20/01/1994

Nghị quyết về việc thông qua đánh giá tình hình năm 1993 và phương hướng năm 1994 của Quận 10

20/01/1994

2

Nghị quyết

47/NQKH19

10/5/1994

Nghị quyết về việc thông qua quyết toán ngân sách năm 1993, dự toán ngân sách năm 1994 và một số công tác trọng tâm vấn đề tài chính thu chi công tác quý 1/1994 và phương hướng quý 2/1994

10/5/1994

3

Nghị quyết

11/NQ-HĐ K7

10/5/1994

Nghị quyết về việc thông qua quyết toán ngân sách năm 1994, và kế hoạch thu chi ngân sách năm 1995 của Quận 10

10/5/1994

NĂM 1996

1

Nghị quyết

13/NQ-HĐ Lần V

06/02/1996

Nghị quyết của HĐND Quận 10 kỳ họp lần V Khóa VII về tổng kết nhiệm vụ năm 1995 và phương hướng nhiệm vụ năm 1996 của UBND Quận 10.

06/02/1996

NĂM 1997

1

Nghị quyết

29/NQ-HĐ

08/10/1997

Nghị quyết của HĐND Quận 10 kỳ họp lần XIII Khóa VII về sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết 3 chuyên đề của Hội đồng nhân dân Quận 10.

08/10/1997

NĂM 1998

1

Nghị quyết

33/NQ-HĐ K7

15/7/1998

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Quận 10 kỳ họp lần XVI Khóa VII

15/7/1998

NĂM 1999

1

Nghị quyết

01/NQ-HĐ

08/12/1999

Nghị quyết v/v xác nhận tư cách đại biểu HĐND Quận 10 Khóa VIII

08/12/1999

2

Nghị quyết

02/NQ-HĐ

08/12/1999

Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu cử Thường trực HĐND Quận 10 Khóa VIII nhiệm kỳ 1999 - 2004

08/12/1999

3

Nghị quyết

03/NQ-HĐ

08/12/1999

Nghị quyết v/v thành lập các Ban HĐND Quận 10 Khóa VIII

08/12/1999

4

Nghị quyết

04/NQ-HĐ

08/12/1999

Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu cử thành viên UBND Q10 Khóa VIII

08/12/1999

5

Nghị quyết

05/NQ-HĐ

08/12/1999

Nghị quyết v/v bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân Quận 10 nhiệm kỳ 1999 - 2004

08/12/1999

NĂM 2000

1

Nghị quyết

10/NQ-HĐK8

21/01/2000

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp lần 2

21/01/2000

2

Nghị quyết

33/NQ-HĐ K8

19/04/2000

Nghị quyết HĐND Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp bất thường lần 3 v/v phân bổ các chi tiêu KTXH năm 2000; Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình hành động vì trẻ em và xây dựng chương trình hành động vì trẻ em năm 2000 “Năm trẻ em” và giai đoạn 2000 - 2010

19/04/2000

3

Nghị quyết

59/NQ-HĐK8

18/7/2000

Nghị quyết HĐND Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp thường kỳ lần 4 về tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2000

18/7/2000

NĂM 2001

1

Nghị quyết

96/NQ-HĐK8

05/01/2001

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp lần 5

05/01/2001

2

Nghị quyết

28/NQ-HĐK8

13/04/2001

Nghị quyết HĐND Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp thường kỳ lần 6 v/v thông qua dự toán thu chi ngân sách và bổ sung danh mục công trình đầu tư, sửa chữa, duy tu năm 2001. Chuyên đề: Lập lại trật tự xây dựng, sửa chữa nhà và nâng cao chất lượng xây dựng các công trình XDCB.

13/04/2001

3

Nghị quyết

51/NQ-HĐK8

16/7/2001

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp lần 7

16/7/2001

4

Nghị quyết

75/NQ-HĐK8

26/10/2001

Nghị quyết HĐND Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp thường kỳ lần 8 v/v tăng cường lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm.

26/10/2001

NĂM 2002

1

Nghị quyết

07/NQ-HĐK8

18/01/2002

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp lần 9

18/01/2002

2

Nghị quyết

34/NQ-HĐ

24/4/2002

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Q10 Khóa VIII - Kỳ họp bất thường lần 10

24/4/2002

3

Nghị quyết

60/NQ-HĐK8

17/7/2002

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp lần 11.

17/7/2002

NĂM 2003

1

Nghị quyết

08/NQ-HĐK8

10/01/2003

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp lần 12

10/01/2003

2

Nghị quyết

06/NQ-HĐ

10/01/2003

Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu cử

10/01/2003

3

Nghị quyết

10/NQ-HĐ

10/01/2003

Nghị quyết v/v phê chuẩn đơn từ nhiệm

10/01/2003

4

Nghị quyết

32/NQ-HĐK8

11/4/2003

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Q10 Khóa VIII - Kỳ họp bất thường lần 13

11/4/2003

5

Nghị quyết

110/NQ-HĐK8

12/12/2003

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp lần 15

12/12/2003

NĂM 2004

1

Nghị quyết

04/NQ-HĐ K8

09/01/2004

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp lần 16

09/01/2004

2

Nghị quyết

0 SỐ/NQ-HĐK9

14/12/2004

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa IX - Kỳ họp lần 3

14/12/2004

NĂM 2005

1

Nghị quyết

15/NQ-HĐK9

21/01/2005

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa IX - Kỳ họp lần 4

21/01/2005

2

Nghị quyết

16/NQ-HĐK9

21/01/2005

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa IX - Kỳ họp lần 4

21/01/2005

3

Nghị quyết

17/2005/NQ-HĐ ND

15/7/2005

Nghị quyết chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2005

15/7/2005

4

Nghị quyết

18/2005/NQ-HĐ ND

15/12/2005

Nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2004, tình hình thực hiện ngân sách năm 2005 và dự toán thu chi ngân sách Quận 10 năm 2006

15/12/2005

NĂM 2006

1

Nghị quyết

19/2006/NQ-HĐ ND

13/01/2006

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2006

13/01/2006

2

Nghị quyết

20/2006/NQ-HĐ ND

13/01/2006

Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2006

13/01/2006

3

Nghị quyết

21/2006/NQ-HĐ ND

13/01/2006

Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của HĐND Quận 10 Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009

13/01/2006

4

Nghị quyết

23/2006/NQ-HĐ ND

21/7/2006

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2006

21/7/2006

5

Nghị quyết

27/2006/NQ-HĐ ND

06/10/2006

Nghị quyết về quy hoạch phát triển mạng lưới Thương mại - Dịch vụ - Chợ trên địa bàn Quận 10 giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015

06/10/2006

6

Nghị quyết

28/2006/NQ-HĐ ND

06/10/2006

Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch chung Quận 10 đến năm 2020

06/10/2006

7

Nghị quyết

27/2006/NQ-HĐ ND

20/12/2006

Nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2005, tình hình thực hiện ngân sách năm 2006 và dự toán thu chi ngân sách Quận 10 năm 2007.

20/12/2006

8

Nghị quyết

28/2006/NQ-HĐ ND

20/12/2006

Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính giữa Phường 14 & Phường 15 Q10

20/12/2006

9

Nghị quyết

29/2006/NQ-HĐ ND

06/10/2006

Nghị quyết về công nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp Phường thuộc Quận 10

06/10/2006

NĂM 2007

1

Nghị quyết

33/2007/NQ-HĐND

19/01/2007

Nghị quyết v/v thành lập quỹ thưởng thành tích điển hình, nổi bật trong phong trào thi đua hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội tại Quận 10

19/01/2007

2

Nghị quyết

3 8/2007/NQ-HĐND

30/3/2007

Nghị quyết về tổng kết chuyên đề quy chế dân chủ cơ sở.

30/3/2007

3

Nghị quyết

01/2007/NQ-HĐND

17/7/2007

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2007.

17/7/2007

4

Nghị quyết

02/2007/NQ-HĐND

17/7/2007

Nghị quyết về quy hoạch cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Quận 10 giai đoạn 2006 - 2010.

17/7/2007

5

Nghị quyết

03/2007/NQ-HĐND

20/12/2007

Nghị quyết về tình hình thực hiện ngân sách năm 2007 và dự toán thu chi ngân sách Quận 10 năm 2008.

20/12/2007

6

Nghị quyết

04/2007/NQ-HĐND

20/12/2007

Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư, sửa chữa, duy tu năm 2007

20/12/2007

NĂM 2008

1

Nghị quyết

01/2008/NQ-HĐND

16/01/2008

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2008

16/01/2008

2

Nghị quyết

02/2008/NQ-HĐND

16/01/2008

Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2008

16/01/2008

3

Nghị quyết

03/2008/NQ-HĐND

16/01/2008

Nghị quyết về giao kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008

16/01/2008

4

Nghị quyết

04/2008/NQ-HĐND

16/01/2008

Nghị quyết về định mức chi cho hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân Quận 10, Khóa IX

16/01/2008

5

Nghị quyết

05/2008/NQ-HĐND

22/7/2008

Nghị quyết về thực hiện chuyên đề “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn Quận 10

22/7/2008

6

Nghị quyết

06/2008/NQ-HĐND

22/7/2008

Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Q10 đến năm 2020

22/7/2008

7

Nghị quyết

07/2008/NQ-HĐND

22/7/2008

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2008

22/7/2008

8

Nghị quyết

08/2008/NQ-HĐND

22/7/2008

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư sửa chữa, duy tu năm 2008

22/7/2008

9

Nghị quyết

09/2008/NQ-HĐND

22/7/2008

Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của quận 10.

22/7/2008

NĂM 2009

1

Nghị quyết

01/2009/NQ-HĐND

14/4/2009

Nghị quyết về tổng kết nhiệm kỳ 2004-2009, khóa IX của Hội đồng nhân dân quận 10.

14/4/2009

Tổng số văn bản do HĐND ban hành: 71 văn bản

VĂNBẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 HẾT HIỆULỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA ĐẾN 31 THÁNG 12 NĂM 2013
(đính kèm Quyết định số 6752/QĐ-UBND ngày 08/7/2014)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ:

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Tổng số2: 00 văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN:

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực •

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Tổng số: 00 văn bản

VĂNBẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 CÒN HIỆULỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA ĐẾN 31 THÁNG 12 NĂM 2013
(đính kèm Quyết định số 6752/QĐ-UBND ngày 08/7/2014)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú2

Văn bản của UBND Q10

1

Quyết định

003/2010/QĐ-UB

04/10/2010

Quyết định về việc ban hành quy chế sửa đổi, bổ sung về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 10.

10/10/2010

2

Quyết định

004/2010/QĐ-UB

22/10/2010

Quyết định về việc điều chuyển và bàn giao một số nhiệm vụ, quyền hạn từ Phòng Tài chính -Kế hoạch sang Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 10

28/10/2010

3

Quyết định

007/2010/QĐ-UB

10/12/2010

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận 10

16/12/2010

4

Quyết định

001/2011/QĐ-UBND

11/01/2011

Quyết định về ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ các cơ quan, tổ chức thuộc Quận 10.

17/01/2011

5

Quyết định

003/2011/QĐ-UBND

14/02/2011

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế Quận 10.

20/02/2011

6

Quyết định

004/2011/QĐ-UBND

08/3/2011

Quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 10.

14/3/2011

7

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND

31/3/2011

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 10.

06/4/2011

8

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND

31/3/2011

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa - Thông tin Quận 10.

06/4/2011

9

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND

31/3/2011

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế Quận 10.

06/4/2011

10

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND

31/3/2011

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 10.

06/4/2011

11

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND

31/3/2011

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Quận 10.

06/4/2011

12

Quyết định

19/2011/QĐ-UBND

01/8/2011

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Quận 10 thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân.

07/8/2011

13

Quyết định

26/2011/QĐ-UBND

11/11/2011

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X về chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng Chính quyền đô thị giai đoạn 2011-2015.

17/11/2011

14

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND

04/5/2012

Quyết định ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và nơi để phế thải xây dựng trên địa bàn Quận 10.

10/5/2012

15

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND

25/6/2012

Quyết định ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận 10.

01/7/2012

16

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND

28/12/2012

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 10.

03/01/2013

17

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND

28/12/2012

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 10.

03/01/2013

18

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND

16/7/2013

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 10.

22/7/2013

19

Chỉ thị

06/2010/CT-UBND

29/11/2010

Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn quận 10

05/12/2010

20

Chỉ thị

21/2011/CT-UBND

09/8/2011

Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2012 - 2015 của Q.10

15/8/2011

21

Chỉ thị

22/2011/CT-UBND

05/9/2011

Về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong quản lý và sử dụng con dấu trên địa bàn Quận 10.

11/9/2011

22

Chỉ thị

07/2013/CT-UBND-M

26/3/2013

Về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2013

26/3/2013

23

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND

Ngày 27/12/2013

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 10.

Chưa có hiệu lực

Tổng số văn bản do UBND ban hành: 23 văn bản

Văn bản của HĐND ban hành

1

Nghị quyết

Ngày 30/6/1977

Nghị quyết về vấn đề phân bố lại lực lượng lao động và dân cư hợp lý HĐND Quận 10 Khóa I - Kỳ họp thứ nhất

30/6/1977

2

Nghị quyết

Ngày 30/6/1977

Nghị quyết về vấn đề tăng cường và kiện toàn chính quyền nhân dân, đảm bảo thực hiện và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động

30/6/1977

3

Nghị quyết

Ngày 30/6/1977

Nghị quyết về vấn đề xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa HĐND Quận 10 Khóa I - Kỳ họp thứ nhất

30/6/1977

4

Nghị quyết

Ngày 30/6/1977

Nghị quyết về vấn đề cải tạo quan hệ sản xuất cũ, xây dựng quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa

30/6/1977

5

Nghị quyết

Ngày 08/7/1978

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa I - Kỳ họp thứ IV.

08/7/1978

6

Nghị quyết

038/UB-CV

Ngày 12/01/1979

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa I - Kỳ họp thứ VI

12/01/1979

7

Nghị quyết

237/QN-HĐND

Ngày 21/01/1981

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa II - Kỳ họp thứ VII

21/01/1981

8

Nghị quyết

Ngày 31/12/1981

Nghị quyết về bầu cử Ủy ban nhân dân Quận 10 Khóa III

31/12/1981

9

Nghị quyết

100/NQ

Ngày 14/7/1982

Nghị quyết về sơ kết 6 tháng đầu năm 1982 và phương hướng công tác 6 tháng tới

14/7/1982

10

Nghị quyết

Ngày 08/10/1983

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa III kỳ họp lần thứ VI

08/10/1983

11

Nghị quyết

Ngày 15/01/1986

Nghị quyết kỳ họp Khóa IV kỳ họp lần thứ VII

15/01/1986

12

Nghị quyết

18/NQ9

Ngày 23/01/1991

Nghị quyết về tình hình công tác 9 tháng đầu năm 1991 và phương hướng quý 4/1991

23/01/1991

13

Nghị quyết

20/NQ

Ngày 23/01/1991

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 1991

23/01/1991

14

Nghị quyết

Ngày 21/01/1992

Nghị quyết về tình hình công tác năm 1991 & phương hướng nhiệm vụ 1992

21/01/1992

15

Nghị quyết

45/NQ-KH18

Ngày 20/01/1994

Nghị quyết về việc thông qua đánh giá tình hình năm và phương hướng năm của Quận 10

20/01/1994

16

Nghị quyết

47/NQKH19

Ngày 10/5/1994

Nghị quyết về việc thông qua quyết toán ngân sách năm 1993, dự toán ngân sách năm 1994 và một số công tác trọng tâm vấn đề tài chính thu chi công tác quý 1/1994 và phương hướng quý 2/1994

10/5/1994

17

Nghị quyết

11/NQ-HĐ K7

Ngày 10/5/1994

Nghị quyết về việc thông qua quyết toán ngân sách năm 1994, và kế hoạch thu chi ngân sách năm 1995 của Quận 10

10/5/1994

18

Nghị quyết

13/NQ-HĐ Lần V

Ngày 06/02/1996

Nghị quyết của HĐND Quận 10 kỳ họp lần V Khóa VII về tổng kết nhiệm vụ năm 1995 và phương hướng nhiệm vụ năm 1996 của UBND Quận 10.

06/02/1996

19

Nghị quyết

29/NQ-HĐ

Ngày 08/10/1997

Nghị quyết của HĐND Quận 10 kỳ họp lần XIII Khóa VII về sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết 3 chuyên đề của Hội đồng nhân dân Quận 10.

08/10/1997

20

Nghị quyết

33/NQ-HĐ K7

Ngày 15/7/1998

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Quận 10 kỳ họp lần XVI Khóa VII

15/7/1998

21

Nghị quyết

01/NQ-HĐ

Ngày 08/12/1999

Nghị quyết v/v xác nhận tư cách đại biểu HĐND Quận 10 Khóa VIII

08/12/1999

22

Nghị quyết

02/NQ-HĐ

Ngày 08/12/1999

Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu cử Thường trực HĐND Quận 10 Khóa VIII nhiệm kỳ 1999 - 2004

08/12/1999

23

Nghị quyết

03/NQ-HĐ

Ngày 08/12/1999

Nghị quyết v/v thành lập các Ban HĐND Quận 10 Khóa VIII

08/12/1999

24

Nghị quyết

04/NQ-HĐ

Ngày 08/12/1999

Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu cử thành viên UBND Q10 Khóa VIII

08/12/1999

25

Nghị quyết

05/NQ-HĐ

Ngày 08/12/1999

Nghị quyết v/v bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân Quận 10 nhiệm kỳ 1999-2004

08/12/1999

26

Nghị quyết

10/NQ-HĐK8

Ngày 21/01/2000

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp lần 2

21/01/2000

27

Nghị quyết

33/NQ-HĐ K8

Ngày 19/4/2000

Nghị quyết HĐND Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp bất thường lần 3 v/v phân bổ các chỉ tiêu KTXH năm 2000; Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình hành động vì trẻ em và xây dựng chương trình hành động vì trẻ em năm 2000 “Năm trẻ em” và giai đoạn 2000 - 2010

19/4/2000

28

Nghị quyết

59/NQ-HĐK8

Ngày 18/7/2000

Nghị quyết HĐND Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp thường kỳ lần 4 về tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2000

18/7/2000

29

Nghị quyết

96/NQ-HĐK8

Ngày 05/01/2001

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp lần 5

05/01/2001

30

Nghị quyết

28/NQ-HĐK8

Ngày 13/04/2001

Nghị quyết HĐND Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp thường kỳ lần 6 v/v thông qua dự toán thu chi ngân sách và bổ sung danh mục công trình đầu tư, sửa chữa, duy tu năm 2001. Chuyên đề: Lập lại trật tự xây dựng, sửa chữa nhà và nâng cao chất lượng xây dựng các công trình XDCB.

13/4/2001

31

Nghị quyết

51/NQ-HĐK8

Ngày 16/7/2001

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp lần 7

16/7/2001

32

Nghị quyết

75/NQ-HĐK8

Ngày 26/10/2001

Nghị quyết HĐND Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp thường kỳ lần 8 v/v tăng cường lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm.

26/10/2001

33

Nghị quyết

07/NQ-HĐK8

Ngày 18/01/2002

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp lần 9

18/01/2002

34

Nghị quyết

34/NQ-HĐ

Ngày 24/4/2002

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Q10 Khóa VIII - Kỳ họp bất thường lần 10

24/4/2002

35

Nghị quyết

60/NQ-HĐK8

Ngày 17/7/2002

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp lần 11.

17/7/2002

36

Nghị quyết

08/NQ-HĐK8

Ngày 10/01/2003

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp lần 12

10/01/2003

37

Nghị quyết

06/NQ-HĐ

Ngày 10/01/2003

Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu cử

10/01/2003

38

Nghị quyết

10/NQ-HĐ

Ngày 10/01/2003

Nghị quyết v/v phê chuẩn đơn từ nhiệm

10/01/2003

39

Nghị quyết

32/NQ-HĐK8

Ngày 11/4/2003

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Q10 Khóa VIII - Kỳ họp bất thường lần 13

11/4/2003

40

Nghị quyết

110/NQ-HĐK8

Ngày 12/12/2003

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp lần 15

12/12/2003

41

Nghị quyết

04/NQ-HĐ K8 Ngày 09/01/2004

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp lần 16

09/01/2004

42

Nghị quyết

0 số/NQ-HĐK9

Ngày 14/12/2004

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa IX - Kỳ họp lần 3

14/12/2004

43

Nghị quyết

15/NQ-HĐK9

Ngày 21/01/2005

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa IX - Kỳ họp lần 4

21/01/2005

44

Nghị quyết

16/NQ-HĐK9

Ngày 21/01/2005

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa IX - Kỳ họp lần 4

21/01/2005

45

Nghị quyết

17/2005/NQ-HĐ ND

Ngày 15/7/2005

Nghị quyết chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2005

15/7/2005

46

Nghị quyết

18/2005/NQ-HĐ ND

Ngày 15/12/2005

Nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2004, tình hình thực hiện ngân sách năm 2005 và dự toán thu chi ngân sách Quận 10 năm 2006

15/12/2005

47

Nghị quyết

19/2006/NQ-HĐ ND

Ngày 13/01/2006

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2006

13/01/2006

48

Nghị quyết

20/2006/NQ-HĐ ND

Ngày 13/01/2006

Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2006

13/01/2006

49

Nghị quyết

21/2006/NQ-HĐ ND

Ngày 13/01/2006

Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của HĐND Quận 10 Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009

13/01/2006

50

Nghị quyết

23/2006/NQ-HĐ ND

Ngày 21/7/2006

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2006

21/7/2006

51

Nghị quyết

27/2006/NQ-HĐ ND

Ngày 06/10/2006

Nghị quyết về quy hoạch phát triển mạng lưới Thương mại - Dịch vụ - Chợ trên địa bàn Quận 10 giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015

06/10/2006

52

Nghị quyết

28/2006/NQ-HĐ ND

Ngày 06/10/2006

Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch chung Quận 10 đến năm 2020

06/10/2006

53

Nghị quyết

27/2006/NQ-HĐ ND

Ngày 20/12/2006

Nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2005, tình hình thực hiện ngân sách năm 2006 và dự toán thu chi ngân sách Quận 10 năm 2007.

20/12/2006

54

Nghị quyết

28/2006/NQ-HĐ ND

Ngày 20/12/2006

Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính giữa Phường 14 & Phường 15 Q10

20/12/2006

55

Nghị quyết

29/2006/NQ-HĐ ND

Ngày 06/10/2006

Nghị quyết về công nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp Phường thuộc Quận 10

06/01/2006

56

Nghị quyết

33/2007/NQ-HĐND

Ngày 19/01/2007

Nghị quyết v/v thành lập quỹ thưởng thành tích điển hình, nổi bật trong phong trào thi đua hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội tại Quận 10

19/01/2007

57

Nghị quyết

3 8/2007/NQ-HĐND

Ngày 30/3/2007

Nghị quyết về tổng kết chuyên đề quy chế dân chủ cơ sở

30/3/2007

58

Nghị quyết

01/2007/NQ-HĐND

Ngày 17/7/2007

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2007

17/7/2007

59

Nghị quyết

02/2007/NQ-HĐND

Ngày 17/7/2007

Nghị quyết về quy hoạch cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Quận 10 giai đoạn 2006 - 2010

17/7/2007

60

Nghị quyết

03/2007/NQ-HĐND

Ngày 20/12/2007

Nghị quyết về tình hình thực hiện ngân sách năm 2007 và dự toán thu chi ngân sách Quận 10 năm 2008

20/12/2007

61

Nghị quyết

04/2007/NQ-HĐND

Ngày 20/12/2007

Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư, sửa chữa, duy tu năm 2007

20/12/2007

62

Nghị quyết

01/2008/NQ-HĐND

Ngày 16/01/2008

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2008

16/01/2008

63

Nghị quyết

02/2008/NQ-HĐND

Ngày 16/01/2008

Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2008

16/01/2008

64

Nghị quyết

03/2008/NQ-HĐND

Ngày 16/01/2008

Nghị quyết về giao kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008

16/01/2008

65

Nghị quyết

04/2008/NQ-HĐND

Ngày 16/01/2008

Nghị quyết về định mức chi cho hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân Quận 10, Khóa IX

16/01/2008

66

Nghị quyết

05/2008/NQ-HĐND

Ngày 22/7/2008

Nghị quyết về thực hiện chuyên đề “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn Quận 10

22/7/2008

67

Nghị quyết

06/2008/NQ-HĐND

Ngày 22/7/2008

Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Q10 đến năm 2020

22/7/2008

68

Nghị quyết

07/2008/NQ-HĐND

Ngày 22/7/2008

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2008

22/7/2008

69

Nghị quyết

08/2008/NQ-HĐND

Ngày 22/7/2008

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư sửa chữa, duy tu năm 2008

22/7/2008

70

Nghị quyết

09/2008/NQ-HĐND

Ngày 22/7/2008

Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của quận 10.

22/7/2008

71

Nghị quyết

01/2009/NQ-HĐND

Ngày 14/4/2009

Nghị quyết về tổng kết nhiệm kỳ 2004-2009, khóa IX của Hội đồng nhân dân quận 10.

14/4/2009

Văn bản do HĐND ban hành: 71 văn bản.

Tổng số văn bản của HĐND và UBND: 94 văn bản.

VĂN BẢN QUY PHẠMPHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG,THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA1 ĐẾN 31THÁNG 12 NĂM 2013)
(đính kèm Quyết định số 6752/QĐ-UBND ngày 08/7/2014)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản2

Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Kiến nghị (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/Ịý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý/ kiến nghị xử lý; tình hình xây dựng

Văn bản của HĐND ban hành (71 Văn bản)

NĂM 1977

1

Nghị quyết

30/6/1977

Nghị quyết về vấn đề phân bố lại lực lượng lao động và dân cư hợp lý HĐND Quận 10 Khóa I - Kỳ họp thứ nhất

Không còn HĐND

2

Nghị quyết

30/6/1977

Nghị quyết về vấn đề tăng cường và kiện toàn chính quyền nhân dân, đảm bảo thực hiện và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động

Không còn HĐND

3

Nghị quyết

30/6/1977

Nghị quyết về vấn đề xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa HĐND Quận 10 Khóa I - Kỳ họp thứ nhất

Không còn HĐND

4

Nghị quyết

30/6/1977

Nghị quyết về vấn đề cải tạo quan hệ sản xuất cũ, xây dựng quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa

Không còn HĐND

NĂM 1978

1

Nghị quyết

08/7/1978

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa I - Kỳ họp thứ IV.

Đã giải tán HĐND

NĂM 1979

1

Nghị quyết

038/UB-CV

12/01/1979

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa I - Kỳ họp thứ VI

Không còn HĐND

NĂM 1981

1

Nghị quyết

237/NQ-HĐND

21/01/1981

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa II - Kỳ họp thứ VII

Không còn HĐND

2

Nghị quyết

31/12/1981

Nghị quyết về bầu cử Ủy ban nhân dân Quận 10 Khóa III

Không còn HĐND

NĂM 1982

1

Nghị quyết

100/NQ

14/7/1982

Nghị quyết về sơ kết 6 tháng đầu năm 1982 và phương hướng công tác 6 tháng tới

Không còn HĐND

NĂM 1983

1

Nghị quyết

08/10/1983

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa III kỳ họp lần thứ VI

Không còn HĐND

NĂM 1986

1

Nghị quyết

15/01/1986

Nghị quyết kỳ họp Khóa IV kỳ họp lần thứ VII

Không còn HĐND

NĂM 1991

1

Nghị quyết

18/NQ9

23/01/1991

Nghị quyết về tình hình công tác 9 tháng đầu năm 1991 và phương hướng quý 4/1991

Không còn HĐND

2

Nghị quyết

20/NQ

23/01/1991

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 1991

Không còn HĐND

NĂM 1992

1

Nghị quyết

21/01/1992

Nghị quyết về tình hình công tác năm 1991 & phương hướng nhiệm vụ 1992

Không còn HĐND

NĂM 1994

1

Nghị quyết

45/NQ-KH18

20/01/1994

Nghị quyết về việc thông qua đánh giá tình hình năm 1993 và phương hướng năm 1994 của Quận 10

Không còn HĐND

2

Nghị quyết

47/NQKH19

10/5/1994

Nghị quyết về việc thông qua quyết toán ngân sách năm 1993, dự toán ngân sách năm 1994 và một số công tác trọng tâm vấn đề tài chính thu chi công tác quý 1/1994 và phương hướng quý 2/1994

Không còn HĐND

3

Nghị quyết

11/NQ-HĐ K7

10/5/1994

Nghị quyết về việc thông qua quyết toán ngân sách năm 1994, và kế hoạch thu chi ngân sách năm 1995 của Quận 10

Không còn HĐND

NĂM 1996

1

Nghị quyết

13/NQ-HĐ Lần V

06/02/1996

Nghị quyết của HĐND Quận 10 kỳ họp lần V Khóa VII về tổng kết nhiệm vụ năm 1995 và phương hướng nhiệm vụ năm 1996 của UBND Quận 10.

Không còn HĐND

NĂM 1997

1

Nghị quyết

29/NQ-HĐ

08/10/1997

Nghị quyết của HĐND Quận 10 kỳ họp lần XIII Khóa VII về sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết 3 chuyên đề của Hội đồng nhân dân Quận 10.

Không còn HĐND

NĂM 1998

1

Nghị quyết

33/NQ-HĐ K7

15/7/1998

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Quận 10 kỳ họp lần XVI Khóa VII

Không còn HĐND

NĂM 1999

1

Nghị quyết

01/NQ-HĐ

08/12/1999

Nghị quyết v/v xác nhận tư cách đại biểu HĐND Quận 10 Khóa VIII

Không còn HĐND

2

Nghị quyết

02/NQ-HĐ

08/12/1999

Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu cử Thường trực HĐND Quận 10 Khóa VIII nhiệm kỳ 1999 - 2004

Không còn HĐND

3

Nghị quyết

03/NQ-HĐ

08/12/1999

Nghị quyết v/v thành lập các Ban HĐND Quận 10 Khóa VIII

Không còn HĐND

4

Nghị quyết

04/NQ-HĐ

08/12/1999

Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu cử thành viên UBND Q10 Khóa VIII

Không còn HĐND

5

Nghị quyết

05/NQ-HĐ

08/12/1999

Nghị quyết v/v bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân Quận 10 nhiệm kỳ 1999 - 2004

Không còn HĐND

NĂM 2000

1

Nghị quyết

10/NQ-HĐK8

21/01/2000

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp lần 2

Không còn HĐND

2

Nghị quyết

33/NQ-HĐ K8

19/04/2000

Nghị quyết HĐND Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp bất thường lần 3 v/v phân bổ các chỉ tiêu KTXH năm 2000; Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình hành động vì trẻ em và xây dựng chương trình hành động vì trẻ em năm 2000 “Năm trẻ em” và giai đoạn 2000-2010

Không còn HĐND

3

Nghị quyết

59/NQ-HĐK8

18/7/2000

Nghị quyết HĐND Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp thường kỳ lần 4 về tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2000

Không còn HĐND

NĂM 2001

1

Nghị quyết

96/NQ-HĐK8

05/01/2001

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp lần 5

Không còn HĐND

2

Nghị quyết

28/NQ-HĐK8

13/04/2001

Nghị quyết HĐND Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp thường kỳ lần 6 v/v thông qua dự toán thu chi ngân sách và bổ sung danh mục công trình đầu tư, sửa chữa, duy tu năm 2001. Chuyên đề: Lập lại trật tự xây dựng, sửa chữa nhà và nâng cao chất lượng xây dựng các công trình XDCB.

Không còn HĐND

3

Nghị quyết

51/NQ-HĐK8

16/7/2001

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp lần 7

Không còn HĐND

4

Nghị quyết

75/NQ-HĐK8

26/10/2001

Nghị quyết HĐND Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp thường kỳ lần 8 v/v tăng cường lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm.

Không còn HĐND

NĂM 2002

5

Nghị quyết

07/NQ-HĐK8

18/01/2002

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp lần 9

Không còn HĐND

6

Nghị quyết

34/NQ-HĐ

24/4/2002

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Q10 Khóa VIII - Kỳ họp bất thường lần 10

Không còn HĐND

7

Nghị quyết

60/NQ-HĐK8

17/7/2002

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp lần 11.

Không còn HĐND

NĂM 2003

1

Nghị quyết

08/NQ-HĐK8

10/01/2003

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp lần 12

Không còn HĐND

2

Nghị quyết

06/NQ-HĐ

10/01/2003

Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu cử

Không còn HĐND

3

Nghị quyết

10/NQ-HĐ

10/01/2003

Nghị quyết v/v phê chuẩn đơn từ nhiệm

Không còn HĐND

4

Nghị quyết

32/NQ-HĐK8

11/4/2003

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Q10 Khóa VIII - Kỳ họp bất thường lần 13

Không còn HĐND

5

Nghị quyết

110/NQ-HĐK8

12/12/2003

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp lần 15

Không còn HĐND

NĂM 2004

1

Nghị quyết

04/NQ-HĐ K8

09/01/2004

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp lần 16

Không còn HĐND

2

Nghị quyết

0 Số/NQ-HĐK9

14/12/2004

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa IX - Kỳ họp lần 3

Không còn HĐND

NĂM 2005

1

Nghị quyết

15/NQ-HĐK9

21/01/2005

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa IX - Kỳ họp lần 4

Không còn HĐND

2

Nghị quyết

16/NQ-HĐK9

21/01/2005

Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa IX - Kỳ họp lần 4

Không còn HĐND

3

Nghị quyết

17/2005/NQ-HĐ ND

15/7/2005

Nghị quyết chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2005

Không còn HĐND

4

Nghị quyết

18/2005/NQ-HĐ ND

15/12/2005

Nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2004, tình hình thực hiện ngân sách năm 2005 và dự toán thu chi ngân sách Quận 10 năm 2006

Không còn HĐND

NĂM 2006

1

Nghị quyết

19/2006/NQ-HĐ ND

13/01/2006

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2006

Không còn HĐND

2

Nghị quyết

20/2006/NQ-HĐ ND

13/01/2006

Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2006

Không còn HĐND

3

Nghị quyết

21/2006/NQ-HĐ ND

13/01/2006

Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của HĐND Quận 10 Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009

Không còn HĐND

4

Nghị quyết

23/2006/NQ-HĐ ND

21/7/2006

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2006

Không còn HĐND

5

Nghị quyết

27/2006/NQ-HĐ ND

06/10/2006

Nghị quyết về quy hoạch phát triển mạng lưới Thương mại - Dịch vụ - Chợ trên địa bàn Quận 10 giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015

Không còn HĐND

6

Nghị quyết

28/2006/NQ-HĐ ND

06/10/2006

Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch chung Quận 10 đến năm 2020

Không còn HĐND

7

Nghị quyết

27/2006/NQ-HĐ ND

20/12/2006

Nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2005, tình hình thực hiện ngân sách năm 2006 và dự toán thu chi ngân sách Quận 10 năm 2007

Không còn HĐND

8

Nghị quyết

28/2006/NQ-HĐ ND

20/12/2006

Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính giữa Phường 14 & Phường 15 Q10

Không còn HĐND

9

Nghị quyết

29/2006/NQ-HĐ ND

06/10/2006

Nghị quyết về công nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp Phường thuộc Quận 10

Không còn HĐND

NĂM 2007

1

Nghị quyết

33/2007/NQ-HĐND

19/01/2007

Nghị quyết v/v thành lập quỹ thưởng thành tích điển hình, nổi bật trong phong trào thi đua hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội tại Quận 10

Không còn HĐND

2

Nghị quyết

38/2007/NQ-HĐND

30/3/2007

Nghị quyết về tổng kết chuyên đề quy chế dân chủ cơ sở

Không còn HĐND

3

Nghị quyết

01/2007/NQ-HĐND

17/7/2007

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2007

Không còn HĐND

4

Nghị quyết

02/2007/NQ-HĐND

17/7/2007

Nghị quyết về quy hoạch cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Quận 10 giai đoạn 2006 - 2010

Không còn HĐND

5

Nghị quyết

03/2007/NQ-HĐND

20/12/2007

Nghị quyết về tình hình thực hiện ngân sách năm và dự toán thu chi ngân sách Quận 10 năm 2008

Không còn HĐND

6

Nghị quyết

04/2007/NQ-HĐND

20/12/2007

Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư, sửa chữa, duy tu năm 2007

Không còn HĐND

NĂM 2008

1

Nghị quyết

01/2008/NQ-HĐND

16/01/2008

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2008

Không còn HĐND

2

Nghị quyết

02/2008/NQ-HĐND

16/01/2008

Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2008

Không còn HĐND

3

Nghị quyết

03/2008/NQ-HĐND

16/01/2008

Nghị quyết về giao kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008

Không còn HĐND

4

Nghị quyết

04/2008/NQ-HĐND

16/01/2008

Nghị quyết về định mức chi cho hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân Quận 10, Khóa IX

Không còn HĐND

5

Nghị quyết

05/2008/NQ-HĐND

22/7/2008

Nghị quyết về thực hiện chuyên đề “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn Quận 10

Không còn HĐND

6

Nghị quyết

06/2008/NQ-HĐND

22/7/2008

Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Q10 đến năm 2020

Không còn HĐND

7

Nghị quyết

07/2008/NQ-HĐND

22/7/2008

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2008

Không còn HĐND

8

Nghị quyết

08/2008/NQ-HĐND

22/7/2008

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư sửa chữa, duy tu năm 2008

Không còn HĐND

9

Nghị quyết

09/2008/NQ-HĐND

22/7/2008

Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của quận 10.

Không còn HĐND

NĂM 2009

1

Nghị quyết

01/2009/NQ-HĐND

14/4/2009

Nghị quyết về tổng kết nhiệm kỳ 2004-2009, khóa IX của Hội đồng nhân dân quận 10

Không còn HĐND

NĂM 2010

1

Quyết định

003/2010/ QĐ-UB

Ngày 04/10/2010

Quyết định về việc ban hành quy chế sửa đổi, bổ sung về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 10.

Không còn HĐND

1. Tên danh mục có thể thay đổi căn cứ vào mụcđích, phạm vi, đối tượng, phương thức hệ thống hóa, tổng rà soát văn bản hay ràsoát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn.

2. Trường hợp kiến nghị ban hành mới thì không cầnghi nội dung này.